Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7

3 Maccabei

AT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

AT greco 3 3,2 τούτων δὲ οἰκονομουμένων φήμη δυσμενὴς ἐξηχεῖτο κατὰ τοῦ γένους ἀνθρώποις συμφρονοῦσιν εἰς κακοποίησιν ἀφορμῆς διδομένης εἰς διάθεσιν ὡς ἂν ἀπὸ τῶν νομίμων αὐτοὺς κωλυόντων
Interconfessionale L’angelo disse a Satana: «Il Signore ti riduca al silenzio, Satana, ti riduca al silenzio lui che ha scelto Gerusalemme. Giosuè è come un tizzone strappato dal fuoco».
3,2 l’angelo: così secondo l’antica traduzione siriaca; il testo ebraico ha: il Signore. — tizzone… fuoco: immagine usata per dire che Giosuè era stato sottratto alla catastrofe di Gerusalemme ed era ritornato dall’esilio (vedi Amos 4,11; Esdra 2,36). 3,2 Satana ridotto al silenzio Gd 9. — un tizzone strappato al fuoco Am 4,11.
AT greco 3,3 οἱ δὲ Ιουδαῖοι τὴν μὲν πρὸς τοὺς βασιλεῖς εὔνοιαν καὶ πίστιν ἀδιάστροφον ἦσαν φυλάσσοντες
Interconfessionale 3,3 Infatti Giosuè aveva vesti sporche e stava in piedi davanti all’angelo.
AT greco 3,4 σεβόμενοι δὲ τὸν θεὸν καὶ τῷ τούτου νόμῳ πολιτευόμενοι χωρισμὸν ἐποίουν ἐπὶ τῷ κατὰ τὰς τροφάς δι’ ἣν αἰτίαν ἐνίοις ἀπεχθεῖς ἐφαίνοντο
Interconfessionale L’angelo ordinò a quelli che lo accompagnavano di togliere a Giosuè quelle vesti sporche. Poi disse a Giosuè: «Ho tolto il tuo peccato e ti darò da indossare abiti da festa».
3,4 Ho tolto il tuo peccato Ger 31,34. — abiti da festa Es 29,5; Lv 8,7.
AT greco 3,5 τῇ δὲ τῶν δικαίων εὐπραξίᾳ κοσμοῦντες τὴν συναναστροφὴν ἅπασιν ἀνθρώποις εὐδόκιμοι καθειστήκεισαν
Interconfessionale Egli ordinò anche di mettergli sulla testa un turbante pulito. E gli misero un turbante e abiti puliti alla presenza dell’angelo.
3,5 turbante Es 29,6; Lv 8,9. 3,5 egli ordinò… mettergli: così secondo le antiche traduzioni; il testo ebraico ha: Dissi: «Mettetegli… — il turbante e gli abiti: sono quelli che i sacerdoti indossavano durante il loro servizio nel tempio (vedi Esodo 28,39-43).
AT greco 3,6 τὴν μὲν οὖν περὶ τοῦ γένους ἐν πᾶσιν θρυλουμένην εὐπραξίαν οἱ ἀλλόφυλοι οὐδαμῶς διηριθμήσαντο
Interconfessionale 3,6 Poi l’angelo del Signore disse a Giosuè:
AT greco 3,7 τὴν δὲ περὶ τῶν προσκυνήσεων καὶ τροφῶν διάστασιν ἐθρύλουν φάσκοντες μήτε τῷ βασιλεῖ μήτε ταῖς δυνάμεσιν ὁμοσπόνδους τοὺς ἀνθρώπους γίνεσθαι δυσμενεῖς δὲ εἶναι καὶ μέγα τι τοῖς πράγμασιν ἐναντιουμένους καὶ οὐ τῷ τυχόντι περιῆψαν ψόγῳ
Interconfessionale «Il Signore dell’universo dichiara: Se ti comporti come io desidero e se osservi le mie leggi, allora tu sarai responsabile del mio tempio e dei suoi cortili. Ti renderò degno di stare tra quelli che ora sono davanti a me.
3,7 Se ti comporti… 1Re 2,4; 9,4.
AT greco 3,8 οἱ δὲ κατὰ τὴν πόλιν Ἕλληνες οὐδὲν ἠδικημένοι ταραχὴν ἀπροσδόκητον περὶ τοὺς ἀνθρώπους θεωροῦντες καὶ συνδρομὰς ἀπροσκόπους γινομένας βοηθεῖν μὲν οὐκ ἔσθενον τυραννικὴ γὰρ ἦν ἡ διάθεσις παρεκάλουν δὲ καὶ δυσφόρως εἶχον καὶ μεταπεσεῖσθαι ταῦτα ὑπελάμβανον
Interconfessionale Ascolta dunque, Giosuè, sommo sacerdote, e ascoltate anche voi, sacerdoti, suoi compagni, voi tutti che siete un segno della futura salvezza: io sto per mandare il mio servitore, chiamato “Germoglio”.
3,8 il mio servitore Is 49,5-6; 52,13; Ag 2,23. 3,8 “Germoglio”: con questo nome si indica un discendente legittimo della dinastia davidica, nel quale si può intravedere una figura di messia (vedi Geremia 23,5; 33,15; Isaia 11,1-2).
AT greco 3,9 μὴ γὰρ οὕτω παροραθήσεσθαι τηλικοῦτο σύστεμα μηδὲν ἠγνοηκός
Interconfessionale Davanti a Giosuè io pongo una pietra, una sola pietra con sette occhi. Io stesso vi inciderò una iscrizione, cancellerò le colpe di questo paese in un solo giorno. Lo annunzio io, il Signore dell’universo.
3,9 una pietra: per alcuni sarebbe un simbolo che rappresenta il tempio e i sette occhi indicherebbero la presenza protettrice di Dio (vedi 4,10b).
AT greco 3,10 ἤδη δὲ καί τινες γείτονές τε καὶ φίλοι καὶ συμπραγματευόμενοι μυστικῶς τινας ἐπισπώμενοι πίστεις ἐδίδουν συνασπιεῖν καὶ πᾶν ἐκτενὲς προσοίσεσθαι πρὸς ἀντίλημψιν
Interconfessionale Quando quel giorno verrà, ognuno inviterà i suoi vicini a godersi la pace nella propria vigna e sotto gli alberi di fico».
3,10 vigna… fico: immagine usata anche altrove per esprimere una situazione di prosperità e di benedizione (vedi Michea 4,4; 1 Re 5,5; 1 Maccabei 14,12).
AT greco 3,11 ἐκεῖνος μὲν οὖν τῇ κατὰ τὸ παρὸν εὐημερίᾳ γεγαυρωμένος καὶ οὐ καθορῶν τὸ τοῦ μεγίστου θεοῦ κράτος ὑπολαμβάνων δὲ διηνεκῶς ἐν τῇ αὐτῇ διαμενεῖν βουλῇ ἔγραψεν κατ’ αὐτῶν ἐπιστολὴν τήνδε
AT greco 3,12 βασιλεὺς Πτολεμαῖος Φιλοπάτωρ τοῖς κατ’ Αἴγυπτον καὶ κατὰ τόπον στρατηγοῖς καὶ στρατιώταις χαίρειν καὶ ἐρρῶσθαι
AT greco 3,13 ἔρρωμαι δὲ καὶ αὐτὸς ἐγὼ καὶ τὰ πράγματα ἡμῶν
AT greco 3,14 τῆς εἰς τὴν Ἀσίαν γενομένης ἡμῖν ἐπιστρατείας ἧς ἴστε καὶ αὐτοί τῇ τῶν θεῶν ἀπροπτώτῳ συμμαχίᾳ κατὰ λόγον ἐπὶ τέλος ἀχθείσης
AT greco 3,15 ἡγησάμεθα μὴ βίᾳ δόρατος ἐπιεικείᾳ δὲ καὶ πολλῇ φιλανθρωπίᾳ τιθηνήσασθαι τὰ κατοικοῦντα Κοίλην Συρίαν καὶ Φοινίκην ἔθνη εὖ ποιῆσαί τε ἀσμένως