Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
BibbiaEDU-logo

Marco

13 1Καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἱεροῦ λέγει αὐτῷ εἷς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ· Διδάσκαλε, ἴδε ποταποὶ λίθοι καὶ ποταπαὶ οἰκοδομαί.
καὶ ὁ ⸀Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· Βλέπεις ταύτας τὰς μεγάλας οἰκοδομάς; οὐ μὴ ἀφεθῇ ⸀ὧδε λίθος ἐπὶ ⸀λίθον ὃς οὐ μὴ καταλυθῇ.
13,2 Ἰησοῦς WH Treg NIV ] + ἀποκριθεὶς RP • ὧδε WH Treg NIV ] - RP • λίθον WH Treg NIV ] λίθῷ RP
Καὶ καθημένου αὐτοῦ εἰς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν κατέναντι τοῦ ἱεροῦ ⸀ἐπηρώτα αὐτὸν κατ’ ἰδίαν Πέτρος καὶ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης καὶ Ἀνδρέας·
13,3 ἐπηρώτα WH Treg NIV ] ἐπηρώτων RP
Εἰπὸν ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται, καὶ τί τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ ⸂ταῦτα συντελεῖσθαι πάντα⸃.
13,4 ταῦτα συντελεῖσθαι πάντα WH Treg NIV ] πάντα ταῦτα συντελεῖσθαι RP
ὁ δὲ Ἰησοῦς ⸂ἤρξατο λέγειν αὐτοῖς⸃· Βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ·
13,5 ἤρξατο λέγειν αὐτοῖς WH Treg NIV ] ἀποκριθεὶς αὐτοῖς ἤρξατο λέγειν RP
⸀πολλοὶ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες ὅτι Ἐγώ εἰμι, καὶ πολλοὺς πλανήσουσιν.
13,6 πολλοὶ WH NIV ] + γὰρ Treg RP
ὅταν δὲ ⸀ἀκούσητε πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων, μὴ θροεῖσθε· ⸀δεῖ γενέσθαι, ἀλλ’ οὔπω τὸ τέλος.
13,7 ἀκούσητε WH NIV RP ] ἀκούετε Treg • δεῖ WH NIV ] + γὰρ Treg RP
ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπ’ ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, ⸀ἔσονται σεισμοὶ κατὰ τόπους, ⸁ἔσονται ⸀λιμοί· ⸀ἀρχὴ ὠδίνων ταῦτα.
13,8 ⸀ἔσονται WH Treg NIV ] καὶ ἔσονται RP • ⸁ἔσονται WH NIV ] καὶ ἔσονται Treg RP • λιμοί WH Treg NIV ] + καὶ ταραχαί RP • ἀρχὴ WH Treg NIV ] ἀρχαὶ RP
βλέπετε δὲ ὑμεῖς ἑαυτούς· ⸀παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς συνέδρια καὶ εἰς συναγωγὰς δαρήσεσθε καὶ ἐπὶ ἡγεμόνων καὶ βασιλέων σταθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.
13,9 παραδώσουσιν WH NIV ] + γὰρ Treg RP
καὶ εἰς πάντα τὰ ἔθνη ⸂πρῶτον δεῖ⸃ κηρυχθῆναι τὸ εὐαγγέλιον.
13,10 πρῶτον δεῖ WH Treg NIV ] δεῖ πρῶτον RP
⸂καὶ ὅταν⸃ ⸀ἄγωσιν ὑμᾶς παραδιδόντες, μὴ προμεριμνᾶτε τί ⸀λαλήσητε, ἀλλ’ ὃ ἐὰν δοθῇ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τοῦτο λαλεῖτε, οὐ γάρ ἐστε ὑμεῖς οἱ λαλοῦντες ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον.
13,11 καὶ ὅταν WH Treg NIV ] Ὅταν δὲ RP • ἄγωσιν WH Treg NIV ] ἀγάγωσιν RP • λαλήσητε WH Treg NIV ] + μηδὲ μελετᾶτε RP
⸂καὶ παραδώσει⸃ ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θάνατον καὶ πατὴρ τέκνον, καὶ ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς καὶ θανατώσουσιν αὐτούς·
13,12 καὶ παραδώσει WH Treg NIV ] Παραδώσει δὲ RP
13καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου. ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται.
Ὅταν δὲ ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως ⸀ἑστηκότα ὅπου οὐ δεῖ, ὁ ἀναγινώσκων νοείτω, τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη,
13,14 ἑστηκότα WH Treg NIV ] τὸ ῥηθὲν ὑπὸ Δανιὴλ τοῦ προφήτου ἑστὼς RP
⸀ὁ ἐπὶ τοῦ δώματος μὴ ⸀καταβάτω μηδὲ εἰσελθάτω ⸂τι ἆραι⸃ ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ,
13,15 WH NIV ] + δὲ Treg RP NA • καταβάτω WH NIV ] + εἰς τὴν οἰκίαν Treg RP • τι ἆραι WH Treg ] ἆραί τι NIV RP
καὶ ὁ εἰς τὸν ⸀ἀγρὸν μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω ἆραι τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ.
13,16 ἀγρὸν WH Treg NIV ] + ὢν RP
17οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις.
προσεύχεσθε δὲ ἵνα μὴ ⸀γένηται χειμῶνος·
13,18 γένηται WH Treg NIV ] + ἡ φυγὴ ὑμῶν RP
ἔσονται γὰρ αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι θλῖψις οἵα οὐ γέγονεν τοιαύτη ἀπ’ ἀρχῆς κτίσεως ⸀ἣν ἔκτισεν ὁ θεὸς ἕως τοῦ νῦν καὶ οὐ μὴ γένηται.
13,19 ἣν WH Treg NIV ] ἧς RP
καὶ εἰ μὴ ⸂ἐκολόβωσεν κύριος⸃ τὰς ἡμέρας, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ. ἀλλὰ διὰ τοὺς ἐκλεκτοὺς οὓς ἐξελέξατο ἐκολόβωσεν τὰς ἡμέρας.
13,20 ἐκολόβωσεν κύριος WH NIV ] κύριος ἐκολόβωσεν Treg RP
⸀καὶ τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ· ⸀Ἴδε ὧδε ὁ ⸀χριστός, ⸁Ἴδε ἐκεῖ, μὴ πιστεύετε·
13,21 καὶ WH Treg NIV ] - RP • ⸀Ἴδε WH Treg NIV ] Ἰδού RP • χριστός WH NIV ] + ἢ Treg RP • ⸁Ἴδε WH Treg NIV ] Ἰδού RP
ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται καὶ δώσουσιν σημεῖα καὶ τέρατα πρὸς τὸ ἀποπλανᾶν εἰ ⸀δυνατὸν τοὺς ἐκλεκτούς·
13,22 δυνατὸν WH NIV ] + καὶ Treg RP
ὑμεῖς δὲ βλέπετε· ⸀προείρηκα ὑμῖν πάντα.
13,23 προείρηκα WH Treg NIV ] ἰδού προείρηκα RP
24Ἀλλὰ ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις μετὰ τὴν θλῖψιν ἐκείνην ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται, καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς,
καὶ οἱ ἀστέρες ⸂ἔσονται ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πίπτοντες⸃, καὶ αἱ δυνάμεις αἱ ἐν τοῖς οὐρανοῖς σαλευθήσονται.
13,25 ἔσονται ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πίπτοντες WH Treg NIV ] τοῦ οὐρανοῦ ἔσονται ἐκπίπτοντες RP
26καὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν νεφέλαις μετὰ δυνάμεως πολλῆς καὶ δόξης·
καὶ τότε ἀποστελεῖ τοὺς ⸀ἀγγέλους καὶ ἐπισυνάξει τοὺς ⸀ἐκλεκτοὺς ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων ἀπ’ ἄκρου γῆς ἕως ἄκρου οὐρανοῦ.
13,27 ἀγγέλους WH Treg NIV ] + αὐτοῦ RP • ἐκλεκτοὺς Treg ] + αὐτοῦ WH NIV RP
Ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν· ὅταν ⸂ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς⸃ ἁπαλὸς γένηται καὶ ἐκφύῃ τὰ φύλλα, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν·
13,28 ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς WH Treg NIV ] αὐτῆς ἤδη ὁ κλάδος RP
οὕτως καὶ ὑμεῖς, ὅταν ⸂ἴδητε ταῦτα⸃ γινόμενα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις.
13,29 ἴδητε ταῦτα WH Treg NIV ] ταῦτα ἴδητε RP
ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη μέχρις οὗ ⸂ταῦτα πάντα⸃ γένηται.
13,30 ταῦτα πάντα WH Treg NIV ] πάντα ταῦτα RP
ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ ⸀παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ ⸀μὴ ⸁παρελεύσονται.
13,31 ⸀παρελεύσονται WH Treg NIV ] παρελεύσεται RP • μὴ NIV RP ] - WH Treg • ⸁παρελεύσονται WH Treg NIV ] παρέλθωσιν RP
Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης ἢ ⸀τῆς ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι ⸀ἐν οὐρανῷ οὐδὲ ὁ υἱός, εἰ μὴ ὁ πατήρ.
13,32 τῆς WH Treg NIV ] - RP • ἐν WH Treg NIV ] οἱ ἐν RP
βλέπετε ⸀ἀγρυπνεῖτε, οὐκ οἴδατε γὰρ πότε ὁ καιρός ἐστιν·
13,33 ἀγρυπνεῖτε WH NIV ] + καὶ προσεύχεσθε Treg RP
ὡς ἄνθρωπος ἀπόδημος ἀφεὶς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ καὶ δοὺς τοῖς δούλοις αὐτοῦ τὴν ἐξουσίαν, ⸀ἑκάστῳ τὸ ἔργον αὐτοῦ, καὶ τῷ θυρωρῷ ἐνετείλατο ἵνα γρηγορῇ.
13,34 ἑκάστῳ WH Treg NIV ] καὶ ἑκάστῳ RP
γρηγορεῖτε οὖν, οὐκ οἴδατε γὰρ πότε ὁ κύριος τῆς οἰκίας ἔρχεται, ⸀ἢ ὀψὲ ἢ ⸀μεσονύκτιον ἢ ἀλεκτοροφωνίας ἢ πρωΐ,
13,35 WH Treg NIV ] - RP • μεσονύκτιον WH Treg NIV ] μεσονυκτίου RP
36μὴ ἐλθὼν ἐξαίφνης εὕρῃ ὑμᾶς καθεύδοντας·
⸀ὃ δὲ ὑμῖν λέγω πᾶσιν λέγω· γρηγορεῖτε.
13,37 WH Treg NIV ] Ἃ RP

Note al testo

13,2 Ἰησοῦς WH Treg NIV ] + ἀποκριθεὶς RP • ὧδε WH Treg NIV ] - RP • λίθον WH Treg NIV ] λίθῷ RP
13,3 ἐπηρώτα WH Treg NIV ] ἐπηρώτων RP
13,4 ταῦτα συντελεῖσθαι πάντα WH Treg NIV ] πάντα ταῦτα συντελεῖσθαι RP
13,5 ἤρξατο λέγειν αὐτοῖς WH Treg NIV ] ἀποκριθεὶς αὐτοῖς ἤρξατο λέγειν RP
13,6 πολλοὶ WH NIV ] + γὰρ Treg RP
13,7 ἀκούσητε WH NIV RP ] ἀκούετε Treg • δεῖ WH NIV ] + γὰρ Treg RP
13,8 ⸀ἔσονται WH Treg NIV ] καὶ ἔσονται RP • ⸁ἔσονται WH NIV ] καὶ ἔσονται Treg RP • λιμοί WH Treg NIV ] + καὶ ταραχαί RP • ἀρχὴ WH Treg NIV ] ἀρχαὶ RP
13,9 παραδώσουσιν WH NIV ] + γὰρ Treg RP
13,10 πρῶτον δεῖ WH Treg NIV ] δεῖ πρῶτον RP
13,11 καὶ ὅταν WH Treg NIV ] Ὅταν δὲ RP • ἄγωσιν WH Treg NIV ] ἀγάγωσιν RP • λαλήσητε WH Treg NIV ] + μηδὲ μελετᾶτε RP
13,12 καὶ παραδώσει WH Treg NIV ] Παραδώσει δὲ RP
13,14 ἑστηκότα WH Treg NIV ] τὸ ῥηθὲν ὑπὸ Δανιὴλ τοῦ προφήτου ἑστὼς RP
13,15 WH NIV ] + δὲ Treg RP NA • καταβάτω WH NIV ] + εἰς τὴν οἰκίαν Treg RP • τι ἆραι WH Treg ] ἆραί τι NIV RP
13,16 ἀγρὸν WH Treg NIV ] + ὢν RP
13,18 γένηται WH Treg NIV ] + ἡ φυγὴ ὑμῶν RP
13,19 ἣν WH Treg NIV ] ἧς RP
13,20 ἐκολόβωσεν κύριος WH NIV ] κύριος ἐκολόβωσεν Treg RP
13,21 καὶ WH Treg NIV ] - RP • ⸀Ἴδε WH Treg NIV ] Ἰδού RP • χριστός WH NIV ] + ἢ Treg RP • ⸁Ἴδε WH Treg NIV ] Ἰδού RP
13,22 δυνατὸν WH NIV ] + καὶ Treg RP
13,23 προείρηκα WH Treg NIV ] ἰδού προείρηκα RP
13,25 ἔσονται ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πίπτοντες WH Treg NIV ] τοῦ οὐρανοῦ ἔσονται ἐκπίπτοντες RP
13,27 ἀγγέλους WH Treg NIV ] + αὐτοῦ RP • ἐκλεκτοὺς Treg ] + αὐτοῦ WH NIV RP
13,28 ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς WH Treg NIV ] αὐτῆς ἤδη ὁ κλάδος RP
13,29 ἴδητε ταῦτα WH Treg NIV ] ταῦτα ἴδητε RP
13,30 ταῦτα πάντα WH Treg NIV ] πάντα ταῦτα RP
13,31 ⸀παρελεύσονται WH Treg NIV ] παρελεύσεται RP • μὴ NIV RP ] - WH Treg • ⸁παρελεύσονται WH Treg NIV ] παρέλθωσιν RP
13,32 τῆς WH Treg NIV ] - RP • ἐν WH Treg NIV ] οἱ ἐν RP
13,33 ἀγρυπνεῖτε WH NIV ] + καὶ προσεύχεσθε Treg RP
13,34 ἑκάστῳ WH Treg NIV ] καὶ ἑκάστῳ RP
13,35 WH Treg NIV ] - RP • μεσονύκτιον WH Treg NIV ] μεσονυκτίου RP
13,37 WH Treg NIV ] Ἃ RP