Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Sapienza

AT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

AT greco 5 5,1 τότε στήσεται ἐν παρρησίᾳ πολλῇ ὁ δίκαιος κατὰ πρόσωπον τῶν θλιψάντων αὐτὸν καὶ τῶν ἀθετούντων τοὺς πόνους αὐτοῦ
Interconfessionale Signore, ricordati di quel che ci è accaduto guarda, vedi il nostro obbrobrio.
5,1 ricordati… Gdc 16,28; 1Sam 1,11; 2Re 20,3; Sal 89,51; 106,4; 137,7; Lc 23,42. — guarda, vedi… Lam 1,9+; Is 63,15.
AT greco 5,2 ἰδόντες ταραχθήσονται φόβῳ δεινῷ καὶ ἐκστήσονται ἐπὶ τῷ παραδόξῳ τῆς σωτηρίας
Interconfessionale I nostri beni sono passati a estranei, le nostre case a stranieri.
5,2 i nostri beni sono passati a stranieri Abd 11; cfr. Is 60,5.
AT greco 5,3 ἐροῦσιν ἐν ἑαυτοῖς μετανοοῦντες καὶ διὰ στενοχωρίαν πνεύματος στενάξονται καὶ ἐροῦσιν
Interconfessionale I nostri padri sono morti: siamo rimasti orfani e le nostre madri vedove.
5,3 orfani Gv 14,18. — e vedove Sal 68,6.
AT greco 5,4 οὗτος ἦν ὃν ἔσχομέν ποτε εἰς γέλωτα καὶ εἰς παραβολὴν ὀνειδισμοῦ οἱ ἄφρονες τὸν βίον αὐτοῦ ἐλογισάμεθα μανίαν καὶ τὴν τελευτὴν αὐτοῦ ἄτιμον
Interconfessionale Per bere l’acqua dei nostri pozzi dobbiamo pagare, dobbiamo comprare la legna dei nostri boschi.
5,4 dobbiamo pagare cfr. Is 55,1.
AT greco 5,5 πῶς κατελογίσθη ἐν υἱοῖς θεοῦ καὶ ἐν ἁγίοις ὁ κλῆρος αὐτοῦ ἐστιν
Interconfessionale 5,5 I nostri persecutori ci sono addosso; siamo sfiniti, non abbiamo riposo.
AT greco 5,6 ἄρα ἐπλανήθημεν ἀπὸ ὁδοῦ ἀληθείας καὶ τὸ τῆς δικαιοσύνης φῶς οὐκ ἐπέλαμψεν ἡμῖν καὶ ὁ ἥλιος οὐκ ἀνέτειλεν ἡμῖν
Interconfessionale Abbiamo teso la mano all’Egitto e all’Assiria per saziare la nostra fame.
5,6 Abbiamo teso la mano all’Egitto e all’Assiria Lam 4,17; Ger 2,18; Os 12,2.
AT greco 5,7 ἀνομίας ἐνεπλήσθημεν τρίβοις καὶ ἀπωλείας καὶ διωδεύσαμεν ἐρήμους ἀβάτους τὴν δὲ ὁδὸν κυρίου οὐκ ἐπέγνωμεν
Interconfessionale I nostri padri hanno peccato. Ora non ci sono più, ma noi portiamo il peso delle loro colpe.
5,7 I nostri padri hanno peccato Ger 2,5; 7,25-26. — i figli portano il peso delle loro colpe Es 20,5; Ger 16,10-13; 31,29-30; Ez 18,2; cfr. Is 53,6.
AT greco 5,8 τί ὠφέλησεν ἡμᾶς ἡ ὑπερηφανία καὶ τί πλοῦτος μετὰ ἀλαζονείας συμβέβληται ἡμῖν
Interconfessionale 5,8 Gli schiavi sono nostri padroni, nessuno ci libera dalle loro mani.
AT greco 5,9 παρῆλθεν ἐκεῖνα πάντα ὡς σκιὰ καὶ ὡς ἀγγελία παρατρέχουσα
Interconfessionale Per procurarci da mangiare rischiamo la vita contro le bande armate del deserto.
5,9 rischiamo la vita 2Sam 23,17; 1Cr 11,19.
AT greco 5,10 ὡς ναῦς διερχομένη κυμαινόμενον ὕδωρ ἧς διαβάσης οὐκ ἔστιν ἴχνος εὑρεῖν οὐδὲ ἀτραπὸν τρόπιος αὐτῆς ἐν κύμασιν
Interconfessionale 5,10 Per i morsi della fame la nostra pelle brucia come un forno.
AT greco 5,11 ἢ ὡς ὀρνέου διιπτάντος ἀέρα οὐθὲν εὑρίσκεται τεκμήριον πορείας πληγῇ δὲ μαστιζόμενον ταρσῶν πνεῦμα κοῦφον καὶ σχιζόμενον βίᾳ ῥοίζου κινουμένων πτερύγων διωδεύθη καὶ μετὰ τοῦτο οὐχ εὑρέθη σημεῖον ἐπιβάσεως ἐν αὐτῷ
Interconfessionale 5,11 Hanno violentato le donne di Sion, le ragazze delle città di Giuda.
AT greco 5,12 ἢ ὡς βέλους βληθέντος ἐπὶ σκοπὸν τμηθεὶς ὁ ἀὴρ εὐθέως εἰς ἑαυτὸν ἀνελύθη ὡς ἀγνοῆσαι τὴν δίοδον αὐτοῦ
Interconfessionale 5,12 Hanno impiccato i nobili con le loro mani, non hanno avuto rispetto per gli anziani.
AT greco 5,13 οὕτως καὶ ἡμεῖς γεννηθέντες ἐξελίπομεν καὶ ἀρετῆς μὲν σημεῖον οὐδὲν ἔσχομεν δεῖξαι ἐν δὲ τῇ κακίᾳ ἡμῶν κατεδαπανήθημεν
Interconfessionale 5,13 Hanno messo i giovani alla macina del mulino, i ragazzi son caduti sotto il peso della legna.
AT greco 5,14 ὅτι ἐλπὶς ἀσεβοῦς ὡς φερόμενος χνοῦς ὑπὸ ἀνέμου καὶ ὡς πάχνη ὑπὸ λαίλαπος διωχθεῖσα λεπτὴ καὶ ὡς καπνὸς ὑπὸ ἀνέμου διεχύθη καὶ ὡς μνεία καταλύτου μονοημέρου παρώδευσεν
Interconfessionale Gli anziani hanno smesso di riunirsi alla porta, i giovani di suonare le loro musiche.
5,14 il consiglio (sedeva alla porta della città) Rt 4,1.11. 5,14 La porta della città era il luogo principale della vita cittadina e in particolare la sede dell’amministrazione della giustizia.
AT greco 5,15 δίκαιοι δὲ εἰς τὸν αἰῶνα ζῶσιν καὶ ἐν κυρίῳ ὁ μισθὸς αὐτῶν καὶ ἡ φροντὶς αὐτῶν παρὰ ὑψίστῳ
Interconfessionale 5,15 La gioia si è spenta nei nostri cuori, la nostra danza si è mutata in lutto.
AT greco 5,16 διὰ τοῦτο λήμψονται τὸ βασίλειον τῆς εὐπρεπείας καὶ τὸ διάδημα τοῦ κάλλους ἐκ χειρὸς κυρίου ὅτι τῇ δεξιᾷ σκεπάσει αὐτοὺς καὶ τῷ βραχίονι ὑπερασπιεῖ αὐτῶν
Interconfessionale La corona è caduta dalla nostra testa. Guai a noi che abbiamo peccato!
5,16 confessione di disubbidienza Lam 1,18+.
AT greco 5,17 λήμψεται πανοπλίαν τὸν ζῆλον αὐτοῦ καὶ ὁπλοποιήσει τὴν κτίσιν εἰς ἄμυναν ἐχθρῶν
Interconfessionale Per questo soffre il nostro cuore, per questo si sono ottenebrati i nostri occhi:
5,17 soffre il nostro cuore Lam 1,13.20.22.
AT greco 5,18 ἐνδύσεται θώρακα δικαιοσύνην καὶ περιθήσεται κόρυθα κρίσιν ἀνυπόκριτον
Interconfessionale perché il monte Sion è diventato un deserto, un posto abitato da volpi.
5,18 monte Sion Mic 3,12. — diventato un deserto Lam 1,4.13.16; 3,11; 4,5. — abitato da volpi Ez 13,4.
AT greco 5,19 λήμψεται ἀσπίδα ἀκαταμάχητον ὁσιότητα
Interconfessionale Ma tu, Signore, regni per sempre, il tuo trono è perenne.
5,19 regni per sempre Sal 9,8+. — perennità del trono di Dio Sal 146,10.
AT greco 5,20 ὀξυνεῖ δὲ ἀπότομον ὀργὴν εἰς ῥομφαίαν συνεκπολεμήσει δὲ αὐτῷ ὁ κόσμος ἐπὶ τοὺς παράφρονας
Interconfessionale Perché dovresti dimenticarci per sempre e abbandonarci per tutta la vita?
5,20 Perché? Ger 14,8-9; Ab 1,13; Sal 10,1; 74,11. — dimenticarci Is 49,14; Sal 42,10; 44,25. — abbandonarci Sal 22,2.
AT greco 5,21 πορεύσονται εὔστοχοι βολίδες ἀστραπῶν καὶ ὡς ἀπὸ εὐκύκλου τόξου τῶν νεφῶν ἐπὶ σκοπὸν ἁλοῦνται
Interconfessionale Facci ritornare a te, Signore, e noi ritorneremo. Dacci di nuovo dei giorni come quelli di prima.
5,21 Facci ritornare a te Ger 31,18. — ritorno al Signore Lam 3,40+; Is 44,22; Os 2,8-9.
AT greco 5,22 καὶ ἐκ πετροβόλου θυμοῦ πλήρεις ῥιφήσονται χάλαζαι ἀγανακτήσει κατ’ αὐτῶν ὕδωρ θαλάσσης ποταμοὶ δὲ συγκλύσουσιν ἀποτόμως
Interconfessionale Ci hai forse respinti per sempre? Non c’è limite alla tua ira?
5,22 respinti Ger 14,19; 33,24-26. — l’ira di Dio Is 64,8.
AT greco 5,23 ἀντιστήσεται αὐτοῖς πνεῦμα δυνάμεως καὶ ὡς λαῖλαψ ἐκλικμήσει αὐτούς καὶ ἐρημώσει πᾶσαν τὴν γῆν ἀνομία καὶ ἡ κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστῶν