Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1
2
3

2 Tessalonicesi

NT greco Torna al libro

CEI 1974 Vai al libro

NT greco 2 2,1 Ἐρωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, ὑπὲρ τῆς παρουσίας τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡμῶν ἐπισυναγωγῆς ἐπ’ αὐτόν,
CEI 1974 Ora vi preghiamo, fratelli, riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e alla nostra riunione con lui,
2,1 Nei vv. 1-12 un brano apocalittico, che è il punto più importante della lettera e anche il più difficile, sui segni premonitori della venuta gloriosa di Cristo. I Tessalonicesi potevano giovarsi di un complemento di spiegazioni (v. 5), che noi non abbiamo. Per la riunione con Cristo cfr1Ts 4,16-17.
NT greco εἰς τὸ μὴ ταχέως σαλευθῆναι ὑμᾶς ἀπὸ τοῦ νοὸς ⸀μηδὲ θροεῖσθαι μήτε διὰ πνεύματος μήτε διὰ λόγου μήτε δι’ ἐπιστολῆς ὡς δι’ ἡμῶν, ὡς ὅτι ἐνέστηκεν ἡ ἡμέρα τοῦ ⸀κυρίου.
2,2 μηδὲ WH Treg NIV ] μήτε RP • κυρίου WH Treg NIV ] Χριστοῦ RP
CEI 1974 di non lasciarvi così facilmente confondere e turbare, né da pretese ispirazioni, né da parole, né da qualche lettera fatta passare come nostra, quasi che il giorno del Signore sia imminente.I segni premonitori
2,2 Un punto fermo dell’insegnamento apostolico è che la venuta di Cristo non è imminente e che nessuno ne conosce il tempo.
NT greco μή τις ὑμᾶς ἐξαπατήσῃ κατὰ μηδένα τρόπον· ὅτι ἐὰν μὴ ἔλθῃ ἡ ἀποστασία πρῶτον καὶ ἀποκαλυφθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς ⸀ἀνομίας, ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας,
2,3 ἀνομίας WH Treg NIV ] ἁμαρτίας RP
CEI 1974 Nessuno vi inganni in alcun modo! Prima infatti dovrà avvenire l`apostasia e dovrà esser rivelato l`uomo iniquo, il figlio della perdizione,
2,3-4 L’apostasia che precede la fine del mondo (cfr. Dn 11,31. cfr 1Tm 4,1.cfr 1Gv 2,18. cfr 4,3. cfr 2Pt 3,3) può essere o il rifiuto del vangelo o defezioni nell’ambito della Chiesa. L’uomo iniquo, colui di cui è certa la perdizione, descritto con allusioni a vari testi biblici (cfr. Dn 11,36. cfr. Ez 28,2. cfr. Is 14,13-14. cfr. Is 11,4), riceverà poi il nome di Anticristo (cfr 1Gv 2,18) e non si può stabilire se sia un personaggio singolo o una serie continua di emissari di satana: cfr v. 7.
NT greco ὁ ἀντικείμενος καὶ ὑπεραιρόμενος ἐπὶ πάντα λεγόμενον θεὸν ἢ σέβασμα, ὥστε αὐτὸν εἰς τὸν ναὸν τοῦ ⸀θεοῦ καθίσαι ἀποδεικνύντα ἑαυτὸν ὅτι ἔστιν θεός.
2,4 θεοῦ WH Treg NIV ] + ὡς θεὸν RP
CEI 1974 2,4 colui che si contrappone e s`innalza sopra ogni essere che viene detto Dio o è oggetto di culto, fino a sedere nel tempio di Dio, additando se stesso come Dio.
NT greco 2,5 οὐ μνημονεύετε ὅτι ἔτι ὢν πρὸς ὑμᾶς ταῦτα ἔλεγον ὑμῖν;
CEI 1974 2,5 Non ricordate che, quando ancora ero tra voi, venivo dicendo queste cose?
NT greco καὶ νῦν τὸ κατέχον οἴδατε, εἰς τὸ ἀποκαλυφθῆναι αὐτὸν ἐν τῷ ⸀ἑαυτοῦ καιρῷ·
2,6 ἑαυτοῦ NIV RP ] αὐτοῦ WH Treg
CEI 1974 E ora sapete ciò che impedisce la sua manifestazione, che avverrà nella sua ora.
2,6 Che cosa o chi (v. 7) impedisca la manifestazione dell’uomo iniquo non si sa con precisione. Se la manifestazione è quella di Cristo, l’impedimento alla sua imminenza è la mancanza delle condizioni del v. 3.
NT greco 2,7 τὸ γὰρ μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας· μόνον ὁ κατέχων ἄρτι ἕως ἐκ μέσου γένηται.
CEI 1974 Il mistero dell`iniquità è già in atto, ma è necessario che sia tolto di mezzo chi finora lo trattiene.
2,7 Il mistero dell’iniquità è forse l’ininterrotta attività di satana nel mondo.
NT greco καὶ τότε ἀποκαλυφθήσεται ὁ ἄνομος, ὃν ὁ κύριος ⸀Ἰησοῦς ⸀ἀνελεῖ τῷ πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ καὶ καταργήσει τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς παρουσίας αὐτοῦ,
2,8 Ἰησοῦς WH Treg NIV ] - RP • ἀνελεῖ WH Treg NIV ] ἀναλώσει RP
CEI 1974 Solo allora sarà rivelato l`empio e il Signore Gesù lo distruggerà con il soffio della sua bocca e lo annienterà all`apparire della sua venuta, l`iniquo,
2,8 Cfr. Is 11,4. Comincia una descrizione profetico-apocalittica della fine dei tempi, preceduta dall’incrudelimento dell’azione di satana.
NT greco 2,9 οὗ ἐστιν ἡ παρουσία κατ’ ἐνέργειαν τοῦ Σατανᾶ ἐν πάσῃ δυνάμει καὶ σημείοις καὶ τέρασιν ψεύδους
CEI 1974 la cui venuta avverrà nella potenza di satana, con ogni specie di portenti, di segni e prodigi menzogneri,
2,9 Satana è il padre della menzogna: cfr. Gv 8,44. cfr 1Gv 2,18.
NT greco καὶ ἐν πάσῃ ἀπάτῃ ⸀ἀδικίας τοῖς ἀπολλυμένοις, ἀνθ’ ὧν τὴν ἀγάπην τῆς ἀληθείας οὐκ ἐδέξαντο εἰς τὸ σωθῆναι αὐτούς·
2,10 ἀδικίας WH Treg NIV ] τῆς ἀδικίας ἐν RP
CEI 1974 2,10 e con ogni sorta di empio inganno per quelli che vanno in rovina perché non hanno accolto l`amore della verità per essere salvi.
NT greco καὶ διὰ τοῦτο ⸀πέμπει αὐτοῖς ὁ θεὸς ἐνέργειαν πλάνης εἰς τὸ πιστεῦσαι αὐτοὺς τῷ ψεύδει,
2,11 πέμπει WH Treg NIV ] πέμψει RP
CEI 1974 2,11 E per questo Dio invia loro una potenza d`inganno perché essi credano alla menzogna
NT greco ἵνα κριθῶσιν ⸀πάντες οἱ μὴ πιστεύσαντες τῇ ἀληθείᾳ ἀλλὰ εὐδοκήσαντες ⸀τῇ ἀδικίᾳ.
2,12 πάντες WH Treg NIV ] ἅπαντες RP • τῇ WH Treg NIV ] ἐν τῇ RP
CEI 1974 2,12 e siano condannati tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma hanno acconsentito all`iniquità.
Esortazione alla perseveranza
NT greco Ἡμεῖς δὲ ὀφείλομεν εὐχαριστεῖν τῷ θεῷ πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι ὑπὸ κυρίου, ὅτι εἵλατο ὑμᾶς ὁ θεὸς ⸀ἀπαρχὴν εἰς σωτηρίαν ἐν ἁγιασμῷ πνεύματος καὶ πίστει ἀληθείας,
2,13 ἀπαρχὴν Holmes WHmarg NA ] ἀπ᾽ ἀρχῆς WH Treg NIV RP
CEI 1974 Noi però dobbiamo rendere sempre grazie a Dio per voi, fratelli amati dal Signore, perché Dio vi ha scelti come primizia per la salvezza, attraverso l`opera santificatrice dello Spirito e la fede nella verità,
2,13 Primizia dei credenti in quella regione.
NT greco εἰς ⸀ὃ ἐκάλεσεν ὑμᾶς διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἡμῶν, εἰς περιποίησιν δόξης τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
2,14 ὃ WH Treg RP ] + καὶ NIV
CEI 1974 2,14 chiamandovi a questo con il nostro vangelo, per il possesso della gloria del Signore nostro Gesù Cristo.
NT greco 2,15 ἄρα οὖν, ἀδελφοί, στήκετε, καὶ κρατεῖτε τὰς παραδόσεις ἃς ἐδιδάχθητε εἴτε διὰ λόγου εἴτε δι’ ἐπιστολῆς ἡμῶν.
CEI 1974 Perciò, fratelli, state saldi e mantenete le tradizioni che avete apprese così dalla nostra parola come dalla nostra lettera.
2,15 Si noti come l’apostolo insegni sia per iscritto che oralmente e come ci sia un insegnamento orale non raccolto da una scrittura apostolica: cfr. v. 5; 3,6. cfr 1Cor 11,2.
NT greco Αὐτὸς δὲ ὁ κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ ⸀θεὸς ⸀ὁ πατὴρ ἡμῶν, ὁ ἀγαπήσας ἡμᾶς καὶ δοὺς παράκλησιν αἰωνίαν καὶ ἐλπίδα ἀγαθὴν ἐν χάριτι,
2,16 θεὸς Treg ] ὁ θεὸς WH NIV RP • ὁ WH Treg NIV ] καὶ RP
CEI 1974 2,16 E lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio, Padre nostro, che ci ha amati e ci ha dato, per sua grazia, una consolazione eterna e una buona speranza,
NT greco παρακαλέσαι ὑμῶν τὰς καρδίας καὶ ⸀στηρίξαι ἐν παντὶ ⸂ἔργῳ καὶ λόγῳ⸃ ἀγαθῷ.
2,17 στηρίξαι WH Treg NIV ] + ὑμᾶς RP • ἔργῳ καὶ λόγῳ WH Treg NIV ] λόγῳ καὶ ἔργῳ RP
CEI 1974 2,17 conforti i vostri cuori e li confermi in ogni opera e parola di bene.