Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1
2
3
4

Colossesi

NT greco Torna al libro

CEI 1974 Vai al libro

NT greco 1 Παῦλος ἀπόστολος ⸂Χριστοῦ Ἰησοῦ⸃ διὰ θελήματος θεοῦ καὶ Τιμόθεος ὁ ἀδελφὸς
1,1 Χριστοῦ Ἰησοῦ WH Treg NIV ] Ἰησοῦ Χριστοῦ RP
CEI 1974 Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e il fratello Timòteo,
1,4-5 Per le virtù teologali cfr 1Cor 13,13. cfr 1Ts 1,3-4.
NT greco τοῖς ἐν ⸀Κολοσσαῖς ἁγίοις καὶ πιστοῖς ἀδελφοῖς ἐν Χριστῷ· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ⸀ἡμῶν.
1,2 Κολοσσαῖς WH NIV ] Κολασσαῖς Treg RP • ἡμῶν WH Treg NIV ] + καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ RP
CEI 1974 1,2 ai santi e fedeli fratelli in Cristo che dimorano in Colossi grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro!
Ringraziamento
NT greco Εὐχαριστοῦμεν τῷ ⸀θεῷ πατρὶ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ πάντοτε ⸀περὶ ὑμῶν προσευχόμενοι,
1,3 θεῷ WH NIV ] + καὶ Treg RP • περὶ WH NIV RP ] ὑπὲρ Treg
CEI 1974 1,3 Noi rendiamo continuamente grazie a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, nelle nostre preghiere per voi,
NT greco ἀκούσαντες τὴν πίστιν ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ καὶ τὴν ἀγάπην ⸂ἣν ἔχετε⸃ εἰς πάντας τοὺς ἁγίους
1,4 ἣν ἔχετε WH Treg NIV ] τὴν RP
CEI 1974 1,4 per le notizie ricevute circa la vostra fede in Cristo Gesù, e la carità che avete verso tutti i santi,
NT greco 1,5 διὰ τὴν ἐλπίδα τὴν ἀποκειμένην ὑμῖν ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἣν προηκούσατε ἐν τῷ λόγῳ τῆς ἀληθείας τοῦ εὐαγγελίου
CEI 1974 1,5 in vista della speranza che vi attende nei cieli. Di questa speranza voi avete già udito l`annunzio dalla parola di verità del vangelo
NT greco τοῦ παρόντος εἰς ὑμᾶς, καθὼς καὶ ἐν παντὶ τῷ ⸀κόσμῳ ἐστὶν καρποφορούμενον καὶ αὐξανόμενον καθὼς καὶ ἐν ὑμῖν, ἀφ’ ἧς ἡμέρας ἠκούσατε καὶ ἐπέγνωτε τὴν χάριν τοῦ θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ·
1,6 κόσμῳ WH Treg NIV ] + καὶ RP
CEI 1974 1,6 il quale è giunto a voi, come pure in tutto il mondo fruttifica e si sviluppa; così anche fra voi dal giorno in cui avete ascoltato e conosciuto la grazia di Dio nella verità,
NT greco ⸀καθὼς ἐμάθετε ἀπὸ Ἐπαφρᾶ τοῦ ἀγαπητοῦ συνδούλου ἡμῶν, ὅς ἐστιν πιστὸς ὑπὲρ ⸀ἡμῶν διάκονος τοῦ Χριστοῦ,
1,7 καθὼς WH Treg NIV ] + καὶ RP • ἡμῶν WH Treg NIV ] ὑμῶν RP NA
CEI 1974 1,7 che avete appresa da Epafra, nostro caro compagno nel ministero; egli ci supplisce come un fedele ministro di Cristo,
NT greco 1,8 ὁ καὶ δηλώσας ἡμῖν τὴν ὑμῶν ἀγάπην ἐν πνεύματι.
CEI 1974 1,8 e ci ha pure manifestato il vostro amore nello Spirito.
NT greco 1,9 Διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς, ἀφ’ ἧς ἡμέρας ἠκούσαμεν, οὐ παυόμεθα ὑπὲρ ὑμῶν προσευχόμενοι καὶ αἰτούμενοι ἵνα πληρωθῆτε τὴν ἐπίγνωσιν τοῦ θελήματος αὐτοῦ ἐν πάσῃ σοφίᾳ καὶ συνέσει πνευματικῇ,
CEI 1974 Perciò anche noi, da quando abbiamo saputo vostre notizie, non cessiamo di pregare per voi, e di chiedere che abbiate una piena conoscenza della sua volontà con ogni sapienza e intelligenza spirituale,
1,9 Conoscenza non puramente intellettuale, ma fonte di pratica virtuosa.
NT greco ⸀περιπατῆσαι ἀξίως τοῦ κυρίου εἰς πᾶσαν ἀρεσκείαν ἐν παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ καρποφοροῦντες καὶ αὐξανόμενοι ⸂τῇ ἐπιγνώσει⸃ τοῦ θεοῦ,
1,10 περιπατῆσαι WH Treg NIV ] + ὑμᾶς RP • τῇ ἐπιγνώσει WH Treg NIV ] εἰς τὴν ἐπίγνωσιν RP
CEI 1974 1,10 perché possiate comportarvi in maniera degna del Signore, per piacergli in tutto, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio;
NT greco 1,11 ἐν πάσῃ δυνάμει δυναμούμενοι κατὰ τὸ κράτος τῆς δόξης αὐτοῦ εἰς πᾶσαν ὑπομονὴν καὶ μακροθυμίαν μετὰ χαρᾶς,
CEI 1974 1,11 rafforzandovi con ogni energia secondo la sua gloriosa potenza, per poter essere forti e pazienti in tutto;
NT greco εὐχαριστοῦντες τῷ πατρὶ τῷ ἱκανώσαντι ⸀ὑμᾶς εἰς τὴν μερίδα τοῦ κλήρου τῶν ἁγίων ἐν τῷ φωτί,
1,12 ὑμᾶς WH NIV ] ἡμᾶς Treg RP
CEI 1974 1,12 ringraziando con gioia il Padre che ci ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce.

Sublime dignità di Cristo
NT greco 1,13 ὃς ἐρρύσατο ἡμᾶς ἐκ τῆς ἐξουσίας τοῦ σκότους καὶ μετέστησεν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ υἱοῦ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ,
CEI 1974 E` lui infatti che ci ha liberati
dal potere delle tenebre
e ci ha trasferiti
nel regno del suo Figlio diletto,
1,13 Un inno cristologico come Fil 2,6-11. Per il potere delle tenebre e il regno cfr. Lc 22,53. cfr. Lc 23,42.
NT greco 1,14 ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν, τὴν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν·
CEI 1974 1,14 per opera del quale abbiamo la redenzione,
la remissione dei peccati.
NT greco 1,15 ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ θεοῦ τοῦ ἀοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως,
CEI 1974 Egli è immagine del Dio invisibile,
generato prima di ogni creatura;
1,15 Generato dall’eternità, Dio da Dio, Cristo ha il primato assoluto nella creazione e nella redenzione, che è nuova creazione.
NT greco ὅτι ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ ⸀πάντα ἐν τοῖς οὐρανοῖς ⸀καὶ ἐπὶ τῆς γῆς, τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα, εἴτε θρόνοι εἴτε κυριότητες εἴτε ἀρχαὶ εἴτε ἐξουσίαι· τὰ πάντα δι’ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν ἔκτισται·
1,16 πάντα WH Treg NIV ] + τὰ RP • καὶ WH NIV ] + τὰ Treg RP
CEI 1974 poiché per mezzo di lui
sono state create tutte le cose,
quelle nei cieli e quelle sulla terra,
quelle visibili e quelle invisibili:
Troni, Dominazioni,
Principati e Potestà.
Tutte le cose sono state create
per mezzo di lui e in vista di lui.
1,16 Troni ecc., nella terminologia giudaica ( cfr. Ef 1,21) sono i vari ordini degli angeli, sui quali cfr. 2,15.18.20.
NT greco 1,17 καὶ αὐτός ἐστιν πρὸ πάντων καὶ τὰ πάντα ἐν αὐτῷ συνέστηκεν,
CEI 1974 1,17 Egli è prima di tutte le cose
e tutte sussistono in lui.
NT greco καὶ αὐτός ἐστιν ἡ κεφαλὴ τοῦ σώματος τῆς ἐκκλησίας· ὅς ⸀ἐστιν ἀρχή, πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν, ἵνα γένηται ἐν πᾶσιν αὐτὸς πρωτεύων,
1,18 ἐστιν Treg NIV RP ] + ἡ WH
CEI 1974 Egli è anche il capo del corpo, cioè della Chiesa;
il principio, il primogenito di coloro
che risuscitano dai morti,
per ottenere il primato su tutte le cose.
1,18 Per Cristo Capo cfr. Ef 1,22-23. Egli è il primo, o primizia, dei risorti: cfr 1Cor 15,20.
NT greco 1,19 ὅτι ἐν αὐτῷ εὐδόκησεν πᾶν τὸ πλήρωμα κατοικῆσαι
CEI 1974 Perché piacque a Dio
di fare abitare in lui ogni pienezza
1,19 Per la pienezza cfr. 2,9.
NT greco καὶ δι’ αὐτοῦ ἀποκαταλλάξαι τὰ πάντα εἰς αὐτόν, εἰρηνοποιήσας διὰ τοῦ αἵματος τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ, ⸂[δι’ αὐτοῦ]⸃ εἴτε τὰ ἐπὶ τῆς γῆς εἴτε τὰ ⸀ἐν τοῖς οὐρανοῖς·
1,20 δι’ αὐτοῦ WH RP NA ] - Treg NIV • ἐν WH Treg NIV ] ἐπὶ RP
CEI 1974 e per mezzo di lui riconciliare a sé tutte le cose,
rappacificando con il sangue della sua croce,
cioè per mezzo di lui,
le cose che stanno sulla terra e quelle nei cieli.

La redenzione applicata ai Colossesi
1,20 La redenzione (riconciliazione e pacificazione: cfr. Rm 5,1 ss.) riconduce l’universo all’ordine stabilito da Dio: cfr. Rm 8,19 ss.;cfr 1Cor 3,22 ss.;cfr 15,20-28. cfr. Ef 1,10. cfr. Ef 4,10. cfr. Fil 2,10 ss.; cfr. Fil 3,21 ; cfr. Eb 2,5-8.
NT greco 1,21 καὶ ὑμᾶς ποτε ὄντας ἀπηλλοτριωμένους καὶ ἐχθροὺς τῇ διανοίᾳ ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς πονηροῖς —
CEI 1974 E anche voi, che un tempo eravate stranieri e nemici con la mente intenta alle opere cattive che facevate,
1,21 Cfr. Ef 4,18-19.
NT greco νυνὶ δὲ ⸀ἀποκατηλλάγητε ἐν τῷ σώματι τῆς σαρκὸς αὐτοῦ διὰ τοῦ θανάτου — παραστῆσαι ὑμᾶς ἁγίους καὶ ἀμώμους καὶ ἀνεγκλήτους κατενώπιον αὐτοῦ,
1,22 ἀποκατηλλάγητε Holmes ] ἀποκατήλλαξεν WH Treg NIV RP
CEI 1974 1,22 ora egli vi ha riconciliati per mezzo della morte del suo corpo di carne, per presentarvi santi, immacolati e irreprensibili al suo cospetto:
NT greco εἴ γε ἐπιμένετε τῇ πίστει τεθεμελιωμένοι καὶ ἑδραῖοι καὶ μὴ μετακινούμενοι ἀπὸ τῆς ἐλπίδος τοῦ εὐαγγελίου οὗ ἠκούσατε, τοῦ κηρυχθέντος ἐν ⸀πάσῃ κτίσει τῇ ὑπὸ τὸν οὐρανόν, οὗ ἐγενόμην ἐγὼ Παῦλος διάκονος.
1,23 πάσῃ WH Treg NIV ] + τῇ RP
CEI 1974 1,23 purché restiate fondati e fermi nella fede e non vi lasciate allontanare dalla speranza promessa nel vangelo che avete ascoltato, il quale è stato annunziato ad ogni creatura sotto il cielo e di cui io, Paolo, sono diventato ministro.
Missione di Paolo tra i pagani
NT greco 1,24 Νῦν χαίρω ἐν τοῖς παθήμασιν ὑπὲρ ὑμῶν, καὶ ἀνταναπληρῶ τὰ ὑστερήματα τῶν θλίψεων τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ σαρκί μου ὑπὲρ τοῦ σώματος αὐτοῦ, ὅ ἐστιν ἡ ἐκκλησία,
CEI 1974 Perciò sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi e completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo, a favore del suo corpo che è la Chiesa.
1,24 Le sofferenze di Paolo sono associate alla Passione di Cristo non perché questa sia effettivamente mancante, ma perché la sua efficacia, con la collaborazione dell’apostolo, sia pienamente operante a vantaggio della Chiesa.
NT greco 1,25 ἧς ἐγενόμην ἐγὼ διάκονος κατὰ τὴν οἰκονομίαν τοῦ θεοῦ τὴν δοθεῖσάν μοι εἰς ὑμᾶς πληρῶσαι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ,
CEI 1974 1,25 Di essa sono diventato ministro, secondo la missione affidatami da Dio presso di voi: di realizzare la sua parola,
NT greco τὸ μυστήριον τὸ ἀποκεκρυμμένον ἀπὸ τῶν αἰώνων καὶ ἀπὸ τῶν γενεῶν,— ⸀νῦν δὲ ἐφανερώθη τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ,
1,26 νῦν WH Treg NIV ] νυνὶ RP
CEI 1974 cioè il mistero nascosto da secoli e da generazioni, ma ora manifestato ai suoi santi,
1,26 Cfr. Ef 3,2-11.
NT greco οἷς ἠθέλησεν ὁ θεὸς γνωρίσαι τί τὸ πλοῦτος τῆς δόξης τοῦ μυστηρίου τούτου ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ⸀ὅ ἐστιν Χριστὸς ἐν ὑμῖν, ἡ ἐλπὶς τῆς δόξης·
1,27 ὅ WH Treg NIV ] ὅς RP
CEI 1974 1,27 ai quali Dio volle far conoscere la gloriosa ricchezza di questo mistero in mezzo ai pagani, cioè Cristo in voi, speranza della gloria.
NT greco ὃν ἡμεῖς καταγγέλλομεν νουθετοῦντες πάντα ἄνθρωπον καὶ διδάσκοντες πάντα ἄνθρωπον ἐν πάσῃ σοφίᾳ, ἵνα παραστήσωμεν πάντα ἄνθρωπον τέλειον ἐν ⸀Χριστῷ·
1,28 Χριστῷ WH Treg NIV ] + Ἰησοῦ RP
CEI 1974 E` lui infatti che noi annunziamo, ammonendo e istruendo ogni uomo con ogni sapienza, per rendere ciascuno perfetto in Cristo.
1,28 Il «noi» associa a Paolo i suoi collaboratori.
NT greco 1,29 εἰς ὃ καὶ κοπιῶ ἀγωνιζόμενος κατὰ τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ τὴν ἐνεργουμένην ἐν ἐμοὶ ἐν δυνάμει.
CEI 1974 1,29 Per questo mi affatico e lotto, con la forza che viene da lui e che agisce in me con potenza.