Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Sapienza

AT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

AT greco 4 4,1 κρείσσων ἀτεκνία μετὰ ἀρετῆς ἀθανασία γάρ ἐστιν ἐν μνήμῃ αὐτῆς ὅτι καὶ παρὰ θεῷ γινώσκεται καὶ παρὰ ἀνθρώποις
Interconfessionale Perché l’oro così puro e brillante si è annerito? Perché le pietre del tempio sono sparpagliate a ogni angolo di strada?
4,1 le pietre del tempio sono qui il simbolo della distruzione avvenuta e della gloria perduta di Gerusalemme.
AT greco 4,2 παροῦσάν τε μιμοῦνται αὐτὴν καὶ ποθοῦσιν ἀπελθοῦσαν καὶ ἐν τῷ αἰῶνι στεφανηφοροῦσα πομπεύει τὸν τῶν ἀμιάντων ἄθλων ἀγῶνα νικήσασα
Interconfessionale 4,2 Perché gli abitanti di Sion, un tempo preziosi come l’oro, ora sono stimati come vasi di creta, lavoro di un vasaio qualunque?
AT greco 4,3 πολύγονον δὲ ἀσεβῶν πλῆθος οὐ χρησιμεύσει καὶ ἐκ νόθων μοσχευμάτων οὐ δώσει ῥίζαν εἰς βάθος οὐδὲ ἀσφαλῆ βάσιν ἑδράσει
Interconfessionale Perfino gli sciacalli allattano i loro piccoli, ma il mio popolo è crudele verso i suoi figli come gli struzzi del deserto.
4,3 sciacalli Is 43,20. — crudele come gli struzzi Gb 39,13-18. 4,3 Lo struzzo è famoso per la scarsa cura che si prende dei suoi piccoli.
AT greco 4,4 κἂν γὰρ ἐν κλάδοις πρὸς καιρὸν ἀναθάλῃ ἐπισφαλῶς βεβηκότα ὑπὸ ἀνέμου σαλευθήσεται καὶ ὑπὸ βίας ἀνέμων ἐκριζωθήσεται
Interconfessionale La lingua dei lattanti si è attaccata al palato per la sete. I bambini chiedono pane, ma nessuno gliene dà.
4,4 sete Is 41,17.
AT greco 4,5 περικλασθήσονται κλῶνες ἀτέλεστοι καὶ ὁ καρπὸς αὐτῶν ἄχρηστος ἄωρος εἰς βρῶσιν καὶ εἰς οὐθὲν ἐπιτήδειος
Interconfessionale Quelli che mangiavano cibi delicati ora cadono sfiniti per strada. Quelli che erano stati allevati nel lusso frugano tra le immondizie.
4,5 frugano nelle immondizie 1Sam 2,8; Sal 113,7; Ne 2,13.
AT greco 4,6 ἐκ γὰρ ἀνόμων ὕπνων τέκνα γεννώμενα μάρτυρές εἰσιν πονηρίας κατὰ γονέων ἐν ἐξετασμῷ αὐτῶν
Interconfessionale I peccati del mio popolo sono più grandi di quelli commessi a Sòdoma, distrutta in un attimo senza il tempo di reagire.
4,6 a Sòdoma Is 1,10; Ger 23,14. — il peccato di Sòdoma Ez 16,46-52; Mt 10,15; 11,23-24. — distrutta in un attimo Gn 19,23-25. 4,6 Sòdoma: esempio di città corrotta. — senza il tempo di reagire: altri: senza fatica di mani.
AT greco 4,7 δίκαιος δὲ ἐὰν φθάσῃ τελευτῆσαι ἐν ἀναπαύσει ἔσται
Interconfessionale I suoi prìncipi erano più splendenti della neve, più bianchi del latte; i loro corpi erano più rossi dei coralli, le loro vene come il blu dello zaffiro.
4,7 i suoi prìncipi: il testo ebraico ha: i suoi nazirei (vedi Numeri 6,2-21). — le loro vene: altri: la loro figura.
AT greco 4,8 γῆρας γὰρ τίμιον οὐ τὸ πολυχρόνιον οὐδὲ ἀριθμῷ ἐτῶν μεμέτρηται
Interconfessionale 4,8 Ora sembrano più neri della fuliggine, non si riconoscono più per le strade. Hanno solo pelle raggrinzita sulle ossa, pelle secca come corteccia d’albero.
AT greco 4,9 πολιὰ δέ ἐστιν φρόνησις ἀνθρώποις καὶ ἡλικία γήρως βίος ἀκηλίδωτος
Interconfessionale 4,9 Quelli uccisi dalla spada sono più fortunati di quelli uccisi dalla fame, caduti senza forze vittime della carestia.
AT greco 4,10 εὐάρεστος θεῷ γενόμενος ἠγαπήθη καὶ ζῶν μεταξὺ ἁμαρτωλῶν μετετέθη
Interconfessionale Nel disastro che ora ha colpito il mio popolo, donne già piene di compassione hanno cotto con le loro mani i propri bambini per nutrirsi.
4,10 donne ridotte a mangiare i propri bambini 2,20+.
AT greco 4,11 ἡρπάγη μὴ κακία ἀλλάξῃ σύνεσιν αὐτοῦ ἢ δόλος ἀπατήσῃ ψυχὴν αὐτοῦ
Interconfessionale Il Signore è giunto al colmo della sua ira, ha riversato la sua collera ardente. Ha acceso in Sion un incendio che ha divorato le sue fondamenta.
4,11 l’ira del Signore Lam 1,12+.
AT greco 4,12 βασκανία γὰρ φαυλότητος ἀμαυροῖ τὰ καλά καὶ ῥεμβασμὸς ἐπιθυμίας μεταλλεύει νοῦν ἄκακον
Interconfessionale Né i re della terra né gli abitanti del mondo avrebbero mai creduto che nemici e avversari sarebbero entrati per le porte di Gerusalemme.
4,12 non l’avrebbero mai creduto Is 52,15-53,1.
AT greco 4,13 τελειωθεὶς ἐν ὀλίγῳ ἐπλήρωσεν χρόνους μακρούς
Interconfessionale Ma questo è accaduto per le colpe dei profeti, per i peccati dei sacerdoti che hanno versato nella città il sangue dei giusti.
4,13 colpe dei falsi profeti e dei sacerdoti Ger 5,31; 6,13.
AT greco 4,14 ἀρεστὴ γὰρ ἦν κυρίῳ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ διὰ τοῦτο ἔσπευσεν ἐκ μέσου πονηρίας οἱ δὲ λαοὶ ἰδόντες καὶ μὴ νοήσαντες μηδὲ θέντες ἐπὶ διανοίᾳ τὸ τοιοῦτο
Interconfessionale Come ciechi vagano incerti nelle strade, sporchi di sangue. Non si possono toccare i loro vestiti.
4,14 sporchi di sangue Nm 35,33; Is 59,3.
AT greco 4,15 ὅτι χάρις καὶ ἔλεος ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ καὶ ἐπισκοπὴ ἐν τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ
Interconfessionale Quando arrivano si grida: «Allontanatevi, sono impuri! Allontanatevi, non li toccate!». Essi fuggono e vanno randagi. I popoli stranieri dicono: «Non possono rimanere tra di noi».
4,15 Allontanatevi! Sono impuri cfr. Lv 13,45-46; Is 52,11.
AT greco 4,16 κατακρινεῖ δὲ δίκαιος καμὼν τοὺς ζῶντας ἀσεβεῖς καὶ νεότης τελεσθεῖσα ταχέως πολυετὲς γῆρας ἀδίκου
Interconfessionale Il Signore stesso li ha dispersi: non li vuole più vedere. Nessuno ha avuto riguardo per i sacerdoti, né rispetto per gli anziani.
4,16 anziani non rispettati 5,12.
AT greco 4,17 ὄψονται γὰρ τελευτὴν σοφοῦ καὶ οὐ νοήσουσιν τί ἐβουλεύσατο περὶ αὐτοῦ καὶ εἰς τί ἠσφαλίσατο αὐτὸν ὁ κύριος
Interconfessionale I nostri occhi si consumano nell’attesa di un aiuto che non arriva. Scrutavamo dalle nostre postazioni l’arrivo di una nazione che non poteva salvarci.
4,17 una nazione che non poteva salvarci Ez 29,6-16. 4,17 una nazione che non poteva salvarci: probabile allusione al soccorso militare che il regno di Giuda si attendeva dall’Egitto (vedi Geremia 37,5-7).
AT greco 4,18 ὄψονται καὶ ἐξουθενήσουσιν αὐτοὺς δὲ ὁ κύριος ἐκγελάσεται
Interconfessionale I nemici sorvegliano i nostri passi, ci proibiscono di andare nelle nostre piazze. I nostri giorni sono contati, la nostra fine è vicina, è arrivata.
4,18 la nostra fine è vicina Ez 7,1-14.
AT greco 4,19 καὶ ἔσονται μετὰ τοῦτο εἰς πτῶμα ἄτιμον καὶ εἰς ὕβριν ἐν νεκροῖς δι’ αἰῶνος ὅτι ῥήξει αὐτοὺς ἀφώνους πρηνεῖς καὶ σαλεύσει αὐτοὺς ἐκ θεμελίων καὶ ἕως ἐσχάτου χερσωθήσονται καὶ ἔσονται ἐν ὀδύνῃ καὶ ἡ μνήμη αὐτῶν ἀπολεῖται
Interconfessionale I nostri persecutori sono più veloci delle aquile nel cielo. Ci hanno inseguiti sulle montagne, ci hanno teso agguati nel deserto.
4,19–20 Questi versetti sembrano ricordare la fuga e la cattura del re Sedecia (vedi 2 Re 25,1-6; Geremia 39,4-5; 52,7-9).
AT greco 4,20 ἐλεύσονται ἐν συλλογισμῷ ἁμαρτημάτων αὐτῶν δειλοί καὶ ἐλέγξει αὐτοὺς ἐξ ἐναντίας τὰ ἀνομήματα αὐτῶν
Interconfessionale Colui che ci fa respirare, il re che il Signore aveva consacrato, è caduto nelle loro trappole. E noi dicevamo: «Alla sua ombra avremo il nostro posto tra le nazioni».
4,20 il re, garanzia di protezione Os 10,3.