Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Apocalisse

NT greco Torna al libro

CEI 1974 Vai al libro

NT greco 6 Καὶ εἶδον ⸀ὅτε ἤνοιξεν τὸ ἀρνίον μίαν ἐκ τῶν ἑπτὰ σφραγίδων, καὶ ἤκουσα ἑνὸς ἐκ τῶν τεσσάρων ζῴων λέγοντος ὡς φωνῇ βροντῆς· ⸀Ἔρχου.
6,1 ὅτε WH Treg NIV ] ὅτι RP • Ἔρχου WH Treg NIV ] + καὶ ἴδε RP
CEI 1974 Quando l`Agnello sciolse il primo dei sette sigilli, vidi e udii il primo dei quattro esseri viventi che gridava come con voce di tuono: "Vieni".
6,1 Cristo che, vittorioso delle potenze mondane a lui ostili, stabilisce il suo eterno regno è il tema centrale di Ap. Il suo trionfo è preparato dalle calamità, preludio del giudizio finale, scatenate dall’apertura dei sette sigilli (cfr. 6,1 -cfr. 8,1), dagli squilli delle sette trombe (cfr. 8,2 -cfr. 11,19) e dal versamento delle sette coppe (cfr. 15,1-cfr. 16,21). Le calamità corrispondono a quelle minacciate dai profeti contro Israele ribelle (cfr. Dt 32,24. cfr. Ez 5,17.cfr. Ez 14,13-21) e da Gesù nel discorso escatologíco (Mt c. 24. Mc c. 23. Lc 21,9-12.25 ss.).
NT greco καὶ ⸂εἶδον, καὶ⸃ ἰδοὺ ἵππος λευκός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ’ αὐτὸν ἔχων τόξον, καὶ ἐδόθη αὐτῷ στέφανος, καὶ ἐξῆλθεν νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ.
6,2 εἶδον καὶ WH Treg NIV ] - RP
CEI 1974 Ed ecco mi apparve un cavallo bianco e colui che lo cavalcava aveva un arco, gli fu data una corona e poi egli uscì vittorioso per vincere ancora.
6,2-8 L’immagine dei cavalieri è desunta da Zc 1,8-10; 6,1-3. Il cavallo-bianco indica vittoria (cfr. 3,4); il rosso fuoco, l’ira di Dio; il nero, la morte; il verdastro è il colore dei cadaveri. Nel v. 6 un annuncio di carestia.
NT greco Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν ⸂σφραγῖδα τὴν δευτέραν⸃, ἤκουσα τοῦ δευτέρου ζῴου λέγοντος· Ἔρχου.
6,3 σφραγῖδα τὴν δευτέραν WH Treg NIV ] δευτέραν σφραγῖδα RP
CEI 1974 6,3 Quando l`Agnello aprì il secondo sigillo, udii il secondo essere vivente che gridava: "Vieni".
NT greco καὶ ἐξῆλθεν ἄλλος ἵππος πυρρός, καὶ τῷ καθημένῳ ἐπ’ αὐτὸν ἐδόθη αὐτῷ λαβεῖν τὴν εἰρήνην ἐκ τῆς γῆς ⸀καὶ ἵνα ἀλλήλους ⸀σφάξουσιν, καὶ ἐδόθη αὐτῷ μάχαιρα μεγάλη.
6,4 καὶ WH Treg NIV ] - RP • σφάξουσιν WH Treg NIV ] σφάξωσιν RP
CEI 1974 6,4 Allora uscì un altro cavallo, rosso fuoco. A colui che lo cavalcava fu dato potere di togliere la pace dalla terra perché si sgozzassero a vicenda e gli fu consegnata una grande spada.
NT greco Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν τρίτην, ἤκουσα τοῦ τρίτου ζῴου λέγοντος· Ἔρχου. καὶ ⸀εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος μέλας, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ’ αὐτὸν ἔχων ζυγὸν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ.
6,5 εἶδον WH Treg NIV ] ἴδε RP
CEI 1974 6,5 Quando l`Agnello aprì il terzo sigillo, udii il terzo essere vivente che gridava: "Vieni". Ed ecco, mi apparve un cavallo nero e colui che lo cavalcava aveva una bilancia in mano.
NT greco καὶ ἤκουσα ⸀ὡς φωνὴν ἐν μέσῳ τῶν τεσσάρων ζῴων λέγουσαν· Χοῖνιξ σίτου δηναρίου, καὶ τρεῖς χοίνικες ⸀κριθῶν δηναρίου· καὶ τὸ ἔλαιον καὶ τὸν οἶνον μὴ ἀδικήσῃς.
6,6 ὡς WH Treg NIV ] - RP • κριθῶν WH Treg NIV ] κριθῆς RP
CEI 1974 6,6 E udii gridare una voce in mezzo ai quattro esseri viventi: "Una misura di grano per un danaro e tre misure d`orzo per un danaro! Olio e vino non siano sprecati".
NT greco Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν τετάρτην, ἤκουσα ⸀φωνὴν τοῦ τετάρτου ζῴου λέγοντος· ⸀Ἔρχου.
6,7 φωνὴν WH Treg NIV ] - RP • Ἔρχου WH Treg NIV ] + καὶ ἴδε RP
CEI 1974 6,7 Quando l`Agnello aprì il quarto sigillo, udii la voce del quarto essere vivente che diceva: "Vieni".
NT greco καὶ ⸂εἶδον, καὶ⸃ ἰδοὺ ἵππος χλωρός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπάνω αὐτοῦ ὄνομα αὐτῷ ὁ Θάνατος, καὶ ὁ ᾅδης ἠκολούθει ⸂μετ’ αὐτοῦ⸃, καὶ ἐδόθη ⸀αὐτοῖς ἐξουσία ἐπὶ τὸ τέταρτον τῆς γῆς, ἀποκτεῖναι ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν λιμῷ καὶ ἐν θανάτῳ καὶ ὑπὸ τῶν θηρίων τῆς γῆς.
6,8 εἶδον καὶ WH Treg NIV ] - RP • μετ᾽ αὐτοῦ WH Treg NIV ] αὐτῷ RP • αὐτοῖς WH Treg NIV ] αὐτῷ RP
CEI 1974 6,8 Ed ecco, mi apparve un cavallo verdastro. Colui che lo cavalcava si chiamava Morte e gli veniva dietro l`Inferno. Fu dato loro potere sopra la quarta parte della terra per sterminare con la spada, con la fame, con la peste e con le fiere della terra.
Quinto sigillo : la preghiera dei martiri
NT greco Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν πέμπτην σφραγῖδα, εἶδον ὑποκάτω τοῦ θυσιαστηρίου τὰς ψυχὰς τῶν ἐσφαγμένων διὰ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ διὰ τὴν ⸀μαρτυρίαν ἣν εἶχον.
6,9 μαρτυρίαν WH Treg NIV ] + τοῦ ἀρνίου RP
CEI 1974 Quando l`Agnello aprì il quinto sigillo, vidi sotto l`altare le anime di coloro che furono immolati a causa della parola di Dio e della testimonianza che gli avevano resa.
6,9 Gli immolati come l’Agnello sono i martiri cristiani.
NT greco 6,10 καὶ ἔκραξαν φωνῇ μεγάλῃ λέγοντες· Ἕως πότε, ὁ δεσπότης ὁ ἅγιος καὶ ἀληθινός, οὐ κρίνεις καὶ ἐκδικεῖς τὸ αἷμα ἡμῶν ἐκ τῶν κατοικούντων ἐπὶ τῆς γῆς;
CEI 1974 6,10 E gridarono a gran voce:

"Fino a quando, Sovrano,
tu che sei santo e verace,
non farai giustizia
e non vendicherai il nostro sangue
sopra gli abitanti della terra?".
NT greco καὶ ἐδόθη αὐτοῖς ἑκάστῳ στολὴ λευκή, καὶ ἐρρέθη αὐτοῖς ἵνα ⸀ἀναπαύσονται ἔτι χρόνον ⸀μικρόν, ἕως ⸀πληρωθῶσιν καὶ οἱ σύνδουλοι αὐτῶν καὶ οἱ ἀδελφοὶ ⸀αὐτῶν οἱ μέλλοντες ⸀ἀποκτέννεσθαι ὡς καὶ αὐτοί.
6,11 ἀναπαύσονται WH Treg NIV ] ἀναπαύσωνται RP • μικρόν WH Treg NIV ] - RP • πληρωθῶσιν WH NIV ] πληρώσωσιν Treg RP• αὐτῶν WH Treg NIV ] + καὶ RP • ἀποκτέννεσθαι WH Treg NIV ] ἀποκτένεσθαι RP
CEI 1974 6,11 Allora venne data a ciascuno di essi una veste candida e fu detto loro di pazientare ancora un poco, finché fosse completo il numero dei loro compagni di servizio e dei loro fratelli che dovevano essere uccisi come loro.
Sesto sigillo : i terremoti
NT greco Καὶ εἶδον ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν ἕκτην, καὶ σεισμὸς μέγας ἐγένετο, καὶ ὁ ἥλιος ⸂ἐγένετο μέλας⸃ ὡς σάκκος τρίχινος, καὶ ἡ σελήνη ὅλη ἐγένετο ὡς αἷμα,
6,12 ἐγένετο μέλας WH Treg NIV ] μέλας ἐγένετο RP
CEI 1974 Quando l`Agnello aprì il sesto sigillo, vidi che vi fu un violento terremoto. Il sole divenne nero come sacco di crine, la luna diventò tutta simile al sangue,
6,12 I paurosi fenomeni naturali, ricavati dalla letteratura profetica, simboleggiano il giudizio di Dio per la punizione degli empi: cfr. Is 34,4. cfr. Is 2,10.19.cfr. Os 10,8 (citato nel v. 16); cfr. Gl 2,11. Gl 3,4; cfr. Am 8,9. Mt c. 24 .
NT greco καὶ οἱ ἀστέρες τοῦ οὐρανοῦ ἔπεσαν εἰς τὴν γῆν, ὡς συκῆ ⸀βάλλει τοὺς ὀλύνθους αὐτῆς ὑπὸ ἀνέμου μεγάλου σειομένη,
6,13 βάλλει WH Treg NIV ] βαλοῦσα RP
CEI 1974 6,13 le stelle del cielo si abbatterono sopra la terra, come quando un fico, sbattuto dalla bufera, lascia cadere i fichi immaturi.
NT greco 6,14 καὶ ὁ οὐρανὸς ἀπεχωρίσθη ὡς βιβλίον ἑλισσόμενον, καὶ πᾶν ὄρος καὶ νῆσος ἐκ τῶν τόπων αὐτῶν ἐκινήθησαν.
CEI 1974 6,14 Il cielo si ritirò come un volume che si arrotola e tutti i monti e le isole furono smossi dal loro posto.
NT greco 6,15 καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ οἱ μεγιστᾶνες καὶ οἱ χιλίαρχοι καὶ οἱ πλούσιοι καὶ οἱ ἰσχυροὶ καὶ πᾶς δοῦλος καὶ ἐλεύθερος ἔκρυψαν ἑαυτοὺς εἰς τὰ σπήλαια καὶ εἰς τὰς πέτρας τῶν ὀρέων·
CEI 1974 6,15 Allora i re della terra e i grandi, i capitani, i ricchi e i potenti, e infine ogni uomo, schiavo o libero, si nascosero tutti nelle caverne e fra le rupi dei monti;
NT greco 6,16 καὶ λέγουσιν τοῖς ὄρεσιν καὶ ταῖς πέτραις· Πέσετε ἐφ’ ἡμᾶς καὶ κρύψατε ἡμᾶς ἀπὸ προσώπου τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου καὶ ἀπὸ τῆς ὀργῆς τοῦ ἀρνίου,
CEI 1974 6,16 e dicevano ai monti e alle rupi: Cadete sopra di noi e nascondeteci dalla faccia di Colui che siede sul trono e dall`ira dell`Agnello,
NT greco ὅτι ἦλθεν ἡ ἡμέρα ἡ μεγάλη τῆς ὀργῆς ⸀αὐτῶν, καὶ τίς δύναται σταθῆναι;
6,17 αὐτῶν WH Treg NIV ] αὐτοῦ RP
CEI 1974 6,17 perché è venuto il gran giorno della loro ira, e chi vi può resistere?