Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Salmi

AT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

AT greco 9 9,1 gr. psalm 9a (heb. 9) εἰς τὸ τέλος ὑπὲρ τῶν κρυφίων τοῦ υἱοῦ ψαλμὸς τῷ Δαυιδ
Interconfessionale Per il direttore del coro. Su «La morte del figlio». Salmo di Davide.
9,1 Questo salmo, unito a quello successivo, è caratterizzato dal fatto che ogni sua strofa inizia con una lettera dell’alfabeto ebraico. Ciò si verifica anche in altri salmi (25,34,37,111,112,119,145), come pure in altri testi della Bibbia ebraica (Proverbi 31,10-31; Lamentazioni 1-4; Naum 1,2-8; vedi anche Siracide 51,13-30 nel testo ebraico). Queste composizioni sono dette perciò “alfabetiche”, anche se in alcune di esse la sequenza delle lettere dell’alfabeto non è completa. Le strofe possono essere formate da un solo versetto (come nel caso del Salmo 9-10(9)) oppure da più versetti, ciascuno dei quali può iniziare a sua volta con la medesima lettera dell’alfabeto. — Su “La morte del figlio”: così può essere tradotto il testo ebraico, ma il significato dell’espressione è per noi oscuro.
AT greco 9,2 ἐξομολογήσομαί σοι κύριε ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου διηγήσομαι πάντα τὰ θαυμάσιά σου
Interconfessionale Ti ringrazio, Signore, con tutto il cuore, racconterò i tuoi grandi prodigi.
9,2 con tutto il cuore Sal 111,1; 138,1. — raccontare i prodigi del Signore Sal 26,7; 66,16; 75,2; 107,22; 118,17.
AT greco 9,3 εὐφρανθήσομαι καὶ ἀγαλλιάσομαι ἐν σοί ψαλῶ τῷ ὀνόματί σου ὕψιστε
Interconfessionale Tu mi fai danzare di gioia; a te, Altissimo, canterò il mio inno.
9,3 a te canto Sal 7,18; 92,2.
AT greco 9,4 ἐν τῷ ἀποστραφῆναι τὸν ἐχθρόν μου εἰς τὰ ὀπίσω ἀσθενήσουσιν καὶ ἀπολοῦνται ἀπὸ προσώπου σου
Interconfessionale Fuggono davanti a te i miei nemici, inciampano e sono perduti.
9,4 davanti a te i miei nemici sono perduti Sal 68,3.
AT greco 9,5 ὅτι ἐποίησας τὴν κρίσιν μου καὶ τὴν δίκην μου ἐκάθισας ἐπὶ θρόνου ὁ κρίνων δικαιοσύνην
Interconfessionale Giudice giusto, tu siedi a giudicare, difendi la mia causa e il mio diritto.
9,5 il Signore giudice giusto Sal 7,12+. — il Signore difende la mia causa Sal 35,23; 43,1+; 1Sam 25,39; Mic 7,9.
AT greco 9,6 ἐπετίμησας ἔθνεσιν καὶ ἀπώλετο ὁ ἀσεβής τὸ ὄνομα αὐτῶν ἐξήλειψας εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος
Interconfessionale Minacci i popoli, distruggi i malvagi: il loro nome è cancellato per sempre.
9,6 Minacci i popoli Sal 2,10-12. — il loro nome è cancellato Dt 9,14.
AT greco 9,7 τοῦ ἐχθροῦ ἐξέλιπον αἱ ῥομφαῖαι εἰς τέλος καὶ πόλεις καθεῖλες ἀπώλετο τὸ μνημόσυνον αὐτῶν μετ’ ἤχους
Interconfessionale Il nemico è finito: tutto è in rovina, e delle città è scomparso anche il ricordo.
9,7 è scomparso perfino il ricordo Gb 18,17.
AT greco 9,8 καὶ ὁ κύριος εἰς τὸν αἰῶνα μένει ἡτοίμασεν ἐν κρίσει τὸν θρόνον αὐτοῦ
Interconfessionale Giudice eterno è il Signore, rende stabile il suo trono.
9,8 il trono del Signore è stabile Sal 10,16; 29,10; 102,13; 145,13; 146,10; Ger 10,10; Lam 5,19.
AT greco 9,9 καὶ αὐτὸς κρινεῖ τὴν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ κρινεῖ λαοὺς ἐν εὐθύτητι
Interconfessionale Con giustizia governa l’universo, con rettitudine giudica i popoli.
9,9 il Signore governa con giustizia Sal 96,10-13; 98,9; cfr. 75,3.
AT greco 9,10 καὶ ἐγένετο κύριος καταφυγὴ τῷ πένητι βοηθὸς ἐν εὐκαιρίαις ἐν θλίψει
Interconfessionale Il Signore è un rifugio per l’oppresso, luogo sicuro in tempi di angoscia.
9,10 il Signore, un luogo sicuro Sal 18,3; 46,8; 48,4; 59,10.17-18; 62,3.7; 144,2; cfr. 27,1+. — tempi di angoscia Sal 77,3+.
AT greco 9,11 καὶ ἐλπισάτωσαν ἐπὶ σὲ οἱ γινώσκοντες τὸ ὄνομά σου ὅτι οὐκ ἐγκατέλιπες τοὺς ἐκζητοῦντάς σε κύριε
Interconfessionale Chi ti conosce ha fiducia in te, Signore: tu non abbandoni chi ti cerca.
9,11 aver fiducia nel Signore Sal 4,6; 18,31; 21,8; 22,5-6; 25,2; 26,1; 31,7; 32,10; 37,3; 52,10; 55,24+. — Chi ti conosce Sal 91,14; Is 52,6. — cercare il Signore Sal 14,2; 22,27; 24,6; 34,5; 40,17; 63,2; 69,7.33; 70,5; 77,3; 105,4; 119,2.10; Dt 4,29; Is 26,9; 55,6; 65,1; Ger 29,13; Os 10,12; Am 5,4.6; Sof 2,3; Zc 8,22; 2Cr 22,9; 30,19.
AT greco 9,12 ψάλατε τῷ κυρίῳ τῷ κατοικοῦντι ἐν Σιων ἀναγγείλατε ἐν τοῖς ἔθνεσιν τὰ ἐπιτηδεύματα αὐτοῦ
Interconfessionale Celebrate Dio, Signore di Sion, proclamate tra i popoli le sue meraviglie.
9,12 celebrare il Signore Sal 96,1+. — di Sion Sal 132,13-14. — tra i popoli Sal 96,3; 105,1; Is 66,19.
AT greco 9,13 ὅτι ἐκζητῶν τὰ αἵματα αὐτῶν ἐμνήσθη οὐκ ἐπελάθετο τῆς κραυγῆς τῶν πενήτων
Interconfessionale Dio chiede conto del sangue versato, non dimentica il grido degli oppressi.
9,13 Dio chiede conto del sangue versato Gn 9,5.
AT greco 9,14 ἐλέησόν με κύριε ἰδὲ τὴν ταπείνωσίν μου ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου ὁ ὑψῶν με ἐκ τῶν πυλῶν τοῦ θανάτου
Interconfessionale Mostrami la tua bontà, Signore, e guarda come mi han ridotto quelli che mi odiano; fammi risalire dalla porta della morte.
9,14 la porta della morte Sal 107,18; Is 38,10; Sap 16,13; Mt 16,18. 9,14 porta della morte: espressione poetica per indicare l’ingresso al mondo dei morti.
AT greco 9,15 ὅπως ἂν ἐξαγγείλω πάσας τὰς αἰνέσεις σου ἐν ταῖς πύλαις τῆς θυγατρὸς Σιων ἀγαλλιάσομαι ἐπὶ τῷ σωτηρίῳ σου
Interconfessionale 9,15 Guidami alla porta di Sion: là canterò le tue lodi, con gioia griderò che tu mi hai liberato.
AT greco 9,16 ἐνεπάγησαν ἔθνη ἐν διαφθορᾷ ᾗ ἐποίησαν ἐν παγίδι ταύτῃ ᾗ ἔκρυψαν συνελήμφθη ὁ ποὺς αὐτῶν
Interconfessionale Cadano i nemici nella fossa da loro scavata, nella rete che hanno teso inciampi il loro piede.
9,16 la fossa Sal 7,16+. — rete Sal 10,9; 35,7; 57,7; 140,6; 141,9-10; Lam 1,13. — inciampare nella rete che si è tesa Sal 64,9.
AT greco 9,17 γινώσκεται κύριος κρίματα ποιῶν ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν αὐτοῦ συνελήμφθη ὁ ἁμαρτωλός ᾠδὴ διαψάλματος
Interconfessionale Il Signore si manifesta e fa giustizia: il malvagio cade nella trappola che ha teso.
9,17 ha teso: il testo ebraico aggiunge qui una indicazione musicale dal senso incerto.
AT greco 9,18 ἀποστραφήτωσαν οἱ ἁμαρτωλοὶ εἰς τὸν ᾅδην πάντα τὰ ἔθνη τὰ ἐπιλανθανόμενα τοῦ θεοῦ
Interconfessionale Nel mondo dei morti finiscano gli empi, tutti i popoli che dimenticano Dio.
9,18 finire nel mondo dei morti Sal 90,3; 104,29; Gb 30,23; cfr. Gb 1,21.
AT greco 9,19 ὅτι οὐκ εἰς τέλος ἐπιλησθήσεται ὁ πτωχός ἡ ὑπομονὴ τῶν πενήτων οὐκ ἀπολεῖται εἰς τὸν αἰῶνα
Interconfessionale 9,19 Ma Dio non dimentica i poveri, la speranza degli oppressi non resta delusa.
AT greco 9,20 ἀνάστηθι κύριε μὴ κραταιούσθω ἄνθρωπος κριθήτωσαν ἔθνη ἐνώπιόν σου
Interconfessionale Sorgi, Signore: non sia l’uomo il più forte! Trascina i popoli in giudizio.
9,20 Sorgi Sal 3,8+.
AT greco 9,21 κατάστησον κύριε νομοθέτην ἐπ’ αὐτούς γνώτωσαν ἔθνη ὅτι ἄνθρωποί εἰσιν διάψαλμα
Interconfessionale Riempili di paura, Signore; fa’ loro vedere che sono mortali.
9,21 mortali Sal 10,18; 56,5.12.
AT greco 9,22 gr. psalm 9b (heb. 10) ἵνα τί κύριε ἀφέστηκας μακρόθεν ὑπερορᾷς ἐν εὐκαιρίαις ἐν θλίψει
AT greco 9,23 ἐν τῷ ὑπερηφανεύεσθαι τὸν ἀσεβῆ ἐμπυρίζεται ὁ πτωχός συλλαμβάνονται ἐν διαβουλίοις οἷς διαλογίζονται
AT greco 9,24 ὅτι ἐπαινεῖται ὁ ἁμαρτωλὸς ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῆς ψυχῆς αὐτοῦ καὶ ὁ ἀδικῶν ἐνευλογεῖται
AT greco 9,25 παρώξυνεν τὸν κύριον ὁ ἁμαρτωλός κατὰ τὸ πλῆθος τῆς ὀργῆς αὐτοῦ οὐκ ἐκζητήσει οὐκ ἔστιν ὁ θεὸς ἐνώπιον αὐτοῦ
AT greco 9,26 βεβηλοῦνται αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ ἐν παντὶ καιρῷ ἀνταναιρεῖται τὰ κρίματά σου ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ πάντων τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ κατακυριεύσει
AT greco 9,27 εἶπεν γὰρ ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ οὐ μὴ σαλευθῶ ἀπὸ γενεᾶς εἰς γενεὰν ἄνευ κακοῦ
AT greco 9,28 οὗ ἀρᾶς τὸ στόμα αὐτοῦ γέμει καὶ πικρίας καὶ δόλου ὑπὸ τὴν γλῶσσαν αὐτοῦ κόπος καὶ πόνος
AT greco 9,29 ἐγκάθηται ἐνέδρᾳ μετὰ πλουσίων ἐν ἀποκρύφοις ἀποκτεῖναι ἀθῷον οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ εἰς τὸν πένητα ἀποβλέπουσιν
AT greco 9,30 ἐνεδρεύει ἐν ἀποκρύφῳ ὡς λέων ἐν τῇ μάνδρᾳ αὐτοῦ ἐνεδρεύει τοῦ ἁρπάσαι πτωχόν ἁρπάσαι πτωχὸν ἐν τῷ ἑλκύσαι αὐτόν
AT greco 9,31 ἐν τῇ παγίδι αὐτοῦ ταπεινώσει αὐτόν κύψει καὶ πεσεῖται ἐν τῷ αὐτὸν κατακυριεῦσαι τῶν πενήτων
AT greco 9,32 εἶπεν γὰρ ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ ἐπιλέλησται ὁ θεός ἀπέστρεψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ τοῦ μὴ βλέπειν εἰς τέλος
AT greco 9,33 ἀνάστηθι κύριε ὁ θεός ὑψωθήτω ἡ χείρ σου μὴ ἐπιλάθῃ τῶν πενήτων
AT greco 9,34 ἕνεκεν τίνος παρώξυνεν ὁ ἀσεβὴς τὸν θεόν εἶπεν γὰρ ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ οὐκ ἐκζητήσει
AT greco 9,35 βλέπεις ὅτι σὺ πόνον καὶ θυμὸν κατανοεῖς τοῦ παραδοῦναι αὐτοὺς εἰς χεῖράς σου σοὶ οὖν ἐγκαταλέλειπται ὁ πτωχός ὀρφανῷ σὺ ἦσθα βοηθῶν
AT greco 9,36 σύντριψον τὸν βραχίονα τοῦ ἁμαρτωλοῦ καὶ πονηροῦ ζητηθήσεται ἡ ἁμαρτία αὐτοῦ καὶ οὐ μὴ εὑρεθῇ δι’ αὐτήν
AT greco 9,37 βασιλεύσει κύριος εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος ἀπολεῖσθε ἔθνη ἐκ τῆς γῆς αὐτοῦ
AT greco 9,38 τὴν ἐπιθυμίαν τῶν πενήτων εἰσήκουσεν κύριος τὴν ἑτοιμασίαν τῆς καρδίας αὐτῶν προσέσχεν τὸ οὖς σου
AT greco 9,39 κρῖναι ὀρφανῷ καὶ ταπεινῷ ἵνα μὴ προσθῇ ἔτι τοῦ μεγαλαυχεῖν ἄνθρωπος ἐπὶ τῆς γῆς