Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Proverbi

AT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

AT greco 7 7,1 υἱέ τίμα τὸν κύριον καὶ ἰσχύσεις πλὴν δὲ αὐτοῦ μὴ φοβοῦ ἄλλον
Interconfessionale 7,1 Figlio mio, ricorda quel che ti dico, non dimenticare i miei consigli.
AT greco 7,2 φύλαξον ἐμὰς ἐντολάς καὶ βιώσεις τοὺς δὲ ἐμοὺς λόγους ὥσπερ κόρας ὀμμάτων
Interconfessionale 7,2 Se vuoi vivere felice, fa’ come ti dico, segui i miei consigli: sono preziosi come la pupilla dei tuoi occhi.
AT greco 7,3 περίθου δὲ αὐτοὺς σοῖς δακτύλοις ἐπίγραψον δὲ ἐπὶ τὸ πλάτος τῆς καρδίας σου
Interconfessionale 7,3 Legali alle tue dita, custodiscili nel tuo cuore come un tesoro.
AT greco 7,4 εἶπον τὴν σοφίαν σὴν ἀδελφὴν εἶναι τὴν δὲ φρόνησιν γνώριμον περιποίησαι σεαυτῷ
Interconfessionale 7,4 Tratta la sapienza come tua sorella e l’intelligenza come la tua migliore amica;
AT greco 7,5 ἵνα σε τηρήσῃ ἀπὸ γυναικὸς ἀλλοτρίας καὶ πονηρᾶς ἐάν σε λόγοις τοῖς πρὸς χάριν ἐμβάληται
Interconfessionale ti difenderanno dalle donne estranee, dalle sconosciute che ti seducono con parole ingannevoli.
7,5 estranee: vedi nota a 2,16-17.
AT greco 7,6 ἀπὸ γὰρ θυρίδος ἐκ τοῦ οἴκου αὐτῆς εἰς τὰς πλατείας παρακύπτουσα
Interconfessionale 7,6 Un giorno, mentre guardavo dalla finestra, mentre osservavo dietro alle persiane,
AT greco 7,7 ὃν ἂν ἴδῃ τῶν ἀφρόνων τέκνων νεανίαν ἐνδεῆ φρενῶν
Interconfessionale 7,7 vidi, fra un gruppo di giovani inesperti, un adolescente senza criterio.
AT greco 7,8 παραπορευόμενον παρὰ γωνίαν ἐν διόδοις οἴκων αὐτῆς
Interconfessionale 7,8 Passava per la piazza vicino all’angolo dove abita una certa donna; si dirigeva verso la casa di lei,
AT greco 7,9 καὶ λαλοῦντα ἐν σκότει ἑσπερινῷ ἡνίκα ἂν ἡσυχία νυκτερινὴ ᾖ καὶ γνοφώδης
Interconfessionale 7,9 all’ora del tramonto, all’imbrunire, al calar della notte e dell’oscurità.
AT greco 7,10 ἡ δὲ γυνὴ συναντᾷ αὐτῷ εἶδος ἔχουσα πορνικόν ἣ ποιεῖ νέων ἐξίπτασθαι καρδίας
Interconfessionale 7,10 Vidi quella donna andargli incontro, vestita da prostituta, con l’intenzione di sedurlo.
AT greco 7,11 ἀνεπτερωμένη δέ ἐστιν καὶ ἄσωτος ἐν οἴκῳ δὲ οὐχ ἡσυχάζουσιν οἱ πόδες αὐτῆς
Interconfessionale 7,11 È irrequieta, senza ritegno, è sempre fuori di casa:
AT greco 7,12 χρόνον γάρ τινα ἔξω ῥέμβεται χρόνον δὲ ἐν πλατείαις παρὰ πᾶσαν γωνίαν ἐνεδρεύει
Interconfessionale 7,12 ora è lungo la strada, ora è sulla piazza, a ogni angolo sta in agguato.
AT greco 7,13 εἶτα ἐπιλαβομένη ἐφίλησεν αὐτόν ἀναιδεῖ δὲ προσώπῳ προσεῖπεν αὐτῷ
Interconfessionale 7,13 Gettò le braccia al collo di quel giovane ingenuo, lo baciò e con aria sfrontata gli disse:
AT greco 7,14 θυσία εἰρηνική μοί ἐστιν σήμερον ἀποδίδωμι τὰς εὐχάς μου
Interconfessionale «Dovevo offrire dei sacrifici di ringraziamento ed oggi adempio la mia promessa.
7,14 La donna ha promesso a Dio sacrifici di ringraziamento, ora invita il giovane che vuole sedurre a partecipare al pasto conclusivo del sacrificio.
AT greco 7,15 ἕνεκα τούτου ἐξῆλθον εἰς συνάντησίν σοι ποθοῦσα τὸ σὸν πρόσωπον εὕρηκά σε
Interconfessionale 7,15 Per questo ti ho cercato e ti sono venuta incontro: finalmente ti ho trovato.
AT greco 7,16 κειρίαις τέτακα τὴν κλίνην μου ἀμφιτάποις δὲ ἔστρωκα τοῖς ἀπ’ Αἰγύπτου
Interconfessionale 7,16 Ho messo sul mio letto coperte colorate, di puro lino d’Egitto;
AT greco 7,17 διέρραγκα τὴν κοίτην μου κρόκῳ τὸν δὲ οἶκόν μου κινναμώμῳ
Interconfessionale 7,17 l’ho profumato con essenza di mirra, aloe e cinnamomo.
AT greco 7,18 ἐλθὲ καὶ ἀπολαύσωμεν φιλίας ἕως ὄρθρου δεῦρο καὶ ἐγκυλισθῶμεν ἔρωτι
Interconfessionale 7,18 Vieni, amiamoci per tutta la notte, godiamo insieme i piaceri dell’amore.
AT greco 7,19 οὐ γὰρ πάρεστιν ὁ ἀνήρ μου ἐν οἴκῳ πεπόρευται δὲ ὁδὸν μακρὰν
Interconfessionale 7,19 Mio marito non è a casa, è partito per un lungo viaggio.
AT greco 7,20 ἔνδεσμον ἀργυρίου λαβὼν ἐν χειρὶ αὐτοῦ δι’ ἡμερῶν πολλῶν ἐπανήξει εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ
Interconfessionale Ha portato con sé il sacchetto del denaro, quindi non tornerà prima della metà del mese».
7,20 quindi non tornerà… mese: altri: tornerà a casa soltanto al plenilunio.
AT greco 7,21 ἀπεπλάνησεν δὲ αὐτὸν πολλῇ ὁμιλίᾳ βρόχοις τε τοῖς ἀπὸ χειλέων ἐξώκειλεν αὐτόν
Interconfessionale 7,21 Con le sue moine lo fa cedere, e con le sue dolci parole lo seduce.
AT greco 7,22 ὁ δὲ ἐπηκολούθησεν αὐτῇ κεπφωθείς ὥσπερ δὲ βοῦς ἐπὶ σφαγὴν ἄγεται καὶ ὥσπερ κύων ἐπὶ δεσμοὺς
Interconfessionale E lui, stupido, subito la segue, come un bue va al macello, come un prigioniero va al castigo,
7,22–23 la donna adultera conduce alla morte Prv 5,3-5+. 7,22 come un prigioniero va al castigo: altri: come un cervo adescato al laccio.
AT greco 7,23 ἢ ὡς ἔλαφος τοξεύματι πεπληγὼς εἰς τὸ ἧπαρ σπεύδει δὲ ὥσπερ ὄρνεον εἰς παγίδα οὐκ εἰδὼς ὅτι περὶ ψυχῆς τρέχει
Interconfessionale 7,23 finché una freccia gli attraversa il corpo. È come un uccello che si precipita verso la rete, non sa che mette in pericolo la sua vita.
AT greco 7,24 νῦν οὖν υἱέ ἄκουέ μου καὶ πρόσεχε ῥήμασιν στόματός μου
Interconfessionale 7,24 Ora, figli, ascoltatemi e fate attenzione a quel che vi dico:
AT greco 7,25 μὴ ἐκκλινάτω εἰς τὰς ὁδοὺς αὐτῆς ἡ καρδία σου
Interconfessionale 7,25 non lasciatevi rubare il cuore da una donna simile, non andatele dietro.
AT greco 7,26 πολλοὺς γὰρ τρώσασα καταβέβληκεν καὶ ἀναρίθμητοί εἰσιν οὓς πεφόνευκεν
Interconfessionale 7,26 È stata la rovina di molti, ha fatto morire anche uomini vigorosi.
AT greco 7,27 ὁδοὶ ᾅδου ὁ οἶκος αὐτῆς κατάγουσαι εἰς τὰ ταμίεια τοῦ θανάτου
Interconfessionale 7,27 Chi va con lei è sulla via che porta alla morte; chi va a casa sua scende verso la dimora dei morti.