Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16

1 Corinzi

NT greco Torna al libro

CEI 1974 Vai al libro

NT greco 14 14,1 Διώκετε τὴν ἀγάπην, ζηλοῦτε δὲ τὰ πνευματικά, μᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε.
CEI 1974 Ricercate la carità. Aspirate pure anche ai doni dello Spirito, soprattutto alla profezia.
14,1 L’apostolo dimostra le sue preferenze per i doni spirituali che edificano la comunità cristiana.
NT greco ὁ γὰρ λαλῶν γλώσσῃ οὐκ ἀνθρώποις λαλεῖ ⸀ἀλλὰ θεῷ, οὐδεὶς γὰρ ἀκούει, πνεύματι δὲ λαλεῖ μυστήρια·
14,2 ἀλλὰ WH Treg NIV ] + τῷ RP
CEI 1974 14,2 Chi infatti parla con il dono delle lingue non parla agli uomini, ma a Dio, giacchè nessuno comprende, mentre egli dice per ispirazione cose misteriose.
NT greco 14,3 ὁ δὲ προφητεύων ἀνθρώποις λαλεῖ οἰκοδομὴν καὶ παράκλησιν καὶ παραμυθίαν.
CEI 1974 14,3 Chi profetizza, invece, parla agli uomini per loro edificazione, esortazione e conforto.
NT greco 14,4 ὁ λαλῶν γλώσσῃ ἑαυτὸν οἰκοδομεῖ· ὁ δὲ προφητεύων ἐκκλησίαν οἰκοδομεῖ.
CEI 1974 14,4 Chi parla con il dono delle lingue edifica se stesso, chi profetizza edifica l`assemblea.
NT greco θέλω δὲ πάντας ὑμᾶς λαλεῖν γλώσσαις, μᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε· μείζων ⸀δὲ ὁ προφητεύων ἢ ὁ λαλῶν γλώσσαις, ἐκτὸς εἰ μὴ ⸀διερμηνεύῃ, ἵνα ἡ ἐκκλησία οἰκοδομὴν λάβῃ.
14,5 δὲ WH Treg NIV ] γὰρ RP • διερμηνεύῃ WH Treg NIV ] διερμηνεύει RP
CEI 1974 14,5 Vorrei vedervi tutti parlare con il dono delle lingue, ma preferisco che abbiate il dono della profezia; in realtà è più grande colui che profetizza di colui che parla con il dono delle lingue, a meno che egli anche non interpreti, perché l`assemblea ne riceva edificazione.
Senza l` interpretazione è inutile
NT greco ⸀Νῦν δέ, ἀδελφοί, ἐὰν ἔλθω πρὸς ὑμᾶς γλώσσαις λαλῶν, τί ὑμᾶς ὠφελήσω, ἐὰν μὴ ὑμῖν λαλήσω ἢ ἐν ἀποκαλύψει ἢ ἐν γνώσει ἢ ἐν προφητείᾳ ἢ ἐν διδαχῇ;
14,6 Νῦν WH Treg NIV ] Νυνὶ RP
CEI 1974 14,6 E ora, fratelli, supponiamo che io venga da voi parlando con il dono delle lingue; in che cosa potrei esservi utile, se non vi parlassi in rivelazione o in scienza o in profezia o in dottrina?
NT greco ὅμως τὰ ἄψυχα φωνὴν διδόντα, εἴτε αὐλὸς εἴτε κιθάρα, ἐὰν διαστολὴν τοῖς φθόγγοις μὴ ⸀δῷ, πῶς γνωσθήσεται τὸ αὐλούμενον ἢ τὸ κιθαριζόμενον;
14,7 δῷ WH Treg NIV ] διδῶ RP
CEI 1974 14,7 E` quanto accade per gli oggetti inanimati che emettono un suono, come il flauto o la cetra; se non si distinguono con chiarezza i suoni, come si potrà distinguere ciò che si suona col flauto da ciò che si suona con la cetra?
NT greco καὶ γὰρ ἐὰν ἄδηλον ⸂φωνὴν σάλπιγξ⸃ δῷ, τίς παρασκευάσεται εἰς πόλεμον;
14,8 φωνὴν σάλπιγξ Treg RP ] σάλπιγξ φωνὴν WH NIV
CEI 1974 14,8 E se la tromba emette un suono confuso, chi si preparerà al combattimento?
NT greco 14,9 οὕτως καὶ ὑμεῖς διὰ τῆς γλώσσης ἐὰν μὴ εὔσημον λόγον δῶτε, πῶς γνωσθήσεται τὸ λαλούμενον; ἔσεσθε γὰρ εἰς ἀέρα λαλοῦντες.
CEI 1974 14,9 Così anche voi, se non pronunziate parole chiare con la lingua, come si potrà comprendere ciò che andate dicendo? Parlerete al vento!
NT greco τοσαῦτα εἰ τύχοι γένη φωνῶν ⸀εἰσιν ἐν κόσμῳ, καὶ ⸀οὐδὲν ἄφωνον·
14,10 εἰσιν WH Treg NIV ] ἐστὶν RP • οὐδὲν WH Treg NIV ] + αὐτῶν RP
CEI 1974 14,10 Nel mondo vi sono chissà quante varietà di lingue e nulla è senza un proprio linguaggio;
NT greco 14,11 ἐὰν οὖν μὴ εἰδῶ τὴν δύναμιν τῆς φωνῆς, ἔσομαι τῷ λαλοῦντι βάρβαρος καὶ ὁ λαλῶν ἐν ἐμοὶ βάρβαρος.
CEI 1974 14,11 ma se io non conosco il valore del suono, sono come uno straniero per colui che mi parla, e chi mi parla sarà uno straniero per me.
NT greco 14,12 οὕτως καὶ ὑμεῖς, ἐπεὶ ζηλωταί ἐστε πνευμάτων, πρὸς τὴν οἰκοδομὴν τῆς ἐκκλησίας ζητεῖτε ἵνα περισσεύητε.
CEI 1974 14,12 Quindi anche voi, poiché desiderate i doni dello Spirito, cercate di averne in abbondanza, per l`edificazione della comunità.
NT greco ⸀Διὸ ὁ λαλῶν γλώσσῃ προσευχέσθω ἵνα διερμηνεύῃ.
14,13 Διὸ WH Treg NIV ] Διόπερ RP
CEI 1974 14,13 Perciò chi parla con il dono delle lingue, preghi di poterle interpretare.
NT greco 14,14 ἐὰν γὰρ προσεύχωμαι γλώσσῃ, τὸ πνεῦμά μου προσεύχεται, ὁ δὲ νοῦς μου ἄκαρπός ἐστιν.
CEI 1974 14,14 Quando infatti prego con il dono delle lingue, il mio spirito prega, ma la mia intelligenza rimane senza frutto.
NT greco 14,15 τί οὖν ἐστιν; προσεύξομαι τῷ πνεύματι, προσεύξομαι δὲ καὶ τῷ νοΐ· ψαλῶ τῷ πνεύματι, ψαλῶ δὲ καὶ τῷ νοΐ·
CEI 1974 14,15 Che fare dunque? Pregherò con lo spirito, ma pregherò anche con l`intelligenza; canterò con lo spirito, ma canterò anche con l`intelligenza.
NT greco ἐπεὶ ἐὰν ⸀εὐλογῇς ⸀πνεύματι, ὁ ἀναπληρῶν τὸν τόπον τοῦ ἰδιώτου πῶς ἐρεῖ τὸ Ἀμήν ἐπὶ τῇ σῇ εὐχαριστίᾳ; ἐπειδὴ τί λέγεις οὐκ οἶδεν·
14,16 εὐλογῇς WH Treg NIV ] εὐλογήσῃς RP • πνεύματι Treg] ἐν πνεύματι WH NIV; τῷ πνεύματι RP
CEI 1974 Altrimenti se tu benedici soltanto con lo spirito, colui che assiste come non iniziato come potrebbe dire l`Amen al tuo ringraziamento, dal momento che non capisce quello che dici?
14,16 Il non iniziato non è ancora catecumeno.
NT greco 14,17 σὺ μὲν γὰρ καλῶς εὐχαριστεῖς, ἀλλ’ ὁ ἕτερος οὐκ οἰκοδομεῖται.
CEI 1974 14,17 Tu puoi fare un bel ringraziamento, ma l`altro non viene edificato.
NT greco εὐχαριστῶ τῷ ⸀θεῷ, πάντων ὑμῶν μᾶλλον ⸀γλώσσαις ⸀λαλῶ·
14,18 θεῷ WH Treg NIV ] + μου RP • γλώσσαις WH NIV RP ] γλώσσῃ Treg • λαλῶ WH Treg NIV ] λαλῶν RP
CEI 1974 14,18 Grazie a Dio, io parlo con il dono delle lingue molto più di tutti voi;
NT greco ἀλλὰ ἐν ἐκκλησίᾳ θέλω πέντε λόγους ⸂τῷ νοΐ⸃ μου λαλῆσαι, ἵνα καὶ ἄλλους κατηχήσω, ἢ μυρίους λόγους ἐν γλώσσῃ.
14,19 τῷ νοΐ WH Treg NIV ] διὰ τοῦ νοός RP
CEI 1974 14,19 ma in assemblea preferisco dire cinque parole con la mia intelligenza per istruire anche gli altri, piuttosto che diecimila parole con il dono delle lingue.
NT greco 14,20 Ἀδελφοί, μὴ παιδία γίνεσθε ταῖς φρεσίν, ἀλλὰ τῇ κακίᾳ νηπιάζετε, ταῖς δὲ φρεσὶν τέλειοι γίνεσθε.
CEI 1974 Fratelli, non comportatevi da bambini nei giudizi; siate come bambini quanto a malizia, ma uomini maturi quanto ai giudizi.
14,20 Cfr. Mt 18,3.
NT greco ἐν τῷ νόμῳ γέγραπται ὅτι Ἐν ἑτερογλώσσοις καὶ ἐν χείλεσιν ⸀ἑτέρων λαλήσω τῷ λαῷ τούτῳ, καὶ οὐδ’ οὕτως εἰσακούσονταί μου, λέγει κύριος.
14,21 ἑτέρων WH Treg NIV ] ἑτέροις RP
CEI 1974 Sta scritto nella Legge:

Parlerò a questo popolo in altre lingue
e con labbra di stranieri,
ma neanche così mi ascolteranno,

dice il Signore.
14,21 Citazione libera di Is 28,11 ss.
NT greco 14,22 ὥστε αἱ γλῶσσαι εἰς σημεῖόν εἰσιν οὐ τοῖς πιστεύουσιν ἀλλὰ τοῖς ἀπίστοις, ἡ δὲ προφητεία οὐ τοῖς ἀπίστοις ἀλλὰ τοῖς πιστεύουσιν.
CEI 1974 Quindi le lingue non sono un segno per i credenti ma per i non credenti, mentre la profezia non è per i non credenti ma per i credenti.
14,22 Per i non credenti, a ragione del loro carattere prodigioso.
NT greco ἐὰν οὖν συνέλθῃ ἡ ἐκκλησία ὅλη ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ πάντες ⸂λαλῶσιν γλώσσαις⸃, εἰσέλθωσιν δὲ ἰδιῶται ἢ ἄπιστοι, οὐκ ἐροῦσιν ὅτι μαίνεσθε;
14,23 λαλῶσιν γλώσσαις WH Treg NIV ] γλώσσαις λαλῶσιν RP
CEI 1974 14,23 Se, per esempio, quando si raduna tutta la comunità, tutti parlassero con il dono delle lingue e sopraggiungessero dei non iniziati o non credenti, non direbbero forse che siete pazzi?
NT greco 14,24 ἐὰν δὲ πάντες προφητεύωσιν, εἰσέλθῃ δέ τις ἄπιστος ἢ ἰδιώτης, ἐλέγχεται ὑπὸ πάντων, ἀνακρίνεται ὑπὸ πάντων,
CEI 1974 14,24 Se invece tutti profetassero e sopraggiungesse qualche non credente o un non iniziato, verrebbe convinto del suo errore da tutti, giudicato da tutti;
NT greco ⸀τὰ κρυπτὰ τῆς καρδίας αὐτοῦ φανερὰ γίνεται, καὶ οὕτως πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον προσκυνήσει τῷ θεῷ, ἀπαγγέλλων ὅτι ⸂Ὄντως ὁ θεὸς⸃ ἐν ὑμῖν ἐστιν.
14,25 τὰ WH Treg NIV ] καὶ οὕτως τὰ RP • Ὄντως ὁ θεὸς WH Treg NIV ] Ὁ θεὸς ὄντως RP
CEI 1974 sarebbero manifestati i segreti del suo cuore, e così prostrandosi a terra adorerebbe Dio, proclamando che veramente Dio è fra voi.
Regole pratiche
14,25 Cfr. Is 45,14. cfr. Zc 8,23.
NT greco Τί οὖν ἐστιν, ἀδελφοί; ὅταν συνέρχησθε, ⸀ἕκαστος ψαλμὸν ἔχει, διδαχὴν ἔχει, ⸂ἀποκάλυψιν ἔχει, γλῶσσαν⸃ ἔχει, ἑρμηνείαν ἔχει· πάντα πρὸς οἰκοδομὴν γινέσθω.
14,26 ἕκαστος WH Treg NIV ] +ὑμῶν RP • ἀποκάλυψιν ἔχει γλῶσσαν WH Treg NIV ] γλῶσσαν ἀποκάλυψιν ἔχει RP
CEI 1974 Che fare dunque, fratelli? Quando vi radunate ognuno può avere un salmo, un insegnamento, una rivelazione, un discorso in lingue, il dono di interpretarle. Ma tutto si faccia per l`edificazione.
14,26 Un Salmo, cioè una preghiera improvvisata per influsso dello Spirito.
NT greco 14,27 εἴτε γλώσσῃ τις λαλεῖ, κατὰ δύο ἢ τὸ πλεῖστον τρεῖς, καὶ ἀνὰ μέρος, καὶ εἷς διερμηνευέτω·
CEI 1974 14,27 Quando si parla con il dono delle lingue, siano in due o al massimo in tre a parlare, e per ordine; uno poi faccia da interprete.
NT greco ἐὰν δὲ μὴ ᾖ ⸀διερμηνευτής, σιγάτω ἐν ἐκκλησίᾳ, ἑαυτῷ δὲ λαλείτω καὶ τῷ θεῷ.
14,28 διερμηνευτής WH NIV RP ] ἑρμηνευτής Treg
CEI 1974 14,28 Se non vi è chi interpreta, ciascuno di essi taccia nell`assemblea e parli solo a se stesso e a Dio.
NT greco 14,29 προφῆται δὲ δύο ἢ τρεῖς λαλείτωσαν, καὶ οἱ ἄλλοι διακρινέτωσαν·
CEI 1974 14,29 I profeti parlino in due o tre e gli altri giudichino.
NT greco 14,30 ἐὰν δὲ ἄλλῳ ἀποκαλυφθῇ καθημένῳ, ὁ πρῶτος σιγάτω.
CEI 1974 14,30 Se uno di quelli che sono seduti riceve una rivelazione, il primo taccia:
NT greco 14,31 δύνασθε γὰρ καθ’ ἕνα πάντες προφητεύειν, ἵνα πάντες μανθάνωσιν καὶ πάντες παρακαλῶνται
CEI 1974 14,31 tutti infatti potete profetare, uno alla volta, perché tutti possano imparare ed essere esortati.
NT greco 14,32 (καὶ πνεύματα προφητῶν προφήταις ὑποτάσσεται,
CEI 1974 14,32 Ma le ispirazioni dei profeti devono essere sottomesse ai profeti,
NT greco 14,33 οὐ γάρ ἐστιν ἀκαταστασίας ὁ θεὸς ἀλλὰ εἰρήνης), ὡς ἐν πάσαις ταῖς ἐκκλησίαις τῶν ἁγίων.
CEI 1974 14,33 perché Dio non è un Dio di disordine, ma di pace.
NT greco Αἱ ⸀γυναῖκες ἐν ταῖς ἐκκλησίαις σιγάτωσαν, οὐ γὰρ ⸀ἐπιτρέπεται αὐταῖς λαλεῖν· ἀλλὰ ⸀ὑποτασσέσθωσαν, καθὼς καὶ ὁ νόμος λέγει.
14,34 γυναῖκες WH Treg NIV ] + ὑμῶν RP • ἐπιτρέπεται WH Treg NIV ] ἐπιτέτραπται RP • ὑποτασσέσθωσαν WH Treg NIV ] ὑποτάσσεσθαι RP
CEI 1974 Come in tutte le comunità dei fedeli, le donne nelle assemblee tacciano perché non è loro permesso parlare; stiano invece sottomesse, come dice anche la legge.
14,34 Cfr. Gn 3,16.
NT greco εἰ δέ τι ⸀μαθεῖν θέλουσιν, ἐν οἴκῳ τοὺς ἰδίους ἄνδρας ἐπερωτάτωσαν, αἰσχρὸν γάρ ἐστιν γυναικὶ ⸂λαλεῖν ἐν ἐκκλησίᾳ⸃.
14,35 μαθεῖν Treg NIV RP ] μανθάνειν WH • λαλεῖν ἐν ἐκκλησίᾳ WH Treg NIV ] ἐν ἐκκλησίᾳ λαλεῖν RP
CEI 1974 14,35 Se vogliono imparare qualche cosa, interroghino a casa i loro mariti, perché è sconveniente per una donna parlare in assemblea.
NT greco 14,36 ἢ ἀφ’ ὑμῶν ὁ λόγος τοῦ θεοῦ ἐξῆλθεν, ἢ εἰς ὑμᾶς μόνους κατήντησεν;
CEI 1974 14,36 Forse la parola di Dio è partita da voi? O è giunta soltanto a voi?
NT greco Εἴ τις δοκεῖ προφήτης εἶναι ἢ πνευματικός, ἐπιγινωσκέτω ἃ γράφω ὑμῖν ὅτι κυρίου ⸀ἐστὶν·
14,37 ἐστὶν Holmes ] ἐστὶν ἐντολή WH Treg NIV; εἰσὶν ἐντολαί RP
CEI 1974 14,37 Chi ritiene di essere profeta o dotato di doni dello Spirito, deve riconoscere che quanto scrivo è comando del Signore;
NT greco εἰ δέ τις ἀγνοεῖ, ⸀ἀγνοεῖται.
14,38 ἀγνοεῖται WH NIV ] ἀγνοείτω Treg RP
CEI 1974 se qualcuno non lo riconosce, neppure lui è riconosciuto.
14,38 Dio non lo riconosce come suo portavoce.
NT greco ὥστε, ἀδελφοί ⸀μου, ζηλοῦτε τὸ προφητεύειν, καὶ τὸ λαλεῖν ⸂μὴ κωλύετε γλώσσαις⸃·
14,39 μου WH Treg NIV ] - RP • μὴ κωλύετε γλώσσαις WH Treg NIV ] γλώσσαις μὴ κωλύετε RP
CEI 1974 14,39 Dunque, fratelli miei, aspirate alla profezia e, quanto al parlare con il dono delle lingue, non impeditelo.
NT greco πάντα ⸀δὲ εὐσχημόνως καὶ κατὰ τάξιν γινέσθω.
14,40 δὲ WH Treg NIV ] - RP
CEI 1974 14,40 Ma tutto avvenga decorosamente e con ordine.