Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6

Efesini

NT greco Torna al libro

CEI 1974 Vai al libro

NT greco 2 Καὶ ὑμᾶς ὄντας νεκροὺς τοῖς παραπτώμασιν καὶ ταῖς ἁμαρτίαις ⸀ὑμῶν,
2,1 ὑμῶν WH Treg NIV ] - RP
CEI 1974 2,1 Anche voi eravate morti per le vostre colpe e i vostri peccati,
NT greco 2,2 ἐν αἷς ποτε περιεπατήσατε κατὰ τὸν αἰῶνα τοῦ κόσμου τούτου, κατὰ τὸν ἄρχοντα τῆς ἐξουσίας τοῦ ἀέρος, τοῦ πνεύματος τοῦ νῦν ἐνεργοῦντος ἐν τοῖς υἱοῖς τῆς ἀπειθείας·
CEI 1974 nei quali un tempo viveste alla maniera di questo mondo, seguendo il principe delle potenze dell`aria, quello spirito che ora opera negli uomini ribelli.
2,2 Secondo gli antichi la potenza del male agiva nelle basse regioni dell’aria; cfr il « principe di questo mondo» di Gv 12,13. cfr., Gv 14,30.
NT greco ἐν οἷς καὶ ἡμεῖς πάντες ἀνεστράφημέν ποτε ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῆς σαρκὸς ἡμῶν, ποιοῦντες τὰ θελήματα τῆς σαρκὸς καὶ τῶν διανοιῶν, καὶ ⸀ἤμεθα τέκνα φύσει ὀργῆς ὡς καὶ οἱ λοιποί·
2,3 ἤμεθα WH Treg NIV ] ἦμεν RP
CEI 1974 Nel numero di quei ribelli, del resto, siamo vissuti anche tutti noi, un tempo, con i desideri della nostra carne, seguendo le voglie della carne e i desideri cattivi; ed eravamo per natura meritevoli d`ira, come gli altri.
2,3 « Noi... gli altri »: Ebrei e pagani.
NT greco 2,4 ὁ δὲ θεὸς πλούσιος ὢν ἐν ἐλέει, διὰ τὴν πολλὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἣν ἠγάπησεν ἡμᾶς,
CEI 1974 Ma Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati,
2,4 Cfr. Rm 5,8.
NT greco 2,5 καὶ ὄντας ἡμᾶς νεκροὺς τοῖς παραπτώμασιν συνεζωοποίησεν τῷ Χριστῷ — χάριτί ἐστε σεσῳσμένοι —
CEI 1974 2,5 da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo: per grazia infatti siete stati salvati.
NT greco 2,6 καὶ συνήγειρεν καὶ συνεκάθισεν ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,
CEI 1974 Con lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli, in Cristo Gesù,
2,6 Il battesimo, facendoci risorgere con Cristo (cfr. Rm 6,4), ci apre il cielo, perché ci fa partecipare inizialmente ai beni celesti: cfr. Col 3,3-4. cfr. Fil 3,30.
NT greco ἵνα ἐνδείξηται ἐν τοῖς αἰῶσιν τοῖς ἐπερχομένοις ⸂τὸ ὑπερβάλλον πλοῦτος⸃ τῆς χάριτος αὐτοῦ ἐν χρηστότητι ἐφ’ ἡμᾶς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.
2,7 τὸ ὑπερβάλλον πλοῦτος WH Treg NIV ] τὸν ὑπερβάλλοντα πλοῦτον RP
CEI 1974 2,7 per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della sua grazia mediante la sua bontà verso di noi in Cristo Gesù.
NT greco τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσῳσμένοι ⸀διὰ πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, θεοῦ τὸ δῶρον·
2,8 διὰ WH Treg NIV ] + τῆς RP
CEI 1974 2,8 Per questa grazia infatti siete salvi mediante la fede; e ciò non viene da voi, ma è dono di Dio;
NT greco 2,9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται.
CEI 1974 né viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsene.
2,9 Cfr. Rm 3,28. cfr2Tm 1, cfr. Tt 3,5.
NT greco 2,10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς οἷς προητοίμασεν ὁ θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν.
CEI 1974 2,10 Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone che Dio ha predisposto perché noi le praticassimo.
Giudei e pagani uniti in Cristo
NT greco Διὸ μνημονεύετε ὅτι ⸂ποτὲ ὑμεῖς⸃ τὰ ἔθνη ἐν σαρκί, οἱ λεγόμενοι ἀκροβυστία ὑπὸ τῆς λεγομένης περιτομῆς ἐν σαρκὶ χειροποιήτου,
2,11 ποτὲ ὑμεῖς WH Treg NIV ] ὑμεῖς ποτὲ RP
CEI 1974 2,11 Perciò ricordatevi che un tempo voi, pagani per nascita, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi perché tali sono nella carne per mano di uomo,
NT greco ὅτι ⸀ἦτε τῷ καιρῷ ἐκείνῳ χωρὶς Χριστοῦ, ἀπηλλοτριωμένοι τῆς πολιτείας τοῦ Ἰσραὴλ καὶ ξένοι τῶν διαθηκῶν τῆς ἐπαγγελίας, ἐλπίδα μὴ ἔχοντες καὶ ἄθεοι ἐν τῷ κόσμῳ.
2,12 ἦτε WH Treg NIV ] + ἐν RP
CEI 1974 ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza d`Israele, estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio in questo mondo.
2,12 Cfr. Rm 9,4-5.
NT greco νυνὶ δὲ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ὑμεῖς οἵ ποτε ὄντες μακρὰν ⸂ἐγενήθητε ἐγγὺς⸃ ἐν τῷ αἵματι τοῦ Χριστοῦ.
2,13 ἐγενήθητε ἐγγὺς WH Treg NIV ] ἐγγὺς ἐγενήθητε RP
CEI 1974 2,13 Ora invece, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate i lontani siete diventati i vicini grazie al sangue di Cristo.
NT greco 2,14 αὐτὸς γάρ ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἓν καὶ τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας, τὴν ἔχθραν ἐν τῇ σαρκὶ αὐτοῦ,
CEI 1974 Egli infatti è la nostra pace,
colui che ha fatto dei due un popolo solo,
abbattendo il muro di separazione che era frammezzo,
cioè l`inimicizia,
2,14 Su Cristo-Pace cfr. Is 9,5. cfr. Mt 5,4. cfr. Lc 2,14 ecc.
NT greco τὸν νόμον τῶν ἐντολῶν ἐν δόγμασιν καταργήσας, ἵνα τοὺς δύο κτίσῃ ἐν ⸀αὑτῷ εἰς ἕνα καινὸν ἄνθρωπον ποιῶν εἰρήνην,
2,15 αὑτῷ WH ] αὐτῷ Treg NA; ἑαυτῷ NIV RP
CEI 1974 annullando, per mezzo della sua carne,
la legge fatta di prescrizioni e di decreti,
per creare in se stesso, dei due, un solo uomo nuovo,
facendo la pace,
2,15 La legge si spegne con l’antica economia religiosa ormai superata.
NT greco 2,16 καὶ ἀποκαταλλάξῃ τοὺς ἀμφοτέρους ἐν ἑνὶ σώματι τῷ θεῷ διὰ τοῦ σταυροῦ ἀποκτείνας τὴν ἔχθραν ἐν αὐτῷ·
CEI 1974 2,16 e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo,
per mezzo della croce,
distruggendo in se stesso l`inimicizia.
NT greco καὶ ἐλθὼν εὐηγγελίσατο εἰρήνην ὑμῖν τοῖς μακρὰν καὶ ⸀εἰρήνην τοῖς ἐγγύς·
2,17 εἰρήνην WH Treg NIV ] - RP
CEI 1974 Egli è venuto perciò ad annunziare pace
a voi che eravate lontani e pace a coloro che erano vicini.
2,17 Cfr. Is 57,19. cfr. Zc 9,10.
NT greco 2,18 ὅτι δι’ αὐτοῦ ἔχομεν τὴν προσαγωγὴν οἱ ἀμφότεροι ἐν ἑνὶ πνεύματι πρὸς τὸν πατέρα.
CEI 1974 2,18 Per mezzo di lui possiamo presentarci, gli uni e gli altri,
al Padre in un solo Spirito.
NT greco ἄρα οὖν οὐκέτι ἐστὲ ξένοι καὶ πάροικοι, ἀλλὰ ⸀ἐστὲ συμπολῖται τῶν ἁγίων καὶ οἰκεῖοι τοῦ θεοῦ,
2,19 ἐστὲ WH Treg NIV ] - RP
CEI 1974 Così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio,
2,19 I convertiti sono concittadini dei santi dell’A. e del N.T. e appartengono alla Chiesa, che è casa di Dio.
NT greco ἐποικοδομηθέντες ἐπὶ τῷ θεμελίῳ τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν, ὄντος ἀκρογωνιαίου αὐτοῦ ⸂Χριστοῦ Ἰησοῦ⸃,
2,20 Χριστοῦ Ἰησοῦ WH Treg NIV ] Ἰησοῦ Χριστοῦ RP
CEI 1974 edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, e avendo come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù.
2,20 Cfr. 1Cor 3,9. Si tratta dei profeti del N.T., cioè di coloro che sono dotati dei carisma di profezia: cfr 1Cor 12,28-29. Per Cristo pietra angolare dell’edificio santo cfr. Is 28,16. cfr 1Cor 3,11 .
NT greco ἐν ᾧ ⸀πᾶσα οἰκοδομὴ συναρμολογουμένη αὔξει εἰς ναὸν ἅγιον ἐν κυρίῳ,
2,21 πᾶσα WH Treg RP NA ] + ἡ NIV
CEI 1974 In lui ogni costruzione cresce ben ordinata per essere tempio santo nel Signore;
2,21 Tempio santo: cfr 1Cor 3,16. cfr 2Cor 6,16.
NT greco 2,22 ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς συνοικοδομεῖσθε εἰς κατοικητήριον τοῦ θεοῦ ἐν πνεύματι.
CEI 1974 2,22 in lui anche voi insieme con gli altri venite edificati per diventare dimora di Dio per mezzo dello Spirito.