Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Matteo

NT greco Torna al libro

CEI 1974 Vai al libro

NT greco 15 Τότε προσέρχονται τῷ ⸀Ἰησοῦ ἀπὸ Ἱεροσολύμων ⸂Φαρισαῖοι καὶ γραμματεῖς⸃ λέγοντες
15,1 Ἰησοῦ WH Treg NIV ] + οἱ RP • Φαρισαῖοι καὶ γραμματεῖς WH Treg NIV ] γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι RP
CEI 1974 In quel tempo vennero a Gesù da Gerusalemme alcuni farisei e alcuni scribi e gli dissero:
15,1 Cfr. Mc 7,1-23. La tradizione era l'insegnamento orale dei maestri ebrei a commento della legge.
NT greco Διὰ τί οἱ μαθηταί σου παραβαίνουσιν τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων; οὐ γὰρ νίπτονται τὰς χεῖρας ⸀αὐτῶν ὅταν ἄρτον ἐσθίωσιν.
15,2 αὐτῶν Treg NIV RP ] - WH
CEI 1974 15,2 "Perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? Poiché non si lavano le mani quando prendono cibo!".
NT greco 15,3 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· Διὰ τί καὶ ὑμεῖς παραβαίνετε τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ διὰ τὴν παράδοσιν ὑμῶν;
CEI 1974 15,3 Ed egli rispose loro: "Perché voi trasgredite il comandamento di Dio in nome della vostra tradizione?
NT greco ὁ γὰρ θεὸς ⸀εἶπεν· Τίμα τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα, καί· Ὁ κακολογῶν πατέρα ἢ μητέρα θανάτῳ τελευτάτω·
15,4 εἶπεν WH Treg NIV ] ἐνετείλατο λέγων RP
CEI 1974 Dio ha detto: Onora il padre e la madre e inoltre: Chi maledice il padre e la madre sia messo a morte.
15,4-5 Citazione di cfr. Es 20,12. cfr. Es 21,17. cfr. Lv 20,9. cfr. Dt 5,16. L'offerta votiva sottraeva la materia offerta ad altri usi.
NT greco 15,5 ὑμεῖς δὲ λέγετε· Ὃς ἂν εἴπῃ τῷ πατρὶ ἢ τῇ μητρί· Δῶρον ὃ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῇς,
CEI 1974 15,5 Invece voi asserite: Chiunque dice al padre o alla madre: Ciò con cui ti dovrei aiutare è offerto a Dio,
NT greco ⸀οὐ μὴ ⸀τιμήσει τὸν πατέρα ⸀αὐτοῦ· καὶ ἠκυρώσατε ⸂τὸν λόγον⸃ τοῦ θεοῦ διὰ τὴν παράδοσιν ὑμῶν.
15,6 οὐ WH Treg NIV ] καὶ οὐ RP • τιμήσει WH Treg NIV ] τιμήσῃ RP • αὐτοῦ WH NIV ] + ἢ τὴν μητέρα αὐτοῦ Treg RP • τὸν λόγον WH Treg NIV ] τὴν ἐντολὴν RP
CEI 1974 15,6 non è più tenuto a onorare suo padre o sua madre. Così avete annullato la parola di Dio in nome della vostra tradizione.
NT greco 15,7 ὑποκριταί, καλῶς ἐπροφήτευσεν περὶ ὑμῶν Ἠσαΐας λέγων·
CEI 1974 15,7 Ipocriti! Bene ha profetato di voi Isaia, dicendo:
NT greco ⸂Ὁ λαὸς οὗτος⸃ τοῖς χείλεσίν με τιμᾷ, ἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ’ ἐμοῦ·
15,8 Ὁ λαὸς οὗτος WH Treg NIV ] Ἐγγίζει μοι ὁ λαὸς οὗτος τῷ στόματι αὐτῶν καὶ RP
CEI 1974 Questo popolo mi onora con le labbra
ma il suo cuore è lontano da me.
15,8 Citazione di cfr. Is 29,13.
NT greco 15,9 μάτην δὲ σέβονταί με, διδάσκοντες διδασκαλίας ἐντάλματα ἀνθρώπων.
CEI 1974 15,9 Invano essi mi rendono culto,insegnando dottrine che sono precetti di uomini".
NT greco 15,10 Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον εἶπεν αὐτοῖς· Ἀκούετε καὶ συνίετε·
CEI 1974 15,10 Po, riunita la folla, disse: "Ascoltate e intendete!
NT greco 15,11 οὐ τὸ εἰσερχόμενον εἰς τὸ στόμα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον, ἀλλὰ τὸ ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ στόματος τοῦτο κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον.
CEI 1974 Non quello che entra nella bocca rende impuro l`uomo, ma quello che esce dalla bocca rende impuro l`uomo!".
15,11 Per i farisei, il cibo preso senza la previa abluzione provocava l'impurità rituale.
NT greco Τότε προσελθόντες οἱ ⸀μαθηταὶ ⸀λέγουσιν αὐτῷ· Οἶδας ὅτι οἱ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες τὸν λόγον ἐσκανδαλίσθησαν;
15,12 μαθηταὶ WH NIV ] + αὐτοῦ Treg RP • λέγουσιν WH Treg NIV ] εἶπον RP
CEI 1974 15,12 Allora i discepoli gli si accostarono per dirgli: "Sai che i farisei si sono scandalizzati nel sentire queste parole?".
NT greco 15,13 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· Πᾶσα φυτεία ἣν οὐκ ἐφύτευσεν ὁ πατήρ μου ὁ οὐράνιος ἐκριζωθήσεται.
CEI 1974 15,13 Ed egli rispose: "Ogni pianta che non è stata piantata dal mio Padre celeste sarà sradicata.
NT greco ἄφετε αὐτούς· ⸂τυφλοί εἰσιν ὁδηγοί τυφλῶν⸃· τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται.
15,14 τυφλοί εἰσιν ὁδηγοί τυφλῶν Treg NA ] τυφλοί εἰσιν ὁδηγοί WH NIV; ὁδηγοί εἰσιν τυφλοὶ τυφλῶν RP
CEI 1974 15,14 Lasciateli! Sono ciechi e guide di ciechi. E quando un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso!
NT greco Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ· Φράσον ἡμῖν τὴν παραβολήν ⸀ταύτην.
15,15 ταύτην NIV RP ] - WH Treg
CEI 1974 15,15 Pietro allora gli disse: "Spiegaci questa parabola".
NT greco ὁ ⸀δὲ εἶπεν· Ἀκμὴν καὶ ὑμεῖς ἀσύνετοί ἐστε;
15,16 δὲ WH Treg NIV ] + Ἰησοῦς RP
CEI 1974 15,16 Ed egli rispose: "Anche voi siete ancora senza intelletto?
NT greco ⸀οὐ νοεῖτε ὅτι πᾶν τὸ εἰσπορευόμενον εἰς τὸ στόμα εἰς τὴν κοιλίαν χωρεῖ καὶ εἰς ἀφεδρῶνα ἐκβάλλεται;
15,17 οὐ WH Treg NIV ] Οὔπω RP
CEI 1974 15,17 Non capite che tutto ciò che entra nella bocca, passa nel ventre e va a finire nella fogna?
NT greco 15,18 τὰ δὲ ἐκπορευόμενα ἐκ τοῦ στόματος ἐκ τῆς καρδίας ἐξέρχεται, κἀκεῖνα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον.
CEI 1974 15,18 Invece ciò che esce dalla bocca proviene dal cuore. Questo rende immondo l`uomo.
NT greco 15,19 ἐκ γὰρ τῆς καρδίας ἐξέρχονται διαλογισμοὶ πονηροί, φόνοι, μοιχεῖαι, πορνεῖαι, κλοπαί, ψευδομαρτυρίαι, βλασφημίαι.
CEI 1974 15,19 Dal cuore, infatti, provengono i propositi malvagi, gli omicidi, gli adultèri, le prostituzioni, i furti, le false testimonianze, le bestemmie.
NT greco 15,20 ταῦτά ἐστιν τὰ κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον, τὸ δὲ ἀνίπτοις χερσὶν φαγεῖν οὐ κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον.
CEI 1974 15,20 Queste sono le cose che rendono immondo l`uomo, ma il mangiare senza lavarsi le mani non rende immondo l`uomo".
La madre cananea
NT greco 15,21 Καὶ ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ὁ Ἰησοῦς ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος.
CEI 1974 Partito di là, Gesù si diresse verso le parti di Tiro e Sidone.
15,21 Cfr. Mc 7,24-30. Tiro e Sidone erano città fenicie e Cananei era l'antico nome della loro popolazione.
NT greco καὶ ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα ⸀ἔκραζεν λέγουσα· Ἐλέησόν με, κύριε ⸀υἱὸς Δαυίδ· ἡ θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται.
15,22 ἔκραζεν WH Treg NIV ] ἐκραύγασεν αὐτῷ RP • υἱὸς WH Treg NIV ] υἱὲ RP
CEI 1974 15,22 Ed ecco una donna Cananèa, che veniva da quelle regioni, si mise a gridare: "Pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è crudelmente tormentata da un demonio".
NT greco ὁ δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον. καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ⸀ἠρώτουν αὐτὸν λέγοντες· Ἀπόλυσον αὐτήν, ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡμῶν.
15,23 ἠρώτουν WH Treg NIV ] ἠρώτων RP
CEI 1974 15,23 Ma egli non le rivolse neppure una parola.
Allora i discepoli gli si accostarono implorando: "Esaudiscila, vedi come ci grida dietro".
NT greco 15,24 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· Οὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ.
CEI 1974 Ma egli rispose: "Non sono stato inviato che alle pecore perdute della casa di Israele".
15,24 Cfr. 10,5.
NT greco ἡ δὲ ἐλθοῦσα ⸀προσεκύνει αὐτῷ λέγουσα· Κύριε, βοήθει μοι.
15,25 προσεκύνει WH Treg NIV ] προσεκύνησεν RP
CEI 1974 15,25 Ma quella avvivinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: "Signore, aiutami!".
NT greco 15,26 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· Οὐκ ἔστιν καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις.
CEI 1974 Ed egli rispose: "Non è bene prendere il pane dei figli per gettarlo ai cagnolini".
15,26 La fede della donna, provocata da Gesù, merita una eccezione.
NT greco 15,27 ἡ δὲ εἶπεν· Ναί, κύριε, καὶ γὰρ τὰ κυνάρια ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τῶν κυρίων αὐτῶν.
CEI 1974 15,27 "E` vero, Signore, disse la donna, ma anche i cagnolini si cibano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni".
NT greco 15,28 τότε ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ· Ὦ γύναι, μεγάλη σου ἡ πίστις· γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. καὶ ἰάθη ἡ θυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.
CEI 1974 15,28 Allora Gesù le replicò: "Donna, davvero grande è la tua fede! Ti sia fatto come desideri". E da quell`istante sua figlia fu guarita.
Seconda moltiplicazione dei pani
NT greco 15,29 Καὶ μεταβὰς ἐκεῖθεν ὁ Ἰησοῦς ἦλθεν παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἀναβὰς εἰς τὸ ὄρος ἐκάθητο ἐκεῖ.
CEI 1974 Allontanatosi di là, Gesù giunse presso il mare di Galilea e, salito sul monte, si fermò là.
15,29 Cfr. Mc 8,1-10.
NT greco καὶ προσῆλθον αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ ἔχοντες μεθ’ ἑαυτῶν ⸂κωφούς, τυφλούς, χωλούς, κυλλούς⸃, καὶ ἑτέρους πολλούς, καὶ ἔρριψαν αὐτοὺς παρὰ τοὺς πόδας ⸀αὐτοῦ, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς·
15,30 κωφούς, τυφλούς, χωλούς, κυλλούς Holmes ] χωλούς, κυλλούς, τυφλούς, κωφούς WH; χωλούς, τυφλούς, κωφούς, κυλλούς Treg RP; χωλούς, τυφλούς, κυλλούς, κωφούς NIV • αὐτοῦ WH Treg NIV ] τοῦ Ἰησοῦ RP
CEI 1974 15,30 Attorno a lui si radunò molta folla recando con sé zoppi, storpi, ciechi, sordi e molti altri malati; li deposero ai suoi piedi, ed egli li guarì.
NT greco ὥστε ⸂τὸν ὄχλον⸃ θαυμάσαι βλέποντας κωφοὺς λαλοῦντας ⸂κυλλοὺς ὑγιεῖς⸃ ⸀καὶ χωλοὺς περιπατοῦντας καὶ τυφλοὺς βλέποντας· καὶ ἐδόξασαν τὸν θεὸν Ἰσραήλ.
15,31 τὸν ὄχλον WH NIV ] τοὺς ὄχλους Treg RP • κυλλοὺς ὑγιεῖς Treg NIV RP ] - WH • καὶ WH Treg NIV ] - RP
CEI 1974 15,31 E la folla era piena di stupore nel vedere i muti che parlavano, gli storpi raddrizzati, gli zoppi che camminavano e i ciechi che vedevano. E glorificava il Dio di Israele.
NT greco 15,32 Ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν· Σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν ὄχλον, ὅτι ἤδη ἡμέραι τρεῖς προσμένουσίν μοι καὶ οὐκ ἔχουσιν τί φάγωσιν· καὶ ἀπολῦσαι αὐτοὺς νήστεις οὐ θέλω, μήποτε ἐκλυθῶσιν ἐν τῇ ὁδῷ.
CEI 1974 15,32 Allora Gesù chiamò a sé i discepoli e disse: "Sento compassione di questa folla: ormai da tre giorni mi vengono dietro e non hanno da mangiare. Non voglio rimandarli digiuni, perché non svengano lungo la strada".
NT greco καὶ λέγουσιν αὐτῷ οἱ ⸀μαθηταί· Πόθεν ἡμῖν ἐν ἐρημίᾳ ἄρτοι τοσοῦτοι ὥστε χορτάσαι ὄχλον τοσοῦτον;
15,33 μαθηταί WH NIV ] + αὐτοῦ Treg RP
CEI 1974 15,33 E i discepoli gli dissero: "Dove potremo noi trovare in un deserto tanti pani da sfamare una folla così grande?".
NT greco 15,34 καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Πόσους ἄρτους ἔχετε; οἱ δὲ εἶπαν· Ἑπτά, καὶ ὀλίγα ἰχθύδια.
CEI 1974 15,34 Ma Gesù domandò: "Quanti pani avete?". Risposero: "Sette, e pochi pesciolini".
NT greco καὶ ⸀παραγγείλας ⸂τῷ ὄχλῳ⸃ ἀναπεσεῖν ἐπὶ τὴν γῆν
15,35 παραγγείλας WH Treg NIV ] ἐκέλευσεν RP • τῷ ὄχλῳ WH Treg NIV ] τοῖς ὄχλοις RP
CEI 1974 15,35 Dopo aver ordinato alla folla di sedersi per terra,
NT greco ⸀ἔλαβεν τοὺς ἑπτὰ ἄρτους καὶ τοὺς ἰχθύας ⸀καὶ εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ ⸀ἐδίδου τοῖς ⸀μαθηταῖς οἱ δὲ μαθηταὶ ⸂τοῖς ὄχλοις⸃.
15,36 ἔλαβεν WH Treg NIV ] καὶ λαβὼν RP • καὶ WH Treg NIV ] - RP • ἐδίδου WH Treg NIV ] ἔδωκεν RP • μαθηταῖς WH NIV ] + αὐτοῦ Treg RP • τοῖς ὄχλοις WH Treg NIV ] τῷ ὄχλῷ RP
CEI 1974 15,36 Gesù prese i sette pani e i pesci, rese grazie, li spezzò, li dava ai discepoli, e i discepoli li distribuivano alla folla.
NT greco καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν, καὶ ⸂τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων ἦραν⸃ ἑπτὰ σπυρίδας πλήρεις.
15,37 τὸ … κλασμάτων ἦραν WH Treg NIV ] ἦραν τὸ … κλασμάτων RP
CEI 1974 15,37 Tutti mangiarono e furono saziati. Dei pezzi avanzati portarono via sette sporte piene.
NT greco 15,38 οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν τετρακισχίλιοι ἄνδρες χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων.
CEI 1974 15,38 Quelli che avevano mangiato erano quattromila uomini, senza contare le donne e i bambini.
NT greco καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους ἐνέβη εἰς τὸ πλοῖον, καὶ ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια ⸀Μαγαδάν.
15,39 Μαγαδάν WH Treg NIV ] Μαγδαλά RP
CEI 1974 Congedata la folla, Gesù salì sulla barca e andò nella regione di Magadàn.
15,39 Magadàn è forse una località sulla riva occidentale del lago.