Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6

Gàlati

NT greco Torna al libro

CEI 1974 Vai al libro

NT greco 1 1,1 Παῦλος ἀπόστολος, οὐκ ἀπ’ ἀνθρώπων οὐδὲ δι’ ἀνθρώπου ἀλλὰ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ θεοῦ πατρὸς τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν,
CEI 1974 Paolo, apostolo non da parte di uomini, né per mezzo di uomo, ma per mezzo di Gesù Cristo e di Dio Padre che lo ha risuscitato dai morti,
1,1-5 Il solenne indirizzo risente della eccitazione che traspare in tutta la lettera.
NT greco 1,2 καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ πάντες ἀδελφοί, ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας·
CEI 1974 1,2 e tutti i fratelli che sono con me, alle Chiese della Galazia.
NT greco χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ⸂καὶ κυρίου ἡμῶν⸃ Ἰησοῦ Χριστοῦ,
1,3 καὶ κυρίου ἡμῶν Treg RP] ἡμῶν καὶ κυρίου WH NIV
CEI 1974 1,3 Grazia a voi e pace da parte di Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo,
NT greco τοῦ δόντος ἑαυτὸν ⸀ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν ὅπως ἐξέληται ἡμᾶς ἐκ τοῦ ⸂αἰῶνος τοῦ ἐνεστῶτος⸃ πονηροῦ κατὰ τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν,
1,4 ὑπὲρ WH NIV] περὶ Treg RP • αἰῶνος τοῦ ἐνεστῶτος WH Treg NIV] ἐνεστῶτος αἰῶνος RP
CEI 1974 1,4 che ha dato se stesso per i nostri peccati, per strapparci da questo mondo perverso, secondo la volontà di Dio e Padre nostro,
NT greco 1,5 ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.
CEI 1974 1,5 al quale sia gloria nei secoli dei secoli. Amen.
Rimprovero
NT greco 1,6 Θαυμάζω ὅτι οὕτως ταχέως μετατίθεσθε ἀπὸ τοῦ καλέσαντος ὑμᾶς ἐν χάριτι Χριστοῦ εἰς ἕτερον εὐαγγέλιον,
CEI 1974 Mi meraviglio che così in fretta da colui che vi ha chiamati con la grazia di Cristo passiate ad un altro vangelo.
1,6 Invece del solito ringraziamento a Dio, Paolo aggredisce subito i suoi volubili destinatari.
NT greco 1,7 ὃ οὐκ ἔστιν ἄλλο· εἰ μή τινές εἰσιν οἱ ταράσσοντες ὑμᾶς καὶ θέλοντες μεταστρέψαι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ.
CEI 1974 1,7 In realtà, però, non ce n`è un altro; soltanto vi sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il vangelo di Cristo.
NT greco ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ ⸀εὐαγγελίζηται ⸀ὑμῖν παρ’ ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω.
1,8 εὐαγγελίζηται Treg NIV RP] εὐαγγελίσηται WH • ὑμῖν WH Treg RP NA] - NIV
CEI 1974 1,8 Orbene, se anche noi stessi o un angelo dal cielo vi predicasse un vangelo diverso da quello che vi abbiamo predicato, sia anàtema!
NT greco 1,9 ὡς προειρήκαμεν, καὶ ἄρτι πάλιν λέγω, εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ’ ὃ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω.
CEI 1974 L`abbiamo già detto e ora lo ripeto: se qualcuno vi predica un vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anàtema!
1,9 La maledizione esprime tutto lo sdegno apostolico per coloro che compromettevano la fede.
NT greco Ἄρτι γὰρ ἀνθρώπους πείθω ἢ τὸν θεόν; ἢ ζητῶ ἀνθρώποις ἀρέσκειν; ⸀εἰ ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσκον, Χριστοῦ δοῦλος οὐκ ἂν ἤμην.
1,10 εἰ WH Treg NIV] + γὰρ RP
CEI 1974 1,10 Infatti, è forse il favore degli uomini che intendo guadagnarmi, o non piuttosto quello di Dio? Oppure cerco di piacere agli uomini? Se ancora io piacessi agli uomini, non sarei più servitore di Cristo!
Il vangelo di Paolo viene da Dio
NT greco Γνωρίζω ⸀γὰρ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ’ ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστιν κατὰ ἄνθρωπον·
1,11 γὰρ WH Treg NIV] δὲ RP
CEI 1974 Vi dichiaro dunque, fratelli, che il vangelo da me annunziato non è modellato sull`uomo;
1,11 L’insegnamento di Paolo non è di origine umana (vv. 1-24); è confermato dagli autentici apostoli di Cristo (cfr. 2,1-10) e fu difeso con successo al cospetto dello stesso capo della Chiesa (cfr. 2,11-21).
NT greco οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτό, ⸀οὔτε ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι’ ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ.
1,12 οὔτε WH NIV RP] οὐδὲ Treg
CEI 1974 1,12 infatti io non l`ho ricevuto né l`ho imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo.
NT greco 1,13 Ἠκούσατε γὰρ τὴν ἐμὴν ἀναστροφήν ποτε ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ, ὅτι καθ’ ὑπερβολὴν ἐδίωκον τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ καὶ ἐπόρθουν αὐτήν,
CEI 1974 1,13 Voi avete certamente sentito parlare della mia condotta di un tempo nel giudaismo, come io perseguitassi fieramente la Chiesa di Dio e la devastassi,
NT greco 1,14 καὶ προέκοπτον ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ ὑπὲρ πολλοὺς συνηλικιώτας ἐν τῷ γένει μου, περισσοτέρως ζηλωτὴς ὑπάρχων τῶν πατρικῶν μου παραδόσεων.
CEI 1974 1,14 superando nel giudaismo la maggior parte dei miei coetanei e connazionali, accanito com`ero nel sostenere le tradizioni dei padri.
NT greco ὅτε δὲ ⸀εὐδόκησεν ὁ ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μητρός μου καὶ καλέσας διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ
1,15 εὐδόκησεν Holmes WHmarg] + ὁ θεὸς WH Treg NIV RP
CEI 1974 Ma quando colui che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia si compiacque
1,15 Cfr. Ger 1,5. cfr. Is 49,1.
NT greco 1,16 ἀποκαλύψαι τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοὶ ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, εὐθέως οὐ προσανεθέμην σαρκὶ καὶ αἵματι,
CEI 1974 1,16 di rivelare a me suo Figlio perché lo annunziassi in mezzo ai pagani, subito, senza consultare nessun uomo,
NT greco 1,17 οὐδὲ ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα πρὸς τοὺς πρὸ ἐμοῦ ἀποστόλους, ἀλλὰ ἀπῆλθον εἰς Ἀραβίαν, καὶ πάλιν ὑπέστρεψα εἰς Δαμασκόν.
CEI 1974 senza andare a Gerusalemme da coloro che erano apostoli prima di me, mi recai in Arabia e poi ritornai a Damasco.
1,17 Si tratta probabilmente dell'Arabia detta Petrea, regno dei Nabatei, a sud di Damasco.
NT greco Ἔπειτα μετὰ ⸂ἔτη τρία⸃ ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα ἱστορῆσαι ⸀Κηφᾶν, καὶ ἐπέμεινα πρὸς αὐτὸν ἡμέρας δεκαπέντε·
1,18 ἔτη τρία Treg NIV RP] τρία ἔτη WH • Κηφᾶν WH Treg NIV] Πέτρον RP
CEI 1974 In seguito, dopo tre anni andai a Gerusalemme per consultare Cefa, e rimasi presso di lui quindici giorni;
1,18 Cefa è Pietro, primo dei Dodici ( cfr. Mt 16, cfr. Gv 1,42). che Paolo si preoccupa di consultare, a motivo della sua autorità nella Chiesa: cfr. 2,11 ss.; cfr 1Cor 1,12. cfr 9,5. cfr 15,5 ss.
NT greco 1,19 ἕτερον δὲ τῶν ἀποστόλων οὐκ εἶδον, εἰ μὴ Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ κυρίου.
CEI 1974 degli apostoli non vidi nessun altro, ma solo Giacomo, il fratello del Signore.
1,19 Il cugino di Gesù era a capo della Chiesa di Gerusalemme: cfr. At 12,17.
NT greco 1,20 ἃ δὲ γράφω ὑμῖν, ἰδοὺ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ὅτι οὐ ψεύδομαι.
CEI 1974 1,20 In ciò che vi scrivo, io attesto davanti a Dio che non mentisco.
NT greco 1,21 ἔπειτα ἦλθον εἰς τὰ κλίματα τῆς Συρίας καὶ τῆς Κιλικίας.
CEI 1974 Quindi andai nelle regioni della Siria e della Cilicia.
1,21 Soggiorno in Antiochia e a Tarso: cfr. At 9,30. cfr. At 11,25-26.
NT greco 1,22 ἤμην δὲ ἀγνοούμενος τῷ προσώπῳ ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Ἰουδαίας ταῖς ἐν Χριστῷ,
CEI 1974 Ma ero sconosciuto personalmente alle Chiese della Giudea che sono in Cristo;
1,22 cfr. At 9,26.
NT greco 1,23 μόνον δὲ ἀκούοντες ἦσαν ὅτι Ὁ διώκων ἡμᾶς ποτε νῦν εὐαγγελίζεται τὴν πίστιν ἥν ποτε ἐπόρθει,
CEI 1974 1,23 soltanto avevano sentito dire: "Colui che una volta ci perseguitava, va ora annunziando la fede che un tempo voleva distruggere".
NT greco 1,24 καὶ ἐδόξαζον ἐν ἐμοὶ τὸν θεόν.
CEI 1974 1,24 E glorificavano Dio a causa mia.