Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Marco

NT greco Torna al libro

CEI 1974 Vai al libro

NT greco 13 13,1 Καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἱεροῦ λέγει αὐτῷ εἷς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ· Διδάσκαλε, ἴδε ποταποὶ λίθοι καὶ ποταπαὶ οἰκοδομαί.
CEI 1974 Mentre usciva dal tempio, un discepolo gli disse: "Maestro, guarda che pietre e che costruzioni!".
13,1 Cfr. Mt 24,1-5cfr. Lc 21,5-33. Per le citazioni in corsivo v. questi testi paralleli.
NT greco καὶ ὁ ⸀Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· Βλέπεις ταύτας τὰς μεγάλας οἰκοδομάς; οὐ μὴ ἀφεθῇ ⸀ὧδε λίθος ἐπὶ ⸀λίθον ὃς οὐ μὴ καταλυθῇ.
13,Ἰησοῦς WH Treg NIV ] + ἀποκριθεὶς RP • ὧδε WH Treg NIV ] - RP • λίθον WH Treg NIV ] λίθῷ RP
CEI 1974 13,2 Gesù gli rispose: "Vedi queste grandi costruzioni? Non rimarrà qui pietra su pietra, che non sia distrutta".
NT greco Καὶ καθημένου αὐτοῦ εἰς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν κατέναντι τοῦ ἱεροῦ ⸀ἐπηρώτα αὐτὸν κατ’ ἰδίαν Πέτρος καὶ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης καὶ Ἀνδρέας·
13,ἐπηρώτα WH Treg NIV ] ἐπηρώτων RP
CEI 1974 13,3 Mentre era seduto sul monte degli Ulivi, di fronte al tempio, Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea lo interrogavano in disparte:
NT greco Εἰπὸν ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται, καὶ τί τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ ⸂ταῦτα συντελεῖσθαι πάντα⸃.
13,ταῦτα συντελεῖσθαι πάντα WH Treg NIV ] πάντα ταῦτα συντελεῖσθαι RP
CEI 1974 13,4 "Dicci, quando accadrà questo, e quale sarà il segno che tutte queste cose staranno per compiersi?".
NT greco ὁ δὲ Ἰησοῦς ⸂ἤρξατο λέγειν αὐτοῖς⸃· Βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ·
13,ἤρξατο λέγειν αὐτοῖς WH Treg NIV ] ἀποκριθεὶς αὐτοῖς ἤρξατο λέγειν RP
CEI 1974 13,5 Gesù si mise a dire loro: "Guardate che nessuno v`inganni!
NT greco ⸀πολλοὶ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες ὅτι Ἐγώ εἰμι, καὶ πολλοὺς πλανήσουσιν.
13,πολλοὶ WH NIV ] + γὰρ Treg RP
CEI 1974 Molti verranno in mio nome, dicendo: "Sono io", e inganneranno molti.
13,6 « Sono io » sottintende: il Messia.
NT greco ὅταν δὲ ⸀ἀκούσητε πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων, μὴ θροεῖσθε· ⸀δεῖ γενέσθαι, ἀλλ’ οὔπω τὸ τέλος.
13,ἀκούσητε WH NIV RP ] ἀκούετε Treg • δεῖ WH NIV ] + γὰρ Treg RP
CEI 1974 13,7 E quando sentirete parlare di guerre, non allarmatevi; bisogna infatti che ciò avvenga, ma non sarà ancora la fine.
NT greco ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπ’ ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, ⸀ἔσονται σεισμοὶ κατὰ τόπους, ⸁ἔσονται ⸀λιμοί· ⸀ἀρχὴ ὠδίνων ταῦτα.
13,⸀ἔσονται WH Treg NIV ] καὶ ἔσονται RP • ⸁ἔσονται WH NIV ] καὶ ἔσονται Treg RP • λιμοί WH Treg NIV ] + καὶ ταραχαί RP • ἀρχὴ WH Treg NIV ] ἀρχαὶ RP
CEI 1974 13,8 Si leverà infatti nazione contro nazione e regno contro regno; vi saranno terremoti sulla terra e vi saranno carestie. Questo sarà il principio dei dolori.
Persecuzioni preannunciate
NT greco βλέπετε δὲ ὑμεῖς ἑαυτούς· ⸀παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς συνέδρια καὶ εἰς συναγωγὰς δαρήσεσθε καὶ ἐπὶ ἡγεμόνων καὶ βασιλέων σταθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.
13,παραδώσουσιν WH NIV ] + γὰρ Treg RP
CEI 1974 13,9 Ma voi badate a voi stessi! Vi consegneranno ai sinedri, sarete percossi nelle sinagoghe, comparirete davanti a governatori e re a causa mia, per render testimonianza davanti a loro.
NT greco καὶ εἰς πάντα τὰ ἔθνη ⸂πρῶτον δεῖ⸃ κηρυχθῆναι τὸ εὐαγγέλιον.
13,πρῶτον δεῖ WH Treg NIV ] δεῖ πρῶτον RP
CEI 1974 13,10 Ma prima è necessario che il vangelo sia proclamato a tutte le genti.
NT greco ⸂καὶ ὅταν⸃ ⸀ἄγωσιν ὑμᾶς παραδιδόντες, μὴ προμεριμνᾶτε τί ⸀λαλήσητε, ἀλλ’ ὃ ἐὰν δοθῇ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τοῦτο λαλεῖτε, οὐ γάρ ἐστε ὑμεῖς οἱ λαλοῦντες ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον.
13,καὶ ὅταν WH Treg NIV ] Ὅταν δὲ RP • ἄγωσιν WH Treg NIV ] ἀγάγωσιν RP • λαλήσητε WH Treg NIV ] + μηδὲ μελετᾶτε RP
CEI 1974 13,11 E quando vi condurranno via per consegnarvi, non preoccupatevi di ciò che dovrete dire, ma dite ciò che in quell`ora vi sarà dato: poiché non siete voi a parlare, ma lo Spirito Santo.
NT greco ⸂καὶ παραδώσει⸃ ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θάνατον καὶ πατὴρ τέκνον, καὶ ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς καὶ θανατώσουσιν αὐτούς·
13,καὶ παραδώσει WH Treg NIV ] Παραδώσει δὲ RP
CEI 1974 13,12 Il fratello consegnerà a morte il fratello, il padre il figlio e i figli insorgeranno contro i genitori e li metteranno a morte.
NT greco 13,13 καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου. ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται.
CEI 1974 13,13 Voi sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato.
Desolazione della Giudea
NT greco Ὅταν δὲ ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως ⸀ἑστηκότα ὅπου οὐ δεῖ, ὁ ἀναγινώσκων νοείτω, τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη,
13,ἑστηκότα WH Treg NIV ] τὸ ῥηθὲν ὑπὸ Δανιὴλ τοῦ προφήτου ἑστὼς RP
CEI 1974 13,14 Quando vedrete l`abominio della desolazione stare là dove non conviene, chi legge capisca, allora quelli che si trovano nella Giudea fuggano ai monti;
NT greco ⸀ὁ ἐπὶ τοῦ δώματος μὴ ⸀καταβάτω μηδὲ εἰσελθάτω ⸂τι ἆραι⸃ ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ,
13,ὁ WH NIV ] + δὲ Treg RP NA • καταβάτω WH NIV ] + εἰς τὴν οἰκίαν Treg RP • τι ἆραι WH Treg ] ἆραί τι NIV RP
CEI 1974 13,15 chi si trova sulla terrazza non scenda per entrare a prender qualcosa nella sua casa;
NT greco καὶ ὁ εἰς τὸν ⸀ἀγρὸν μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω ἆραι τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ.
13,ἀγρὸν WH Treg NIV ] + ὢν RP
CEI 1974 13,16 chi è nel campo non torni indietro a prendersi il mantello.
NT greco 13,17 οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις.
CEI 1974 13,17 Guai alle donne incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni!
NT greco προσεύχεσθε δὲ ἵνα μὴ ⸀γένηται χειμῶνος·
13,γένηται WH Treg NIV ] + ἡ φυγὴ ὑμῶν RP
CEI 1974 13,18 Pregate che ciò non accada d`inverno;
NT greco ἔσονται γὰρ αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι θλῖψις οἵα οὐ γέγονεν τοιαύτη ἀπ’ ἀρχῆς κτίσεως ⸀ἣν ἔκτισεν ὁ θεὸς ἕως τοῦ νῦν καὶ οὐ μὴ γένηται.
13,ἣν WH Treg NIV ] ἧς RP
CEI 1974 13,19 perché quei giorni saranno una tribolazione, quale non è mai stata dall`inizio della creazione , fatta da Dio, fino al presente , né mai vi sarà.
NT greco καὶ εἰ μὴ ⸂ἐκολόβωσεν κύριος⸃ τὰς ἡμέρας, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ. ἀλλὰ διὰ τοὺς ἐκλεκτοὺς οὓς ἐξελέξατο ἐκολόβωσεν τὰς ἡμέρας.
13,ἐκολόβωσεν κύριος WH NIV ] κύριος ἐκολόβωσεν Treg RP
CEI 1974 13,20 Se il Signore non abbreviasse quei giorni, nessun uomo si salverebbe. Ma a motivo degli eletti che si è scelto ha abbreviato quei giorni.
NT greco ⸀καὶ τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ· ⸀Ἴδε ὧδε ὁ ⸀χριστός, ⸁Ἴδε ἐκεῖ, μὴ πιστεύετε·
13,καὶ WH Treg NIV ] - RP • ⸀Ἴδε WH Treg NIV ] Ἰδού RP • χριστός WH NIV ] + ἢ Treg RP • ⸁Ἴδε WH Treg NIV ] Ἰδού RP
CEI 1974 13,21 Allora, dunque, se qualcuno vi dirà: "Ecco, il Cristo è qui, ecco è là", non ci credete;
NT greco ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται καὶ δώσουσιν σημεῖα καὶ τέρατα πρὸς τὸ ἀποπλανᾶν εἰ ⸀δυνατὸν τοὺς ἐκλεκτούς·
13,δυνατὸν WH NIV ] + καὶ Treg RP
CEI 1974 13,22 perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno segni e portenti per ingannare, se fosse possibile, anche gli eletti.
NT greco ὑμεῖς δὲ βλέπετε· ⸀προείρηκα ὑμῖν πάντα.
13,προείρηκα WH Treg NIV ] ἰδού προείρηκα RP
CEI 1974 13,23 Voi però state attenti! Io vi ho predetto tutto.

Il ritorno del Figlio dell` uomo
NT greco 13,24 Ἀλλὰ ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις μετὰ τὴν θλῖψιν ἐκείνην ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται, καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς,
CEI 1974 13,24 In quei giorni, dopo quella tribolazione,

il sole si oscurerà
e la luna non darà più il suo splendore
NT greco καὶ οἱ ἀστέρες ⸂ἔσονται ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πίπτοντες⸃, καὶ αἱ δυνάμεις αἱ ἐν τοῖς οὐρανοῖς σαλευθήσονται.
13,ἔσονται ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πίπτοντες WH Treg NIV ] τοῦ οὐρανοῦ ἔσονται ἐκπίπτοντες RP
CEI 1974 13,25 e gli astri si metteranno a cadere dal cielo
e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte.
NT greco 13,26 καὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν νεφέλαις μετὰ δυνάμεως πολλῆς καὶ δόξης·
CEI 1974 13,26 Allora vedranno il Figlio dell`uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria.
NT greco καὶ τότε ἀποστελεῖ τοὺς ⸀ἀγγέλους καὶ ἐπισυνάξει τοὺς ⸀ἐκλεκτοὺς ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων ἀπ’ ἄκρου γῆς ἕως ἄκρου οὐρανοῦ.
13,ἀγγέλους WH Treg NIV ] + αὐτοῦ RP • ἐκλεκτοὺς Treg ] + αὐτοῦ WH NIV RP
CEI 1974 13,27 Ed egli manderà gli angeli e riunirà i suoi eletti dai quattro venti, dall`estremità della terra fino all`estremità del cielo.
NT greco Ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν· ὅταν ⸂ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς⸃ ἁπαλὸς γένηται καὶ ἐκφύῃ τὰ φύλλα, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν·
13,ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς WH Treg NIV ] αὐτῆς ἤδη ὁ κλάδος RP
CEI 1974 13,28 Dal fico imparate questa parabola: quando già il suo ramo si fa tenero e mette le foglie, voi sapete che l`estate è vicina;
NT greco οὕτως καὶ ὑμεῖς, ὅταν ⸂ἴδητε ταῦτα⸃ γινόμενα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις.
13,ἴδητε ταῦτα WH Treg NIV ] ταῦτα ἴδητε RP
CEI 1974 13,29 così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, alle porte.
NT greco ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη μέχρις οὗ ⸂ταῦτα πάντα⸃ γένηται.
13,ταῦτα πάντα WH Treg NIV ] πάντα ταῦτα RP
CEI 1974 13,30 In verità vi dico: non passerà questa generazione prima che tutte queste cose siano avvenute.
NT greco ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ ⸀παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ ⸀μὴ ⸁παρελεύσονται.
13,⸀παρελεύσονται WH Treg NIV ] παρελεύσεται RP • μὴ NIV RP ] - WH Treg • ⸁παρελεύσονται WH Treg NIV ] παρέλθωσιν RP
CEI 1974 13,31 Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno.
NT greco Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης ἢ ⸀τῆς ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι ⸀ἐν οὐρανῷ οὐδὲ ὁ υἱός, εἰ μὴ ὁ πατήρ.
13,τῆς WH Treg NIV ] - RP • ἐν WH Treg NIV ] οἱ ἐν RP
CEI 1974 13,32 Quanto poi a quel giorno o a quell`ora, nessuno li conosce, neanche gli angeli nel cielo, e neppure il Figlio, ma solo il Padre.
NT greco βλέπετε ⸀ἀγρυπνεῖτε, οὐκ οἴδατε γὰρ πότε ὁ καιρός ἐστιν·
13,ἀγρυπνεῖτε WH NIV ] + καὶ προσεύχεσθε Treg RP
CEI 1974 13,33 State attenti, vegliate, perché non sapete quando sarà il momento preciso.
NT greco ὡς ἄνθρωπος ἀπόδημος ἀφεὶς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ καὶ δοὺς τοῖς δούλοις αὐτοῦ τὴν ἐξουσίαν, ⸀ἑκάστῳ τὸ ἔργον αὐτοῦ, καὶ τῷ θυρωρῷ ἐνετείλατο ἵνα γρηγορῇ.
13,ἑκάστῳ WH Treg NIV ] καὶ ἑκάστῳ RP
CEI 1974 E` come uno che è partito per un viaggio dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vigilare.
13,34 cfr. Lc 12,35-48.
NT greco γρηγορεῖτε οὖν, οὐκ οἴδατε γὰρ πότε ὁ κύριος τῆς οἰκίας ἔρχεται, ⸀ἢ ὀψὲ ἢ ⸀μεσονύκτιον ἢ ἀλεκτοροφωνίας ἢ πρωΐ,
13,ἢ WH Treg NIV ] - RP • μεσονύκτιον WH Treg NIV ] μεσονυκτίου RP
CEI 1974 13,35 Vigilate dunque, poiché non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino,
NT greco 13,36 μὴ ἐλθὼν ἐξαίφνης εὕρῃ ὑμᾶς καθεύδοντας·
CEI 1974 13,36 perché non giunga all`improvviso, trovandovi addormentati.
NT greco ⸀ὃ δὲ ὑμῖν λέγω πᾶσιν λέγω· γρηγορεῖτε.
13,ὃ WH Treg NIV ] Ἃ RP
CEI 1974 13,37 Quello che dico a voi, lo dico a tutti: Vegliate!".