Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1

Filèmone

NT greco Torna al libro

CEI 1974 Vai al libro

NT greco 1 1,1 Παῦλος δέσμιος Χριστοῦ Ἰησοῦ καὶ Τιμόθεος ὁ ἀδελφὸς Φιλήμονι τῷ ἀγαπητῷ καὶ συνεργῷ ἡμῶν
CEI 1974 1,1 Paolo, prigioniero di Cristo Gesù, e il fratello Timòteo al nostro caro collaboratore Filèmone,
NT greco καὶ Ἀπφίᾳ τῇ ⸀ἀδελφῇ καὶ Ἀρχίππῳ τῷ συστρατιώτῃ ἡμῶν καὶ τῇ κατ’ οἶκόν σου ἐκκλησίᾳ·
1,2 ἀδελφῇ WH Treg NIV ] ἀγαπητῇ RP
CEI 1974 alla sorella Appia, ad Archippo nostro compagno d`armi e alla comunità che si raduna nella tua casa:
1,2 Archippo è il ministro sacro di cfr. Col 4,17.
NT greco 1,3 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.
CEI 1974 1,3 grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo.
NT greco 1,4 Εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου πάντοτε μνείαν σου ποιούμενος ἐπὶ τῶν προσευχῶν μου,
CEI 1974 1,4 Rendo sempre grazie a Dio ricordandomi di te nelle mie preghiere,
NT greco ἀκούων σου τὴν ἀγάπην καὶ τὴν πίστιν ἣν ἔχεις ⸀πρὸς τὸν κύριον Ἰησοῦν καὶ εἰς πάντας τοὺς ἁγίους,
1,5 πρὸς NIV RP ] εἰς WH Treg
CEI 1974 perché sento parlare della tua carità per gli altri e della fede che hai nel Signore Gesù e verso tutti i santi.
1,5 I santi sono i fedeli in virtù della loro consacrazione a Cristo.
NT greco ὅπως ἡ κοινωνία τῆς πίστεώς σου ἐνεργὴς γένηται ἐν ἐπιγνώσει παντὸς ἀγαθοῦ ⸀τοῦ ἐν ἡμῖν εἰς ⸀Χριστόν·
1,6 τοῦ WH NIV RP ] - Treg • Χριστόν WH Treg NIV ] + Ἰησοῦν RP
CEI 1974 1,6 La tua partecipazione alla fede diventi efficace per la conoscenza di tutto il bene che si fa tra voi per Cristo.
NT greco ⸀χαρὰν γὰρ ⸂πολλὴν ἔσχον⸃ καὶ παράκλησιν ἐπὶ τῇ ἀγάπῃ σου, ὅτι τὰ σπλάγχνα τῶν ἁγίων ἀναπέπαυται διὰ σοῦ, ἀδελφέ.
1,7 χαρὰν WH Treg NIV ] Χάριν RP • πολλὴν ἔσχον WH Treg NIV ] ἔχομεν πολλὴν RP
CEI 1974 1,7 La tua carità è stata per me motivo di grande gioia e consolazione, fratello, poiché il cuore dei credenti è stato confortato per opera tua.
Richiesta in favore di Onesimo
NT greco 1,8 Διό, πολλὴν ἐν Χριστῷ παρρησίαν ἔχων ἐπιτάσσειν σοι τὸ ἀνῆκον,
CEI 1974 1,8 Per questo, pur avendo in Cristo piena libertà di comandarti ciò che devi fare,
NT greco διὰ τὴν ἀγάπην μᾶλλον παρακαλῶ, τοιοῦτος ὢν ὡς Παῦλος πρεσβύτης νυνὶ δὲ καὶ δέσμιος ⸂Χριστοῦ Ἰησοῦ⸃—
1,9 Χριστοῦ Ἰησοῦ WH Treg NIV ] Ἰησοῦ Χριστοῦ RP
CEI 1974 preferisco pregarti in nome della carità, così qual io sono, Paolo, vecchio, e ora anche prigioniero per Cristo Gesù;
1,9 Paolo vuole intenerirlo. L’apostolo era sui sessant’anni, ma prostrato dalle sofferenze e dalle fatiche dell’apostolato.
NT greco παρακαλῶ σε περὶ τοῦ ἐμοῦ τέκνου, ὃν ἐγέννησα ἐν τοῖς ⸀δεσμοῖς Ὀνήσιμον,
1,10 δεσμοῖς WH Treg NIV ] + μου RP
CEI 1974 1,10 ti prego dunque per il mio figlio, che ho generato in catene,
NT greco τόν ποτέ σοι ἄχρηστον νυνὶ ⸀δὲ σοὶ καὶ ἐμοὶ εὔχρηστον,
1,11 δὲ WH Treg RP ] + καὶ NIV
CEI 1974 Onesimo, lui che un giorno ti fu inutile, ma ora è utile a te e a me.
1,11 Onesimo in greco significa nella « utile ».
NT greco ὃν ἀνέπεμψά ⸂σοι αὐτόν, τοῦτ’ ἔστιν τὰ ἐμὰ σπλάγχνα⸃·
1,12 σοι αὐτόν … σπλάγχνα WH Treg NIV ] σὺ δὲ αὐτόν … σπλάγχνα προσλαβοῦ RP
CEI 1974 Te l`ho rimandato, lui, il mio cuore.
1,12 Il mio cuore: definizione sconvolgente in un tempo in cui lo schiavo era soltanto una cosa.
NT greco ὃν ἐγὼ ἐβουλόμην πρὸς ἐμαυτὸν κατέχειν, ἵνα ὑπὲρ σοῦ ⸂μοι διακονῇ⸃ ἐν τοῖς δεσμοῖς τοῦ εὐαγγελίου,
1,13 μοι διακονῇ WH Treg NIV ] διακονῇ μοι RP
CEI 1974 1,13 Avrei voluto trattenerlo presso di me perché mi servisse in vece tua nelle catene che porto per il vangelo.
NT greco 1,14 χωρὶς δὲ τῆς σῆς γνώμης οὐδὲν ἠθέλησα ποιῆσαι, ἵνα μὴ ὡς κατὰ ἀνάγκην τὸ ἀγαθόν σου ᾖ ἀλλὰ κατὰ ἑκούσιον·
CEI 1974 1,14 Ma non ho voluto far nulla senza il tuo parere, perché il bene che farai non sapesse di costrizione, ma fosse spontaneo.
NT greco 1,15 τάχα γὰρ διὰ τοῦτο ἐχωρίσθη πρὸς ὥραν ἵνα αἰώνιον αὐτὸν ἀπέχῃς,
CEI 1974 Forse per questo è stato separato da te per un momento perché tu lo riavessi per sempre;
1,15 La fuga si è rivelata provvidenziale.
NT greco 1,16 οὐκέτι ὡς δοῦλον ἀλλὰ ὑπὲρ δοῦλον, ἀδελφὸν ἀγαπητόν, μάλιστα ἐμοί, πόσῳ δὲ μᾶλλον σοὶ καὶ ἐν σαρκὶ καὶ ἐν κυρίῳ.
CEI 1974 1,16 non più però come schiavo, ma molto più che schiavo, come un fratello carissimo in primo luogo a me, ma quanto più a te, sia come uomo, sia come fratello nel Signore.
NT greco 1,17 Εἰ οὖν με ἔχεις κοινωνόν, προσλαβοῦ αὐτὸν ὡς ἐμέ.
CEI 1974 1,17 Se dunque tu mi consideri come amico, accoglilo come me stesso.
NT greco εἰ δέ τι ἠδίκησέν σε ἢ ὀφείλει, τοῦτο ἐμοὶ ⸀ἐλλόγα·
1,18 ἐλλόγα WH Treg NIV ] ἐλλόγει RP
CEI 1974 1,18 E se in qualche cosa ti ha offeso o ti è debitore, metti tutto sul mio conto.
NT greco 1,19 ἐγὼ Παῦλος ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί, ἐγὼ ἀποτίσω· ἵνα μὴ λέγω σοι ὅτι καὶ σεαυτόν μοι προσοφείλεις.
CEI 1974 Lo scrivo di mio pugno, io, Paolo: pagherò io stesso. Per non dirti che anche tu mi sei debitore e proprio di te stesso!
1,19 Filemone deve a Paolo la sua fede e la sua salvezza.
NT greco ναί, ἀδελφέ, ἐγώ σου ὀναίμην ἐν κυρίῳ· ἀνάπαυσόν μου τὰ σπλάγχνα ἐν ⸀Χριστῷ.
1,20 Χριστῷ WH Treg NIV ] κυρίῳ RP
CEI 1974 1,20 Sì, fratello! Che io possa ottenere da te questo favore nel Signore; dà questo sollievo al mio cuore in Cristo!
NT greco πεποιθὼς τῇ ὑπακοῇ σου ἔγραψά σοι, εἰδὼς ὅτι καὶ ὑπὲρ ⸀ἃ λέγω ποιήσεις.
1,21 ἃ WH Treg NIV ] ὃ RP
CEI 1974 1,21 Ti scrivo fiducioso nella tua docilità, sapendo che farai anche più di quanto ti chiedo.
Notizie e saluti
NT greco 1,22 ἅμα δὲ καὶ ἑτοίμαζέ μοι ξενίαν, ἐλπίζω γὰρ ὅτι διὰ τῶν προσευχῶν ὑμῶν χαρισθήσομαι ὑμῖν.
CEI 1974 1,22 Al tempo stesso preparami un alloggio, perché spero, grazie alle vostre preghiere, di esservi restituito.
NT greco ⸀Ἀσπάζεταί σε Ἐπαφρᾶς ὁ συναιχμάλωτός μου ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,
1,23 Ἀσπάζεταί WH Treg NIV ] Ἀσπάζονταί RP
CEI 1974 Ti saluta Epafra, mio compagno di prigionia per Cristo Gesù,
1,23-25 Cfr. Col 4,10-11. Forse Èpafra era un coinquilino di Paolo nella casa in viveva prigioniero: cfr. At 28,30.
NT greco 1,24 Μᾶρκος, Ἀρίσταρχος, Δημᾶς, Λουκᾶς, οἱ συνεργοί μου.
CEI 1974 1,24 con Marco, Aristarco, Dema e Luca, miei collaboratori.
NT greco Ἡ χάρις τοῦ ⸀κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ⸀ὑμῶν.
1,25 κυρίου WH NIV ] + ἡμῶν Treg RP • ὑμῶν WH Treg NIV ] + Ἀμήν RP
CEI 1974 1,25 La grazia del Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito.