Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Sapienza

AT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

AT greco 2 2,1 εἶπον γὰρ ἐν ἑαυτοῖς λογισάμενοι οὐκ ὀρθῶς ὀλίγος ἐστὶν καὶ λυπηρὸς ὁ βίος ἡμῶν καὶ οὐκ ἔστιν ἴασις ἐν τελευτῇ ἀνθρώπου καὶ οὐκ ἐγνώσθη ὁ ἀναλύσας ἐξ ᾅδου
Interconfessionale Quante nubi ha addensato su Sion, la figlia, il Signore nella sua collera! Dall’alto del cielo ha gettato a terra la gloria d’Israele. Quando la sua collera si è abbattuta su Gerusalemme egli ha dimenticato che essa era lo sgabello per i suoi piedi.
2,1 lo splendore di Israele Is 60,7; 64,10. — sgabello del Signore Is 66,1; Ez 43,7; Sal 99,5; 132,7; 1Cr 28,2.
AT greco 2,2 ὅτι αὐτοσχεδίως ἐγενήθημεν καὶ μετὰ τοῦτο ἐσόμεθα ὡς οὐχ ὑπάρξαντες ὅτι καπνὸς ἡ πνοὴ ἐν ῥισὶν ἡμῶν καὶ ὁ λόγος σπινθὴρ ἐν κινήσει καρδίας ἡμῶν
Interconfessionale Il Signore ha distrutto senza pietà tutti i territori di Giacobbe, ha demolito con ira le città fortificate di Giuda, la figlia. Ha gettato a terra e ha profanato il regno e i suoi governanti.
2,2 fortificazioni demolite Dt 28,52.
AT greco 2,3 οὗ σβεσθέντος τέφρα ἀποβήσεται τὸ σῶμα καὶ τὸ πνεῦμα διαχυθήσεται ὡς χαῦνος ἀήρ
Interconfessionale Con la sua collera ardente ha cancellato tutta la potenza d’Israele. Ha ritratto la sua mano e non ha fermato il nemico. Contro Giacobbe ha acceso un fuoco che ha divorato intorno tutto.
2,3 potenza cancellata Ger 48,25; Sal 75,11.
AT greco 2,4 καὶ τὸ ὄνομα ἡμῶν ἐπιλησθήσεται ἐν χρόνῳ καὶ οὐθεὶς μνημονεύσει τῶν ἔργων ἡμῶν καὶ παρελεύσεται ὁ βίος ἡμῶν ὡς ἴχνη νεφέλης καὶ ὡς ὁμίχλη διασκεδασθήσεται διωχθεῖσα ὑπὸ ἀκτίνων ἡλίου καὶ ὑπὸ θερμότητος αὐτοῦ βαρυνθεῖσα
Interconfessionale Come un nemico ha teso il suo arco tenendo ben ferma la sua mano destra. Si è mostrato nostro avversario e ha ucciso quel che era la nostra gioia. Ha riversato la sua ira come un fuoco sulle dimore di Sion, la figlia.
2,4 Dio come un nemico per il suo popolo Ger 21,5-6. — l’ira di Dio Is 42,25. 2,4 sulle dimore: altri: sul tempio. Ebraico: sulla tenda.
AT greco 2,5 σκιᾶς γὰρ πάροδος ὁ καιρὸς ἡμῶν καὶ οὐκ ἔστιν ἀναποδισμὸς τῆς τελευτῆς ἡμῶν ὅτι κατεσφραγίσθη καὶ οὐδεὶς ἀναστρέφει
Interconfessionale Il Signore è diventato un nemico, ha distrutto senza pietà Israele e tutti i suoi palazzi; ha abbattuto le sue fortezze e ha moltiplicato l’amarezza e il pianto per Giuda, la figlia.
2,5 amarezza e pianto Is 29,2.
AT greco 2,6 δεῦτε οὖν καὶ ἀπολαύσωμεν τῶν ὄντων ἀγαθῶν καὶ χρησώμεθα τῇ κτίσει ὡς ἐν νεότητι σπουδαίως
Interconfessionale Ha ridotto la sua capanna a un giardino devastato, ha demolito il luogo dove incontrava il suo popolo. Il Signore ha fatto dimenticare in Sion le feste e il sabato. Nell’indignazione della sua collera ha ripudiato re e sacerdoti.
2,6 incontrava Lam 1,4+. — collera di Dio Sof 3,8.
AT greco 2,7 οἴνου πολυτελοῦς καὶ μύρων πλησθῶμεν καὶ μὴ παροδευσάτω ἡμᾶς ἄνθος ἔαρος
Interconfessionale Il Signore ha avuto disgusto per il suo altare, ha detestato il suo santuario. Ha consegnato nelle mani dei nemici le mura delle sue fortezze. Essi urlavano nel tempio come in un giorno di festa.
2,7 Il Signore ha detestato il suo santuario Ez 24,21; Sal 89,40.
AT greco 2,8 στεψώμεθα ῥόδων κάλυξιν πρὶν ἢ μαρανθῆναι
Interconfessionale Il Signore ha deciso di distruggere le mura di Sion, la figlia. Non smetterà di distruggere finché tutto non sarà livellato. Ha coperto di lutto torri e mura, che sono crollate.
2,8 distruzione Ger 5,10. — livellamento 2Re 21,13; Is 34,11.
AT greco 2,9 μηδεὶς ἡμῶν ἄμοιρος ἔστω τῆς ἡμετέρας ἀγερωχίας πανταχῇ καταλίπωμεν σύμβολα τῆς εὐφροσύνης ὅτι αὕτη ἡ μερὶς ἡμῶν καὶ ὁ κλῆρος οὗτος
Interconfessionale Le porte della città sono sprofondate nella terra, egli ha mandato in frantumi le loro sbarre. Il re e i governanti sono nelle mani di altri popoli. La legge di Dio non viene più insegnata, perfino i profeti non ricevono più visioni dal Signore.
2,9 re e governanti esiliati Dt 28,36; 2Re 25,7. — legge Dt 4,5-8. — non più profeti Sal 74,9. — non più visioni Ez 7,26.
AT greco 2,10 καταδυναστεύσωμεν πένητα δίκαιον μὴ φεισώμεθα χήρας μηδὲ πρεσβύτου ἐντραπῶμεν πολιὰς πολυχρονίους
Interconfessionale Gli anziani di Sion, la figlia, siedono a terra in silenzio; hanno coperto di cenere le loro teste, e hanno indossato l’abito da lutto. Le ragazze di Gerusalemme abbassano la testa verso terra.
2,10 cenere sulle loro teste, abito da lutto Ger 6,26. 2,10 hanno… teste: gesto che esprime una grande tristezza (vedi Ester 4,1 e nota).
AT greco 2,11 ἔστω δὲ ἡμῶν ἡ ἰσχὺς νόμος τῆς δικαιοσύνης τὸ γὰρ ἀσθενὲς ἄχρηστον ἐλέγχεται
Interconfessionale I miei occhi si consumano per il troppo pianto, le mie viscere sono sconvolte, il fegato è a pezzi di fronte alla distruzione del mio popolo e perché i lattanti e i bambini muoiono di fame nelle strade delle città.
2,11 popolo affranto Ger 8,21-22.
AT greco 2,12 ἐνεδρεύσωμεν τὸν δίκαιον ὅτι δύσχρηστος ἡμῖν ἐστιν καὶ ἐναντιοῦται τοῖς ἔργοις ἡμῶν καὶ ὀνειδίζει ἡμῖν ἁμαρτήματα νόμου καὶ ἐπιφημίζει ἡμῖν ἁμαρτήματα παιδείας ἡμῶν
Interconfessionale I bambini chiedono alle madri: «Dammi da mangiare! Dammi da bere!». Cadono come feriti nelle piazze delle città e muoiono tra le braccia delle loro madri.
2,12 da mangiare, da bere cfr. Dt 7,13; Gl 1,10; 2,19.
AT greco 2,13 ἐπαγγέλλεται γνῶσιν ἔχειν θεοῦ καὶ παῖδα κυρίου ἑαυτὸν ὀνομάζει
Interconfessionale Gerusalemme, figlia, non so più che cosa dire, a che cosa posso paragonarti? La tua situazione non ha confronti. Quali altri casi potrò ricordare per consolarti, Gerusalemme, vergine, figlia? La tua rovina è grande, come il mare, e nessuno potrà guarirti.
2,13 il popolo di Dio paragonato a una giovane 1,15+. — per consolarti Is 51,19. — nessuno potrà guarirti Ger 30,12.
AT greco 2,14 ἐγένετο ἡμῖν εἰς ἔλεγχον ἐννοιῶν ἡμῶν βαρύς ἐστιν ἡμῖν καὶ βλεπόμενος
Interconfessionale I tuoi profeti hanno avuto per te in visione soltanto messaggi inutili e illusori. Non hanno smascherato le tue colpe e così non hanno cambiato la tua sorte. I loro messaggi per te sono stati solo illusioni e inganni.
2,14 messaggi profetici inutili e illusori Ger 23,9-40; 28; 29,8-9; Ez 12,24; 13,6-23; 21,34; 22,28. 2,14 così non hanno cambiato la tua sorte: altri: e così non ti hanno evitato l’esilio.
AT greco 2,15 ὅτι ἀνόμοιος τοῖς ἄλλοις ὁ βίος αὐτοῦ καὶ ἐξηλλαγμέναι αἱ τρίβοι αὐτοῦ
Interconfessionale Gerusalemme, figlia, passano per le strade tutti quelli che applaudono alla tua rovina, fischiano e scuotono la testa alle tue spalle e dicono: «È questa la città che chiamavano bellezza perfetta e gioia di tutta la terra?».
2,15 scotimento della testa Sal 22,8+. — bellezza perfetta Ez 16,14; Sal 50,2. — Gerusalemme motivo di gioia di tutta la terra Is 60,15; Sal 48,3. 2,15 applaudono… fischiano… scuotono la testa: sono qui segni di derisione e di insulto.
AT greco 2,16 εἰς κίβδηλον ἐλογίσθημεν αὐτῷ καὶ ἀπέχεται τῶν ὁδῶν ἡμῶν ὡς ἀπὸ ἀκαθαρσιῶν μακαρίζει ἔσχατα δικαίων καὶ ἀλαζονεύεται πατέρα θεόν
Interconfessionale 2,16 Tutti i tuoi nemici aprono la bocca per provocarti, fischiano, mostrano i denti e dicono: «L’abbiamo divorata! Questo è il giorno che aspettavamo, ora è arrivato e vogliamo godercelo!».
AT greco 2,17 ἴδωμεν εἰ οἱ λόγοι αὐτοῦ ἀληθεῖς καὶ πειράσωμεν τὰ ἐν ἐκβάσει αὐτοῦ
Interconfessionale Il Signore ha fatto come aveva stabilito, ha messo in pratica quel che aveva detto e minacciato da tanto tempo: ha distrutto senza pietà. Ha fatto gioire il nemico per la tua rovina, ha rafforzato la potenza dei tuoi avversari.
2,17 Dio realizza ciò che aveva minacciato Dt 28,15.
AT greco 2,18 εἰ γάρ ἐστιν ὁ δίκαιος υἱὸς θεοῦ ἀντιλήμψεται αὐτοῦ καὶ ῥύσεται αὐτὸν ἐκ χειρὸς ἀνθεστηκότων
Interconfessionale Il loro cuore grida al Signore: Mura di Sion, la figlia, fate scendere le vostre lacrime come torrenti giorno e notte. Non datevi pace e non abbiano riposo le pupille dei vostri occhi.
2,18 Il loro cuore… occhi: altri: Grida dal tuo cuore al Signore, Sion, figlia; fa’… le tue lacrime… non darti pace… dei tuoi occhi.
AT greco 2,19 ὕβρει καὶ βασάνῳ ἐτάσωμεν αὐτόν ἵνα γνῶμεν τὴν ἐπιείκειαν αὐτοῦ καὶ δοκιμάσωμεν τὴν ἀνεξικακίαν αὐτοῦ
Interconfessionale A ogni ora della notte ripeti i tuoi lamenti, spandi il tuo cuore come acqua davanti al Signore, tendi verso di lui le tue mani, supplicando per i tuoi bambini che muoiono di fame a tutti gli angoli delle strade.
2,19 tendere le mani verso Dio per la preghiera Lam 3,41; Sal 28,2+; 44,21; 141,2. — agli angoli delle strade Lam 4,1; Is 51,20.
AT greco 2,20 θανάτῳ ἀσχήμονι καταδικάσωμεν αὐτόν ἔσται γὰρ αὐτοῦ ἐπισκοπὴ ἐκ λόγων αὐτοῦ
Interconfessionale Guarda, Signore, guarda chi hai trattato così! Le donne sono costrette a mangiare i bambini che hanno messo al mondo e che allattano! I sacerdoti e i profeti sono assassinati nel tempio del Signore!
2,20 Guarda, Signore… 1,9+. — le donne costrette a mangiare i loro bambini Lam 4,10; Lv 26,29; Dt 28,53-57; 2Re 6,28-29; Is 49,26; Ger 19,9; Ez 5,10; Bar 2,3.
AT greco 2,21 ταῦτα ἐλογίσαντο καὶ ἐπλανήθησαν ἀπετύφλωσεν γὰρ αὐτοὺς ἡ κακία αὐτῶν
Interconfessionale 2,21 I cadaveri di vecchi e di giovani sono ammucchiati per terra nelle strade; ragazzi e ragazze sono caduti sotto i colpi delle spade. Hai ucciso nel giorno della tua ira, hai massacrato senza pietà.
AT greco 2,22 καὶ οὐκ ἔγνωσαν μυστήρια θεοῦ οὐδὲ μισθὸν ἤλπισαν ὁσιότητος οὐδὲ ἔκριναν γέρας ψυχῶν ἀμώμων
Interconfessionale Hai convocato i miei terribili vicini come a un giorno di festa. Nel giorno in cui hai sfogato la tua ira, Signore, non ci sono stati né fuggiaschi né superstiti. I figli che avevo allevato e cresciuto sono stati sterminati dal nemico.
2,22 convocazione 1,4+.
AT greco 2,23 ὅτι ὁ θεὸς ἔκτισεν τὸν ἄνθρωπον ἐπ’ ἀφθαρσίᾳ καὶ εἰκόνα τῆς ἰδίας ἀϊδιότητος ἐποίησεν αὐτόν
AT greco 2,24 φθόνῳ δὲ διαβόλου θάνατος εἰσῆλθεν εἰς τὸν κόσμον πειράζουσιν δὲ αὐτὸν οἱ τῆς ἐκείνου μερίδος ὄντες