Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Siracide

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 10 10,1κριτὴς σοφὸς παιδεύσει τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ ἡγεμονία συνετοῦ τεταγμένη ἔσται
Interconfessionale SirUn politico saggio educa il suo popolo
e governa in modo intelligente e costruttivo.
Rimandi
10,1 un politico saggio Prv 8,15-16; Sap 6,24.
AT greco 10,2κατὰ τὸν κριτὴν τοῦ λαοῦ οὕτως καὶ οἱ λειτουργοὶ αὐτοῦ καὶ κατὰ τὸν ἡγούμενον τῆς πόλεως πάντες οἱ κατοικοῦντες αὐτήν
Interconfessionale Sir10,2Come è il capo di stato, tali sono i suoi ministri,
e come è chi comanda una città, tali saranno tutti i cittadini.
AT greco 10,3βασιλεὺς ἀπαίδευτος ἀπολεῖ τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ πόλις οἰκισθήσεται ἐν συνέσει δυναστῶν
Interconfessionale Sir10,3Un sovrano ignorante porta il popolo alla rovina,
e una comunità per fare progressi ha bisogno di governanti intelligenti.
AT greco 10,4ἐν χειρὶ κυρίου ἡ ἐξουσία τῆς γῆς καὶ τὸν χρήσιμον ἐγερεῖ εἰς καιρὸν ἐπ’ αὐτῆς
Interconfessionale SirOra il Signore ha potere su tutta la terra,
e quando vuole fa sorgere l’uomo adatto.
Rimandi
10,4 il Signore ha potere Ger 27,5. — fa sorgere l’uomo adatto Is 11,2-5; Prv 8,15-16.
AT greco 10,5ἐν χειρὶ κυρίου εὐοδία ἀνδρός καὶ προσώπῳ γραμματέως ἐπιθήσει δόξαν αὐτοῦ
Interconfessionale SirIl successo di un uomo dipende dal Signore.
Egli fa risplendere la sua gloria nel legislatore.
Rimandi
10,5 la sua gloria nel legislatore (ebraico) Rm 13,1.
Note al Testo
10,5 nel legislatore: così secondo l’ebraico; il greco ha: nello scriba.
AT greco 10,6ἐπὶ παντὶ ἀδικήματι μὴ μηνιάσῃς τῷ πλησίον καὶ μὴ πρᾶσσε μηδὲν ἐν ἔργοις ὕβρεως
Interconfessionale SirNon arrabbiarti con il tuo vicino quando ti fa un torto,
non reagire mai sotto la spinta della rabbia.
Rimandi
10,6 Non arrabbiarti 27,30+.
AT greco 10,7μισητὴ ἔναντι κυρίου καὶ ἀνθρώπων ὑπερηφανία καὶ ἐξ ἀμφοτέρων πλημμελὴς ἡ ἀδικία
Interconfessionale Sir10,7Sia il Signore sia gli uomini detestano il superbo,
né l’uno né l’altro sopportano chi fa cose ingiuste.
AT greco 10,8βασιλεία ἀπὸ ἔθνους εἰς ἔθνος μετάγεται διὰ ἀδικίας καὶ ὕβρεις καὶ χρήματα
Interconfessionale Sir10,8Il potere passa da un popolo all’altro
a causa dell’ingiustizia, della violenza e della brama di ricchezze.
L’ingiustizia più grande è quella di chi ama i soldi,
egli sarebbe disposto a vendere anche la sua anima.
AT greco 10,9τί ὑπερηφανεύεται γῆ καὶ σποδός ὅτι ἐν ζωῇ ἔρριψα τὰ ἐνδόσθια αὐτοῦ
Interconfessionale SirCosa pretende di essere chi è fatto di terra e di cenere?
Anche da vivo l’uomo ha un corpo fragile
dato che è destinato a perire.
Rimandi
10,9 di terra e di cenere 17,32; Gn 18,27.
Note al Testo
10,9 l’uomo… perire: testo per noi oscuro.
AT greco 10,10μακρὸν ἀρρώστημα σκώπτει ἰατρός καὶ βασιλεὺς σήμερον καὶ αὔριον τελευτήσει
Interconfessionale SirUna lunga malattia sfida ogni sforzo del medico,
anche se è un re, domani è cadavere.
Note al Testo
10,10 Una lunga… medico: il senso del testo greco è incerto, e anche l’ebraico non è chiaro.
AT greco 10,11ἐν γὰρ τῷ ἀποθανεῖν ἄνθρωπον κληρονομήσει ἑρπετὰ καὶ θηρία καὶ σκώληκας
Interconfessionale SirQuando un uomo muore ed è sepolto,
ha in sorte rettili, insetti e vermi.
Rimandi
10,11 vermi Is 14,11; Gb 17,14.
Note al Testo
10,11 insetti: altri: belve.
AT greco 10,12ἀρχὴ ὑπερηφανίας ἀνθρώπου ἀφίστασθαι ἀπὸ κυρίου καὶ ἀπὸ τοῦ ποιήσαντος αὐτὸν ἀπέστη ἡ καρδία αὐτοῦ
Interconfessionale SirUn uomo comincia a fare il superbo quando si separa da Dio
e si ribella contro colui che l’ha fatto.
Rimandi
10,12 comincia a fare il superbo Dt 8,14.
AT greco 10,13ὅτι ἀρχὴ ὑπερηφανίας ἁμαρτία καὶ ὁ κρατῶν αὐτῆς ἐξομβρήσει βδέλυγμα διὰ τοῦτο παρεδόξασεν κύριος τὰς ἐπαγωγὰς καὶ κατέστρεψεν εἰς τέλος αὐτούς
Interconfessionale Sir10,13È proprio così: l’orgoglio comincia con il peccato;
quelli che vanno per questa strada non seminano che cattiveria.
Per questo il Signore ha smascherato la miseria degli orgogliosi,
li ha castigati fino allo sterminio.
AT greco 10,14θρόνους ἀρχόντων καθεῖλεν ὁ κύριος καὶ ἐκάθισεν πραεῖς ἀντ’ αὐτῶν
Interconfessionale SirIl Signore ha rovesciato gli arroganti dai troni,
ha messo persone tolleranti al loro posto.
Rimandi
10,14 ha rovesciato, ha messo al loro posto 33,12; 1 Sam 2,4-8; Lc 1,51-52. — tolleranti Mt 5,5; Lc 1,51-52.
AT greco 10,15ῥίζας ἐθνῶν ἐξέτιλεν ὁ κύριος καὶ ἐφύτευσεν ταπεινοὺς ἀντ’ αὐτῶν
Interconfessionale Sir10,15Il Signore ha perfino sradicato certe nazioni,
per far posto agli umili.
AT greco 10,16χώρας ἐθνῶν κατέστρεψεν ὁ κύριος καὶ ἀπώλεσεν αὐτὰς ἕως θεμελίων γῆς
Interconfessionale Sir10,16Egli ha sconvolto le terre abitate dai popoli
e le ha distrutte in profondità;
AT greco 10,17ἐξῆρεν ἐξ αὐτῶν καὶ ἀπώλεσεν αὐτοὺς καὶ κατέπαυσεν ἀπὸ γῆς τὸ μνημόσυνον αὐτῶν
Interconfessionale Siri popoli poi li ha tolti di mezzo annientandoli,
facendo scomparire dalla terra ogni loro ricordo.
Rimandi
10,17 far scomparire ogni loro ricordo 41,11; 44,9; Dt 9,14+; Sal 109,13+; Qo 2,16+; cfr. Sir 37,26.
AT greco 10,18οὐκ ἔκτισται ἀνθρώποις ὑπερηφανία οὐδὲ ὀργὴ θυμοῦ γεννήμασιν γυναικῶν
Interconfessionale Sir10,18È proprio vero: l’orgoglio non è stato fatto per gli uomini,
l’arroganza non va bene per chi appartiene alla stirpe umana.
AT greco 10,19σπέρμα ἔντιμον ποῖον σπέρμα ἀνθρώπου σπέρμα ἔντιμον ποῖον οἱ φοβούμενοι τὸν κύριον σπέρμα ἄτιμον ποῖον σπέρμα ἀνθρώπου σπέρμα ἄτιμον ποῖον οἱ παραβαίνοντες ἐντολάς
Interconfessionale SirQuale stirpe merita onore? Quella dell’uomo.
Chi è degno di essere onorato? Chi ubbidisce al Signore.
Quale stirpe non merita onore? Quella dell’uomo.
Chi non è degno di essere onorato? Chi non osserva i comandamenti.
Rimandi
10,19 ubbidire al Signore Sir 1,11. — non osservare i comandamenti Sir 19,24; cfr. 31,10.
AT greco 10,20ἐν μέσῳ ἀδελφῶν ὁ ἡγούμενος αὐτῶν ἔντιμος καὶ οἱ φοβούμενοι κύριον ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ
Interconfessionale Sir10,20Il capo è onorato dalla sua comunità,
il Signore tiene conto solo di chi gli ubbidisce.
AT greco 10,21
Interconfessionale Sir10,21Se credi nel Signore piacerai a lui,
se sei orgoglioso e ostinato ti rifiuterà.
AT greco 10,22πλούσιος καὶ ἔνδοξος καὶ πτωχός τὸ καύχημα αὐτῶν φόβος κυρίου
Interconfessionale SirAnche lo straniero, il forestiero e il povero
possono essere fieri di credere nel Signore.
Rimandi
10,22 fieri 9,16+.
Note al Testo
10,22 anche lo straniero, il forestiero e il povero: fondandosi sull’ebraico, alcuni correggono il testo greco e leggono: il convertito, lo straniero e il povero.
AT greco 10,23οὐ δίκαιον ἀτιμάσαι πτωχὸν συνετόν καὶ οὐ καθήκει δοξάσαι ἄνδρα ἁμαρτωλόν
Interconfessionale Sir10,23Non è giusto disprezzare un uomo intelligente perché è povero
ma è sconveniente inchinarsi davanti a un disonesto.
AT greco 10,24μεγιστὰν καὶ κριτὴς καὶ δυνάστης δοξασθήσεται καὶ οὐκ ἔστιν αὐτῶν τις μείζων τοῦ φοβουμένου τὸν κύριον
Interconfessionale SirUn capo, un magistrato, un principe meritano molto onore,
ma nessuno di loro è più grande di chi ama il Signore.
Rimandi
AT greco 10,25οἰκέτῃ σοφῷ ἐλεύθεροι λειτουργήσουσιν καὶ ἀνὴρ ἐπιστήμων οὐ γογγύσει
Interconfessionale SirPerfino uomini liberi si metteranno a servizio di un servo saggio
e le persone intelligenti non avranno niente da ridire.
Rimandi
10,25 servo saggio Prv 17,2; cfr. Prv 11,29.
AT greco 10,26μὴ σοφίζου ποιῆσαι τὸ ἔργον σου καὶ μὴ δοξάζου ἐν καιρῷ στενοχωρίας σου
Interconfessionale SirNon insuperbirti quando fai il tuo dovere,
e non darti delle arie quando sei nel bisogno.
Rimandi
10,26 Non insuperbirti… Lc 17,10.
AT greco 10,27κρείσσων ἐργαζόμενος καὶ περισσεύων ἐν πᾶσιν ἢ περιπατῶν δοξαζόμενος καὶ ἀπορῶν ἄρτων
Interconfessionale SirÈ meglio lavorare e avere più del necessario,
piuttosto che vantarsi e non avere di che mangiare.
Rimandi
10,27 vantarsi e non avere di che mangiare Prv 12,9.
AT greco 10,28τέκνον ἐν πραΰτητι δόξασον τὴν ψυχήν σου καὶ δὸς αὐτῇ τιμὴν κατὰ τὴν ἀξίαν αὐτῆς
Interconfessionale SirFiglio mio, abbi una moderata stima di te,
valuta te stesso con un giudizio veritiero.
Rimandi
10,28 moderata stima 10,24+.
AT greco 10,29τὸν ἁμαρτάνοντα εἰς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίς δικαιώσει καὶ τίς δοξάσει τὸν ἀτιμάζοντα τὴν ζωὴν αὐτοῦ
Interconfessionale Sir10,29Nessuno può dichiarare innocente chi accusa se stesso,
e nessuno può stimare chi si disprezza.
AT greco 10,30πτωχὸς δοξάζεται δι’ ἐπιστήμην αὐτοῦ καὶ πλούσιος δοξάζεται διὰ τὸν πλοῦτον αὐτοῦ
Interconfessionale SirUn povero sarà stimato per la sua intelligenza,
e un ricco per i suoi soldi.
Rimandi
10,30 stimato per l’intelligenza 10,20; 11,1.
AT greco 10,31ὁ δεδοξασμένος ἐν πτωχείᾳ καὶ ἐν πλούτῳ ποσαχῶς καὶ ὁ ἄδοξος ἐν πλούτῳ καὶ ἐν πτωχείᾳ ποσαχῶς
Interconfessionale Sir10,31Se uno è stimato quando è povero,
tanto più lo sarà se diventerà ricco;
ma se uno è disprezzato quando è ricco,
lo sarà ancor di più se diventerà povero.