Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Zaccaria

AT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

AT greco 8 8,1 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου παντοκράτορος λέγων
Interconfessionale 8,1 Non attaccare briga con un uomo potente, per non cadere in suo potere.
AT greco 8,2 τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ ἐζήλωσα τὴν Ιερουσαλημ καὶ τὴν Σιων ζῆλον μέγαν καὶ θυμῷ μεγάλῳ ἐζήλωσα αὐτήν
Interconfessionale Non citare in giudizio chi è ricco, perché potrebbe offrire al giudice più denaro di te, e tu sai che i soldi hanno già rovinato molta gente, hanno corrotto anche capi di stato.
8,2 più denaro Prv 10,15. 8,2 perché potrebbe… di te: altri: perché non ti soverchi con il suo peso.
AT greco 8,3 τάδε λέγει κύριος καὶ ἐπιστρέψω ἐπὶ Σιων καὶ κατασκηνώσω ἐν μέσῳ Ιερουσαλημ καὶ κληθήσεται ἡ Ιερουσαλημ πόλις ἡ ἀληθινὴ καὶ τὸ ὄρος κυρίου παντοκράτορος ὄρος ἅγιον
Interconfessionale 8,3 Non litigare con una persona che ha la lingua lunga, per non aggiungere legna al suo fuoco.
AT greco 8,4 τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ ἔτι καθήσονται πρεσβύτεροι καὶ πρεσβύτεραι ἐν ταῖς πλατείαις Ιερουσαλημ ἕκαστος τὴν ῥάβδον αὐτοῦ ἔχων ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ ἀπὸ πλήθους ἡμερῶν
Interconfessionale 8,4 Non prendere in giro uno stupido, perché reagirebbe insultando i tuoi antenati.
AT greco 8,5 καὶ αἱ πλατεῖαι τῆς πόλεως πλησθήσονται παιδαρίων καὶ κορασίων παιζόντων ἐν ταῖς πλατείαις αὐτῆς
Interconfessionale Non rimproverare chi si pente del suo peccato, ricordati invece che tutti abbiamo la coscienza sporca.
8,5 tutti con la coscienza sporca Qo 7,20+.
AT greco 8,6 τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ διότι εἰ ἀδυνατήσει ἐνώπιον τῶν καταλοίπων τοῦ λαοῦ τούτου ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις μὴ καὶ ἐνώπιον ἐμοῦ ἀδυνατήσει λέγει κύριος παντοκράτωρ
Interconfessionale Non disprezzare un vecchio: se non moriamo prima, diventeremo vecchi anche noi.
8,6 non disprezzare un vecchio Lv 19,32+.
AT greco 8,7 τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ ἰδοὺ ἐγὼ ἀνασῴζω τὸν λαόν μου ἀπὸ γῆς ἀνατολῶν καὶ ἀπὸ γῆς δυσμῶν
Interconfessionale Non godere per la morte di nessuno, tieni presente che tutti moriremo.
8,7 tutti moriremo 14,17-19; 41,3-4.
AT greco 8,8 καὶ εἰσάξω αὐτοὺς καὶ κατασκηνώσω ἐν μέσῳ Ιερουσαλημ καὶ ἔσονταί μοι εἰς λαόν καὶ ἐγὼ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς θεὸν ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἐν δικαιοσύνῃ
Interconfessionale Non disprezzare quel che raccontano le persone sagge, comportati invece come ti suggeriscono loro: Riceverai così un’educazione valida e potrai svolgere mansioni importanti anche tra i grandi.
8,8 mansioni importanti tra i grandi Prv 14,35; 16,13-14.
AT greco 8,9 τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ κατισχυέτωσαν αἱ χεῖρες ὑμῶν τῶν ἀκουόντων ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις τοὺς λόγους τούτους ἐκ στόματος τῶν προφητῶν ἀφ’ ἧς ἡμέρας τεθεμελίωται ὁ οἶκος κυρίου παντοκράτορος καὶ ὁ ναὸς ἀφ’ οὗ ᾠκοδόμηται
Interconfessionale Sta’ attento a quel che raccontano, perché essi l’hanno già imparato dai loro padri. Ti insegneranno a ragionare e a dire a tempo giusto il tuo parere.
8,9 racconti dei vecchi Es 10,2+; Sal 44,2; Gb 15,18; Prv 6,20+.
AT greco 8,10 διότι πρὸ τῶν ἡμερῶν ἐκείνων ὁ μισθὸς τῶν ἀνθρώπων οὐκ ἔσται εἰς ὄνησιν καὶ ὁ μισθὸς τῶν κτηνῶν οὐχ ὑπάρξει καὶ τῷ ἐκπορευομένῳ καὶ τῷ εἰσπορευομένῳ οὐκ ἔσται εἰρήνη ἀπὸ τῆς θλίψεως καὶ ἐξαποστελῶ πάντας τοὺς ἀνθρώπους ἕκαστον ἐπὶ τὸν πλησίον αὐτοῦ
Interconfessionale Se hai a che fare con un tipo pericoloso, non stuzzicarlo è come il fuoco e potresti bruciarti.
8,10 Se hai a che fare… stuzzicarlo: altri: Non attizzare le braci del peccatore.
AT greco 8,11 καὶ νῦν οὐ κατὰ τὰς ἡμέρας τὰς ἔμπροσθεν ἐγὼ ποιῶ τοῖς καταλοίποις τοῦ λαοῦ τούτου λέγει κύριος παντοκράτωρ
Interconfessionale 8,11 Non metterti a discutere con chi è arrogante, potrebbe coglierti in fallo nelle tue parole.
AT greco 8,12 ἀλλ’ ἢ δείξω εἰρήνην ἡ ἄμπελος δώσει τὸν καρπὸν αὐτῆς καὶ ἡ γῆ δώσει τὰ γενήματα αὐτῆς καὶ ὁ οὐρανὸς δώσει τὴν δρόσον αὐτοῦ καὶ κατακληρονομήσω τοῖς καταλοίποις τοῦ λαοῦ μου πάντα ταῦτα
Interconfessionale Se presti qualcosa a chi è più potente di te, fai conto di averla perduta.
8,12 Se presti 29,4.
AT greco 8,13 καὶ ἔσται ὃν τρόπον ἦτε ἐν κατάρᾳ ἐν τοῖς ἔθνεσιν οἶκος Ιουδα καὶ οἶκος Ισραηλ οὕτως διασώσω ὑμᾶς καὶ ἔσεσθε ἐν εὐλογίᾳ θαρσεῖτε καὶ κατισχύετε ἐν ταῖς χερσὶν ὑμῶν
Interconfessionale Non firmare cambiali al di sopra delle tue possibilità: perché poi dovrai pagare.
8,13 cambiali 29,14-20; Prv 6,1-5+; 17,18. 8,13 non firmare cambiali: si tratta di cauzioni o garanzie con le quali ci si impegna a pagare i propri debiti.
AT greco 8,14 διότι τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ ὃν τρόπον διενοήθην τοῦ κακῶσαι ὑμᾶς ἐν τῷ παροργίσαι με τοὺς πατέρας ὑμῶν λέγει κύριος παντοκράτωρ καὶ οὐ μετενόησα
Interconfessionale Non far causa a un giudice; i suoi colleghi gli daranno ragione.
8,14 i suoi… ragione: l’ebraico ha: perché egli giudicherà a suo piacimento.
AT greco 8,15 οὕτως παρατέταγμαι καὶ διανενόημαι ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις τοῦ καλῶς ποιῆσαι τὴν Ιερουσαλημ καὶ τὸν οἶκον Ιουδα θαρσεῖτε
Interconfessionale 8,15 Se ti metti in cammino con un avventuriero, dovrai sopportarne le conseguenze: farà quello che ha in testa, così tutti e due sarete rovinati.
AT greco 8,16 οὗτοι οἱ λόγοι οὓς ποιήσετε λαλεῖτε ἀλήθειαν ἕκαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ καὶ κρίμα εἰρηνικὸν κρίνατε ἐν ταῖς πύλαις ὑμῶν
Interconfessionale Non litigare con chi è violento, non attraversare con lui un luogo deserto; per lui la vita non conta niente e ti abbandonerà al tuo destino senza che nessuno ti possa aiutare.
8,16 con chi è violento Prv 22,24-25.
AT greco 8,17 καὶ ἕκαστος τὴν κακίαν τοῦ πλησίον αὐτοῦ μὴ λογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν καὶ ὅρκον ψευδῆ μὴ ἀγαπᾶτε διότι ταῦτα πάντα ἐμίσησα λέγει κύριος παντοκράτωρ
Interconfessionale 8,17 Non consigliarti con uno scriteriato, perché non è capace di tenere il segreto.
AT greco 8,18 καὶ ἐγένετο λόγος κύριου παντοκράτορος πρός με λέγων
Interconfessionale 8,18 Non trattare un estraneo con troppa confidenza, perché non puoi immaginare che cosa ti potrà capitare.
AT greco 8,19 τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ νηστεία ἡ τετρὰς καὶ νηστεία ἡ πέμπτη καὶ νηστεία ἡ ἑβδόμη καὶ νηστεία ἡ δεκάτη ἔσονται τῷ οἴκῳ Ιουδα εἰς χαρὰν καὶ εἰς εὐφροσύνην καὶ εἰς ἑορτὰς ἀγαθὰς καὶ εὐφρανθήσεσθε καὶ τὴν ἀλήθειαν καὶ τὴν εἰρήνην ἀγαπήσατε
Interconfessionale Non dire quel che pensi al primo che incontri: non te ne sarebbe riconoscente.
8,19 non te ne sarebbe riconoscente: l’ebraico ha: e non allontanare da te la felicità.
AT greco 8,20 τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ ἔτι ἥξουσιν λαοὶ πολλοὶ καὶ κατοικοῦντες πόλεις πολλάς
AT greco 8,21 καὶ συνελεύσονται κατοικοῦντες πέντε πόλεις εἰς μίαν πόλιν λέγοντες πορευθῶμεν δεηθῆναι τοῦ προσώπου κυρίου καὶ ἐκζητῆσαι τὸ πρόσωπον κυρίου παντοκράτορος πορεύσομαι κἀγώ
AT greco 8,22 καὶ ἥξουσιν λαοὶ πολλοὶ καὶ ἔθνη πολλὰ ἐκζητῆσαι τὸ πρόσωπον κυρίου παντοκράτορος ἐν Ιερουσαλημ καὶ τοῦ ἐξιλάσκεσθαι τὸ πρόσωπον κυρίου
AT greco 8,23 τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐὰν ἐπιλάβωνται δέκα ἄνδρες ἐκ πασῶν τῶν γλωσσῶν τῶν ἐθνῶν καὶ ἐπιλάβωνται τοῦ κρασπέδου ἀνδρὸς Ιουδαίου λέγοντες πορευσόμεθα μετὰ σοῦ διότι ἀκηκόαμεν ὅτι ὁ θεὸς μεθ’ ὑμῶν ἐστιν