Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6

Efesini

NT greco Torna al libro

CEI 1974 Vai al libro

NT greco 6 6,1 Τὰ τέκνα, ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν ὑμῶν ἐν κυρίῳ, τοῦτο γάρ ἐστιν δίκαιον·
CEI 1974 6,1 Figli, obbedite ai vostri genitori nel Signore, perché questo è giusto.
NT greco 6,2 τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα, ἥτις ἐστὶν ἐντολὴ πρώτη ἐν ἐπαγγελίᾳ,
CEI 1974 Onora tuo padre e tua madre: è questo il primo comandamento associato a una promessa:
6,2-3 Citazione: cfr. Es 20,12.
NT greco 6,3 ἵνα εὖ σοι γένηται καὶ ἔσῃ μακροχρόνιος ἐπὶ τῆς γῆς.
CEI 1974 6,3 perché tu sia felice e goda di una vita lunga sopra la terra.
NT greco 6,4 Καὶ οἱ πατέρες, μὴ παροργίζετε τὰ τέκνα ὑμῶν, ἀλλὰ ἐκτρέφετε αὐτὰ ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ κυρίου.
CEI 1974 6,4 E voi, padri, non inasprite i vostri figli, ma allevateli nell`educazione e nella disciplina del Signore.
NT greco Οἱ δοῦλοι, ὑπακούετε τοῖς ⸂κατὰ σάρκα κυρίοις⸃ μετὰ φόβου καὶ τρόμου ἐν ἁπλότητι τῆς καρδίας ὑμῶν ὡς τῷ Χριστῷ,
6,5 κατὰ σάρκα κυρίοις WH Treg NIV ] κυρίοις κατὰ σάρκα RP
CEI 1974 6,5 Schiavi, obbedite ai vostri padroni secondo la carne con timore e tremore, con semplicità di spirito, come a Cristo,
NT greco μὴ κατ’ ὀφθαλμοδουλίαν ὡς ἀνθρωπάρεσκοι ἀλλ’ ὡς ⸀δοῦλοι Χριστοῦ ποιοῦντες τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, ἐκ ψυχῆς
6,6 δοῦλοι WH Treg NIV ] + τοῦ RP
CEI 1974 6,6 e non servendo per essere visti, come per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo, compiendo la volontà di Dio di cuore,
NT greco 6,7 μετ’ εὐνοίας δουλεύοντες, ὡς τῷ κυρίῳ καὶ οὐκ ἀνθρώποις,
CEI 1974 6,7 prestando servizio di buona voglia come al Signore e non come a uomini.
NT greco εἰδότες ὅτι ⸂ἕκαστος, ὃ ἂν⸃ ποιήσῃ ἀγαθόν, τοῦτο ⸀κομίσεται ⸀παρὰ κυρίου, εἴτε δοῦλος εἴτε ἐλεύθερος.
6,8 ἕκαστος ὃ ἂν Treg ] ἕκαστος ἐάν τι WH NIV; ὃ ἐάν τι ἕκαστος RP • κομίσεται WH Treg NIV ] κομιεῖται RP • παρὰ WH Treg NIV ] + τοῦ RP
CEI 1974 6,8 Voi sapete infatti che ciascuno, sia schiavo sia libero, riceverà dal Signore secondo quello che avrà fatto di bene.
NT greco Καὶ οἱ κύριοι, τὰ αὐτὰ ποιεῖτε πρὸς αὐτούς, ἀνιέντες τὴν ἀπειλήν, εἰδότες ὅτι καὶ ⸂αὐτῶν καὶ ὑμῶν⸃ ὁ κύριός ἐστιν ἐν οὐρανοῖς, καὶ προσωπολημψία οὐκ ἔστιν παρ’ αὐτῷ.
6,9 αὐτῶν καὶ ὑμῶν WH Treg NIV ] ὑμῶν αὐτῶν RP
CEI 1974 6,9 Anche voi, padroni, comportatevi allo stesso modo verso di loro, mettendo da parte le minacce, sapendo che per loro come per voi c`è un solo Signore nel cielo, e che non v`è preferenza di persone presso di lui.
La lotta spirituale
NT greco ⸂Τοῦ λοιποῦ⸃ ἐνδυναμοῦσθε ἐν κυρίῳ καὶ ἐν τῷ κράτει τῆς ἰσχύος αὐτοῦ.
6,10 Τοῦ λοιποῦ WH Treg NIV ] Τὸ λοιπόν ἀδελφοί μου RP
CEI 1974 6,10 Per il resto, attingete forza nel Signore e nel vigore della sua potenza.
NT greco 6,11 ἐνδύσασθε τὴν πανοπλίαν τοῦ θεοῦ πρὸς τὸ δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι πρὸς τὰς μεθοδείας τοῦ διαβόλου·
CEI 1974 6,11 Rivestitevi dell`armatura di Dio, per poter resistere alle insidie del diavolo.
NT greco ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ ⸀σκότους τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις.
6,12 σκότους WH Treg NIV ] + τοῦ αἰῶνος RP
CEI 1974 La nostra battaglia infatti non è contro creature fatte di sangue e di carne, ma contro i Principati e le Potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebra, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti.
6,12 Il cristiano deve lottare con forze sataniche, che sembrano dominare il mondo: cfr. 1,2 I. 12-17 L’armatura del cristiano ( cfr1Ts 5,8), cioè i suoi mezzi soprannaturali, è descritta con reminiscenze di cfr. Is 11,5. cfr. Is 59,17. cfr. Sap 5,18.
NT greco 6,13 διὰ τοῦτο ἀναλάβετε τὴν πανοπλίαν τοῦ θεοῦ, ἵνα δυνηθῆτε ἀντιστῆναι ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ καὶ ἅπαντα κατεργασάμενοι στῆναι.
CEI 1974 6,13 Prendete perciò l`armatura di Dio, perché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver superato tutte le prove.
NT greco 6,14 στῆτε οὖν περιζωσάμενοι τὴν ὀσφὺν ὑμῶν ἐν ἀληθείᾳ, καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν θώρακα τῆς δικαιοσύνης,
CEI 1974 6,14 State dunque ben fermi, cinti i fianchi con la verità, rivestiti con la corazza della giustizia,
NT greco 6,15 καὶ ὑποδησάμενοι τοὺς πόδας ἐν ἑτοιμασίᾳ τοῦ εὐαγγελίου τῆς εἰρήνης,
CEI 1974 6,15 e avendo come calzatura ai piedi lo zelo per propagare il vangelo della pace.
NT greco ⸀ἐν πᾶσιν ἀναλαβόντες τὸν θυρεὸν τῆς πίστεως, ἐν ᾧ δυνήσεσθε πάντα τὰ βέλη τοῦ ⸀πονηροῦ πεπυρωμένα σβέσαι·
6,16 ἐν WH Treg NIV ] ἐπὶ RP • πονηροῦ Holmes WHmarg Tregmarg ] + τὰ WH Treg NIV RP
CEI 1974 6,16 Tenete sempre in mano lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno;
NT greco καὶ τὴν περικεφαλαίαν τοῦ σωτηρίου ⸀δέξασθε, καὶ τὴν μάχαιραν τοῦ πνεύματος, ὅ ἐστιν ῥῆμα θεοῦ,
6,17 δέξασθε WH Treg NIV ] δέξασθαι RP
CEI 1974 6,17 prendete anche l`elmo della salvezza e la spada dello Spirito, cioè la parola di Dio.
NT greco διὰ πάσης προσευχῆς καὶ δεήσεως, προσευχόμενοι ἐν παντὶ καιρῷ ἐν πνεύματι, καὶ εἰς ⸀αὐτὸ ἀγρυπνοῦντες ἐν πάσῃ προσκαρτερήσει καὶ δεήσει περὶ πάντων τῶν ἁγίων,
6,18 αὐτὸ WH Treg NIV ] + τοῦτο RP
CEI 1974 6,18 Pregate inoltre incessantemente con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello Spirito, vigilando a questo scopo con ogni perseveranza e pregando per tutti i santi,
NT greco 6,19 καὶ ὑπὲρ ἐμοῦ, ἵνα μοι δοθῇ λόγος ἐν ἀνοίξει τοῦ στόματός μου, ἐν παρρησίᾳ γνωρίσαι τὸ μυστήριον τοῦ εὐαγγελίου
CEI 1974 6,19 e anche per me, perché quando apro la bocca mi sia data una parola franca, per far conoscere il mistero del vangelo,
NT greco 6,20 ὑπὲρ οὗ πρεσβεύω ἐν ἁλύσει, ἵνα ἐν αὐτῷ παρρησιάσωμαι ὡς δεῖ με λαλῆσαι.
CEI 1974 6,20 del quale sono ambasciatore in catene, e io possa annunziarlo con franchezza come è mio dovere.
Conclusioni e saluti
NT greco Ἵνα δὲ ⸂εἰδῆτε καὶ ὑμεῖς⸃ τὰ κατ’ ἐμέ, τί πράσσω, πάντα ⸂γνωρίσει ὑμῖν⸃ Τυχικὸς ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς καὶ πιστὸς διάκονος ἐν κυρίῳ,
6,21 εἰδῆτε καὶ ὑμεῖς WH NIV RP ] καὶ ὑμεῖς εἰδῆτε Treg • γνωρίσει ὑμῖν WH Treg NIV ] ὑμῖν γνωρίσει RP
CEI 1974 Desidero che anche voi sappiate come sto e ciò che faccio; di tutto vi informerà Tìchico, fratello carissimo e fedele ministro nel Signore.
6,21 Tichico è il latore della lettera: cfr. Col 4,7.
NT greco 6,22 ὃν ἔπεμψα πρὸς ὑμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο ἵνα γνῶτε τὰ περὶ ἡμῶν καὶ παρακαλέσῃ τὰς καρδίας ὑμῶν.
CEI 1974 6,22 Ve lo mando proprio allo scopo di farvi conoscere mie notizie e per confortare i vostri cuori.
NT greco 6,23 Εἰρήνη τοῖς ἀδελφοῖς καὶ ἀγάπη μετὰ πίστεως ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.
CEI 1974 6,23 Pace ai fratelli, e carità e fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo.
NT greco ἡ χάρις μετὰ πάντων τῶν ἀγαπώντων τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν ⸀ἀφθαρσίᾳ.
6,24 ἀφθαρσίᾳ WH Treg NIV ] + Ἀμήν RP
CEI 1974 6,24 La grazia sia con tutti quelli che amano il Signore nostro Gesù Cristo, con amore incorruttibile.