Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Zaccaria

AT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

AT greco 9 9,1 λῆμμα λόγου κυρίου ἐν γῇ Σεδραχ καὶ Δαμασκοῦ θυσία αὐτοῦ διότι κύριος ἐφορᾷ ἀνθρώπους καὶ πάσας φυλὰς τοῦ Ισραηλ
Interconfessionale Non essere geloso della donna che ami, le insegneresti delle malizie a tuo danno.
9,1 geloso della donna che ami cfr. Nm 5,14.
AT greco 9,2 καὶ Εμαθ ἐν τοῖς ὁρίοις αὐτῆς Τύρος καὶ Σιδών διότι ἐφρόνησαν σφόδρα
Interconfessionale Non lasciarti andare con una donna, perché potrebbe avere il sopravvento su di te.
9,2 lasciarsi andare con una donna Gdc 16,4-21; Prv 31,3+.
AT greco 9,3 καὶ ᾠκοδόμησεν Τύρος ὀχυρώματα ἑαυτῇ καὶ ἐθησαύρισεν ἀργύριον ὡς χοῦν καὶ συνήγαγεν χρυσίον ὡς πηλὸν ὁδῶν
Interconfessionale 9,3 Se vai in cerca di una donna licenziosa cadrai nella sua rete.
AT greco 9,4 διὰ τοῦτο κύριος κληρονομήσει αὐτὴν καὶ πατάξει εἰς θάλασσαν δύναμιν αὐτῆς καὶ αὕτη ἐν πυρὶ καταναλωθήσεται
Interconfessionale 9,4 Se la donna che frequenti è una diva, ti ammalierà con le sue arti.
AT greco 9,5 ὄψεται Ἀσκαλὼν καὶ φοβηθήσεται καὶ Γάζα καὶ ὀδυνηθήσεται σφόδρα καὶ Ακκαρων ὅτι ᾐσχύνθη ἐπὶ τῷ παραπτώματι αὐτῆς καὶ ἀπολεῖται βασιλεὺς ἐκ Γάζης καὶ Ἀσκαλὼν οὐ μὴ κατοικηθῇ
Interconfessionale Non tentare di sedurre una ragazza, potresti essere condannato insieme con lei.
9,5 Non tentare di sedurre una ragazza cfr. Gb 31,1; cfr. Mt 5,28.
AT greco 9,6 καὶ κατοικήσουσιν ἀλλογενεῖς ἐν Ἀζώτῳ καὶ καθελῶ ὕβριν ἀλλοφύλων
Interconfessionale Se ti dai alle prostitute, butterai via tutti i tuoi soldi.
9,6 prostitute 9,3-4; 19,2; 41,20; Prv 2,16+; 23,27; 29,3.
AT greco 9,7 καὶ ἐξαρῶ τὸ αἷμα αὐτῶν ἐκ στόματος αὐτῶν καὶ τὰ βδελύγματα αὐτῶν ἐκ μέσου ὀδόντων αὐτῶν καὶ ὑπολειφθήσεται καὶ οὗτος τῷ θεῷ ἡμῶν καὶ ἔσονται ὡς χιλίαρχος ἐν Ιουδα καὶ Ακκαρων ὡς ὁ Ιεβουσαῖος
Interconfessionale 9,7 Quando vai per le vie della città, non guardarti in giro e non cercare avventure nei suoi quartieri deserti.
AT greco 9,8 καὶ ὑποστήσομαι τῷ οἴκῳ μου ἀνάστημα τοῦ μὴ διαπορεύεσθαι μηδὲ ἀνακάμπτειν καὶ οὐ μὴ ἐπέλθῃ ἐπ’ αὐτοὺς οὐκέτι ἐξελαύνων διότι νῦν ἑώρακα ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς μου
Interconfessionale 9,8 Se incontri una bella donna, non fissarla, perché non puoi rubare con il tuo sguardo una bellezza che non ti appartiene. Fin troppi sono stati traviati dalla bellezza di una donna, l’amore per lei è come il fuoco e può bruciarti.
AT greco 9,9 χαῖρε σφόδρα θύγατερ Σιων κήρυσσε θύγατερ Ιερουσαλημ ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεταί σοι δίκαιος καὶ σῴζων αὐτός πραῢς καὶ ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὑποζύγιον καὶ πῶλον νέον
Interconfessionale Con una donna sposata non uscire a cena, e non fare con lei dei brindisi come due spensierati: finiresti con l’innamorartene e questa, pazza di te, potrebbe metterti in una situazione senza uscita.
9,9 con una donna sposata Prv 2,16+; 6,24 greco. — potrebbe metterti in una situazione senza uscita Prv 5,4-6+. 9,9 Con una donna… cena: altri: non sederti accanto a una donna sposata.
AT greco 9,10 καὶ ἐξολεθρεύσει ἅρματα ἐξ Εφραιμ καὶ ἵππον ἐξ Ιερουσαλημ καὶ ἐξολεθρευθήσεται τόξον πολεμικόν καὶ πλῆθος καὶ εἰρήνη ἐξ ἐθνῶν καὶ κατάρξει ὑδάτων ἕως θαλάσσης καὶ ποταμῶν διεκβολὰς γῆς
Interconfessionale 9,10 Non abbandonare un vecchio amico: un amico nuovo non ha lo stesso valore. Un amico nuovo è come il vino nuovo: se si conserva negli anni ti procurerà una grande gioia.
AT greco 9,11 καὶ σὺ ἐν αἵματι διαθήκης ἐξαπέστειλας δεσμίους σου ἐκ λάκκου οὐκ ἔχοντος ὕδωρ
Interconfessionale 9,11 Non invidiare la fortuna del disonesto, tu non sai qual è la sorte che lo aspetta.
AT greco 9,12 καθήσεσθε ἐν ὀχυρώματι δέσμιοι τῆς συναγωγῆς καὶ ἀντὶ μιᾶς ἡμέρας παροικεσίας σου διπλᾶ ἀνταποδώσω σοι
Interconfessionale Non lasciarti affascinare dal successo dei senza Dio: ricorda che non resteranno impuniti fino alla morte.
9,12 non resteranno impuniti Sal 37,1-2; 73; Prv 24,19-20.
AT greco 9,13 διότι ἐνέτεινά σε Ιουδα ἐμαυτῷ τόξον ἔπλησα τὸν Εφραιμ καὶ ἐπεγερῶ τὰ τέκνα σου Σιων ἐπὶ τὰ τέκνα τῶν Ἑλλήνων καὶ ψηλαφήσω σε ὡς ῥομφαίαν μαχητοῦ
Interconfessionale Stai lontano da chi ha il potere di uccidere: non ti tormenterà la paura della morte. Ma se hai a che fare con lui, guardati dal compiere passi falsi: potresti rischiare la tua vita; stai attento, cammini su un terreno minato: sei in bilico come chi si muove sulle mura di una città.
9,13 Sulle mura di una città si è esposti alle frecce scagliate dai nemici. L’ebraico ha invece: su una rete.
AT greco 9,14 καὶ κύριος ἔσται ἐπ’ αὐτοὺς καὶ ἐξελεύσεται ὡς ἀστραπὴ βολίς καὶ κύριος παντοκράτωρ ἐν σάλπιγγι σαλπιεῖ καὶ πορεύσεται ἐν σάλῳ ἀπειλῆς αὐτοῦ
Interconfessionale Per quanto dipende da te, mantieni buone relazioni con i vicini. Matura le tue decisioni rivolgendoti a persone sagge.
9,14 rivolgiti a persone sagge 37,12.
AT greco 9,15 κύριος παντοκράτωρ ὑπερασπιεῖ αὐτῶν καὶ καταναλώσουσιν αὐτοὺς καὶ καταχώσουσιν αὐτοὺς ἐν λίθοις σφενδόνης καὶ ἐκπίονται αὐτοὺς ὡς οἶνον καὶ πλήσουσιν ὡς φιάλας θυσιαστήριον
Interconfessionale 9,15 Parla con persone di buon senso, ogni tua riflessione si ispiri alla legge dell’Altissimo.
AT greco 9,16 καὶ σώσει αὐτοὺς κύριος ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ὡς πρόβατα λαὸν αὐτοῦ διότι λίθοι ἅγιοι κυλίονται ἐπὶ τῆς γῆς αὐτοῦ
Interconfessionale Fai amicizia con uomini onesti e sii fiero di credere in Dio.
9,16 sii fiero di credere in Dio Sir 1,11; 10,22; 25,6. 9,16 Fai amicizia con: altri: Tuoi commensali siano.
AT greco 9,17 ὅτι εἴ τι ἀγαθὸν αὐτοῦ καὶ εἴ τι καλὸν παρ’ αὐτοῦ σῖτος νεανίσκοις καὶ οἶνος εὐωδιάζων εἰς παρθένους
Interconfessionale 9,17 Dell’artista si ammira l’opera, del politico la saggezza delle proposte.