Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Tobia S (Codice Sinaitico)

AT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

AT greco 2 2,1 καὶ ἐπὶ Σαχερδονος βασιλέως κατῆλθον εἰς τὸν οἶκόν μου καὶ ἀπεδόθη μοι ἡ γυνή μου Αννα καὶ Τωβιας ὁ υἱός μου καὶ ἐν τῇ πεντηκοστῇ τῇ ἑορτῇ ἡμῶν ἥ ἐστιν ἁγία ἑπτὰ ἑβδομάδων ἐγενήθη μοι ἄριστον καλόν καὶ ἀνέπεσα τοῦ ἀριστῆσαι
Interconfessionale Mi metterò di sentinella, in piedi sulla mia torre, starò a spiare per vedere quel che Dio dirà, e come risponderà ai miei lamenti.
2,1 il profeta sentinella Is 21,6-8.11; Ger 6,17; Ez 3,17; 33,1-9; Mic 7,7.
AT greco 2,2 καὶ παρετέθη μοι ἡ τράπεζα καὶ παρετέθη μοι ὀψάρια πλείονα καὶ εἶπα τῷ Τωβια τῷ υἱῷ μου παιδίον βάδιζε καὶ ὃν ἂν εὕρῃς πτωχὸν τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν ἐκ Νινευητῶν αἰχμαλώτων ὃς μέμνηται ἐν ὅλῃ καρδίᾳ αὐτοῦ καὶ ἄγαγε αὐτὸν καὶ φάγεται κοινῶς μετ’ ἐμοῦ καὶ ἰδὲ προσμενῶ σε παιδίον μέχρι τοῦ σε ἐλθεῖν
Interconfessionale Il Signore mi rispose così: «Scrivi quel che ti rivelo, incidilo bene su tavolette, a chiare lettere, perché si leggano facilmente.
2,2 il messaggio di Dio messo per scritto Es 24,12; Dt 4,13; 27,8; Is 8,1; 30,8; Ger 30,2; 36,2; Ap 1,19.
AT greco 2,3 καὶ ἐπορεύθη Τωβιας ζητῆσαί τινα πτωχὸν τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν καὶ ἐπιστρέψας λέγει πάτερ καὶ εἶπα αὐτῷ ἰδοὺ ἐγώ παιδίον καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν πάτερ ἰδοὺ εἷς ἐκ τοῦ ἔθνους ἡμῶν πεφόνευται καὶ ἔρριπται ἐν τῇ ἀγορᾷ καὶ αὐτόθι νῦν ἐστραγγάληται
Interconfessionale Non è ancora giunto il momento che questa visione si avveri, ma alla fine tutto si realizzerà, come previsto. Attendila con fiducia e pazienza. Arriverà sicuramente e non tarderà.
2,3 la scadenza Dn 8,19; 10,14; 11,27.35. — ritardo 2Pt 3,9.
AT greco 2,4 καὶ ἀναπηδήσας ἀφῆκα τὸ ἄριστον πρὶν ἢ γεύσασθαί με αὐτοῦ καὶ ἀναιροῦμαι αὐτὸν ἐκ τῆς πλατείας καὶ εἰς ἓν τῶν οἰκιδίων ἔθηκα μέχρι τοῦ τὸν ἥλιον δύειν καὶ θάψω αὐτόν
Interconfessionale Scrivi così: L’uomo infedele a Dio soccomberà, ma il giusto vivrà per la sua fedeltà.
2,4 il giusto vivrà per la sua fedeltà: Rm 1,17; Gal 3,11; Eb 10,38. 2,4 L’uomo… soccomberà: altri: Egli è pieno d’orgoglio, non agisce rettamente. — fedeltà: altri: fede.
AT greco 2,5 ἐπιστρέψας οὖν ἐλουσάμην καὶ ἤσθιον τὸν ἄρτον μετὰ πένθους
Interconfessionale La ricchezza tradisce; gli uomini orgogliosi sono sempre agitati: spalancano la bocca come il mondo dei morti, e come la morte non si saziano mai. Conquistano una nazione dopo l’altra, assoggettano tutti i popoli.
2,5 La ricchezza: così il manoscritto ebraico di Qumran (vedi nota a 2,4); il testo ebraico più noto ha: il vino.
AT greco 2,6 καὶ ἐμνήσθην τοῦ ῥήματος τοῦ προφήτου ὅσα ἐλάλησεν Αμως ἐπὶ Βαιθηλ λέγων στραφήσονται ὑμῶν αἱ ἑορταὶ εἰς πένθος καὶ πᾶσαι αἱ ᾠδαὶ ὑμῶν εἰς θρῆνος καὶ ἔκλαυσα
Interconfessionale Ma i popoli conquistati diranno contro di loro parole ironiche e sprezzanti». «Ecco che cosa diranno: Guai a voi che accumulate ricchezze tolte agli altri e prendete i loro beni in pegno. Fino a quando agirete così?
2,6–12 Guai Is 10,1+.all’oppressore Ger 22,13-19. 2,6 parole ironiche Is 14,4; Mic 2,4. — chi accumula Is 5,8. — fino a quando? Sal 6,4.
AT greco 2,7 καὶ ὅτε ἔδυ ὁ ἥλιος ᾠχόμην καὶ ὀρύξας ἔθαψα αὐτόν
Interconfessionale 2,7 Quando meno ve lo aspettate spunteranno i vostri creditori e vi faranno tremare, e, a loro volta, vi prenderanno tutto.
AT greco 2,8 καὶ οἱ πλησίον μου κατεγέλων λέγοντες οὐ φοβεῖται οὐκέτι ἤδη γὰρ ἐπεζητήθη τοῦ φονευθῆναι περὶ τοῦ πράγματος τούτου καὶ ἀπέδρα καὶ πάλιν ἰδοὺ θάπτει τοὺς νεκρούς
Interconfessionale Voi avete saccheggiato molti popoli, ma gli altri popoli saccheggeranno voi. E questo a causa del sangue che avete versato e della violenza fatta alle nazioni, alle città e ai loro abitanti.
2,8 chi saccheggia sarà saccheggiato Is 33,1; Ger 30,16; 50,10.29; Abd 15; Ap 18,6-7; cfr. Ger 2,19.
AT greco 2,9 καὶ αὐτῇ τῇ νυκτὶ ἐλουσάμην καὶ εἰσῆλθον εἰς τὴν αὐλήν μου καὶ ἐκοιμήθην παρὰ τὸν τοῖχον τῆς αὐλῆς καὶ τὸ πρόσωπόν μου ἀνακεκαλυμμένον διὰ τὸ καῦμα
Interconfessionale 2,9 Guai a voi che avete arricchito la vostra casa con guadagni illeciti e volevate costruirvi un rifugio sicuro contro i colpi della sfortuna.
AT greco 2,10 καὶ οὐκ ᾔδειν ὅτι στρουθία ἐν τῷ τοίχῳ ἐπάνω μού εἰσιν καὶ ἐκάθισεν τὸ ἀφόδευμα αὐτῶν εἰς τοὺς ὀφθαλμούς μου θερμὸν καὶ ἐπήγαγεν λευκώματα καὶ ἐπορευόμην πρὸς τοὺς ἰατροὺς θεραπευθῆναι καὶ ὅσῳ ἐνεχρίοσάν με τὰ φάρμακα τοσούτῳ μᾶλλον ἐξετυφλοῦντο οἱ ὀφθαλμοί μου τοῖς λευκώμασιν μέχρι τοῦ ἀποτυφλωθῆναι καὶ ἤμην ἀδύνατος τοῖς ὀφθαλμοῖς ἔτη τέσσαρα καὶ πάντες οἱ ἀδελφοί μου ἐλυποῦντο περὶ ἐμοῦ καὶ Αχιαχαρος ἔτρεφέν με ἔτη δύο πρὸ τοῦ αὐτὸν βαδίσαι εἰς τὴν Ἐλυμαΐδα
Interconfessionale I vostri progetti hanno disonorato la vostra casa; distruggendo numerosi popoli avete decretato la vostra rovina.
2,10 distruggere numerosi popoli Ab 1,17; Is 10,7.
AT greco 2,11 καὶ ἐν τῷ χρόνῳ ἐκείνῳ Αννα ἡ γυνή μου ἠριθεύετο ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς γυναικείοις
Interconfessionale Perfino le pietre dei muri grideranno, per accusarvi, e le travi di legno faranno eco.
2,11 le pietre grideranno Lc 19,40.
AT greco 2,12 καὶ ἀπέστελλε τοῖς κυρίοις αὐτῶν καὶ ἀπεδίδουν αὐτῇ τὸν μισθόν καὶ ἐν τῇ ἑβδόμῃ τοῦ Δύστρου ἐξέτεμε τὸν ἱστὸν καὶ ἀπέστειλεν αὐτὸν τοῖς κυρίοις καὶ ἔδωκαν αὐτῇ τὸν μισθὸν πάντα καὶ ἔδωκαν αὐτῇ ἐφ’ ἑστίᾳ ἔριφον ἐξ αἰγῶν
Interconfessionale Guai a voi che costruite la grandezza della città sull’omicidio e l’oppressione!
2,12 grandezza della città costruita sul crimine Ger 22,13; Mic 3,10.
AT greco 2,13 καὶ ὅτε εἰσῆλθεν πρός με ὁ ἔριφος ἤρξατο κράζειν καὶ ἐκάλεσα αὐτὴν καὶ εἶπα πόθεν τὸ ἐρίφιον τοῦτο μήποτε κλεψιμαῖόν ἐστιν ἀπόδος αὐτὸ τοῖς κυρίοις αὐτοῦ οὐ γὰρ ἐξουσίαν ἔχομεν ἡμεῖς φαγεῖν οὐδὲν κλεψιμαῖον
Interconfessionale Gente di ogni paese ha faticato per costruirla, ma invano. Ora il loro lavoro è consumato dal fuoco. Questa non è forse l’opera del Signore dell’universo?
2,13 lavoro consumato dal fuoco Ger 51,58.
AT greco 2,14 καὶ λέγει μοι αὐτή δόσει δέδοταί μοι ἐπὶ τῷ μισθῷ καὶ οὐκ ἐπίστευον αὐτῇ καὶ ἔλεγον ἀποδοῦναι τοῖς κυρίοις καὶ προσηρυθρίων χάριν τούτου πρὸς αὐτήν εἶτα ἀποκριθεῖσα λέγει μοι καὶ ποῦ εἰσιν αἱ ἐλεημοσύναι σου ποῦ εἰσιν αἱ δικαιοσύναι σου ἰδὲ ταῦτα μετὰ σοῦ γνωστά ἐστιν
Interconfessionale Come l’acqua riempie il mare, così la conoscenza del Signore glorioso riempirà tutta la terra.
2,14 Come l’acqua riempie il mare, la conoscenza dei Signore glorioso riempirà la terra Is 11,9.