Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1
2
3
4

Colossesi

NT greco Torna al libro

CEI 1974 Vai al libro

NT greco 2 Θέλω γὰρ ὑμᾶς εἰδέναι ἡλίκον ἀγῶνα ἔχω ⸀ὑπὲρ ὑμῶν καὶ τῶν ἐν Λαοδικείᾳ καὶ ὅσοι οὐχ ἑόρακαν τὸ πρόσωπόν μου ἐν σαρκί,
2,1 ὑπὲρ WH Treg NIV ] περὶ RP
CEI 1974 2,1 Voglio infatti che sappiate quale dura lotta io devo sostenere per voi, per quelli di Laodicèa e per tutti coloro che non mi hanno mai visto di persona,
NT greco ἵνα παρακληθῶσιν αἱ καρδίαι αὐτῶν, ⸀συμβιβασθέντες ἐν ἀγάπῃ καὶ εἰς ⸂πᾶν πλοῦτος⸃ τῆς πληροφορίας τῆς συνέσεως, εἰς ἐπίγνωσιν τοῦ μυστηρίου τοῦ ⸀θεοῦ, Χριστοῦ,
2,2 συμβιβασθέντες WH Treg NIV ] συμβιβασθέντων RP • πᾶν πλοῦτος WH NIV ] πᾶν τὸ πλοῦτος Treg; πάντα πλοῦτον RP • θεοῦ WH Treg NIV ] + καὶ πατρὸς καὶ τοῦ RP
CEI 1974 2,2 perché i loro cuori vengano consolati e così, strettamente congiunti nell`amore, essi acquistino in tutta la sua ricchezza la piena intelligenza, e giungano a penetrare nella perfetta conoscenza del mistero di Dio, cioè Cristo,
NT greco ἐν ᾧ εἰσιν πάντες οἱ θησαυροὶ τῆς σοφίας ⸀καὶ γνώσεως ἀπόκρυφοι.
2,3 καὶ WH Treg NIV ] + τῆς RP
CEI 1974 2,3 nel quale sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della scienza.
NT greco ⸀τοῦτο λέγω ἵνα ⸀μηδεὶς ὑμᾶς παραλογίζηται ἐν πιθανολογίᾳ.
2,4 τοῦτο WH NIV ] + δὲ Treg RP • μηδεὶς WH Treg NIV ] μή τις RP
CEI 1974 2,4 Dico questo perché nessuno vi inganni con argomenti seducenti,
NT greco 2,5 εἰ γὰρ καὶ τῇ σαρκὶ ἄπειμι, ἀλλὰ τῷ πνεύματι σὺν ὑμῖν εἰμι, χαίρων καὶ βλέπων ὑμῶν τὴν τάξιν καὶ τὸ στερέωμα τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως ὑμῶν.
CEI 1974 2,5 perché, anche se sono lontano con il corpo, sono tra voi con lo spirito e gioisco al vedere la vostra condotta ordinata e la saldezza della vostra fede in Cristo.
NT greco 2,6 Ὡς οὖν παρελάβετε τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν τὸν κύριον, ἐν αὐτῷ περιπατεῖτε,
CEI 1974 2,6 Camminate dunque nel Signore Gesù Cristo, come l`avete ricevuto,
NT greco ἐρριζωμένοι καὶ ἐποικοδομούμενοι ἐν αὐτῷ καὶ ⸀βεβαιούμενοι τῇ πίστει καθὼς ἐδιδάχθητε, ⸀περισσεύοντες ἐν εὐχαριστίᾳ.
2,7 βεβαιούμενοι WH Treg NIV ] + ἐν RP • περισσεύοντες Treg NIV ] + ἐν αὐτῇ WH RP
CEI 1974 2,7 ben radicati e fondati in lui, saldi nella fede come vi è stato insegnato, abbondando nell`azione di grazie.
NT greco 2,8 Βλέπετε μή τις ὑμᾶς ἔσται ὁ συλαγωγῶν διὰ τῆς φιλοσοφίας καὶ κενῆς ἀπάτης κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων, κατὰ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου καὶ οὐ κατὰ Χριστόν·
CEI 1974 Badate che nessuno vi inganni con la sua filosofia e con vuoti raggiri ispirati alla tradizione umana, secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo.
2,8 Gli elementi del mondo potrebbero essere gli astri ( cfr. Gal 4,3), ai quali secondo una tradizione ebraica erano preposti gli angeli: cfr. Col 2,1 Nei vv. 20-23 indicano forme di religiosità riferibili a osservanze ebraiche.
NT greco 2,9 ὅτι ἐν αὐτῷ κατοικεῖ πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος σωματικῶς,
CEI 1974 2,9 E` in Cristo che abita corporalmente tutta la pienezza della divinità,
NT greco 2,10 καὶ ἐστὲ ἐν αὐτῷ πεπληρωμένοι, ὅς ἐστιν ἡ κεφαλὴ πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας,
CEI 1974 2,10 e voi avete in lui parte alla sua pienezza, di lui cioè che è il capo di ogni Principato e di ogni Potestà.
NT greco ἐν ᾧ καὶ περιετμήθητε περιτομῇ ἀχειροποιήτῳ ἐν τῇ ἀπεκδύσει τοῦ ⸀σώματος τῆς σαρκός, ἐν τῇ περιτομῇ τοῦ Χριστοῦ,
2,11 σώματος WH Treg NIV ] + τῶν ἁμαρτιῶν RP
CEI 1974 In lui voi siete stati anche circoncisi, di una circoncisione però non fatta da mano di uomo, mediante la spogliazione del nostro corpo di carne, ma della vera circoncisione di Cristo.
2,1l La vera circoncisione è il battesimo.
NT greco συνταφέντες αὐτῷ ἐν τῷ ⸀βαπτισμῷ, ἐν ᾧ καὶ συνηγέρθητε διὰ τῆς πίστεως τῆς ἐνεργείας τοῦ θεοῦ τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ⸀ἐκ νεκρῶν·
2,12 βαπτισμῷ Treg NIV ] βαπτίσματι WH RP • ἐκ WH Treg NIV ] + τῶν RP
CEI 1974 Con lui infatti siete stati sepolti insieme nel battesimo, in lui siete anche stati insieme risuscitati per la fede nella potenza di Dio, che lo ha risuscitato dai morti.
2,12 cfr. Rm 6,4.
NT greco καὶ ὑμᾶς νεκροὺς ὄντας ⸀ἐν τοῖς παραπτώμασιν καὶ τῇ ἀκροβυστίᾳ τῆς σαρκὸς ὑμῶν, συνεζωοποίησεν ὑμᾶς σὺν αὐτῷ· χαρισάμενος ἡμῖν πάντα τὰ παραπτώματα,
2,13 ἐν NIV RP ] - WH Treg
CEI 1974 2,13 Con lui Dio ha dato vita anche a voi, che eravate morti per i vostri peccati e per l`incirconcisione della vostra carne, perdonandoci tutti i peccati,
NT greco 2,14 ἐξαλείψας τὸ καθ’ ἡμῶν χειρόγραφον τοῖς δόγμασιν ὃ ἦν ὑπεναντίον ἡμῖν, καὶ αὐτὸ ἦρκεν ἐκ τοῦ μέσου προσηλώσας αὐτὸ τῷ σταυρῷ·
CEI 1974 annullando il documento scritto del nostro debito, le cui condizioni ci erano sfavorevoli. Egli lo ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce;
2,14 Il certificato attestava che eravamo debitori insolvibili.
NT greco 2,15 ἀπεκδυσάμενος τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας ἐδειγμάτισεν ἐν παρρησίᾳ, θριαμβεύσας αὐτοὺς ἐν αὐτῷ.
CEI 1974 2,15 avendo privato della loro forza i Principati e le Potestà ne ha fatto pubblico spettacolo dietro al corteo trionfale di Cristo.
Falso ascetismo
NT greco Μὴ οὖν τις ὑμᾶς κρινέτω ἐν βρώσει ⸀ἢ ἐν πόσει ἢ ἐν μέρει ἑορτῆς ἢ νουμηνίας ἢ σαββάτων,
2,16 ἢ Treg RP ] καὶ WH NIV
CEI 1974 Nessuno dunque vi condanni più in fatto di cibo o di bevanda, o riguardo a feste, a noviluni e a sabati:
2,16 Le pratiche di culto e di ascesi derivanti dalla legge di Mosè hanno ormai perduto ogni valore.
NT greco ἅ ἐστιν σκιὰ τῶν μελλόντων, τὸ δὲ σῶμα ⸀τοῦ Χριστοῦ.
2,17 τοῦ WH Treg NIV ] - RP
CEI 1974 2,17 tutte cose queste che sono ombra delle future; ma la realtà invece è Cristo!
NT greco μηδεὶς ὑμᾶς καταβραβευέτω θέλων ἐν ταπεινοφροσύνῃ καὶ θρησκείᾳ τῶν ἀγγέλων, ⸀ἃ ἑόρακεν ἐμβατεύων, εἰκῇ φυσιούμενος ὑπὸ τοῦ νοὸς τῆς σαρκὸς αὐτοῦ,
2,18 ἃ WH Treg NIV ] + μὴ RP
CEI 1974 Nessuno v`impedisca di conseguire il premio, compiacendosi in pratiche di poco conto e nella venerazione degli angeli, seguendo le proprie pretese visioni, gonfio di vano orgoglio nella sua mente carnale,
2,18 I riferimenti al culto degli angeli risultano oscuri.
NT greco 2,19 καὶ οὐ κρατῶν τὴν κεφαλήν, ἐξ οὗ πᾶν τὸ σῶμα διὰ τῶν ἁφῶν καὶ συνδέσμων ἐπιχορηγούμενον καὶ συμβιβαζόμενον αὔξει τὴν αὔξησιν τοῦ θεοῦ.
CEI 1974 senza essere stretto invece al capo, dal quale tutto il corpo riceve sostentamento e coesione per mezzo di giunture e legami, realizzando così la crescita secondo il volere di Dio.
2,19 Immagine biologica per indicare i rapporti di Cristo Capo col suo corpo mistico, che è la Chiesa: cfr. 1,18.
NT greco 2,20 Εἰ ἀπεθάνετε σὺν Χριστῷ ἀπὸ τῶν στοιχείων τοῦ κόσμου, τί ὡς ζῶντες ἐν κόσμῳ δογματίζεσθε·
CEI 1974 Se pertanto siete morti con Cristo agli elementi del mondo, perché lasciarvi imporre, come se viveste ancora nel mondo, dei precetti quali
2,20 Il battesimo ci fa morire in Cristo (v. 12) alla legge e a tutte le sue pratiche ormai spente: cfr. Gal 4,3 ss.
NT greco 2,21 Μὴ ἅψῃ μηδὲ γεύσῃ μηδὲ θίγῃς,
CEI 1974 2,21 "Non prendere, non gustare, non toccare"?
NT greco 2,22 ἅ ἐστιν πάντα εἰς φθορὰν τῇ ἀποχρήσει, κατὰ τὰ ἐντάλματα καὶ διδασκαλίας τῶν ἀνθρώπων;
CEI 1974 2,22 Tutte cose destinate a scomparire con l`uso: sono infatti prescrizioni e insegnamenti di uomini!
NT greco 2,23 ἅτινά ἐστιν λόγον μὲν ἔχοντα σοφίας ἐν ἐθελοθρησκίᾳ καὶ ταπεινοφροσύνῃ καὶ ἀφειδίᾳ σώματος, οὐκ ἐν τιμῇ τινι πρὸς πλησμονὴν τῆς σαρκός.
CEI 1974 2,23 Queste cose hanno una parvenza di sapienza, con la loro affettata religiosità e umiltà e austerità riguardo al corpo, ma in realtà non servono che per soddisfare la carne.