Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Odi

AT greco Torna al libro

CEI 2008 Vai al libro

AT greco 2 2,1 πρόσεχε οὐρανέ καὶ λαλήσω καὶ ἀκουέτω γῆ ῥήματα ἐκ στόματός μου
CEI 2008 Figlio, se ti presenti per servire il Signore,
prepàrati alla tentazione.
2,1

2,1a NV,(2,1b) aggiunge: resta saldo nella giustizia e nel timore.
2,2a NVg (2,2b) aggiunge: tendi l’orecchio e accogli parole sagge.
2,5c NVg omette.
2,6b NVg (2,6c) aggiunge: persisti nel tuo timore e invecchia in esso.
2,9c NVg (2,10) invece: Voi che temete il Signore, amatelo, / e i vostri cuori saranno ricolmi di luce.
2,11b NVg (2,13c) aggiunge: e protegge coloro che lo ricerca?visintro=1&o sinceramente
2,14a NVg (2,16b) aggiunge: e avete abbandonato le rette vie, deviando in quelle perverse
2,17b NVg (2,21) aggiunge: Quelli che temono il Signore osservano i suoi comandamenti / e attendono con pazienza finché egli non volge il suo sguardo.
2,18ab NVg (2,22) invece: dicendo: «Se non faremo penitenza, / cadremo nelle mani del Signore e non in quelle degli uomini;2,1-11 Pazienza e fiducia nelle proveb>
AT greco 2,2 προσδοκάσθω ὡς ὑετὸς τὸ ἀπόφθεγμά μου καὶ καταβήτω ὡς δρόσος τὰ ῥήματά μου ὡσεὶ ὄμβρος ἐπ’ ἄγρωστιν καὶ ὡσεὶ νιφετὸς ἐπὶ χόρτον
CEI 2008 2,2 Abbi un cuore retto e sii costante,
non ti smarrire nel tempo della prova.
2,2
AT greco 2,3 ὅτι ὄνομα κυρίου ἐκάλεσα δότε μεγαλωσύνην τῷ θεῷ ἡμῶν
CEI 2008 2,3 Stai unito a lui senza separartene,
perché tu sia esaltato nei tuoi ultimi giorni.
2,3
AT greco 2,4 θεός ἀληθινὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ καὶ πᾶσαι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ κρίσις θεὸς πιστός καὶ οὐκ ἔστιν ἀδικία δίκαιος καὶ ὅσιος κύριος
CEI 2008 2,4 Accetta quanto ti capita
e sii paziente nelle vicende dolorose,
2,4
AT greco 2,5 ἡμάρτοσαν οὐκ αὐτῷ τέκνα μωμητά γενεὰ σκολιὰ καὶ διεστραμμένη
CEI 2008 2,5 perché l'oro si prova con il fuoco
e gli uomini ben accetti nel crogiuolo del dolore.
Nelle malattie e nella povertà confida in lui.
2,5
AT greco 2,6 ταῦτα κυρίῳ ἀνταποδίδοτε οὕτω λαὸς μωρὸς καὶ οὐχὶ σοφός οὐκ αὐτὸς οὗτός σου πατὴρ ἐκτήσατό σε καὶ ἐποίησέν σε καὶ ἔκτισέν σε
CEI 2008 2,6 Affìdati a lui ed egli ti aiuterà,
raddrizza le tue vie e spera in lui.
2,6
AT greco 2,7 μνήσθητε ἡμέρας αἰῶνος σύνετε ἔτη γενεᾶς γενεῶν ἐπερώτησον τὸν πατέρα σου καὶ ἀναγγελεῖ σοι τοὺς πρεσβυτέρους σου καὶ ἐροῦσίν σοι
CEI 2008 2,7 Voi che temete il Signore, aspettate la sua misericordia
e non deviate, per non cadere.
2,7
AT greco 2,8 ὅτε διεμέριζεν ὁ ὕψιστος ἔθνη ὡς διέσπειρεν υἱοὺς Αδαμ ἔστησεν ὅρια ἐθνῶν κατὰ ἀριθμὸν ἀγγέλων θεοῦ
CEI 2008 2,8 Voi che temete il Signore, confidate in lui,
e la vostra ricompensa non verrà meno.
2,8
AT greco 2,9 καὶ ἐγενήθη μερὶς κυρίου λαὸς αὐτοῦ Ιακωβ σχοίνισμα κληρονομίας αὐτοῦ Ισραηλ
CEI 2008 2,9 Voi che temete il Signore, sperate nei suoi benefici,
nella felicità eterna e nella misericordia,
poiché la sua ricompensa è un dono eterno e gioioso.
2,9
AT greco 2,10 αὐτάρκησεν αὐτὸν ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐν δίψει καύματος ἐν ἀνύδρῳ ἐκύκλωσεν αὐτὸν καὶ ἐπαίδευσεν αὐτὸν καὶ διεφύλαξεν αὐτὸν ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ
CEI 2008 2,10 Considerate le generazioni passate e riflettete:
chi ha confidato nel Signore ed è rimasto deluso?
O chi ha perseverato nel suo timore e fu abbandonato?
O chi lo ha invocato e da lui è stato trascurato?
2,10
AT greco 2,11 ὡς ἀετὸς σκεπάσαι νοσσιὰν αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τοῖς νεοσσοῖς αὐτοῦ ἐπεπόθησεν διεὶς τὰς πτέρυγας αὐτοῦ ἐδέξατο αὐτοὺς καὶ ἀνέλαβεν αὐτοὺς ἐπὶ τῶν μεταφρένων αὐτοῦ
CEI 2008 2,11 Perché il Signore è clemente e misericordioso,
perdona i peccati e salva al momento della tribolazione.
2,11
AT greco 2,12 κύριος μόνος ἦγεν αὐτούς καὶ οὐκ ἦν μετ’ αὐτῶν θεὸς ἀλλότριος
CEI 2008 Guai ai cuori pavidi e alle mani indolenti
e al peccatore che cammina su due strade!
2,12-18 I frutti del timore del Signore
AT greco 2,13 ἀνεβίβασεν αὐτοὺς ἐπὶ τὴν ἰσχὺν τῆς γῆς ἐψώμισεν αὐτοὺς γενήματα ἀγρῶν ἐθήλασαν μέλι ἐκ πέτρας καὶ ἔλαιον ἐκ στερεᾶς πέτρας
CEI 2008 2,13 Guai al cuore indolente che non ha fede,
perché non avrà protezione.
2,13
AT greco 2,14 βούτυρον βοῶν καὶ γάλα προβάτων μετὰ στέατος ἀρνῶν καὶ κριῶν υἱῶν ταύρων καὶ τράγων μετὰ στέατος νεφρῶν πυροῦ καὶ αἷμα σταφυλῆς ἔπιον οἶνον
CEI 2008 2,14 Guai a voi che avete perduto la perseveranza:
che cosa farete quando il Signore verrà a visitarvi?
2,14
AT greco 2,15 καὶ ἔφαγεν Ιακωβ καὶ ἐνεπλήσθη καὶ ἀπελάκτισεν ὁ ἠγαπημένος ἐλιπάνθη ἐπαχύνθη ἐπλατύνθη καὶ ἐγκατέλιπεν θεὸν τὸν ποιήσαντα αὐτὸν καὶ ἀπέστη ἀπὸ θεοῦ σωτῆρος αὐτοῦ
CEI 2008 2,15 Quelli che temono il Signore non disobbediscono alle sue parole,
quelli che lo amano seguono le sue vie.
2,15
AT greco 2,16 παρώξυνάν με ἐπ’ ἀλλοτρίοις ἐν βδελύγμασιν αὐτῶν ἐξεπίκρανάν με
CEI 2008 2,16 Quelli che temono il Signore cercano di piacergli,
quelli che lo amano si saziano della legge.
2,16
AT greco 2,17 ἔθυσαν δαιμονίοις καὶ οὐ θεῷ θεοῖς οἷς οὐκ ᾔδεισαν καινοὶ καὶ πρόσφατοι ἥκασιν οὓς οὐκ ᾔδεισαν οἱ πατέρες αὐτῶν
CEI 2008 2,17 Quelli che temono il Signore tengono pronti i loro cuori
e si umiliano al suo cospetto.
2,17
AT greco 2,18 θεὸν τὸν γεννήσαντά σε ἐγκατέλιπες καὶ ἐπελάθου θεοῦ τοῦ τρέφοντός σε
CEI 2008 2,18 "Gettiamoci nelle mani del Signore
e non in quelle degli uomini;