Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
BibbiaEDU-logo

Proverbi

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 8 8,1σὺ τὴν σοφίαν κηρύξεις ἵνα φρόνησίς σοι ὑπακούσῃ
CEI 1974 Prv8,1 La Sapienza forse non chiama
e la prudenza non fa udir la voce?
AT greco 8,2ἐπὶ γὰρ τῶν ὑψηλῶν ἄκρων ἐστίν ἀνὰ μέσον δὲ τῶν τρίβων ἕστηκεν
CEI 1974 Prv8,2 In cima alle alture, lungo la via,
nei crocicchi delle strade essa si è posta,
AT greco 8,3παρὰ γὰρ πύλαις δυναστῶν παρεδρεύει ἐν δὲ εἰσόδοις ὑμνεῖται
CEI 1974 Prv8,3 presso le porte, all`ingresso della città,
sulle soglie degli usci essa esclama:
AT greco 8,4ὑμᾶς ὦ ἄνθρωποι παρακαλῶ καὶ προΐεμαι ἐμὴν φωνὴν υἱοῖς ἀνθρώπων
CEI 1974 Prv8,4 "A voi, uomini, io mi rivolgo,
ai figli dell`uomo è diretta la mia voce.
AT greco 8,5νοήσατε ἄκακοι πανουργίαν οἱ δὲ ἀπαίδευτοι ἔνθεσθε καρδίαν
CEI 1974 Prv8,5 Imparate, inesperti, la prudenza
e voi, stolti, fatevi assennati.
AT greco 8,6εἰσακούσατέ μου σεμνὰ γὰρ ἐρῶ καὶ ἀνοίσω ἀπὸ χειλέων ὀρθά
CEI 1974 Prv8,6 Ascoltate, perché dirò cose elevate,
dalle mie labbra usciranno sentenze giuste,
AT greco 8,7ὅτι ἀλήθειαν μελετήσει ὁ φάρυγξ μου ἐβδελυγμένα δὲ ἐναντίον ἐμοῦ χείλη ψευδῆ
CEI 1974 Prv8,7 perché la mia bocca proclama la verità
e abominio per le mie labbra è l`empietà.
AT greco 8,8μετὰ δικαιοσύνης πάντα τὰ ῥήματα τοῦ στόματός μου οὐδὲν ἐν αὐτοῖς σκολιὸν οὐδὲ στραγγαλῶδες
CEI 1974 Prv8,8 Tutte le parole della mia bocca sono giuste;
niente vi è in esse di fallace o perverso;
AT greco 8,9πάντα ἐνώπια τοῖς συνιοῦσιν καὶ ὀρθὰ τοῖς εὑρίσκουσι γνῶσιν
CEI 1974 Prv8,9 tutte sono leali per chi le comprende
e rette per chi possiede la scienza.
AT greco 8,10λάβετε παιδείαν καὶ μὴ ἀργύριον καὶ γνῶσιν ὑπὲρ χρυσίον δεδοκιμασμένον ἀνθαιρεῖσθε δὲ αἴσθησιν χρυσίου καθαροῦ
CEI 1974 Prv8,10 Accettate la mia istruzione e non l`argento,
la scienza anziché l`oro fino,
AT greco 8,11κρείσσων γὰρ σοφία λίθων πολυτελῶν πᾶν δὲ τίμιον οὐκ ἄξιον αὐτῆς ἐστιν
CEI 1974 Prv8,11 perché la scienza vale più delle perle
e nessuna cosa preziosa l`uguaglia".
AT greco 8,12ἐγὼ ἡ σοφία κατεσκήνωσα βουλήν καὶ γνῶσιν καὶ ἔννοιαν ἐγὼ ἐπεκαλεσάμην
CEI 1974 Prv8,12 Io, la Sapienza, possiedo la prudenza
e ho la scienza e la riflessione.
AT greco 8,13φόβος κυρίου μισεῖ ἀδικίαν ὕβριν τε καὶ ὑπερηφανίαν καὶ ὁδοὺς πονηρῶν μεμίσηκα δὲ ἐγὼ διεστραμμένας ὁδοὺς κακῶν
CEI 1974 Prv8,13 Temere il Signore è odiare il male:
io detesto la superbia, l`arroganza,
la cattiva condotta e la bocca perversa.
AT greco 8,14ἐμὴ βουλὴ καὶ ἀσφάλεια ἐμὴ φρόνησις ἐμὴ δὲ ἰσχύς
CEI 1974 Prv8,14 A me appartiene il consiglio e il buon senso,
io sono l`intelligenza, a me appartiene la potenza.
AT greco 8,15δι’ ἐμοῦ βασιλεῖς βασιλεύουσιν καὶ οἱ δυνάσται γράφουσιν δικαιοσύνην
CEI 1974 Prv8,15 Per mezzo mio regnano i re
e i magistrati emettono giusti decreti;
AT greco 8,16δι’ ἐμοῦ μεγιστᾶνες μεγαλύνονται καὶ τύραννοι δι’ ἐμοῦ κρατοῦσι γῆς
CEI 1974 Prv8,16 per mezzo mio i capi comandano
e i grandi governano con giustizia.
AT greco 8,17ἐγὼ τοὺς ἐμὲ φιλοῦντας ἀγαπῶ οἱ δὲ ἐμὲ ζητοῦντες εὑρήσουσιν
CEI 1974 Prv8,17 Io amo coloro che mi amano
e quelli che mi cercano mi troveranno.
AT greco 8,18πλοῦτος καὶ δόξα ἐμοὶ ὑπάρχει καὶ κτῆσις πολλῶν καὶ δικαιοσύνη
CEI 1974 Prv8,18 Presso di me c`è ricchezza e onore,
sicuro benessere ed equità.
AT greco 8,19βέλτιον ἐμὲ καρπίζεσθαι ὑπὲρ χρυσίον καὶ λίθον τίμιον τὰ δὲ ἐμὰ γενήματα κρείσσω ἀργυρίου ἐκλεκτοῦ
CEI 1974 Prv8,19 Il mio frutto val più dell`oro, dell`oro fino,
il mio provento più dell`argento scelto.
AT greco 8,20ἐν ὁδοῖς δικαιοσύνης περιπατῶ καὶ ἀνὰ μέσον τρίβων δικαιώματος ἀναστρέφομαι
CEI 1974 Prv8,20 Io cammino sulla via della giustizia
e per i sentieri dell`equità,
AT greco 8,21ἐὰν ἀναγγείλω ὑμῖν τὰ καθ’ ἡμέραν γινόμενα μνημονεύσω τὰ ἐξ αἰῶνος ἀριθμῆσαι
CEI 1974 Prv8,21 per dotare di beni quanti mi amano
e riempire i loro forzieri.
La Sapienza creatrice dell` universo
AT greco 8,22κύριος ἔκτισέν με ἀρχὴν ὁδῶν αὐτοῦ εἰς ἔργα αὐτοῦ
CEI 1974 Prv Il Signore mi ha creato all`inizio della sua attività,
prima di ogni sua opera, fin d`allora.
8,22-31 La sapienza personificata è un essere divino, partecipa alla creazione e sta tra gli uomini. Queste riflessioni sulla sapienza (affinate in cfr. Sir 24. cfr. Sap 7, 25-27. cfr. Bar 3, 9-4, 4) prepareranno la dottrina del N.T. su Gesù Cristo Sapienza di Dio incarnata: cfr. Mt 11, 19. cfr. Lc 11, 49. 1 Cor 1, 24-30. cfr. Col 1, 16-17. cfr. Gv 1, 1 ss.; cfr. Gv 6, 35.
AT greco 8,23πρὸ τοῦ αἰῶνος ἐθεμελίωσέν με ἐν ἀρχῇ
CEI 1974 Prv8,23 Dall`eternità sono stata costituita,
fin dal principio, dagli inizi della terra.
AT greco 8,24πρὸ τοῦ τὴν γῆν ποιῆσαι καὶ πρὸ τοῦ τὰς ἀβύσσους ποιῆσαι πρὸ τοῦ προελθεῖν τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων
CEI 1974 Prv8,24 Quando non esistevano gli abissi, io fui generata;
quando ancora non vi erano le sorgenti cariche d`acqua;
AT greco 8,25πρὸ τοῦ ὄρη ἑδρασθῆναι πρὸ δὲ πάντων βουνῶν γεννᾷ με
CEI 1974 Prv8,25 prima che fossero fissate le basi dei monti,
prima delle colline, io sono stata generata.
AT greco 8,26κύριος ἐποίησεν χώρας καὶ ἀοικήτους καὶ ἄκρα οἰκούμενα τῆς ὑπ’ οὐρανόν
CEI 1974 Prv8,26 Quando ancora non aveva fatto la terra e i campi,
né le prime zolle del mondo;
AT greco 8,27ἡνίκα ἡτοίμαζεν τὸν οὐρανόν συμπαρήμην αὐτῷ καὶ ὅτε ἀφώριζεν τὸν ἑαυτοῦ θρόνον ἐπ’ ἀνέμων
CEI 1974 Prv quando egli fissava i cieli, io ero là;
quando tracciava un cerchio sull`abisso;
8,27 Il cerchio sull'abisso è l'orizzonte, la volta celeste.
AT greco 8,28ἡνίκα ἰσχυρὰ ἐποίει τὰ ἄνω νέφη καὶ ὡς ἀσφαλεῖς ἐτίθει πηγὰς τῆς ὑπ’ οὐρανὸν
CEI 1974 Prv8,28 quando condensava le nubi in alto,
quando fissava le sorgenti dell`abisso;
AT greco 8,29καὶ ἰσχυρὰ ἐποίει τὰ θεμέλια τῆς γῆς
CEI 1974 Prv8,29 quando stabiliva al mare i suoi limiti,
sicché le acque non ne oltrepassassero la spiaggia;
quando disponeva le fondamenta della terra,
AT greco 8,30ἤμην παρ’ αὐτῷ ἁρμόζουσα ἐγὼ ἤμην ᾗ προσέχαιρεν καθ’ ἡμέραν δὲ εὐφραινόμην ἐν προσώπῳ αὐτοῦ ἐν παντὶ καιρῷ
CEI 1974 Prv8,30 allora io ero con lui come architetto
ed ero la sua delizia ogni giorno,
dilettandomi davanti a lui in ogni istante;
AT greco 8,31ὅτε εὐφραίνετο τὴν οἰκουμένην συντελέσας καὶ ἐνευφραίνετο ἐν υἱοῖς ἀνθρώπων
CEI 1974 Prv8,31 dilettandomi sul globo terrestre,
ponendo le mie delizie tra i figli dell`uomo.
AT greco 8,32νῦν οὖν υἱέ ἄκουέ μου
CEI 1974 Prv8,32 Ora, figli, ascoltatemi:
beati quelli che seguono le mie vie!
AT greco 8,33
CEI 1974 Prv8,33 Ascoltate l`esortazione e siate saggi,
non trascuratela!
AT greco 8,34μακάριος ἀνήρ ὃς εἰσακούσεταί μου καὶ ἄνθρωπος ὃς τὰς ἐμὰς ὁδοὺς φυλάξει ἀγρυπνῶν ἐπ’ ἐμαῖς θύραις καθ’ ἡμέραν τηρῶν σταθμοὺς ἐμῶν εἰσόδων
CEI 1974 Prv8,34 Beato l`uomo che mi ascolta,
vegliando ogni giorno alle mie porte,
per custodire attentamente la soglia.
AT greco 8,35αἱ γὰρ ἔξοδοί μου ἔξοδοι ζωῆς καὶ ἑτοιμάζεται θέλησις παρὰ κυρίου
CEI 1974 Prv8,35 Infatti, chi trova me trova la vita,
e ottiene favore dal Signore;
AT greco 8,36οἱ δὲ εἰς ἐμὲ ἁμαρτάνοντες ἀσεβοῦσιν τὰς ἑαυτῶν ψυχάς καὶ οἱ μισοῦντές με ἀγαπῶσιν θάνατον
CEI 1974 Prv8,36 ma chi pecca contro di me, danneggia se stesso;
quanti mi odiano amano la morte".