Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Giovanni

NT greco Torna al libro

CEI 1974 Vai al libro

NT greco 11 11,1 Ἦν δέ τις ἀσθενῶν, Λάζαρος ἀπὸ Βηθανίας ἐκ τῆς κώμης Μαρίας καὶ Μάρθας τῆς ἀδελφῆς αὐτῆς.
CEI 1974 Era allora malato un certo Lazzaro di Betània, il villaggio di Maria e di Marta sua sorella.
11,1 cfr. Lc 10,38-42. Gv racconta con grande cura il più grande miracolo di Gesù, preludio della Passione. Betania era sul versante orientale del monte degli ulivi, a circa 3. km. da Gerusalemme (cfr. Gv 11,18).
NT greco ἦν δὲ ⸀Μαριὰμ ἡ ἀλείψασα τὸν κύριον μύρῳ καὶ ἐκμάξασα τοὺς πόδας αὐτοῦ ταῖς θριξὶν αὐτῆς, ἧς ὁ ἀδελφὸς Λάζαρος ἠσθένει.
11,2 Μαριὰμ WH Treg NIV ] Μαρία RP
CEI 1974 Maria era quella che aveva cosparso di olio profumato il Signore e gli aveva asciugato i piedi con i suoi capelli; suo fratello Lazzaro era malato.
11,2 L'episodio sarà raccontato in cfr. 12,1-8. la notizia è anticipata perché la comunità cristiana conosceva il fatto.
NT greco 11,3 ἀπέστειλαν οὖν αἱ ἀδελφαὶ πρὸς αὐτὸν λέγουσαι· Κύριε, ἴδε ὃν φιλεῖς ἀσθενεῖ.
CEI 1974 11,3 Le sorelle mandarono dunque a dirgli: "Signore, ecco, il tuo amico è malato".
NT greco 11,4 ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· Αὕτη ἡ ἀσθένεια οὐκ ἔστιν πρὸς θάνατον ἀλλ’ ὑπὲρ τῆς δόξης τοῦ θεοῦ ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ δι’ αὐτῆς.
CEI 1974 11,4 All`udire questo, Gesù disse: "Questa malattia non è per la morte, ma per la gloria di Dio, perché per essa il Figlio di Dio venga glorificato".
NT greco 11,5 ἠγάπα δὲ ὁ Ἰησοῦς τὴν Μάρθαν καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς καὶ τὸν Λάζαρον.
CEI 1974 11,5 Gesù voleva molto bene a Marta, a sua sorella e a Lazzaro.
NT greco 11,6 ὡς οὖν ἤκουσεν ὅτι ἀσθενεῖ, τότε μὲν ἔμεινεν ἐν ᾧ ἦν τόπῳ δύο ἡμέρας·
CEI 1974 11,6 Quand`ebbe dunque sentito che era malato, si trattenne due giorni nel luogo dove si trovava.
NT greco 11,7 ἔπειτα μετὰ τοῦτο λέγει τοῖς μαθηταῖς· Ἄγωμεν εἰς τὴν Ἰουδαίαν πάλιν.
CEI 1974 11,7 Poi, disse ai discepoli: "Andiamo di nuovo in Giudea!".
NT greco 11,8 λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταί· Ῥαββί, νῦν ἐζήτουν σε λιθάσαι οἱ Ἰουδαῖοι, καὶ πάλιν ὑπάγεις ἐκεῖ;
CEI 1974 11,8 I discepoli gli dissero: "Rabbì, poco fa i Giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo?".
NT greco ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· Οὐχὶ δώδεκα ⸂ὧραί εἰσιν⸃ τῆς ἡμέρας; ἐάν τις περιπατῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ, οὐ προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς τοῦ κόσμου τούτου βλέπει·
11,9 ὧραί εἰσιν WH Treg NIV ] εἰσιν ὧραί RP
CEI 1974 Gesù rispose: "Non sono forse dodici le ore del giorno? Se uno cammina di giorno, non inciampa, perché vede la luce di questo mondo;
11,9 Cfr. 9,4. finché non viene l'ora delle tenebre, della passione di Cristo, non c'è pericolo.
NT greco 11,10 ἐὰν δέ τις περιπατῇ ἐν τῇ νυκτί, προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ.
CEI 1974 11,10 ma se invece uno cammina di notte, inciampa, perché gli manca la luce".
NT greco 11,11 ταῦτα εἶπεν, καὶ μετὰ τοῦτο λέγει αὐτοῖς· Λάζαρος ὁ φίλος ἡμῶν κεκοίμηται, ἀλλὰ πορεύομαι ἵνα ἐξυπνίσω αὐτόν.
CEI 1974 11,11 Così parlò e poi soggiunse loro: "Il nostro amico Lazzaro s`è addormentato; ma io vado a svegliarlo".
NT greco εἶπαν οὖν οἱ μαθηταὶ ⸀αὐτῷ· Κύριε, εἰ κεκοίμηται σωθήσεται.
11,12 αὐτῷ WH Treg NIV ] αὐτοῦ RP
CEI 1974 11,12 Gli dissero allora i discepoli: "Signore, se s`è addormentato, guarirà".
NT greco 11,13 εἰρήκει δὲ ὁ Ἰησοῦς περὶ τοῦ θανάτου αὐτοῦ. ἐκεῖνοι δὲ ἔδοξαν ὅτι περὶ τῆς κοιμήσεως τοῦ ὕπνου λέγει.
CEI 1974 11,13 Gesù parlava della morte di lui, essi invece pensarono che si riferisse al riposo del sonno.
NT greco 11,14 τότε οὖν εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς παρρησίᾳ· Λάζαρος ἀπέθανεν,
CEI 1974 11,14 Allora Gesù disse loro apertamente: "Lazzaro è morto
NT greco 11,15 καὶ χαίρω δι’ ὑμᾶς, ἵνα πιστεύσητε, ὅτι οὐκ ἤμην ἐκεῖ· ἀλλὰ ἄγωμεν πρὸς αὐτόν.
CEI 1974 11,15 e io sono contento per voi di non essere stato là, perché voi crediate. Orsù, andiamo da lui!".
NT greco 11,16 εἶπεν οὖν Θωμᾶς ὁ λεγόμενος Δίδυμος τοῖς συμμαθηταῖς· Ἄγωμεν καὶ ἡμεῖς ἵνα ἀποθάνωμεν μετ’ αὐτοῦ.
CEI 1974 Allora Tommaso, chiamato Dìdimo, disse ai condiscepoli: "Andiamo anche noi a morire con lui!".
11,16 Didimo,è la traduzione greca del nome aramaico Toma, cioè "il gemello ".
NT greco Ἐλθὼν οὖν ὁ Ἰησοῦς εὗρεν αὐτὸν τέσσαρας ⸂ἤδη ἡμέρας⸃ ἔχοντα ἐν τῷ μνημείῳ.
11,17 ἤδη ἡμέρας WH Treg NIV ] ἡμέρας ἤδη RP
CEI 1974 11,17 Venne dunque Gesù e trovò Lazzaro che era già da quattro giorni nel sepolcro.
NT greco ἦν δὲ ⸀ἡ Βηθανία ἐγγὺς τῶν Ἱεροσολύμων ὡς ἀπὸ σταδίων δεκαπέντε.
11,18 ἡ Treg NIV RP ] - WH
CEI 1974 11,18 Betània distava da Gerusalemme meno di due miglia
NT greco ⸂πολλοὶ δὲ⸃ ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐληλύθεισαν πρὸς ⸀τὴν Μάρθαν καὶ ⸀Μαριὰμ ἵνα παραμυθήσωνται αὐτὰς περὶ τοῦ ⸀ἀδελφοῦ.
11,19 πολλοὶ δὲ WH Treg NIV ] καὶ πολλοὶ RP • τὴν WH Treg NIV ] τὰς περὶ RP • Μαριὰμ WH Treg NIV ] Μαρίαν RP • ἀδελφοῦ WH Treg NIV ] + αὐτῶν RP
CEI 1974 11,19 e molti Giudei erano venuti da Marta e Maria per consolarle per il loro fratello.
NT greco ἡ οὖν Μάρθα ὡς ἤκουσεν ὅτι Ἰησοῦς ἔρχεται ὑπήντησεν αὐτῷ· ⸀Μαρία δὲ ἐν τῷ οἴκῳ ἐκαθέζετο.
11,20 Μαρία Treg RP ] Μαριὰμ WH NIV
CEI 1974 11,20 Marta dunque, come seppe che veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava seduta in casa.
NT greco εἶπεν οὖν ⸀ἡ Μάρθα πρὸς ⸀τὸν Ἰησοῦν· Κύριε, εἰ ἦς ὧδε ⸂οὐκ ἂν ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός μου⸃·
11,21 ἡ WH Treg NIV ] - RP • τὸν Treg NIV RP ] - WH • οὐκ ἂν ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός μου WH Treg NIV ] ὁ ἀδελφός μου οὐκ ἂν ἐτεθνήκει RP
CEI 1974 11,21 Marta disse a Gesù: "Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto!
NT greco ⸀καὶ νῦν οἶδα ὅτι ὅσα ἂν αἰτήσῃ τὸν θεὸν δώσει σοι ὁ θεός.
11,22 καὶ WH Treg ] ἀλλὰ καὶ NIV RP
CEI 1974 11,22 Ma anche ora so che qualunque cosa chiederai a Dio, egli te la concederà".
NT greco 11,23 λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Ἀναστήσεται ὁ ἀδελφός σου.
CEI 1974 11,23 Gesù le disse: "Tuo fratello risusciterà".
NT greco λέγει αὐτῷ ⸀ἡ Μάρθα· Οἶδα ὅτι ἀναστήσεται ἐν τῇ ἀναστάσει ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.
11,24 ἡ WH Treg NIV ] - RP
CEI 1974 11,24 Gli rispose Marta: "So che risusciterà nell`ultimo giorno".
NT greco 11,25 εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή· ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ κἂν ἀποθάνῃ ζήσεται,
CEI 1974 Gesù le disse: "Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà;
11,25 Su Gesù-Vita cfr. 1,4. cfr. 3,15-16. cfr. 4,14. cfr. 5,24-40. cfr. 6,40-47. cfr. 10,28. Sul rapporto tra la vita data da Cristo e la risurrezione cfr. Rm 8,11.
NT greco 11,26 καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα· πιστεύεις τοῦτο;
CEI 1974 11,26 chiunque vive e crede in me, non morrà in eterno. Credi tu questo?".
NT greco 11,27 λέγει αὐτῷ· Ναί, κύριε· ἐγὼ πεπίστευκα ὅτι σὺ εἶ ὁ χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ὁ εἰς τὸν κόσμον ἐρχόμενος.
CEI 1974 11,27 Gli rispose: "Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che deve venire nel mondo".
NT greco Καὶ ⸀τοῦτο εἰποῦσα ἀπῆλθεν καὶ ἐφώνησεν ⸀Μαριὰμ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς λάθρᾳ εἰποῦσα· Ὁ διδάσκαλος πάρεστιν καὶ φωνεῖ σε.
11,28 τοῦτο WH Treg NIV ] ταῦτα RP • Μαριὰμ WH Treg NIV ] Μαρίαν RP
CEI 1974 11,28 Dopo queste parole se ne andò a chiamare di nascosto Maria, sua sorella, dicendo: "Il Maestro è qui e ti chiama".
NT greco ἐκείνη ⸀δὲ ὡς ἤκουσεν ⸀ἠγέρθη ταχὺ καὶ ⸀ἤρχετο πρὸς αὐτόν·
11,29 δὲ WH Treg NIV ] - RP • ἠγέρθη WH Treg NIV ] ἐγείρεται RP • ἤρχετο WH Treg NIV ] ἔρχεται RP
CEI 1974 11,29 Quella, udito ciò, si alzò in fretta e andò da lui.
NT greco οὔπω δὲ ἐληλύθει ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν κώμην, ἀλλ’ ἦν ⸀ἔτι ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ὑπήντησεν αὐτῷ ἡ Μάρθα.
11,30 ἔτι WH Treg NIV ] - RP
CEI 1974 11,30 Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro.
NT greco οἱ οὖν Ἰουδαῖοι οἱ ὄντες μετ’ αὐτῆς ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ παραμυθούμενοι αὐτήν, ἰδόντες τὴν ⸀Μαριὰμ ὅτι ταχέως ἀνέστη καὶ ἐξῆλθεν, ἠκολούθησαν αὐτῇ ⸀δόξαντες ὅτι ὑπάγει εἰς τὸ μνημεῖον ἵνα κλαύσῃ ἐκεῖ.
11,31 Μαριὰμ WH Treg NIV ] Μαρίαν RP • δόξαντες WH Treg NIV ] λέγοντες RP
CEI 1974 11,31 Allora i Giudei che erano in casa con lei a consolarla, quando videro Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono pensando: "Va al sepolcro per piangere là".
NT greco ἡ οὖν ⸀Μαριὰμ ὡς ἦλθεν ὅπου ⸀ἦν Ἰησοῦς ἰδοῦσα αὐτὸν ἔπεσεν αὐτοῦ ⸀πρὸς τοὺς πόδας, λέγουσα αὐτῷ· Κύριε, εἰ ἦς ὧδε οὐκ ἄν ⸂μου ἀπέθανεν⸃ ὁ ἀδελφός.
11,32 Μαριὰμ WH Treg NIV ] Μαρία RP • ἦν WH Treg NIV ] + ὁ RP • πρὸς WH Treg NIV ] εἰς RP • μου ἀπέθανεν WH Treg NIV ] ἀπέθανεν μου RP
CEI 1974 11,32 Maria, dunque, quando giunse dov`era Gesù, vistolo si gettò ai suoi piedi dicendo: "Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto!".
NT greco 11,33 Ἰησοῦς οὖν ὡς εἶδεν αὐτὴν κλαίουσαν καὶ τοὺς συνελθόντας αὐτῇ Ἰουδαίους κλαίοντας ἐνεβριμήσατο τῷ πνεύματι καὶ ἐτάραξεν ἑαυτόν,
CEI 1974 11,33 Gesù allora quando la vide piangere e piangere anche i Giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente, si turbò e disse:
NT greco 11,34 καὶ εἶπεν· Ποῦ τεθείκατε αὐτόν; λέγουσιν αὐτῷ· Κύριε, ἔρχου καὶ ἴδε.
CEI 1974 11,34 "Dove l`avete posto?". Gli dissero: "Signore, vieni a vedere!".
NT greco 11,35 ἐδάκρυσεν ὁ Ἰησοῦς.
CEI 1974 11,35 Gesù scoppiò in pianto.
NT greco 11,36 ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι· Ἴδε πῶς ἐφίλει αὐτόν.
CEI 1974 11,36 Dissero allora i Giudei: "Vedi come lo amava!".
NT greco 11,37 τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπαν· Οὐκ ἐδύνατο οὗτος ὁ ἀνοίξας τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ ποιῆσαι ἵνα καὶ οὗτος μὴ ἀποθάνῃ;
CEI 1974 11,37 Ma alcuni di loro dissero: "Costui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che questi non morisse?".
NT greco 11,38 Ἰησοῦς οὖν πάλιν ἐμβριμώμενος ἐν ἑαυτῷ ἔρχεται εἰς τὸ μνημεῖον· ἦν δὲ σπήλαιον, καὶ λίθος ἐπέκειτο ἐπ’ αὐτῷ.
CEI 1974 11,38 Intanto Gesù, ancora profondamente commosso, si recò al sepolcro; era una grotta e contro vi era posta una pietra.
NT greco λέγει ὁ Ἰησοῦς· Ἄρατε τὸν λίθον. λέγει αὐτῷ ἡ ἀδελφὴ τοῦ ⸀τετελευτηκότος Μάρθα· Κύριε, ἤδη ὄζει, τεταρταῖος γάρ ἐστιν.
11,39 τετελευτηκότος WH NIV ] τελευτηκότος Treg; τεθνηκότος RP
CEI 1974 11,39 Disse Gesù: "Togliete la pietra!". Gli rispose Marta, la sorella del morto: "Signore, già manda cattivo odore, poiché è di quattro giorni".
NT greco λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Οὐκ εἶπόν σοι ὅτι ἐὰν πιστεύσῃς ⸀ὄψῃ τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ;
11,40 ὄψῃ WH Treg NIV ] ὄψει RP
CEI 1974 11,40 Le disse Gesù: "Non ti ho detto che, se credi, vedrai la gloria di Dio?".
NT greco ἦραν οὖν τὸν ⸀λίθον. ὁ δὲ Ἰησοῦς ἦρεν τοὺς ὀφθαλμοὺς ἄνω καὶ εἶπεν· Πάτερ, εὐχαριστῶ σοι ὅτι ἤκουσάς μου,
11,41 λίθον WH Treg NIV ] + οὗ ἦν ὁ τεθνηκὼς κειμένος RP
CEI 1974 11,41 Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: "Padre, ti ringrazio che mi hai ascoltato.
NT greco 11,42 ἐγὼ δὲ ᾔδειν ὅτι πάντοτέ μου ἀκούεις· ἀλλὰ διὰ τὸν ὄχλον τὸν περιεστῶτα εἶπον, ἵνα πιστεύσωσιν ὅτι σύ με ἀπέστειλας.
CEI 1974 11,42 Io sapevo che sempre mi dai ascolto, ma l`ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato".
NT greco 11,43 καὶ ταῦτα εἰπὼν φωνῇ μεγάλῃ ἐκραύγασεν· Λάζαρε, δεῦρο ἔξω.
CEI 1974 11,43 E, detto questo, gridò a gran voce: "Lazzaro, vieni fuori!".
NT greco ⸀ἐξῆλθεν ὁ τεθνηκὼς δεδεμένος τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας κειρίαις, καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ σουδαρίῳ περιεδέδετο. λέγει ⸂αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς⸃· Λύσατε αὐτὸν καὶ ἄφετε ⸀αὐτὸν ὑπάγειν.
11,44 ἐξῆλθεν WH Treg NIV ] Καὶ ἐξῆλθεν RP • αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Treg NIV RP ] ὁ Ἰησοῦς αὐτοῖς WH • αὐτὸν WH Treg NIV ] - RP
CEI 1974 11,44 Il morto uscì, con i piedi e le mani avvolti in bende, e il volto coperto da un sudario. Gesù disse loro: "Scioglietelo e lasciatelo andare".
Il sinedrio decide la morte di Gesù
NT greco Πολλοὶ οὖν ἐκ τῶν Ἰουδαίων, οἱ ἐλθόντες πρὸς τὴν ⸀Μαριὰμ καὶ θεασάμενοι ⸀ἃ ⸀ἐποίησεν, ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν·
11,45 Μαριὰμ WH Treg NIV ] Μαρίαν RP • ἃ RP NIV ] ὃ WH Treg • ἐποίησεν WH Treg NIV ] + ὁ Ἰησοῦς RP
CEI 1974 11,45 Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di quel che egli aveva compiuto, credettero in lui.
NT greco τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπῆλθον πρὸς τοὺς Φαρισαίους καὶ εἶπαν αὐτοῖς ἃ ⸀ἐποίησεν Ἰησοῦς.
11,46 ἐποίησεν WH Treg NIV ] + ὁ RP
CEI 1974 11,46 Ma alcuni andarono dai farisei e riferirono loro quel che Gesù aveva fatto.
NT greco συνήγαγον οὖν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι συνέδριον, καὶ ἔλεγον· Τί ποιοῦμεν ὅτι οὗτος ὁ ἄνθρωπος πολλὰ ⸂ποιεῖ σημεῖα⸃;
11,47 ποιεῖ σημεῖα WH Treg NIV ] σημεῖα ποιεῖ RP
CEI 1974 11,47 Allora i sommi sacerdoti e i farisei riunirono il sinedrio e dicevano: "Che facciamo? Quest`uomo compie molti segni.
NT greco 11,48 ἐὰν ἀφῶμεν αὐτὸν οὕτως, πάντες πιστεύσουσιν εἰς αὐτόν, καὶ ἐλεύσονται οἱ Ῥωμαῖοι καὶ ἀροῦσιν ἡμῶν καὶ τὸν τόπον καὶ τὸ ἔθνος.
CEI 1974 11,48 Se lo lasciamo fare così, tutti crederanno in lui e verranno i Romani e distruggeranno il nostro luogo santo e la nostra nazione".
NT greco 11,49 εἷς δέ τις ἐξ αὐτῶν Καϊάφας, ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου, εἶπεν αὐτοῖς· Ὑμεῖς οὐκ οἴδατε οὐδέν,
CEI 1974 11,49 Ma uno di loro, di nome Caifa, che era sommo sacerdote in quell`anno, disse loro: "Voi non capite nulla
NT greco οὐδὲ ⸀λογίζεσθε ὅτι συμφέρει ⸀ὑμῖν ἵνα εἷς ἄνθρωπος ἀποθάνῃ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ καὶ μὴ ὅλον τὸ ἔθνος ἀπόληται.
11,50 λογίζεσθε WH Treg NIV ] διαλογίζεσθε RP • ὑμῖν WH Treg NIV ] ἡμῖν RP
CEI 1974 11,50 e non considerate come sia meglio che muoia un solo uomo per il popolo e non perisca la nazione intera".
NT greco 11,51 τοῦτο δὲ ἀφ’ ἑαυτοῦ οὐκ εἶπεν, ἀλλὰ ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου ἐπροφήτευσεν ὅτι ἔμελλεν Ἰησοῦς ἀποθνῄσκειν ὑπὲρ τοῦ ἔθνους,
CEI 1974 Questo però non lo disse da se stesso, ma essendo sommo sacerdote profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione
11,51 Caifa fu un inconscio profeta, perché in realtà egli voleva sacrificare Gesù agli interessi politici.
NT greco 11,52 καὶ οὐχ ὑπὲρ τοῦ ἔθνους μόνον, ἀλλ’ ἵνα καὶ τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ τὰ διεσκορπισμένα συναγάγῃ εἰς ἕν.
CEI 1974 11,52 e non per la nazione soltanto, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi.
NT greco ἀπ’ ἐκείνης οὖν τῆς ἡμέρας ⸀ἐβουλεύσαντο ἵνα ἀποκτείνωσιν αὐτόν.
11,53 ἐβουλεύσαντο WH Treg NIV ] συνεβουλεύσαντο RP
CEI 1974 11,53 Da quel giorno dunque decisero di ucciderlo.
NT greco ⸂Ὁ οὖν Ἰησοῦς⸃ οὐκέτι παρρησίᾳ περιεπάτει ἐν τοῖς Ἰουδαίοις, ἀλλὰ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τὴν χώραν ἐγγὺς τῆς ἐρήμου, εἰς Ἐφραὶμ λεγομένην πόλιν, κἀκεῖ ⸀ἔμεινεν μετὰ τῶν ⸀μαθητῶν.
11,54 Ὁ οὖν Ἰησοῦς WH Treg NIV ] Ἰησοῦς οὖν RP • ἔμεινεν WH Treg NIV ] διέτριβεν RP • μαθητῶν WH Treg NIV ] + αὐτοῦ RP
CEI 1974 Gesù pertanto non si faceva più vedere in pubblico tra i Giudei; egli si ritirò di là nella regione vicina al deserto, in una città chiamata Efraim, dove si trattenne con i suoi discepoli.
11,54 Efraim era ai margini dei deserto della Giudea, distante 25 km. da Gerusalemme
NT greco 11,55 Ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἀνέβησαν πολλοὶ εἰς Ἱεροσόλυμα ἐκ τῆς χώρας πρὸ τοῦ πάσχα ἵνα ἁγνίσωσιν ἑαυτούς.
CEI 1974 Era vicina la Pasqua dei Giudei e molti dalla regione andarono a Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi.
11,55 Le purificazioni erano prescritte dalla legge prima della celebrazione pasquale.
NT greco 11,56 ἐζήτουν οὖν τὸν Ἰησοῦν καὶ ἔλεγον μετ’ ἀλλήλων ἐν τῷ ἱερῷ ἑστηκότες· Τί δοκεῖ ὑμῖν; ὅτι οὐ μὴ ἔλθῃ εἰς τὴν ἑορτήν;
CEI 1974 11,56 Essi cercavano Gesù e stando nel tempio dicevano tra di loro: "Che ve ne pare? Non verrà egli alla festa?".
NT greco δεδώκεισαν ⸀δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι ⸀ἐντολὰς ἵνα ἐάν τις γνῷ ποῦ ἐστιν μηνύσῃ, ὅπως πιάσωσιν αὐτόν.
11,57 δὲ WH Treg NIV ] + καὶ RP • ἐντολὰς WH Treg NIV ] ἐντολήν RP
CEI 1974 11,57 Intanto i sommi sacerdoti e i farisei avevano dato ordine che chiunque sapesse dove si trovava lo denunziasse, perché essi potessero prenderlo.