Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Matteo

NT greco Torna al libro

CEI 1974 Vai al libro

NT greco 19 19,1 Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς λόγους τούτους, μετῆρεν ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια τῆς Ἰουδαίας πέραν τοῦ Ἰορδάνου.
CEI 1974 Terminati questi discorsi, Gesù partì dalla Galilea e andò nel territorio della Giudea, al di là del Giordano.
19,1 Cfr. Mc 10,1-12.
NT greco 19,2 καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοὺς ἐκεῖ.
CEI 1974 19,2 E lo seguì molta folla e colà egli guarì i malati.
NT greco Καὶ προσῆλθον ⸀αὐτῷ Φαρισαῖοι πειράζοντες αὐτὸν καὶ ⸀λέγοντες· Εἰ ἔξεστιν ⸀ἀνθρώπῳ ἀπολῦσαι τὴν γυναῖκα αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν αἰτίαν;
19,3 αὐτῷ WH Treg NIV ] + οἱ RP • λέγοντες WH Treg NIV ] + αὐτῷ RP • ἀνθρώπῳ Treg NIV RP ] - WH
CEI 1974 Allora gli si avvicinarono alcuni farisei per metterlo alla prova e gli chiesero: "E` lecito ad un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo?".
19,3 Per qualsiasi motivo, per una corrente di farisei; per un'altra, era lecito soltanto in caso di adulterio.
NT greco ὁ δὲ ἀποκριθεὶς ⸀εἶπεν· Οὐκ ἀνέγνωτε ὅτι ὁ ⸀κτίσας ἀπ’ ἀρχῆς ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτοὺς
19,4 εἶπεν WH Treg NIV ] + αὐτοῖς RP • κτίσας WH Treg NIV ] ποιήσας RP
CEI 1974 Ed egli rispose: "Non avete letto che il Creatore da principio li creò maschio e femmina e disse:
19,4-5 Citazione di Cfr. Gn 1,27. cfr. Gn 2,24.
NT greco καὶ εἶπεν· ⸀Ἕνεκα τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα καὶ ⸀κολληθήσεται τῇ γυναικὶ αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν;
19,5 Ἕνεκα WH Treg NIV ] Ἕνεκεν RP • κολληθήσεται WH Treg NIV ] προσκολληθήσεται RP
CEI 1974 19,5 Per questo l`uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola?
NT greco 19,6 ὥστε οὐκέτι εἰσὶν δύο ἀλλὰ σὰρξ μία. ὃ οὖν ὁ θεὸς συνέζευξεν ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω.
CEI 1974 19,6 Così che non sono più due, ma una carne sola. Quello dunque che Dio ha congiunto, l`uomo non lo separi".
NT greco λέγουσιν αὐτῷ· Τί οὖν Μωϋσῆς ἐνετείλατο δοῦναι βιβλίον ἀποστασίου καὶ ἀπολῦσαι ⸀αὐτήν;
19,7 αὐτήν NIV RP ] - WH Treg
CEI 1974 Gli obiettarono: "Perché allora Mosè ha ordinato di darle l`atto di ripudio e mandarla via?".
19,7 Citazione di cfr. Dt 24,1, che cercava di regolare le conseguenze del divorzio
NT greco 19,8 λέγει αὐτοῖς ὅτι Μωϋσῆς πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν ἐπέτρεψεν ὑμῖν ἀπολῦσαι τὰς γυναῖκας ὑμῶν, ἀπ’ ἀρχῆς δὲ οὐ γέγονεν οὕτως.
CEI 1974 19,8 Rispose loro Gesù: "Per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli, ma da principio non fu così.
NT greco λέγω δὲ ὑμῖν ⸀ὅτι ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ μὴ ἐπὶ πορνείᾳ καὶ γαμήσῃ ἄλλην μοιχᾶται ⸂καὶ ὁ ἀπολελυμένην γαμήσας μοιχᾶται⸃.
19,9 ὅτι WH NIV RP ] - Treg • καὶ ὁ ἀπολελυμένην γαμήσας μοιχᾶται Treg RP ] - WH NIV
CEI 1974 Perciò io vi dico: Chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di concubinato, e ne sposa un`altra commette adulterio".
19,9 V. nota a cfr. 5,32.
NT greco Λέγουσιν αὐτῷ οἱ ⸀μαθηταί· Εἰ οὕτως ἐστὶν ἡ αἰτία τοῦ ἀνθρώπου μετὰ τῆς γυναικός, οὐ συμφέρει γαμῆσαι.
19,10 μαθηταί WH NIV ] + αὐτοῦ Treg RP NA
CEI 1974 19,10 Gli dissero i discepoli: "Se questa è la condizione dell`uomo rispetto alla donna, non conviene sposarsi".
NT greco ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Οὐ πάντες χωροῦσι τὸν λόγον ⸀τοῦτον ἀλλ’ οἷς δέδοται.
19,11 τοῦτον Treg NIV RP ] - WH
CEI 1974 19,11 Egli rispose loro: "Non tutti possono capirlo, ma solo coloro ai quali è stato concesso.
NT greco 19,12 εἰσὶν γὰρ εὐνοῦχοι οἵτινες ἐκ κοιλίας μητρὸς ἐγεννήθησαν οὕτως, καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνουχίσθησαν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. ὁ δυνάμενος χωρεῖν χωρείτω.
CEI 1974 Vi sono infatti eunuchi che sono nati così dal ventre della madre; ve ne sono alcuni che sono stati resi eunuchi dagli uomini, e vi sono altri che si sono fatti eunuchi per il regno dei cieli. Chi può capire, capisca".
Gesù e i bambini
19,12 Invito a rinunziare al matrimonio per consacrarsi al regno di Dio con cuore indiviso: cfr 1Cor 7,1.32-33.
NT greco Τότε ⸀προσηνέχθησαν αὐτῷ παιδία ἵνα τὰς χεῖρας ἐπιθῇ αὐτοῖς καὶ προσεύξηται· οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμησαν αὐτοῖς.
19,13 προσηνέχθησαν WH Treg NIV ] προσηνέχθη RP
CEI 1974 Allora gli furono portati dei bambini perché imponesse loro le mani e pregasse; ma i discepoli li sgridavano.
19,13 Cfr. Mc 10,13-16. cfr. Lc 18,15-17.
NT greco 19,14 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν· Ἄφετε τὰ παιδία καὶ μὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρός με, τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
CEI 1974 19,14 Gesù però disse loro: "Lasciate che i bambini vengano a me, perché di questi è il regno dei cieli".
NT greco καὶ ἐπιθεὶς ⸂τὰς χεῖρας αὐτοῖς⸃ ἐπορεύθη ἐκεῖθεν.
19,15 τὰς χεῖρας αὐτοῖς WH Treg NIV ] αὐτοῖς τὰς χεῖρας RP
CEI 1974 19,15 E dopo avere imposto loro le mani, se ne partì.
Il giovane ricco
NT greco Καὶ ἰδοὺ εἷς προσελθὼν ⸂αὐτῷ εἶπεν⸃· ⸀Διδάσκαλε, τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα ⸀σχῶ ζωὴν αἰώνιον;
19,16 αὐτῷ εἶπεν WH Treg NIV ] εἶπεν αὐτῷ RP • Διδάσκαλε WH Treg NIV ] + ἀγαθέ RP • σχῶ WH Treg NIV ] ἔχω RP
CEI 1974 Ed ecco un tale gli si avvicinò e gli disse: "Maestro, che cosa devo fare di buono per ottenere la vita eterna?".
19,16 Cfr. Mc 10,17-31. cfr. Lc 18,18-30.
NT greco ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ· Τί με ⸂ἐρωτᾷς περὶ τοῦ ἀγαθοῦ; εἷς ἐστιν ὁ ἀγαθός⸃· εἰ δὲ θέλεις ⸂εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν⸃, ⸀τήρησον τὰς ἐντολάς.
19,17 ἐρωτᾷς περὶ τοῦ ἀγαθοῦ; εἷς ἐστιν ὁ ἀγαθός WH Treg NIV ] λέγεις ἀγαθόν; Οὐδεὶς ἀγαθός εἰ μὴ εἷς ὁ θεός RP • εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν WH Treg NIV ] εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωήν RP • τήρησον NIV RP ] τήρει WH Treg
CEI 1974 Egli rispose: "Perché mi interroghi su ciò che è buono? Uno solo è buono. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti".
19,17 Dio, sommo bene, aveva espresso la sua volontà nella legge.
NT greco λέγει αὐτῷ· Ποίας; ὁ δὲ Ἰησοῦς ⸀εἶπεν· Τὸ Οὐ φονεύσεις, Οὐ μοιχεύσεις, Οὐ κλέψεις, Οὐ ψευδομαρτυρήσεις,
19,18 εἶπεν Treg NIV RP ] ἔφη WH
CEI 1974 Ed egli chiese: "Quali?". Gesù rispose "Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso,
19,18-19 Citazione di cfr. Es 20,12-17. cfr. Dt 5,17-20.
NT greco 19,19 Τίμα τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα, καὶ Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.
CEI 1974 19,19 onora il padre e la madre, ama il prossimo tuo come te stesso".
NT greco λέγει αὐτῷ ὁ νεανίσκος· ⸂Πάντα ταῦτα⸃ ⸀ἐφύλαξα· τί ἔτι ὑστερῶ;
19,20 Πάντα ταῦτα NIV RP ] Ταῦτα πάντα WH Treg • ἐφύλαξα WH Treg NIV ] ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου RP
CEI 1974 19,20 Il giovane gli disse: "Ho sempre osservato tutte queste cose; che mi manca ancora?".
NT greco ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, ὕπαγε πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ ⸀δὸς πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν ⸀οὐρανοῖς, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι.
19,21 δὸς RP ] + τοῖς WH Treg NIV • οὐρανοῖς WH Treg NIV ] οὐρανῷ RP
CEI 1974 19,21 Gli disse Gesù: "Se vuoi essere perfetto, và, vendi quello che possiedi, dàllo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo; poi vieni e seguimi".
NT greco ἀκούσας δὲ ὁ νεανίσκος τὸν ⸀λόγον ἀπῆλθεν λυπούμενος, ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά.
19,22 λόγον Treg NIV RP ] + τοῦτον WH
CEI 1974 19,22 Udito questo, il giovane se ne andò triste; poiché aveva molte ricchezze.
NT greco Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ⸂πλούσιος δυσκόλως⸃ εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν·
19,23 πλούσιος δυσκόλως WH Treg NIV ] δυσκόλως πλούσιος RP
CEI 1974 19,23 Gesù allora disse ai suoi discepoli: "In verità vi dico: difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli.
NT greco πάλιν δὲ λέγω ὑμῖν, εὐκοπώτερόν ἐστιν κάμηλον διὰ ⸀τρυπήματος ῥαφίδος ⸀εἰσελθεῖν ἢ πλούσιον ⸂εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ⸃.
19,24 τρυπήματος Treg NIV RP ] τρήματος WH • εἰσελθεῖν WH Treg ] διελθεῖν NIV RP • εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ WH ] εἰσελθεῖν εἰς … τοῦ θεοῦ NIV; εἰς … τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν RP; εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν Treg
CEI 1974 19,24 Ve lo ripeto: è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno dei cieli".
NT greco ἀκούσαντες δὲ οἱ ⸀μαθηταὶ ἐξεπλήσσοντο σφόδρα λέγοντες· Τίς ἄρα δύναται σωθῆναι;
19,25 μαθηταὶ WH Treg NIV ] + αὐτοῦ RP
CEI 1974 19,25 A queste parole i discepoli rimasero costernati e chiesero: "Chi si potrà dunque salvare?".
NT greco 19,26 ἐμβλέψας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Παρὰ ἀνθρώποις τοῦτο ἀδύνατόν ἐστιν, παρὰ δὲ θεῷ πάντα δυνατά.
CEI 1974 19,26 E Gesù, fissando su di loro lo sguardo, disse: "Questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile".
NT greco 19,27 Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ· Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι· τί ἄρα ἔσται ἡμῖν;
CEI 1974 19,27 Allora Pietro prendendo la parola disse: "Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito; che cosa dunque ne otterremo?".
NT greco ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ, ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, ⸀καθήσεσθε καὶ ⸀ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ.
19,28 καθήσεσθε WH NIV ] καθίσεσθε Treg RP • ὑμεῖς WH NIV RP ] αὐτοὶ Treg
CEI 1974 E Gesù disse loro: "In verità vi dico: voi che mi avete seguito, nella nuova creazione, quando il Figlio dell`uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, siederete anche voi su dodici troni a giudicare le dodici tribù di Israele.
19,28 La nuova creazione è la fase gloriosa del regno dei cieli, alla fine dei tempi. Le dodici tribù indicano la Chiesa nuovo popolo eletto; gli apostoli sono come i patriarchi del nuovo popolo di Dio.
NT greco καὶ πᾶς ⸀ὅστις ἀφῆκεν ⸂οἰκίας ἢ⸃ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ πατέρα ἢ μητέρα ἢ ⸂γυναῖκα ἢ⸃ τέκνα ἢ ⸀ἀγροὺς ἕνεκεν τοῦ ⸂ὀνόματός μου⸃, ⸀ἑκατονταπλασίονα λήμψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει.
19,29 ὅστις WH Treg NIV ] ὅς RP • οἰκίας ἢ WH NIV RP ] - Treg • γυναῖκα ἢ RP ] - WH Treg NIV • ἀγροὺς WH NIV RP ] + ἢ οἰκίας Treg • ὀνόματός μου Treg NIV RP ] ἐμοῦ ὀνόματος WH • ἑκατονταπλασίονα NIV RP ] πολλαπλασίονα WH Treg
CEI 1974 Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi per il mio nome, riceverà cento volte tanto e avrà in eredità la vita eterna.
19,29 Il nome equivale alla persona. Cento volte tanto si riferisce a un premio nell'ordine spirituale.
NT greco 19,30 πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καὶ ἔσχατοι πρῶτοι.
CEI 1974 19,30 Molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi i primi".