Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16

1 Corinzi

NT greco Torna al libro

CEI 1974 Vai al libro

NT greco 3 Κἀγώ, ἀδελφοί, οὐκ ἠδυνήθην ⸂λαλῆσαι ὑμῖν⸃ ὡς πνευματικοῖς ἀλλ’ ὡς ⸀σαρκίνοις, ὡς νηπίοις ἐν Χριστῷ.
3,1 λαλῆσαι ὑμῖν WH Treg NIV ] ὑμῖν λαλῆσαι RP • σαρκίνοις WH Treg NIV ] σαρκικοῖς RP
CEI 1974 3,1 Io, fratelli, sinora non ho potuto parlare a voi come a uomini spirituali, ma come ad esseri carnali, come a neonati in Cristo.
NT greco γάλα ὑμᾶς ἐπότισα, ⸀οὐ βρῶμα, οὔπω γὰρ ἐδύνασθε. ἀλλ’ ⸀οὐδὲ ἔτι νῦν δύνασθε,
3,2 οὐ WH Treg NIV ] καὶ οὐ RP • οὐδὲ WH Treg NIV ] οὖτε RP
CEI 1974 Vi ho dato da bere latte, non un nutrimento solido, perché non ne eravate capaci. E neanche ora lo siete;
3,2 Il latte, cioè un insegnamento elementare: cfr. Eb 5,1l ss.; cfr 1Pt 2,2.
NT greco ἔτι γὰρ σαρκικοί ἐστε. ὅπου γὰρ ἐν ὑμῖν ζῆλος καὶ ⸀ἔρις, οὐχὶ σαρκικοί ἐστε καὶ κατὰ ἄνθρωπον περιπατεῖτε;
3,3 ἔρις WH Treg NIV ] + καὶ διχοστασίαι RP
CEI 1974 3,3 perché siete ancora carnali: dal momento che c`è tra voi invidia e discordia, non siete forse carnali e non vi comportate in maniera tutta umana?
NT greco ὅταν γὰρ λέγῃ τις· Ἐγὼ μέν εἰμι Παύλου, ἕτερος δέ· Ἐγὼ Ἀπολλῶ, ⸂οὐκ ἄνθρωποί⸃ ἐστε;
3,4 οὐκ ἄνθρωποί WH Treg NIV ] οὐχὶ σαρκικοί RP
CEI 1974 3,4 Quando uno dice: "Io sono di Paolo", e un altro: "Io sono di Apollo", non vi dimostrate semplicemente uomini?
NT greco ⸀Τί οὖν ἐστιν ⸂Ἀπολλῶς; τί δέ ἐστιν Παῦλος⸃; ⸀διάκονοι δι’ ὧν ἐπιστεύσατε, καὶ ἑκάστῳ ὡς ὁ κύριος ἔδωκεν.
3,5 Τί WH Treg NIV ] Τίς RP • Ἀπολλῶς τί δέ ἐστιν Παῦλος WH Treg NIV] Παῦλος τίς δὲ Ἀπολλώς RP • διάκονοι WH Treg NIV ] ἀλλ᾽ ἢ διάκονοι RP
CEI 1974 Ma che cosa è mai Apollo? Cosa è Paolo? Ministri attraverso i quali siete venuti alla fede e ciascuno secondo che il Signore gli ha concesso.
3,5-9 La fede cristiana non ammette divisioni ( cfr. 1,12-13) perché i predicatori del vangelo non predicano se stessi e non divulgano una qualsiasi dottrina umana, ma sono fedeli collaboratori di Dio: cfr. 4,1-2.
NT greco 3,6 ἐγὼ ἐφύτευσα, Ἀπολλῶς ἐπότισεν, ἀλλὰ ὁ θεὸς ηὔξανεν·
CEI 1974 3,6 Io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma è Dio che ha fatto crescere.
NT greco 3,7 ὥστε οὔτε ὁ φυτεύων ἐστίν τι οὔτε ὁ ποτίζων, ἀλλ’ ὁ αὐξάνων θεός.
CEI 1974 3,7 Ora né chi pianta, né chi irrìga è qualche cosa, ma Dio che fa crescere.
NT greco 3,8 ὁ φυτεύων δὲ καὶ ὁ ποτίζων ἕν εἰσιν, ἕκαστος δὲ τὸν ἴδιον μισθὸν λήμψεται κατὰ τὸν ἴδιον κόπον,
CEI 1974 3,8 Non c`è differenza tra chi pianta e chi irrìga, ma ciascuno riceverà la sua mercede secondo il proprio lavoro.
NT greco 3,9 θεοῦ γάρ ἐσμεν συνεργοί· θεοῦ γεώργιον, θεοῦ οἰκοδομή ἐστε.
CEI 1974 3,9 Siamo infatti collaboratori di Dio, e voi siete il campo di Dio, l`edificio di Dio.
NT greco Κατὰ τὴν χάριν τοῦ θεοῦ τὴν δοθεῖσάν μοι ὡς σοφὸς ἀρχιτέκτων θεμέλιον ⸀ἔθηκα, ἄλλος δὲ ἐποικοδομεῖ. ἕκαστος δὲ βλεπέτω πῶς ἐποικοδομεῖ·
3,10 ἔθηκα WH Treg NIV ] τέθεικα RP
CEI 1974 3,10 Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come un sapiente architetto io ho posto il fondamento; un altro poi vi costruisce sopra. Ma ciascuno stia attento come costruisce.
NT greco 3,11 θεμέλιον γὰρ ἄλλον οὐδεὶς δύναται θεῖναι παρὰ τὸν κείμενον, ὅς ἐστιν Ἰησοῦς Χριστός·
CEI 1974 3,11 Infatti nessuno può porre un fondamento diverso da quello che già vi si trova, che è Gesù Cristo.
NT greco εἰ δέ τις ἐποικοδομεῖ ἐπὶ τὸν ⸀θεμέλιον ⸂χρυσόν, ἄργυρον⸃, λίθους τιμίους, ξύλα, χόρτον, καλάμην,
3,12 θεμέλιον WH Treg NIV ] + τοῦτον RP • χρυσόν ἄργυρον WH NIV RP ] χρυσίον ἀργύριον Treg
CEI 1974 3,12 E se, sopra questo fondamento, si costruisce con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, paglia,
NT greco ἑκάστου τὸ ἔργον φανερὸν γενήσεται, ἡ γὰρ ἡμέρα δηλώσει· ὅτι ἐν πυρὶ ἀποκαλύπτεται, καὶ ἑκάστου τὸ ἔργον ὁποῖόν ἐστιν τὸ πῦρ ⸀αὐτὸ δοκιμάσει.
3,13 αὐτὸ WH Treg NA ] - NIV RP
CEI 1974 l`opera di ciascuno sarà ben visibile: la farà conoscere quel giorno che si manifesterà col fuoco, e il fuoco proverà la qualità dell`opera di ciascuno.
3,13-15 Il giorno è quello della manifestazione di Cristo, presentata col solito linguaggio profetico-apocalittico: cfr. 1,8 ss. Nel v. 15 molti teologi vedono un’affermazione implicita del purgatorio.
NT greco 3,14 εἴ τινος τὸ ἔργον μενεῖ ὃ ἐποικοδόμησεν, μισθὸν λήμψεται·
CEI 1974 3,14 Se l`opera che uno costruì sul fondamento resisterà, costui ne riceverà una ricompensa;
NT greco 3,15 εἴ τινος τὸ ἔργον κατακαήσεται, ζημιωθήσεται, αὐτὸς δὲ σωθήσεται, οὕτως δὲ ὡς διὰ πυρός.
CEI 1974 3,15 ma se l`opera finirà bruciata, sarà punito: tuttavia egli si salverà, però come attraverso il fuoco.
NT greco Οὐκ οἴδατε ὅτι ναὸς θεοῦ ἐστε καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ ⸂οἰκεῖ ἐν ὑμῖν⸃;
3,16 οἰκεῖ ἐν ὑμῖν Treg NIV RP ] ἐν ὑμῖν οἰκεῖ WH
CEI 1974 Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi?
3,16-17 La Chiesa è il campo, l’edificio (v. 9) e il tempio di Dio.
NT greco 3,17 εἴ τις τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ φθείρει, φθερεῖ τοῦτον ὁ θεός· ὁ γὰρ ναὸς τοῦ θεοῦ ἅγιός ἐστιν, οἵτινές ἐστε ὑμεῖς.
CEI 1974 3,17 Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui. Perché santo è il tempio di Dio, che siete voi.
Dio solo è Giudice
NT greco 3,18 Μηδεὶς ἑαυτὸν ἐξαπατάτω· εἴ τις δοκεῖ σοφὸς εἶναι ἐν ὑμῖν ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ, μωρὸς γενέσθω, ἵνα γένηται σοφός,
CEI 1974 3,18 Nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente;
NT greco 3,19 ἡ γὰρ σοφία τοῦ κόσμου τούτου μωρία παρὰ τῷ θεῷ ἐστιν· γέγραπται γάρ· Ὁ δρασσόμενος τοὺς σοφοὺς ἐν τῇ πανουργίᾳ αὐτῶν·
CEI 1974 perché la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio. Sta scritto infatti:
Egli prende i sapienti per mezzo della loro astuzia.
3,19-20 Citazione: cfr. Gb 5,13 e cfr. Sal 93,11.
NT greco 3,20 καὶ πάλιν· Κύριος γινώσκει τοὺς διαλογισμοὺς τῶν σοφῶν ὅτι εἰσὶν μάταιοι.
CEI 1974 3,20 E ancora:
Il Signore sa che i disegni dei sapienti sono vani.
NT greco 3,21 ὥστε μηδεὶς καυχάσθω ἐν ἀνθρώποις· πάντα γὰρ ὑμῶν ἐστιν,
CEI 1974 3,21 Quindi nessuno ponga la sua gloria negli uomini, perché tutto è vostro:
NT greco εἴτε Παῦλος εἴτε Ἀπολλῶς εἴτε Κηφᾶς εἴτε κόσμος εἴτε ζωὴ εἴτε θάνατος εἴτε ἐνεστῶτα εἴτε μέλλοντα, πάντα ⸀ὑμῶν,
3,22 ὑμῶν WH Treg NIV ] + ἐστιν RP
CEI 1974 3,22 Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro: tutto è vostro!
NT greco 3,23 ὑμεῖς δὲ Χριστοῦ, Χριστὸς δὲ θεοῦ.
CEI 1974 3,23 Ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio.