Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Giovanni

NT greco Torna al libro

CEI 1974 Vai al libro

NT greco 6 6,1 Μετὰ ταῦτα ἀπῆλθεν ὁ Ἰησοῦς πέραν τῆς θαλάσσης τῆς Γαλιλαίας τῆς Τιβεριάδος.
CEI 1974 Dopo questi fatti, Gesù andò all`altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberìade,
6,1 Cfr. Mt 14,13-2cfr. Mc 6,32-44. cfr. Lc 9,10-17.
NT greco ⸂ἠκολούθει δὲ⸃ αὐτῷ ὄχλος πολύς, ὅτι ⸀ἐθεώρουν τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει ἐπὶ τῶν ἀσθενούντων.
6,2 ἠκολούθει δὲ WH Treg NIV ] καὶ ἠκολούθει RP • ἐθεώρουν WH Treg NIV ] ἑώρων αὐτοῦ RP
CEI 1974 6,2 e una grande folla lo seguiva, vedendo i segni che faceva sugli infermi.
NT greco ἀνῆλθεν δὲ εἰς τὸ ⸀ὄρος Ἰησοῦς, καὶ ἐκεῖ ἐκάθητο μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ.
6,3 ὄρος WH Treg NIV ] + ὁ RP
CEI 1974 6,3 Gesù salì sulla montagna e là si pose a sedere con i suoi discepoli.
NT greco 6,4 ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα, ἡ ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων.
CEI 1974 6,4 Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei.
NT greco ἐπάρας οὖν ⸂τοὺς ὀφθαλμοὺς ὁ Ἰησοῦς⸃ καὶ θεασάμενος ὅτι πολὺς ὄχλος ἔρχεται πρὸς αὐτὸν λέγει ⸀πρὸς Φίλιππον· Πόθεν ⸀ἀγοράσωμεν ἄρτους ἵνα φάγωσιν οὗτοι;
6,5 τοὺς ὀφθαλμοὺς ὁ Ἰησοῦς WH Treg NIV ] ὁ Ἰησοῦς τοὺς ὀφθαλμοὺς RP • πρὸς WH Treg NIV ] + τὸν RP • ἀγοράσωμεν WH Treg NIV ] ἀγοράσομεν RP
CEI 1974 6,5 Alzati quindi gli occhi, Gesù vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: "Dove possiamo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?".
NT greco 6,6 τοῦτο δὲ ἔλεγεν πειράζων αὐτόν, αὐτὸς γὰρ ᾔδει τί ἔμελλεν ποιεῖν.
CEI 1974 6,6 Diceva così per metterlo alla prova; egli infatti sapeva bene quello che stava per fare.
NT greco ἀπεκρίθη ⸀αὐτῷ Φίλιππος· Διακοσίων δηναρίων ἄρτοι οὐκ ἀρκοῦσιν αὐτοῖς ἵνα ⸀ἕκαστος βραχύ ⸀τι λάβῃ.
6,7 αὐτῷ WH Treg RP ] + ὁ NIV • ἕκαστος WH Treg NIV ] + αὐτῶν RP • τι RP NIV ] - WH Treg
CEI 1974 6,7 Gli rispose Filippo: "Duecento denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo".
NT greco 6,8 λέγει αὐτῷ εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου·
CEI 1974 6,8 Gli disse allora uno dei discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro:
NT greco Ἔστιν ⸀παιδάριον ὧδε ⸀ὃς ἔχει πέντε ἄρτους κριθίνους καὶ δύο ὀψάρια· ἀλλὰ ταῦτα τί ἐστιν εἰς τοσούτους;
6,9 παιδάριον WH Treg NIV ] + ἓν RP • ὃς WH Treg NIV ] ὃ RP
CEI 1974 6,9 "C`è qui un ragazzo che ha cinque pani d`orzo e due pesci; ma che cos`è questo per tanta gente?".
NT greco ⸀εἶπεν ὁ Ἰησοῦς· Ποιήσατε τοὺς ἀνθρώπους ἀναπεσεῖν. ἦν δὲ χόρτος πολὺς ἐν τῷ τόπῳ. ἀνέπεσαν οὖν οἱ ἄνδρες τὸν ἀριθμὸν ⸀ὡς πεντακισχίλιοι.
6,10 εἶπεν WH Treg NIV ] + δὲ RP • ὡς WH Treg NIV ] ὡσεὶ RP
CEI 1974 6,10 Rispose Gesù: "Fateli sedere". C`era molta erba in quel luogo. Si sedettero dunque ed erano circa cinquemila uomini.
NT greco ἔλαβεν ⸀οὖν τοὺς ἄρτους ὁ Ἰησοῦς καὶ εὐχαριστήσας ⸀διέδωκεν τοῖς ἀνακειμένοις, ὁμοίως καὶ ἐκ τῶν ὀψαρίων ὅσον ἤθελον.
6,11 οὖν WH Treg NIV ] δὲ RP • διέδωκεν WH Treg NIV ] + τοῖς μαθηταῖς οἱ δὲ μαθηταὶ RP
CEI 1974 6,11 Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li distribuì a quelli che si erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, finché ne vollero.
NT greco 6,12 ὡς δὲ ἐνεπλήσθησαν λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· Συναγάγετε τὰ περισσεύσαντα κλάσματα, ἵνα μή τι ἀπόληται.
CEI 1974 6,12 E quando furono saziati, disse ai discepoli: "Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto".
NT greco συνήγαγον οὖν, καὶ ἐγέμισαν δώδεκα κοφίνους κλασμάτων ἐκ τῶν πέντε ἄρτων τῶν κριθίνων ἃ ⸀ἐπερίσσευσαν τοῖς βεβρωκόσιν.
6,13 ἐπερίσσευσαν WH Treg NIV ] ἐπερίσσευσεν RP
CEI 1974 6,13 Li raccolsero e riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque pani d`orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato.
NT greco οἱ οὖν ἄνθρωποι ἰδόντες ⸂ὃ ἐποίησεν σημεῖον⸃ ⸀ἔλεγον ὅτι Οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης ὁ ἐρχόμενος εἰς τὸν κόσμον.
6,14 ὃ ἐποίησεν σημεῖον Treg NIV RP ] ἃ ἐποίησεν σημεῖα WH • ἔλεγον WH Treg NIV ] ὁ Ἰησοῦς ἔλεγον RP
CEI 1974 Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, cominciò a dire: "Questi è davvero il profeta che deve venire nel mondo!".
6,14 Cfr. 1,25.
NT greco Ἰησοῦς οὖν γνοὺς ὅτι μέλλουσιν ἔρχεσθαι καὶ ἁρπάζειν αὐτὸν ἵνα ⸀ποιήσωσιν βασιλέα ἀνεχώρησεν ⸀πάλιν εἰς τὸ ὄρος αὐτὸς μόνος.
6,15 ποιήσωσιν WH Treg NIV ] + αὐτὸν RP • πάλιν WH Treg NIV ] - RP
CEI 1974 6,15 Ma Gesù, sapendo che stavano per venire a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sulla montagna, tutto solo.
Gesù cammina sulle acque
NT greco 6,16 Ὡς δὲ ὀψία ἐγένετο κατέβησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπὶ τὴν θάλασσαν,
CEI 1974 6,16 Venuta intanto la sera, i suoi discepoli scesero al mare
NT greco καὶ ἐμβάντες ⸀εἰς πλοῖον ἤρχοντο πέραν τῆς θαλάσσης εἰς Καφαρναούμ. καὶ σκοτία ἤδη ἐγεγόνει καὶ ⸀οὔπω ἐληλύθει πρὸς αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς,
6,17 εἰς WH Treg NIV ] + τὸ RP • οὔπω WH Treg NIV ] οὐκ RP
CEI 1974 6,17 e, saliti in una barca, si avviarono verso l`altra riva in direzione di Cafarnao. Era ormai buio, e Gesù non era ancora venuto da loro.
NT greco ἥ τε θάλασσα ἀνέμου μεγάλου πνέοντος ⸀διεγείρετο.
6,18 διεγείρετο WH Treg NIV ] διηγείρετο RP
CEI 1974 6,18 Il mare era agitato, perché soffiava un forte vento.
NT greco 6,19 ἐληλακότες οὖν ὡς σταδίους εἴκοσι πέντε ἢ τριάκοντα θεωροῦσιν τὸν Ἰησοῦν περιπατοῦντα ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐγγὺς τοῦ πλοίου γινόμενον, καὶ ἐφοβήθησαν.
CEI 1974 6,19 Dopo aver remato circa tre o quattro miglia, videro Gesù che camminava sul mare e si avvicinava alla barca, ed ebbero paura.
NT greco 6,20 ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς· Ἐγώ εἰμι, μὴ φοβεῖσθε.
CEI 1974 6,20 Ma egli disse loro: "Sono io, non temete".
NT greco ἤθελον οὖν λαβεῖν αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον, καὶ εὐθέως ⸂ἐγένετο τὸ πλοῖον⸃ ἐπὶ τῆς γῆς εἰς ἣν ὑπῆγον.
6,21 ἐγένετο τὸ πλοῖον WH Treg NIV ] τὸ πλοῖον ἐγένετο RP
CEI 1974 6,21 Allora vollero prenderlo sulla barca e rapidamente la barca toccò la riva alla quale erano diretti.
Il pane dal cielo
NT greco Τῇ ἐπαύριον ὁ ὄχλος ὁ ἑστηκὼς πέραν τῆς θαλάσσης ⸀εἶδον ὅτι πλοιάριον ἄλλο οὐκ ἦν ἐκεῖ εἰ μὴ ⸀ἕν, καὶ ὅτι οὐ συνεισῆλθεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸ ⸀πλοῖον ἀλλὰ μόνοι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπῆλθον·
6,22 εἶδον WH Treg NIV ] ἰδὼν RP • ἕν WH Treg NIV ] + ἐκεῖνο εἰς ὃ ἐνέβησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ RP • πλοῖον WH Treg NIV ] πλοιάριον RP
CEI 1974 6,22 Il giorno dopo, la folla, rimasta dall`altra parte del mare, notò che c`era una barca sola e che Gesù non era salito con i suoi discepoli sulla barca, ma soltanto i suoi discepoli erano partiti.
NT greco ⸀ἀλλὰ ἦλθεν ⸀πλοιάρια ἐκ Τιβεριάδος ἐγγὺς τοῦ τόπου ὅπου ἔφαγον τὸν ἄρτον εὐχαριστήσαντος τοῦ κυρίου.
6,23 ἀλλὰ WH Treg ] ἄλλα NIV; ἄλλα δὲ RP • πλοιάρια Treg NIV RP ] πλοῖα WH
CEI 1974 6,23 Altre barche erano giunte nel frattempo da Tiberìade, presso il luogo dove avevano mangiato il pane dopo che il Signore aveva reso grazie.
NT greco ὅτε οὖν εἶδεν ὁ ὄχλος ὅτι Ἰησοῦς οὐκ ἔστιν ἐκεῖ οὐδὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, ἐνέβησαν αὐτοὶ εἰς τὰ ⸀πλοιάρια καὶ ἦλθον εἰς Καφαρναοὺμ ζητοῦντες τὸν Ἰησοῦν.
6,24 πλοιάρια WH Treg NIV ] πλοῖα RP
CEI 1974 6,24 Quando dunque la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarnao alla ricerca di Gesù.
NT greco 6,25 Καὶ εὑρόντες αὐτὸν πέραν τῆς θαλάσσης εἶπον αὐτῷ· Ῥαββί, πότε ὧδε γέγονας;
CEI 1974 6,25 Trovatolo di là dal mare, gli dissero: "Rabbì, quando sei venuto qua?".
NT greco 6,26 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν· Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ζητεῖτέ με οὐχ ὅτι εἴδετε σημεῖα ἀλλ’ ὅτι ἐφάγετε ἐκ τῶν ἄρτων καὶ ἐχορτάσθητε·
CEI 1974 Gesù rispose: "In verità, in verità vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati.
6,26 Non avevano capito il significato del miracolo.
NT greco 6,27 ἐργάζεσθε μὴ τὴν βρῶσιν τὴν ἀπολλυμένην ἀλλὰ τὴν βρῶσιν τὴν μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἣν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑμῖν δώσει, τοῦτον γὰρ ὁ πατὴρ ἐσφράγισεν ὁ θεός.
CEI 1974 Procuratevi non il cibo che perisce, ma quello che dura per la vita eterna, e che il Figlio dell`uomo vi darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo".
6,27 Senza questo discorso di Gesù i suoi discepoli non avrebbero potuto capire ciò che egli fece nell'ultima cena, istituendo l'Eucaristia. I miracoli segni sono il sigillo che autentica la missione di Cristo.
NT greco 6,28 εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν· Τί ποιῶμεν ἵνα ἐργαζώμεθα τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ;
CEI 1974 6,28 Gli dissero allora: "Che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio?".
NT greco ἀπεκρίθη ⸀ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Τοῦτό ἐστιν τὸ ἔργον τοῦ θεοῦ ἵνα ⸀πιστεύητε εἰς ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος.
6,29 ὁ WH Treg NIV ] - RP • πιστεύητε WH Treg NIV ] πιστεύσητε RP
CEI 1974 6,29 Gesù rispose: "Questa è l`opera di Dio: credere in colui che egli ha mandato".
NT greco 6,30 εἶπον οὖν αὐτῷ· Τί οὖν ποιεῖς σὺ σημεῖον, ἵνα ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμέν σοι; τί ἐργάζῃ;
CEI 1974 6,30 Allora gli dissero: "Quale segno dunque tu fai perché vediamo e possiamo crederti? Quale opera compi?
NT greco 6,31 οἱ πατέρες ἡμῶν τὸ μάννα ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήμῳ, καθώς ἐστιν γεγραμμένον· Ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς φαγεῖν.
CEI 1974 I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto: Diede loro da mangiare un pane dal cielo".
6,31 Confronta cfr. Sal 77,24-25. cfr. Es 16,13-14. cfr. Sap 16,20.
NT greco εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ Μωϋσῆς ⸀δέδωκεν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἀλλ’ ὁ πατήρ μου δίδωσιν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὸν ἀληθινόν·
6,32 δέδωκεν NIV RP ] ἔδωκεν WH Treg
CEI 1974 6,32 Rispose loro Gesù: "In verità, in verità vi dico: non Mosè vi ha dato il pane dal cielo, ma il Padre mio vi dà il pane dal cielo, quello vero;
NT greco 6,33 ὁ γὰρ ἄρτος τοῦ θεοῦ ἐστιν ὁ καταβαίνων ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμῳ.
CEI 1974 6,33 il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo".
NT greco 6,34 εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν· Κύριε, πάντοτε δὸς ἡμῖν τὸν ἄρτον τοῦτον.
CEI 1974 6,34 Allora gli dissero: "Signore, dacci sempre questo pane".
NT greco ⸀Εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς· ὁ ἐρχόμενος πρὸς ἐμὲ οὐ μὴ πεινάσῃ, καὶ ὁ πιστεύων εἰς ⸀ἐμὲ οὐ μὴ ⸀διψήσει πώποτε.
6,35 Εἶπεν WH Treg NA ] + οὖν NIV; + δὲ RP • ἐμὲ WH Treg NIV ] με RP • διψήσει WH Treg NIV ] διψήσῃ RP
CEI 1974 Gesù rispose: "Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà più sete.
6,35 Cfr. 4,14. cfr. Is 49,10.
NT greco 6,36 ἀλλ’ εἶπον ὑμῖν ὅτι καὶ ἑωράκατέ με καὶ οὐ πιστεύετε.
CEI 1974 6,36 Vi ho detto però che voi mi avete visto e non credete.
NT greco πᾶν ὃ δίδωσίν μοι ὁ πατὴρ πρὸς ἐμὲ ἥξει, καὶ τὸν ἐρχόμενον πρός ⸀με οὐ μὴ ἐκβάλω ἔξω,
6,37 με WH Treg RP ] ἐμὲ NIV
CEI 1974 6,37 Tutto ciò che il Padre mi dà, verrà a me; colui che viene a me, non lo respingerò,
NT greco ὅτι καταβέβηκα ⸀ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ οὐχ ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμὸν ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με·
6,38 ἀπὸ WH Treg NIV ] ἐκ RP
CEI 1974 6,38 perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato.
NT greco τοῦτο δέ ἐστιν τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός ⸀με ἵνα πᾶν ὃ δέδωκέν μοι μὴ ἀπολέσω ἐξ αὐτοῦ ἀλλὰ ἀναστήσω ⸀αὐτὸ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.
6,39 με WH Treg NIV ] + πατρός RP • αὐτὸ WH Treg RP ] + ἐν NIV
CEI 1974 6,39 E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma lo risusciti nell`ultimo giorno.
NT greco τοῦτο ⸀γάρ ἐστιν τὸ θέλημα τοῦ ⸂πατρός μου⸃ ἵνα πᾶς ὁ θεωρῶν τὸν υἱὸν καὶ πιστεύων εἰς αὐτὸν ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἀναστήσω αὐτὸν ⸀ἐγὼ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.
6,40 γάρ WH Treg NIV ] δέ RP • πατρός μου WH Treg NIV ] πέμψαντός με RP • ἐγὼ WH Treg RP ] + ἐν NIV
CEI 1974 6,40 Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia la vita eterna; io lo risusciterò nell`ultimo giorno".
NT greco 6,41 Ἐγόγγυζον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι περὶ αὐτοῦ ὅτι εἶπεν· Ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ καταβὰς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ,
CEI 1974 6,41 Intanto i Giudei mormoravano di lui perché aveva detto: "Io sono il pane disceso dal cielo".
NT greco καὶ ἔλεγον· ⸀Οὐχ οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ υἱὸς Ἰωσήφ, οὗ ἡμεῖς οἴδαμεν τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα; πῶς ⸀νῦν ⸀λέγει ὅτι Ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβέβηκα;
6,42 Οὐχ NIV RP ] Οὐχὶ WH Treg • νῦν WH Treg NIV ] οὖν RP • λέγει WH Treg NIV ] + οὗτος RP
CEI 1974 6,42 E dicevano: "Costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui conosciamo il padre e la madre. Come può dunque dire: Sono disceso dal cielo?".
NT greco ⸀ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Μὴ γογγύζετε μετ’ ἀλλήλων.
6,43 ἀπεκρίθη WH Treg NIV ] + οὖν ὁ RP
CEI 1974 6,43 Gesù rispose: "Non mormorate tra di voi.
NT greco οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός ⸀με ἐὰν μὴ ὁ πατὴρ ὁ πέμψας με ἑλκύσῃ αὐτόν, κἀγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.
6,44 με WH Treg NIV ] ἐμέ RP
CEI 1974 6,44 Nessuno può venire a me, se non lo attira il Padre che mi ha mandato; e io lo risusciterò nell`ultimo giorno.
NT greco ἔστιν γεγραμμένον ἐν τοῖς προφήταις· Καὶ ἔσονται πάντες διδακτοὶ θεοῦ· ⸀πᾶς ὁ ⸀ἀκούσας παρὰ τοῦ πατρὸς καὶ μαθὼν ἔρχεται πρὸς ⸀ἐμέ.
6,45 πᾶς WH Treg NIV ] + οὖν RP • ἀκούσας WH Treg NIV ] ἀκούων RP • ἐμέ WH Treg NIV ] με RP
CEI 1974 Sta scritto nei profeti: E tutti saranno ammaestrati da Dio. Chiunque ha udito il Padre e ha imparato da lui, viene a me.
6,45 Citazione di cfr. Is 54,13.
NT greco οὐχ ὅτι τὸν πατέρα ⸂ἑώρακέν τις⸃ εἰ μὴ ὁ ὢν παρὰ τοῦ θεοῦ, οὗτος ἑώρακεν τὸν πατέρα.
6,46 ἑώρακέν τις WH Treg NIV ] τις ἑώρακεν RP
CEI 1974 6,46 Non che alcuno abbia visto il Padre, ma solo colui che viene da Dio ha visto il Padre.
NT greco ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ ⸀πιστεύων ἔχει ζωὴν αἰώνιον.
6,47 πιστεύων WH NIV ] + εἰς ἐμέ Treg RP
CEI 1974 6,47 In verità, in verità vi dico: chi crede ha la vita eterna.
NT greco 6,48 ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς·
CEI 1974 6,48 Io sono il pane della vita.
NT greco οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον ⸂ἐν τῇ ἐρήμῳ τὸ μάννα⸃ καὶ ἀπέθανον·
6,49 ἐν τῇ ἐρήμῳ τὸ μάννα WH Treg NIV ] τὸ μάννα ἐν τῇ ἐρήμῳ RP
CEI 1974 6,49 I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti;
NT greco 6,50 οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων ἵνα τις ἐξ αὐτοῦ φάγῃ καὶ μὴ ἀποθάνῃ·
CEI 1974 6,50 questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia.
NT greco ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς· ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου ⸀ζήσει εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐγὼ δώσω ἡ σάρξ μού ⸀ἐστιν ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς.
6,51 ζήσει WH NIV ] ζήσεται Treg RP • ἐστιν WH Treg NIV ] + ἣν ἐγὼ δώσω RP
CEI 1974 6,51 Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo".
NT greco Ἐμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες· Πῶς δύναται οὗτος ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα ⸀αὐτοῦ φαγεῖν;
6,52 αὐτοῦ WH NIV ] - Treg RP
CEI 1974 6,52 Allora i Giudei si misero a discutere tra di loro: "Come può costui darci la sua carne da mangiare?".
NT greco 6,53 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς.
CEI 1974 6,53 Gesù disse: "In verità, in verità vi dico: se non mangiate la carne del Figlio dell`uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita.
NT greco 6,54 ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον, κἀγὼ ἀναστήσω αὐτὸν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.
CEI 1974 6,54 Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell`ultimo giorno.
NT greco ἡ γὰρ σάρξ μου ⸀ἀληθής ἐστι βρῶσις, καὶ τὸ αἷμά μου ⸁ἀληθής ἐστι πόσις.
6,55 ⸀ἀληθής WH Treg NIV ] ἀληθῶς RP • ⸁ἀληθής WH Treg NIV ] ἀληθῶς RP
CEI 1974 6,55 Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda.
NT greco 6,56 ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει κἀγὼ ἐν αὐτῷ.
CEI 1974 6,56 Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui.
NT greco καθὼς ἀπέστειλέν με ὁ ζῶν πατὴρ κἀγὼ ζῶ διὰ τὸν πατέρα, καὶ ὁ τρώγων με κἀκεῖνος ⸀ζήσει δι’ ἐμέ.
6,57 ζήσει WH Treg NIV ] ζήσεται RP
CEI 1974 6,57 Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia di me vivrà per me.
NT greco οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ⸀ἐξ οὐρανοῦ καταβάς, οὐ καθὼς ἔφαγον οἱ ⸀πατέρες καὶ ἀπέθανον· ὁ τρώγων τοῦτον τὸν ἄρτον ⸀ζήσει εἰς τὸν αἰῶνα.
6,58 ἐξ WH Treg NIV ] ἐκ τοῦ RP • πατέρες WH Treg NA ] + ὑμῶν τὸ μάννα NIV RP • ζήσει WH Treg NIV ] ζήσεται RP
CEI 1974 6,58 Questo è il pane disceso dal cielo, non come quello che mangiarono i padri vostri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno".
Scandalo e abbandono dei discepoli
NT greco 6,59 ταῦτα εἶπεν ἐν συναγωγῇ διδάσκων ἐν Καφαρναούμ.
CEI 1974 6,59 Queste cose disse Gesù, insegnando nella sinagoga a Cafarnao.
NT greco Πολλοὶ οὖν ἀκούσαντες ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶπαν· Σκληρός ἐστιν ⸂ὁ λόγος οὗτος⸃· τίς δύναται αὐτοῦ ἀκούειν;
6,60 ὁ λόγος οὗτος WH Treg NIV ] οὗτος ὁ λόγος RP
CEI 1974 6,60 Molti dei suoi discepoli, dopo aver ascoltato, dissero: "Questo linguaggio è duro; chi può intenderlo?".
NT greco 6,61 εἰδὼς δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐν ἑαυτῷ ὅτι γογγύζουσιν περὶ τούτου οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· Τοῦτο ὑμᾶς σκανδαλίζει;
CEI 1974 Gesù, conoscendo dentro di sé che i suoi discepoli proprio di questo mormoravano, disse loro: "Questo vi scandalizza?
6,61 Gv rileva spesso la facoltà profetica e divina di Cristo che legge nei cuori: v. 64; cfr. 1,42.47. cfr. 2,24-25. cfr. 4,18 ecc.
NT greco 6,62 ἐὰν οὖν θεωρῆτε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἀναβαίνοντα ὅπου ἦν τὸ πρότερον;
CEI 1974 E se vedeste il Figlio dell`uomo salire là dov`era prima?
6,62 Quando Cristo risorgerà e ritornerà al Padre si capirà come il suo corpo è vero e spiritualizzato allo stesso tempo.
NT greco τὸ πνεῦμά ἐστιν τὸ ζῳοποιοῦν, ἡ σὰρξ οὐκ ὠφελεῖ οὐδέν· τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ ⸀λελάληκα ὑμῖν πνεῦμά ἐστιν καὶ ζωή ἐστιν.
6,63 λελάληκα WH Treg NIV ] λαλῶ RP
CEI 1974 E` lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla; le parole che vi ho dette sono spirito e vita.
6,63 Ciò che Gesù ha detto appartiene all'ordine delle realtà soprannaturali.
NT greco 6,64 ἀλλὰ εἰσὶν ἐξ ὑμῶν τινες οἳ οὐ πιστεύουσιν. ᾔδει γὰρ ἐξ ἀρχῆς ὁ Ἰησοῦς τίνες εἰσὶν οἱ μὴ πιστεύοντες καὶ τίς ἐστιν ὁ παραδώσων αὐτόν.
CEI 1974 6,64 Ma vi sono alcuni tra voi che non credono". Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito.
NT greco καὶ ἔλεγεν· Διὰ τοῦτο εἴρηκα ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με ἐὰν μὴ ᾖ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ ⸀πατρός.
6,65 πατρός WH Treg NIV ] + μου RP
CEI 1974 6,65 E continuò: "Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me, se non gli è concesso dal Padre mio".
NT greco Ἐκ τούτου πολλοὶ ⸀ἐκ ⸂τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἀπῆλθον⸃ εἰς τὰ ὀπίσω καὶ οὐκέτι μετ’ αὐτοῦ περιεπάτουν.
6,66 ἐκ WH Treg NIV ] - RP • τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἀπῆλθον WH Treg NIV ] ἀπῆλθον τῶν μαθητῶν αὐτοῦ RP
CEI 1974 6,66 Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui.
NT greco 6,67 εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς τοῖς δώδεκα· Μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε ὑπάγειν;
CEI 1974 6,67 Disse allora Gesù ai Dodici: "Forse anche voi volete andarvene?".
NT greco ⸀ἀπεκρίθη αὐτῷ Σίμων Πέτρος· Κύριε, πρὸς τίνα ἀπελευσόμεθα; ῥήματα ζωῆς αἰωνίου ἔχεις,
6,68 ἀπεκρίθη WH Treg NIV ] + οὖν RP
CEI 1974 6,68 Gli rispose Simon Pietro: "Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna;
NT greco καὶ ἡμεῖς πεπιστεύκαμεν καὶ ἐγνώκαμεν ὅτι σὺ εἶ ὁ ⸀ἅγιος τοῦ ⸀θεοῦ.
6,69 ἅγιος WH Treg NIV ] χριστὸς ὁ υἱὸς RP • θεοῦ WH Treg NIV ] + τοῦ ζῶντος RP
CEI 1974 6,69 noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio".
NT greco 6,70 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Οὐκ ἐγὼ ὑμᾶς τοὺς δώδεκα ἐξελεξάμην; καὶ ἐξ ὑμῶν εἷς διάβολός ἐστιν.
CEI 1974 6,70 Rispose Gesù: "Non ho forse scelto io voi, i Dodici? Eppure uno di voi è un diavolo!".
NT greco ἔλεγεν δὲ τὸν Ἰούδαν Σίμωνος ⸀Ἰσκαριώτου· οὗτος γὰρ ἔμελλεν ⸂παραδιδόναι αὐτόν⸃, ⸀εἷς ἐκ τῶν δώδεκα.
6,71 Ἰσκαριώτου WH Treg NIV ] Ἰσκαριώτην RP • παραδιδόναι αὐτόν WH Treg NIV ] αὐτόν παραδιδόναι RP • εἷς WH Treg NIV ] + ὢν RP
CEI 1974 6,71 Egli parlava di Giuda, figlio di Simone Iscariota: questi infatti stava per tradirlo, uno dei Dodici.