Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6

Gàlati

NT greco Torna al libro

CEI 1974 Vai al libro

NT greco 3 Ὦ ἀνόητοι Γαλάται, τίς ὑμᾶς ⸀ἐβάσκανεν, οἷς κατ’ ὀφθαλμοὺς Ἰησοῦς Χριστὸς ⸀προεγράφη ἐσταυρωμένος;
3,1 ἐβάσκανεν WH Treg NIV] + τῇ ἀληθείᾳ μὴ πείθεσθαι RP • προεγράφη WH Treg NIV] + ἐν ὑμῖν RP
CEI 1974 O stolti Gàlati, chi mai vi ha ammaliati, proprio voi agli occhi dei quali fu rappresentato al vivo Gesù Cristo crocifisso?
3,1 L’evangelo è la Croce (cfr 1Cor 2,2) e quindi la predicazione è essenzialmente centrata sul mistero pasquale di Cristo: cfr 1Cor 11,23 ss.; cfr 15,3 ss.
NT greco 3,2 τοῦτο μόνον θέλω μαθεῖν ἀφ’ ὑμῶν, ἐξ ἔργων νόμου τὸ πνεῦμα ἐλάβετε ἢ ἐξ ἀκοῆς πίστεως;
CEI 1974 3,2 Questo solo io vorrei sapere da voi: è per le opere della legge che avete ricevuto lo Spirito o per aver creduto alla predicazione?
NT greco 3,3 οὕτως ἀνόητοί ἐστε; ἐναρξάμενοι πνεύματι νῦν σαρκὶ ἐπιτελεῖσθε;
CEI 1974 Siete così privi d`intelligenza che, dopo aver incominciato con lo Spirito, ora volete finire con la carne?
3,3-4 Dando ascolto ai falsi maestri e accettando la validità della legge mosaica anche per i cristiani, i Galati dimostrano di non aver capito nulla della testimonianza dello Spirito che si manifesta nei cristiani ( cfr. At 10,44-45. cfr 1Ts 1,5. ecc.); essa è chiaro segno che i doni divini vengono solo mediante la fede in Cristo.
NT greco 3,4 τοσαῦτα ἐπάθετε εἰκῇ; εἴ γε καὶ εἰκῇ.
CEI 1974 3,4 Tante esperienze le avete fatte invano? Se almeno fosse invano!
NT greco 3,5 ὁ οὖν ἐπιχορηγῶν ὑμῖν τὸ πνεῦμα καὶ ἐνεργῶν δυνάμεις ἐν ὑμῖν ἐξ ἔργων νόμου ἢ ἐξ ἀκοῆς πίστεως;
CEI 1974 3,5 Colui che dunque vi concede lo Spirito e opera portenti in mezzo a voi, lo fa grazie alle opere della legge o perché avete creduto alla predicazione?
NT greco 3,6 καθὼς Ἀβραὰμ ἐπίστευσεν τῷ θεῷ, καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην.
CEI 1974 Fu così che Abramo ebbe fede in Dio e gli fu accreditato come giustizia.
3,6 Paolo prova dalla rivelazione divina l’efficacia salvifica della fede. Cfr. Gn 15, cfr. Rm 4,3.
NT greco Γινώσκετε ἄρα ὅτι οἱ ἐκ πίστεως, οὗτοι ⸂υἱοί εἰσιν⸃ Ἀβραάμ.
3,7 υἱοί εἰσιν WH Treg NIV] εἰσιν υἱοὶ RP
CEI 1974 3,7 Sappiate dunque che figli di Abramo sono quelli che vengono dalla fede.
NT greco 3,8 προϊδοῦσα δὲ ἡ γραφὴ ὅτι ἐκ πίστεως δικαιοῖ τὰ ἔθνη ὁ θεὸς προευηγγελίσατο τῷ Ἀβραὰμ ὅτι Ἐνευλογηθήσονται ἐν σοὶ πάντα τὰ ἔθνη.
CEI 1974 E la Scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato i pagani per la fede, preannunziò ad Abramo questo lieto annunzio: In te saranno benedette tutte le genti.
3,8 Citazione: cfr. Gn 12,3.
NT greco 3,9 ὥστε οἱ ἐκ πίστεως εὐλογοῦνται σὺν τῷ πιστῷ Ἀβραάμ.
CEI 1974 3,9 Di conseguenza, quelli che hanno la fede vengono benedetti insieme ad Abramo che credette.
NT greco Ὅσοι γὰρ ἐξ ἔργων νόμου εἰσὶν ὑπὸ κατάραν εἰσίν, γέγραπται γὰρ ⸀ὅτι Ἐπικατάρατος πᾶς ὃς οὐκ ⸀ἐμμένει πᾶσιν τοῖς γεγραμμένοις ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ νόμου τοῦ ποιῆσαι αὐτά.
3,10 ὅτι WH Treg NIV] - RP • ἐμμένει WH Treg NIV] + ἐν RP
CEI 1974 Quelli invece che si richiamano alle opere della legge, stanno sotto la maledizione, poiché sta scritto: Maledetto chiunque non rimane fedele a tutte le cose scritte nel libro della legge per praticarle.
3,10 Citazione: cfr. Dt 27,26.
NT greco 3,11 ὅτι δὲ ἐν νόμῳ οὐδεὶς δικαιοῦται παρὰ τῷ θεῷ δῆλον, ὅτι Ὁ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται,
CEI 1974 E che nessuno possa giustificarsi davanti a Dio per la legge risulta dal fatto che il giusto vivrà in virtù della fede.
3,11 Citazione: cfr. Ab 2,4. cfr. Rm1,17.
NT greco ὁ δὲ νόμος οὐκ ἔστιν ἐκ πίστεως, ἀλλ’· Ὁ ποιήσας ⸀αὐτὰ ζήσεται ἐν αὐτοῖς.
3,12 αὐτὰ WH Treg NIV] + ἄνθρωπος RP
CEI 1974 Ora la legge non si basa sulla fede; al contrario dice che chi praticherà queste cose, vivrà per esse.
3,12 Citazione: cfr. Lv 18,5.
NT greco Χριστὸς ἡμᾶς ἐξηγόρασεν ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νόμου γενόμενος ὑπὲρ ἡμῶν κατάρα, ⸂ὅτι γέγραπται⸃· Ἐπικατάρατος πᾶς ὁ κρεμάμενος ἐπὶ ξύλου,
3,13 ὅτι γέγραπται WH Treg NIV] γέγραπται γάρ RP
CEI 1974 Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, diventando lui stesso maledizione per noi, come sta scritto: Maledetto chi pende dal legno,
3,13 Citazione: cfr. Dt 21,23. Cristo in croce è solidale coi peccatori: cfr 2. Cor 5,21.
NT greco ἵνα εἰς τὰ ἔθνη ἡ εὐλογία τοῦ Ἀβραὰμ γένηται ἐν ⸂Χριστῷ Ἰησοῦ⸃, ἵνα τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πνεύματος λάβωμεν διὰ τῆς πίστεως.
3,14 Χριστῷ Ἰησοῦ NIV RP] Ἰησοῦ Χριστῷ WH Treg
CEI 1974 3,14 perché in Cristo Gesù la benedizione di Abramo passasse alle genti e noi ricevessimo la promessa dello Spirito mediante la fede.
Funzione provvisoria della legge
NT greco 3,15 Ἀδελφοί, κατὰ ἄνθρωπον λέγω· ὅμως ἀνθρώπου κεκυρωμένην διαθήκην οὐδεὶς ἀθετεῖ ἢ ἐπιδιατάσσεται.
CEI 1974 Fratelli, ecco, vi faccio un esempio comune: un testamento legittimo, pur essendo solo un atto umano, nessuno lo dichiara nullo o vi aggiunge qualche cosa.
3,15 Ogni testamento è irrevocabile.
NT greco 3,16 τῷ δὲ Ἀβραὰμ ἐρρέθησαν αἱ ἐπαγγελίαι καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ· οὐ λέγει· Καὶ τοῖς σπέρμασιν, ὡς ἐπὶ πολλῶν, ἀλλ’ ὡς ἐφ’ ἑνός· Καὶ τῷ σπέρματί σου, ὅς ἐστιν Χριστός.
CEI 1974 Ora è appunto ad Abramo e alla sua discendenza che furon fatte le promesse. Non dice la Scrittura: "e ai tuoi discendenti", come se si trattasse di molti, ma e alla tua discendenza, come a uno solo, cioè Cristo.
3,16 Interpretazione di Gn 12,7.
NT greco τοῦτο δὲ λέγω· διαθήκην προκεκυρωμένην ὑπὸ τοῦ ⸀θεοῦ ὁ μετὰ ⸂τετρακόσια καὶ τριάκοντα ἔτη⸃ γεγονὼς νόμος οὐκ ἀκυροῖ, εἰς τὸ καταργῆσαι τὴν ἐπαγγελίαν.
3,17 θεοῦ WH Treg NIV] + εἰς Χριστὸν RP • τετρακόσια καὶ τριάκοντα ἔτη WH Treg NIV] ἔτη τετρακόσια καὶ τριάκοντα RP
CEI 1974 Ora io dico: un testamento stabilito in precedenza da Dio stesso, non può dichiararlo nullo una legge che è venuta quattrocentotrenta anni dopo, annullando così la promessa.
3,17 Dio si era già irrevocabilmente impegnato con le sue promesse quando, molto tempo dopo, diede la legge a Mosè, la quale, perciò, non può annullare il «testamento ».
NT greco 3,18 εἰ γὰρ ἐκ νόμου ἡ κληρονομία, οὐκέτι ἐξ ἐπαγγελίας· τῷ δὲ Ἀβραὰμ δι’ ἐπαγγελίας κεχάρισται ὁ θεός.
CEI 1974 3,18 Se infatti l`eredità si ottenesse in base alla legge, non sarebbe più in base alla promessa; Dio invece concesse il suo favore ad Abramo mediante la promessa.
NT greco Τί οὖν ὁ νόμος; τῶν παραβάσεων χάριν προσετέθη, ἄχρις ⸀οὗ ἔλθῃ τὸ σπέρμα ᾧ ἐπήγγελται, διαταγεὶς δι’ ἀγγέλων ἐν χειρὶ μεσίτου·
3,19 οὗ Treg NIV RP] ἂν WH
CEI 1974 Perché allora la legge? Essa fu aggiunta per le trasgressioni, fino alla venuta della discendenza per la quale era stata fatta la promessa, e fu promulgata per mezzo di angeli attraverso un mediatore.
3,19 La legge servì a dare all’uomo la coscienza del suo bisogno di salvezza, soddisfatto da Cristo: cfr. Rm 5,20. Per l’angelo mediatore cfr. At 7,38.53. cfr. Eb 2,2.
NT greco 3,20 ὁ δὲ μεσίτης ἑνὸς οὐκ ἔστιν, ὁ δὲ θεὸς εἷς ἐστιν.
CEI 1974 3,20 Ora non si dà mediatore per una sola persona e Dio è uno solo.
NT greco Ὁ οὖν νόμος κατὰ τῶν ἐπαγγελιῶν τοῦ θεοῦ; μὴ γένοιτο· εἰ γὰρ ἐδόθη νόμος ὁ δυνάμενος ζῳοποιῆσαι, ὄντως ⸂ἐκ νόμου ἂν⸃ ἦν ἡ δικαιοσύνη.
3,21 ἐκ νόμου ἂν Treg NIV] ἐν νόμῳ ἂν WH; ἂν ἐκ νόμου RP
CEI 1974 3,21 La legge è dunque contro le promesse di Dio? Impossibile! Se infatti fosse stata data una legge capace di conferire la vita, la giustificazione scaturirebbe davvero dalla legge;
NT greco 3,22 ἀλλὰ συνέκλεισεν ἡ γραφὴ τὰ πάντα ὑπὸ ἁμαρτίαν ἵνα ἡ ἐπαγγελία ἐκ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ δοθῇ τοῖς πιστεύουσιν.
CEI 1974 la Scrittura invece ha rinchiuso ogni cosa sotto il peccato, perché ai credenti la promessa venisse data in virtù della fede in Gesù Cristo.
3,22 La Bibbia insegna che tutti gli uomini sono dominati dal peccato: cfr. Rm 3,19-20. cfr. Rm 11,32.
NT greco Πρὸ τοῦ δὲ ἐλθεῖν τὴν πίστιν ὑπὸ νόμον ἐφρουρούμεθα ⸀συγκλειόμενοι εἰς τὴν μέλλουσαν πίστιν ἀποκαλυφθῆναι.
3,23 συγκλειόμενοι WH Treg NIV] συγκεκλεισμένοι RP
CEI 1974 3,23 Prima però che venisse la fede, noi eravamo rinchiusi sotto la custodia della legge, in attesa della fede che doveva essere rivelata.
NT greco 3,24 ὥστε ὁ νόμος παιδαγωγὸς ἡμῶν γέγονεν εἰς Χριστόν, ἵνα ἐκ πίστεως δικαιωθῶμεν·
CEI 1974 3,24 Così la legge è per noi come un pedagogo che ci ha condotto a Cristo, perché fossimo giustificati per la fede.
NT greco 3,25 ἐλθούσης δὲ τῆς πίστεως οὐκέτι ὑπὸ παιδαγωγόν ἐσμεν.
CEI 1974 Ma appena è giunta la fede, noi non siamo più sotto un pedagogo.
3,25 Per il pedagogo cfr 1Cor 4,15.
NT greco 3,26 πάντες γὰρ υἱοὶ θεοῦ ἐστε διὰ τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.
CEI 1974 3,26 Tutti voi infatti siete figli di Dio per la fede in Cristo Gesù,
NT greco 3,27 ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε·
CEI 1974 poiché quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo.
3,27 Che cosa significhi rivestirsi di Cristo è detto in seguito: è ricevere l’adozione filiale (cfr. 4,5), essere un solo essere con Cristo (cfr. 3,28), essere di Cristo (cfr. 3,29), essere, in quanto figli di Dio, suoi credi (cfr. 4,6); è Cristo in noi (cfr. 4,19).
NT greco οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· ⸀πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.
3,28 πάντες WH NIV RP] ἅπαντες Treg
CEI 1974 3,28 Non c`è più Giudeo né Greco; non c`è più schiavo né libero; non c`è più uomo né donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù.
NT greco εἰ δὲ ὑμεῖς Χριστοῦ, ἄρα τοῦ Ἀβραὰμ σπέρμα ἐστέ, ⸀κατ’ ἐπαγγελίαν κληρονόμοι.
3,29 κατ᾽ WH Treg NIV] καὶ κατ᾽ RP
CEI 1974 3,29 E se appartenete a Cristo, allora siete discendenza di Abramo, eredi secondo la promessa.