Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Tobia BA (Codice Vaticano e Alessandrino)

AT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

AT greco 2 2,1 ὅτε δὲ κατῆλθον εἰς τὸν οἶκόν μου καὶ ἀπεδόθη μοι Αννα ἡ γυνή μου καὶ Τωβιας ὁ υἱός μου ἐν τῇ πεντηκοστῇ τῇ ἑορτῇ ἥ ἐστιν ἁγία ἑπτὰ ἑβδομάδων ἐγενήθη ἄριστον καλόν μοι καὶ ἀνέπεσα τοῦ φαγεῖν
Interconfessionale Gente di Giuda, ecco che viene sui monti un messaggero di pace. Celebra, Giuda, le tue feste, mantieni quel che hai promesso a Dio solennemente. Il malvagio non invaderà più la tua terra: egli è stato completamente annientato.
2,1 un messaggero di pace e di una buona notizia Is 52,7. — mantenere le promesse Nm 30,3. 2,1 In alcune edizioni della Bibbia 2,1 figura come 1,15 e 2,1-14 è numerato come 2,1-13. — il malvagio: si riferisce di nuovo al re di Assiria (vedi 1,11).
AT greco 2,2 καὶ ἐθεασάμην ὄψα πολλὰ καὶ εἶπα τῷ υἱῷ μου βάδισον καὶ ἄγαγε ὃν ἐὰν εὕρῃς τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν ἐνδεῆ ὃς μέμνηται τοῦ κυρίου καὶ ἰδοὺ μενῶ σε
Interconfessionale Si avvicina un distruttore, avanza contro di te, Ninive. Soldati, vigilate sulle fortezze! Sorvegliate le strade! Preparatevi a combattere, riunite tutte le vostre forze!
2,2 attacco di Ninive Is 21,2. 2,2 Ninive: assente nel testo ebraico.
AT greco 2,3 καὶ ἐλθὼν εἶπεν πάτερ εἷς ἐκ τοῦ γένους ἡμῶν ἐστραγγαλωμένος ἔρριπται ἐν τῇ ἀγορᾷ
Interconfessionale Il Signore ridà la prosperità ai discendenti di Giacobbe, rinnova la grandezza d’Israele: la vigna che i briganti avevano devastato e saccheggiato.
2,3 il Signore restaura (Israele) Sof 3,14-20; Sal 80,15; 90,13; Tb 13,6. — vigna (simbolo del popolo di Dio) Is 5,1-7. — saccheggiata Sal 80,13-17.
AT greco 2,4 κἀγὼ πρὶν ἢ γεύσασθαί με ἀναπηδήσας ἀνειλόμην αὐτὸν εἴς τι οἴκημα ἕως οὗ ἔδυ ὁ ἥλιος
Interconfessionale I soldati nemici hanno lo scudo tinto di rosso e portano vestiti scarlatti. Nel momento dell’attacco i carri da guerra scintillano come il fuoco e le lance lampeggiano.
2,4 caduta di Ninive Sof 2,13-15. 2,4 le lance lampeggiano: altri: i cavalieri si agitano.
AT greco 2,5 καὶ ἐπιστρέψας ἐλουσάμην καὶ ἤσθιον τὸν ἄρτον μου ἐν λύπῃ
Interconfessionale 2,5 I carri si lanciano all’assalto per le strade e per le piazze, sono come torce accese, saettano veloci come frecce.
AT greco 2,6 καὶ ἐμνήσθην τῆς προφητείας Αμως καθὼς εἶπεν στραφήσονται αἱ ἑορταὶ ὑμῶν εἰς πένθος καὶ πᾶσαι αἱ εὐφροσύναι ὑμῶν εἰς θρῆνον καὶ ἔκλαυσα
Interconfessionale Il re di Ninive fa l’appello dei suoi generali, ma quelli, accorrendo, si urtano. I nemici danno l’assalto alle mura tutti compatti sotto i loro scudi.
2,6 Il re di Ninive: in ebraico il verbo è privo di soggetto, ma si suppone che sia il re (di Ninive).
AT greco 2,7 καὶ ὅτε ἔδυ ὁ ἥλιος ᾠχόμην καὶ ὀρύξας ἔθαψα αὐτόν
Interconfessionale Le porte sui fiumi d’improvviso sono forzate. Il palazzo reale è scosso.
2,7 La città di Ninive è costruita presso il fiume Tigri ed è attraversata da un suo affluente, il Koser, sul quale si affaccia il palazzo reale.
AT greco 2,8 καὶ οἱ πλησίον ἐπεγέλων λέγοντες οὐκέτι φοβεῖται φονευθῆναι περὶ τοῦ πράγματος τούτου καὶ ἀπέδρα καὶ ἰδοὺ πάλιν θάπτει τοὺς νεκρούς
Interconfessionale La statua della dea è portata via. Le donne che ne avevano cura gemono come colombe, per il dolore, si percuotono il petto.
2,8 la statua della dea: così seguendo in parte l’antica traduzione greca; forse si tratta della dea assira Istar. Il testo ebraico è per noi oscuro.
AT greco 2,9 καὶ ἐν αὐτῇ τῇ νυκτὶ ἀνέλυσα θάψας καὶ ἐκοιμήθην μεμιαμμένος παρὰ τὸν τοῖχον τῆς αὐλῆς καὶ τὸ πρόσωπόν μου ἀκάλυπτον ἦν
Interconfessionale 2,9 Ninive è come un serbatoio che perde acqua da tutte le parti. Gridano: «Fermatevi! Fermatevi!», ma i fuggiaschi neanche si voltano.
AT greco 2,10 καὶ οὐκ ᾔδειν ὅτι στρουθία ἐν τῷ τοίχῳ ἐστίν καὶ τῶν ὀφθαλμῶν μου ἀνεῳγότων ἀφώδευσαν τὰ στρουθία θερμὸν εἰς τοὺς ὀφθαλμούς μου καὶ ἐγενήθη λευκώματα εἰς τοὺς ὀφθαλμούς μου καὶ ἐπορεύθην πρὸς ἰατρούς καὶ οὐκ ὠφέλησάν με Αχιαχαρος δὲ ἔτρεφέν με ἕως οὗ ἐπορεύθη εἰς τὴν Ἐλυμαΐδα
Interconfessionale 2,10 «Saccheggiate l’argento, saccheggiate l’oro!». Le ricchezze della città sono immense, è piena di tesori di ogni genere.
AT greco 2,11 καὶ ἡ γυνή μου Αννα ἠριθεύετο ἐν τοῖς γυναικείοις
Interconfessionale 2,11 Devastazione, saccheggio, desolazione! Tutti si perdono di coraggio, le ginocchia tremano, i corpi rabbrividiscono e i volti diventano pallidi.
AT greco 2,12 καὶ ἀπέστελλε τοῖς κυρίοις καὶ ἀπέδωκαν αὐτῇ καὶ αὐτοὶ τὸν μισθὸν προσδόντες καὶ ἔριφον
Interconfessionale Dov’è ora la città simile alla tana dei leoni dove i giovani leoni venivano nutriti? Là il leone, la leonessa e i leoncelli potevano muoversi sicuri e indisturbati.
2,12–13 Questa descrizione del leone e della sua ferocia fa ricordare un celebre bassorilievo del palazzo reale di Assurbanipal, a Ninive, dove è raffigurata una caccia al leone. Essa è però anche un’efficace raffigurazione simbolica della potenza dell’impero assiro.
AT greco 2,13 ὅτε δὲ ἦλθεν πρός με ἤρξατο κράζειν καὶ εἶπα αὐτῇ πόθεν τὸ ἐρίφιον μὴ κλεψιμαῖόν ἐστιν ἀπόδος αὐτὸ τοῖς κυρίοις οὐ γὰρ θεμιτόν ἐστιν φαγεῖν κλεψιμαῖον
Interconfessionale 2,13 Il leone catturava e sbranava le sue prede per le leonesse e per i giovani leoni, con queste prede riempiva le sue tane.
AT greco 2,14 ἡ δὲ εἶπεν δῶρον δέδοταί μοι ἐπὶ τῷ μισθῷ καὶ οὐκ ἐπίστευον αὐτῇ καὶ ἔλεγον ἀποδιδόναι αὐτὸ τοῖς κυρίοις καὶ ἠρυθρίων πρὸς αὐτήν ἡ δὲ ἀποκριθεῖσα εἶπέν μοι ποῦ εἰσιν αἱ ἐλεημοσύναι σου καὶ αἱ δικαιοσύναι σου ἰδοὺ γνωστὰ πάντα μετὰ σοῦ
Interconfessionale Il Signore dell’universo dice: «Io agirò contro di te, Ninive, farò incendiare i tuoi carri da guerra, i tuoi leoncelli saranno uccisi in battaglia. Farò finire le tue scorrerie sulla terra, non si udrà più la voce dei tuoi messaggeri».
2,14 Io agirò contro di te Na 3,5; Ger 21,13; Ez 26,3; 28,22. — la fine del predatore Ger 51,13; Ez 19,8-9.