Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
BibbiaEDU-logo

Marco

1 Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ ⸀χριστοῦ.
1,1 χριστοῦ WH ] + υἱοῦ θεοῦ Treg NIV; υἱοῦ τοῦ θεοῦ RP
⸀Καθὼς γέγραπται ἐν ⸂τῷ Ἠσαΐᾳ τῷ προφήτῃ⸃· ⸀Ἰδοὺ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν ⸀σου·
1,2 Καθὼς WH Treg NIV ] Ὡς RP • τῷ Ἠσαΐᾳ τῷ προφήτῃ WH Treg NIV ] τοῖς προφήταις RP •  Ἰδοὺ WH Treg NIV ] + ἐγὼ RP • σου WH Treg NIV ] + ἔμπροσθέν σου RP
3φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ· Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ,
ἐγένετο Ἰωάννης ⸀ὁ βαπτίζων ἐν τῇ ⸀ἐρήμῳ κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
1,4 WH Treg NIV ] - RP • ἐρήμῳ WH ] + καὶ Treg NIV RP
καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ Ἰουδαία χώρα καὶ οἱ Ἱεροσολυμῖται ⸂πάντες, καὶ ἐβαπτίζοντο⸃ ⸂ὑπ’ αὐτοῦ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ⸃ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.
1,5 πάντες καὶ ἐβαπτίζοντο WH Treg NIV ] καὶ ἐβαπτίζοντο πάντες RP • ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ WH Treg NIV ] ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ὑπ᾽ αὐτοῦ RP
⸂καὶ ἦν⸃ ὁ Ἰωάννης ἐνδεδυμένος τρίχας καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, καὶ ἔσθων ἀκρίδας καὶ μέλι ἄγριον.
1,6 καὶ ἦν WH Treg NIV ] Ἦν δὲ RP
7καὶ ἐκήρυσσεν λέγων· Ἔρχεται ὁ ἰσχυρότερός μου ὀπίσω μου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς κύψας λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ·
⸀ἐγὼ ἐβάπτισα ⸀ὑμᾶς ὕδατι, αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς ⸀ἐν πνεύματι ἁγίῳ.
1,8 ἐγὼ WH Treg NIV ] + μὲν RP • ὑμᾶς WH NIV ] + ἐν Treg RP • ἐν Treg NIV RP ] - WH
Καὶ ἐγένετο ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις ἦλθεν Ἰησοῦς ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἐβαπτίσθη ⸂εἰς τὸν Ἰορδάνην ὑπὸ Ἰωάννου⸃.
1,9 εἰς τὸν Ἰορδάνην ὑπὸ Ἰωάννου WH Treg NIV ] ὑπὸ Ἰωάννου εἰς τὸν Ἰορδάνην RP
καὶ ⸀εὐθὺς ἀναβαίνων ⸀ἐκ τοῦ ὕδατος εἶδεν σχιζομένους τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὸ πνεῦμα ⸀ὡς περιστερὰν καταβαῖνον ⸀εἰς αὐτόν·
1,10 εὐθὺς WH Treg NIV ] εὐθέως RP • ἐκ WH Treg NIV ] ἀπὸ RP • ὡς WH Treg NIV ] ὡσεὶ RP • εἰς WH Treg NIV ] ἐπ᾽ RP
καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῶν οὐρανῶν· Σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ⸀σοὶ εὐδόκησα.
1,11 σοὶ WH Treg NIV ] ᾧ RP
12Καὶ εὐθὺς τὸ πνεῦμα αὐτὸν ἐκβάλλει εἰς τὴν ἔρημον.
καὶ ⸀ἦν ἐν τῇ ἐρήμῳ ⸂τεσσεράκοντα ἡμέρας⸃ πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ, καὶ ἦν μετὰ τῶν θηρίων, καὶ οἱ ἄγγελοι διηκόνουν αὐτῷ.
1,13 ἦν WH Treg NIV ] + ἐκεῖ RP • τεσσεράκοντα ἡμέρας WH Treg NIV ] ἡμέρας τεσσεράκοντα RP
⸂Καὶ μετὰ⸃ τὸ παραδοθῆναι τὸν Ἰωάννην ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν Γαλιλαίαν κηρύσσων τὸ ⸀εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ
1,14 Καὶ μετὰ WH Treg ] Μετὰ δὲ NIV RP • εὐαγγέλιον WH Treg NIV ] + τῆς βασιλείας RP
15καὶ λέγων ὅτι Πεπλήρωται ὁ καιρὸς καὶ ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ· μετανοεῖτε καὶ πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ.
⸂Καὶ παράγων⸃ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδεν Σίμωνα καὶ Ἀνδρέαν τὸν ⸀ἀδελφὸν Σίμωνος ⸀ἀμφιβάλλοντας ἐν τῇ θαλάσσῃ, ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς·
1,16 Καὶ παράγων WH Treg NIV ] Περιπατῶν δὲ RP • ἀδελφὸν WH Treg NIV ] + αὐτοῦ τοῦ RP • ἀμφιβάλλοντας WH Treg NIV ] βάλλοντας ἀμφίβληστρον RP
17καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς γενέσθαι ἁλιεῖς ἀνθρώπων.
καὶ ⸀εὐθὺς ἀφέντες τὰ ⸀δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ.
1,18 εὐθὺς WH NIV ] εὐθέως RP Treg • δίκτυα WH Treg NIV ] + αὐτῶν RP
καὶ ⸀προβὰς ὀλίγον εἶδεν Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ αὐτοὺς ἐν τῷ πλοίῳ καταρτίζοντας τὰ δίκτυα,
1,19 προβὰς WH Treg NIV ] ἐκεῖθεν RP
καὶ ⸀εὐθὺς ἐκάλεσεν αὐτούς. καὶ ἀφέντες τὸν πατέρα αὐτῶν Ζεβεδαῖον ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ τῶν μισθωτῶν ἀπῆλθον ὀπίσω αὐτοῦ.
1,20 εὐθὺς WH Treg NIV ] εὐθέως RP
Καὶ εἰσπορεύονται εἰς Καφαρναούμ. καὶ ⸀εὐθὺς τοῖς σάββασιν ⸂ἐδίδασκεν εἰς τὴν συναγωγήν⸃.
1,21 εὐθὺς WH NIV ] εὐθέως Treg RP • ἐδίδασκεν εἰς τὴν συναγωγήν Holmes WHmarg ] εἰσελθὼν εἰς τὴν συναγωγὴν ἐδίδασκεν WH Treg NIV RP
22καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ, ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς.
καὶ ⸀εὐθὺς ἦν ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ καὶ ἀνέκραξεν
1,23 εὐθὺς WH NIV ] - Treg RP
λέγων· ⸀Τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ Ναζαρηνέ; ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς; οἶδά σε τίς εἶ, ὁ ἅγιος τοῦ θεοῦ.
1,24 Τί WH Treg NIV ] Ἔα τί RP
25καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς λέγων· Φιμώθητι καὶ ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ.
καὶ σπαράξαν αὐτὸν τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον καὶ ⸀φωνῆσαν φωνῇ μεγάλῃ ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ.
1,26 φωνῆσαν WH Treg NIV ] κράξαν RP
καὶ ἐθαμβήθησαν ⸀ἅπαντες, ὥστε συζητεῖν ⸂πρὸς ἑαυτοὺς⸃ λέγοντας· Τί ἐστιν τοῦτο; ⸂διδαχὴ καινή⸃· κατ’ ἐξουσίαν καὶ τοῖς πνεύμασι τοῖς ἀκαθάρτοις ἐπιτάσσει, καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ.
1,27 ἅπαντες WH Treg NIV ] πάντες RP • πρὸς ἑαυτοὺς Treg NIV RP ] αὐτοὺς WH • διδαχὴ καινή WH Treg NIV ] Τίς ἡ διδαχὴ ἡ καινὴ αὕτη ὅτι RP
⸂καὶ ἐξῆλθεν⸃ ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εὐθὺς ⸀πανταχοῦ εἰς ὅλην τὴν περίχωρον τῆς Γαλιλαίας.
1,28 καὶ ἐξῆλθεν WH Treg NIV ] Ἐξῆλθεν δὲ RP • πανταχοῦ WH Treg NIV ] - RP
Καὶ ⸀εὐθὺς ἐκ τῆς συναγωγῆς ⸂ἐξελθόντες ἦλθον⸃ εἰς τὴν οἰκίαν Σίμωνος καὶ Ἀνδρέου μετὰ Ἰακώβου καὶ Ἰωάννου.
1,29 εὐθὺς WH Treg NIV ] εὐθέως RP • ἐξελθόντες ἦλθον WH NIV RP ] ἐξελθὼν ἦλθεν Treg
ἡ δὲ πενθερὰ Σίμωνος κατέκειτο πυρέσσουσα, καὶ ⸀εὐθὺς λέγουσιν αὐτῷ περὶ αὐτῆς.
1,30 εὐθὺς WH Treg NIV ] εὐθέως RP
καὶ προσελθὼν ἤγειρεν αὐτὴν κρατήσας τῆς ⸀χειρός· καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ ⸀πυρετός, καὶ διηκόνει αὐτοῖς.
1,31 χειρός WH NIV ] + αὐτῆς Treg RP • πυρετός WH Treg NIV ] + εὐθέως RP
Ὀψίας δὲ γενομένης, ὅτε ⸀ἔδυ ὁ ἥλιος, ἔφερον πρὸς αὐτὸν πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας καὶ τοὺς δαιμονιζομένους·
1,32 ἔδυ NIV RP ] ἔδυσεν WH Treg
καὶ ⸂ἦν ὅλη ἡ πόλις ἐπισυνηγμένη⸃ πρὸς τὴν θύραν.
1,33 ἦν ὅλη ἡ πόλις ἐπισυνηγμένη WH Treg NIV ] ἡ πόλις ὅλη ἐπισυνηγμένη ἦν RP
καὶ ἐθεράπευσεν πολλοὺς κακῶς ἔχοντας ποικίλαις νόσοις, καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλεν, καὶ οὐκ ἤφιεν λαλεῖν τὰ δαιμόνια, ὅτι ᾔδεισαν ⸀αὐτόν.
1,34 αὐτόν Treg NIV RP ] + χριστὸν εἶναι WH
35Καὶ πρωῒ ἔννυχα λίαν ἀναστὰς ἐξῆλθεν καὶ ἀπῆλθεν εἰς ἔρημον τόπον κἀκεῖ προσηύχετο.
καὶ ⸀κατεδίωξεν αὐτὸν ⸀Σίμων καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ,
1,36 κατεδίωξεν WH NIV ] κατεδίωξαν Treg RP • Σίμων WH NIV ] ὁ Σίμων Treg RP
καὶ ⸂εὗρον αὐτὸν καὶ⸃ λέγουσιν αὐτῷ ὅτι Πάντες ⸂ζητοῦσίν σε⸃.
1,37 εὗρον αὐτὸν καὶ WH Treg NIV ] εὑρόντες αὐτὸν RP • ζητοῦσίν σε WH Treg NIV ] σε ζητοῦσιν RP
καὶ λέγει αὐτοῖς· Ἄγωμεν ⸀ἀλλαχοῦ εἰς τὰς ἐχομένας κωμοπόλεις, ἵνα καὶ ἐκεῖ κηρύξω, εἰς τοῦτο γὰρ ⸀ἐξῆλθον.
1,38 ἀλλαχοῦ WH Treg NIV ] - RP • ἐξῆλθον WH Treg NIV ] ἐξελήλυθα RP
καὶ ⸀ἦλθεν κηρύσσων ⸂εἰς τὰς συναγωγὰς⸃ αὐτῶν εἰς ὅλην τὴν Γαλιλαίαν καὶ τὰ δαιμόνια ἐκβάλλων.
1,39 ἦλθεν WH Treg NIV ] ἦν RP • εἰς τὰς συναγωγὰς WH Treg NIV ] ἐν ταῖς συναγωγαῖς RP
Καὶ ἔρχεται πρὸς αὐτὸν λεπρὸς παρακαλῶν αὐτὸν καὶ ⸀γονυπετῶν λέγων αὐτῷ ὅτι Ἐὰν θέλῃς δύνασαί με καθαρίσαι.
1,40 γονυπετῶν WH ] + καὶ NIV; αὐτὸν καὶ Treg RP
⸀καὶ ⸀ὀργισθεὶς ἐκτείνας τὴν χεῖρα ⸂αὐτοῦ ἥψατο⸃ καὶ λέγει αὐτῷ· Θέλω, καθαρίσθητι·
1,41 καὶ WH Treg NIV ] Ὁ δὲ Ἰησοῦς RP • ὀργισθεὶς Holmes WHmarg ] σπλαγχνισθεὶς WH Treg NIV RP • αὐτοῦ ἥψατο WH Treg NIV ] ἥψατο αὐτοῦ RP
καὶ ⸀εὐθὺς ἀπῆλθεν ἀπ’ αὐτοῦ ἡ λέπρα, καὶ ἐκαθαρίσθη.
1,42 εὐθὺς WH Treg NIV ] εἰπόντος αὐτοῦ εὐθέως RP
καὶ ἐμβριμησάμενος αὐτῷ ⸀εὐθὺς ἐξέβαλεν αὐτόν,
1,43 εὐθὺς WH Treg NIV ] εὐθέως RP
44καὶ λέγει αὐτῷ· Ὅρα μηδενὶ μηδὲν εἴπῃς, ἀλλὰ ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου ἃ προσέταξεν Μωϋσῆς εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.
ὁ δὲ ἐξελθὼν ἤρξατο κηρύσσειν πολλὰ καὶ διαφημίζειν τὸν λόγον, ὥστε μηκέτι αὐτὸν δύνασθαι φανερῶς εἰς πόλιν εἰσελθεῖν, ἀλλὰ ἔξω ⸀ἐπ’ ἐρήμοις τόποις ἦν· καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν ⸀πάντοθεν.
1,45 ἐπ᾽ WH Treg NIV ] ἐν RP • πάντοθεν WH Treg NIV ] πανταχόθεν RP

Note al testo

1,1 χριστοῦ WH ] + υἱοῦ θεοῦ Treg NIV; υἱοῦ τοῦ θεοῦ RP
1,2 Καθὼς WH Treg NIV ] Ὡς RP • τῷ Ἠσαΐᾳ τῷ προφήτῃ WH Treg NIV ] τοῖς προφήταις RP •  Ἰδοὺ WH Treg NIV ] + ἐγὼ RP • σου WH Treg NIV ] + ἔμπροσθέν σου RP
1,4 WH Treg NIV ] - RP • ἐρήμῳ WH ] + καὶ Treg NIV RP
1,5 πάντες καὶ ἐβαπτίζοντο WH Treg NIV ] καὶ ἐβαπτίζοντο πάντες RP • ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ WH Treg NIV ] ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ὑπ᾽ αὐτοῦ RP
1,6 καὶ ἦν WH Treg NIV ] Ἦν δὲ RP
1,8 ἐγὼ WH Treg NIV ] + μὲν RP • ὑμᾶς WH NIV ] + ἐν Treg RP • ἐν Treg NIV RP ] - WH
1,9 εἰς τὸν Ἰορδάνην ὑπὸ Ἰωάννου WH Treg NIV ] ὑπὸ Ἰωάννου εἰς τὸν Ἰορδάνην RP
1,10 εὐθὺς WH Treg NIV ] εὐθέως RP • ἐκ WH Treg NIV ] ἀπὸ RP • ὡς WH Treg NIV ] ὡσεὶ RP • εἰς WH Treg NIV ] ἐπ᾽ RP
1,11 σοὶ WH Treg NIV ] ᾧ RP
1,13 ἦν WH Treg NIV ] + ἐκεῖ RP • τεσσεράκοντα ἡμέρας WH Treg NIV ] ἡμέρας τεσσεράκοντα RP
1,14 Καὶ μετὰ WH Treg ] Μετὰ δὲ NIV RP • εὐαγγέλιον WH Treg NIV ] + τῆς βασιλείας RP
1,16 Καὶ παράγων WH Treg NIV ] Περιπατῶν δὲ RP • ἀδελφὸν WH Treg NIV ] + αὐτοῦ τοῦ RP • ἀμφιβάλλοντας WH Treg NIV ] βάλλοντας ἀμφίβληστρον RP
1,18 εὐθὺς WH NIV ] εὐθέως RP Treg • δίκτυα WH Treg NIV ] + αὐτῶν RP
1,19 προβὰς WH Treg NIV ] ἐκεῖθεν RP
1,20 εὐθὺς WH Treg NIV ] εὐθέως RP
1,21 εὐθὺς WH NIV ] εὐθέως Treg RP • ἐδίδασκεν εἰς τὴν συναγωγήν Holmes WHmarg ] εἰσελθὼν εἰς τὴν συναγωγὴν ἐδίδασκεν WH Treg NIV RP
1,23 εὐθὺς WH NIV ] - Treg RP
1,24 Τί WH Treg NIV ] Ἔα τί RP
1,26 φωνῆσαν WH Treg NIV ] κράξαν RP
1,27 ἅπαντες WH Treg NIV ] πάντες RP • πρὸς ἑαυτοὺς Treg NIV RP ] αὐτοὺς WH • διδαχὴ καινή WH Treg NIV ] Τίς ἡ διδαχὴ ἡ καινὴ αὕτη ὅτι RP
1,28 καὶ ἐξῆλθεν WH Treg NIV ] Ἐξῆλθεν δὲ RP • πανταχοῦ WH Treg NIV ] - RP
1,29 εὐθὺς WH Treg NIV ] εὐθέως RP • ἐξελθόντες ἦλθον WH NIV RP ] ἐξελθὼν ἦλθεν Treg
1,30 εὐθὺς WH Treg NIV ] εὐθέως RP
1,31 χειρός WH NIV ] + αὐτῆς Treg RP • πυρετός WH Treg NIV ] + εὐθέως RP
1,32 ἔδυ NIV RP ] ἔδυσεν WH Treg
1,33 ἦν ὅλη ἡ πόλις ἐπισυνηγμένη WH Treg NIV ] ἡ πόλις ὅλη ἐπισυνηγμένη ἦν RP
1,34 αὐτόν Treg NIV RP ] + χριστὸν εἶναι WH
1,36 κατεδίωξεν WH NIV ] κατεδίωξαν Treg RP • Σίμων WH NIV ] ὁ Σίμων Treg RP
1,37 εὗρον αὐτὸν καὶ WH Treg NIV ] εὑρόντες αὐτὸν RP • ζητοῦσίν σε WH Treg NIV ] σε ζητοῦσιν RP
1,38 ἀλλαχοῦ WH Treg NIV ] - RP • ἐξῆλθον WH Treg NIV ] ἐξελήλυθα RP
1,39 ἦλθεν WH Treg NIV ] ἦν RP • εἰς τὰς συναγωγὰς WH Treg NIV ] ἐν ταῖς συναγωγαῖς RP
1,40 γονυπετῶν WH ] + καὶ NIV; αὐτὸν καὶ Treg RP
1,41 καὶ WH Treg NIV ] Ὁ δὲ Ἰησοῦς RP • ὀργισθεὶς Holmes WHmarg ] σπλαγχνισθεὶς WH Treg NIV RP • αὐτοῦ ἥψατο WH Treg NIV ] ἥψατο αὐτοῦ RP
1,42 εὐθὺς WH Treg NIV ] εἰπόντος αὐτοῦ εὐθέως RP
1,43 εὐθὺς WH Treg NIV ] εὐθέως RP
1,45 ἐπ᾽ WH Treg NIV ] ἐν RP • πάντοθεν WH Treg NIV ] πανταχόθεν RP