Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Salmi

AT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

AT greco 103 103,1 gr. psalm 103 (heb. 104) τῷ Δαυιδ εὐλόγει ἡ ψυχή μου τὸν κύριον κύριε ὁ θεός μου ἐμεγαλύνθης σφόδρα ἐξομολόγησιν καὶ εὐπρέπειαν ἐνεδύσω
Interconfessionale Salmo di Davide. Loda il Signore, anima mia: dal profondo del cuore loda il Dio santo.
103,1 Benedici il Signore, anima mia v. 22; Sal 104,1.35. — dal profondo del cuore loda… Sal 145,21; cfr. Dt 6,5. — il Dio santo Sal 105,3; 106,47; Lc 1,49.
AT greco 103,2 ἀναβαλλόμενος φῶς ὡς ἱμάτιον ἐκτείνων τὸν οὐρανὸν ὡσεὶ δέρριν
Interconfessionale Benedici il Signore, anima mia: non dimenticare tutti i suoi doni.
103,2 non dimenticare… Dt 6,12; 8,11.
AT greco 103,3 ὁ στεγάζων ἐν ὕδασιν τὰ ὑπερῷα αὐτοῦ ὁ τιθεὶς νέφη τὴν ἐπίβασιν αὐτοῦ ὁ περιπατῶν ἐπὶ πτερύγων ἀνέμων
Interconfessionale Egli perdona tutte le mie colpe, guarisce ogni mia malattia.
103,3 Egli perdona tutte le mie colpe Sal 130,8; Es 34,9; Mt 9,6. — guarisce Sal 30,3; Is 53,6; Ger 3,22.
AT greco 103,4 ὁ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πῦρ φλέγον
Interconfessionale Mi strappa dalla fossa della morte, mi circonda di bontà e tenerezza,
103,4 Mi strappa dalla morte Sal 107,20; Is 38,17; Gio 2,7.
AT greco 103,5 ἐθεμελίωσεν τὴν γῆν ἐπὶ τὴν ἀσφάλειαν αὐτῆς οὐ κλιθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος
Interconfessionale mi colma di beni nel corso degli anni, mi fa giovane come l’aquila in volo.
103,5 mi fa giovane Sal 92,15. — come l’aquila Is 40,31.
AT greco 103,6 ἄβυσσος ὡς ἱμάτιον τὸ περιβόλαιον αὐτοῦ ἐπὶ τῶν ὀρέων στήσονται ὕδατα
Interconfessionale Il Signore agisce con giustizia: vendica i diritti degli oppressi.
103,6 giustizia con gli oppressi Sal 146,7.
AT greco 103,7 ἀπὸ ἐπιτιμήσεώς σου φεύξονται ἀπὸ φωνῆς βροντῆς σου δειλιάσουσιν
Interconfessionale Ha rivelato i suoi piani a Mosè, le sue opere al popolo d’Israele.
103,7 Ha rivelato i suoi piani a Mosè Es 33,13.17. — a Israele Sal 78,11; 111,6.
AT greco 103,8 ἀναβαίνουσιν ὄρη καὶ καταβαίνουσιν πεδία εἰς τόπον ὃν ἐθεμελίωσας αὐτοῖς
Interconfessionale Il Signore misericordioso e clemente è paziente, sempre ben disposto.
103,8 misericordioso e clemente Es 34,6+; Gc 5,11.
AT greco 103,9 ὅριον ἔθου ὃ οὐ παρελεύσονται οὐδὲ ἐπιστρέψουσιν καλύψαι τὴν γῆν
Interconfessionale Non rimane per sempre in lite con noi, non conserva a lungo il suo rancore.
103,9 Non sempre in lite Is 57,16; Ger 3,12; Mic 7,18.
AT greco 103,10 ὁ ἐξαποστέλλων πηγὰς ἐν φάραγξιν ἀνὰ μέσον τῶν ὀρέων διελεύσονται ὕδατα
Interconfessionale Non ci ha trattati secondo i nostri errori, non ci ha ripagati secondo le nostre colpe.
103,10 non secondo le nostre colpe Ez 20,44; Gb 33,27; Esd 9,13; Rm 5,8.
AT greco 103,11 ποτιοῦσιν πάντα τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ προσδέξονται ὄναγροι εἰς δίψαν αὐτῶν
Interconfessionale Come il cielo è alto sulla terra, grande è il suo amore per chi gli è fedele.
103,11 il suo amore è grande… Sal 36,6; 117,2; Is 55,9. — chi è fedele al (chi teme il) Signore Sal 15,4+.
AT greco 103,12 ἐπ’ αὐτὰ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσει ἐκ μέσου τῶν πετρῶν δώσουσιν φωνήν
Interconfessionale Come è lontano l’oriente dall’occidente, egli allontana da noi le nostre colpe.
103,12 egli allontana le nostre colpe Is 38,17; 44,22; Ger 50,20; Mic 7,19.
AT greco 103,13 ποτίζων ὄρη ἐκ τῶν ὑπερῴων αὐτοῦ ἀπὸ καρποῦ τῶν ἔργων σου χορτασθήσεται ἡ γῆ
Interconfessionale Come è buono un padre con i figli, è tenero il Signore con i suoi fedeli.
103,13 Come un padre Is 49,15; Ger 31,20; Ml 3,17. — tenerezza del Signore Dt 4,31.
AT greco 103,14 ἐξανατέλλων χόρτον τοῖς κτήνεσιν καὶ χλόην τῇ δουλείᾳ τῶν ἀνθρώπων τοῦ ἐξαγαγεῖν ἄρτον ἐκ τῆς γῆς
Interconfessionale Egli sa come siamo fatti, non dimentica che noi siamo polvere.
103,14 sa come siamo fatti Gb 10,9. — siamo polvere Sal 78,39; 90,3; 104,29; 146,4; Gn 2,7; 3,19; 18,27.
AT greco 103,15 καὶ οἶνος εὐφραίνει καρδίαν ἀνθρώπου τοῦ ἱλαρῦναι πρόσωπον ἐν ἐλαίῳ καὶ ἄρτος καρδίαν ἀνθρώπου στηρίζει
Interconfessionale I giorni dell’uomo durano come l’erba, fioriscono come un fiore di campo:
103,15 come l’erba Sal 90,5-6; 102,12; Is 40,6-7.
AT greco 103,16 χορτασθήσεται τὰ ξύλα τοῦ πεδίου αἱ κέδροι τοῦ Λιβάνου ἃς ἐφύτευσεν
Interconfessionale appena il vento lo investe, scompare e non lascia traccia.
103,16 scompare Sal 37,10.36; Gb 7,10; 8,18.
AT greco 103,17 ἐκεῖ στρουθία ἐννοσσεύσουσιν τοῦ ἐρωδιοῦ ἡ οἰκία ἡγεῖται αὐτῶν
Interconfessionale Ma l’amore del Signore dura per sempre per quelli che lo temono, la sua grazia si estende di padre in figlio
103,17 amore e fedeltà Sal 100,5; 106,1; 107,1; 119,90.136; Es 20,6; Lc 1,30. — per i figli Is 51,8.
AT greco 103,18 ὄρη τὰ ὑψηλὰ ταῖς ἐλάφοις πέτρα καταφυγὴ τοῖς χοιρογρυλλίοις
Interconfessionale per chi non dimentica il suo patto e osserva i suoi comandamenti.
103,18 osservare il suo patto Gn 17,9; Es 19,5; Dt 33,9.
AT greco 103,19 ἐποίησεν σελήνην εἰς καιρούς ὁ ἥλιος ἔγνω τὴν δύσιν αὐτοῦ
Interconfessionale Il Signore ha posto il suo trono nei cieli; regna su tutto l’universo.
103,19 il trono di Dio Sal 11,4+. — la sovranità del Signore Sal 22,29+; 93,1+; Dn 3,33.
AT greco 103,20 ἔθου σκότος καὶ ἐγένετο νύξ ἐν αὐτῇ διελεύσονται πάντα τὰ θηρία τοῦ δρυμοῦ
Interconfessionale Benedite il Signore, angeli forti e potenti, ubbidienti alla sua parola, pronti ai suoi ordini.
103,20 suoi angeli Sal 148,2; Lc 2,13; 2Pt 2,11; Ap 5,11. — ubbidienti alla sua parola Sal 148,8; Bar 3,33-35.
AT greco 103,21 σκύμνοι ὠρυόμενοι ἁρπάσαι καὶ ζητῆσαι παρὰ τοῦ θεοῦ βρῶσιν αὐτοῖς
Interconfessionale 103,21 Benedite il Signore, voi potenze dell’universo, suoi servi che fate il suo volere.
AT greco 103,22 ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος καὶ συνήχθησαν καὶ ἐν ταῖς μάνδραις αὐτῶν κοιτασθήσονται
Interconfessionale 103,22 Benedite il Signore, creature tutte in ogni luogo del suo regno. Anima mia, benedici il Signore.
AT greco 103,23 ἐξελεύσεται ἄνθρωπος ἐπὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τὴν ἐργασίαν αὐτοῦ ἕως ἑσπέρας
AT greco 103,24 ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου κύριε πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας ἐπληρώθη ἡ γῆ τῆς κτήσεώς σου
AT greco 103,25 αὕτη ἡ θάλασσα ἡ μεγάλη καὶ εὐρύχωρος ἐκεῖ ἑρπετά ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός ζῷα μικρὰ μετὰ μεγάλων
AT greco 103,26 ἐκεῖ πλοῖα διαπορεύονται δράκων οὗτος ὃν ἔπλασας ἐμπαίζειν αὐτῷ
AT greco 103,27 πάντα πρὸς σὲ προσδοκῶσιν δοῦναι τὴν τροφὴν αὐτοῖς εὔκαιρον
AT greco 103,28 δόντος σου αὐτοῖς συλλέξουσιν ἀνοίξαντος δέ σου τὴν χεῖρα τὰ σύμπαντα πλησθήσονται χρηστότητος
AT greco 103,29 ἀποστρέψαντος δέ σου τὸ πρόσωπον ταραχθήσονται ἀντανελεῖς τὸ πνεῦμα αὐτῶν καὶ ἐκλείψουσιν καὶ εἰς τὸν χοῦν αὐτῶν ἐπιστρέψουσιν
AT greco 103,30 ἐξαποστελεῖς τὸ πνεῦμά σου καὶ κτισθήσονται καὶ ἀνακαινιεῖς τὸ πρόσωπον τῆς γῆς
AT greco 103,31 ἤτω ἡ δόξα κυρίου εἰς τὸν αἰῶνα εὐφρανθήσεται κύριος ἐπὶ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ
AT greco 103,32 ὁ ἐπιβλέπων ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ποιῶν αὐτὴν τρέμειν ὁ ἁπτόμενος τῶν ὀρέων καὶ καπνίζονται
AT greco 103,33 ᾄσω τῷ κυρίῳ ἐν τῇ ζωῇ μου ψαλῶ τῷ θεῷ μου ἕως ὑπάρχω
AT greco 103,34 ἡδυνθείη αὐτῷ ἡ διαλογή μου ἐγὼ δὲ εὐφρανθήσομαι ἐπὶ τῷ κυρίῳ
AT greco 103,35 ἐκλίποισαν ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ τῆς γῆς καὶ ἄνομοι ὥστε μὴ ὑπάρχειν αὐτούς εὐλόγει ἡ ψυχή μου τὸν κύριον