Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Proverbi

AT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

AT greco 31 31,1 LXX RELOCATES PROVERBS 30:15-31:9 TO END OF PROVERBS 24

οἱ ἐμοὶ λόγοι εἴρηνται ὑπὸ θεοῦ βασιλέως χρηματισμός ὃν ἐπαίδευσεν ἡ μήτηρ αὐτοῦ
Interconfessionale Questi sono gli insegnamenti del re Lemuèl, le massime che sua madre gli ha trasmesso.
31,1 del re Lemuèl, le massime: altri: di Lemuèl, re di Massa.
AT greco 31,2 τί τέκνον τηρήσεις τί ῥήσεις θεοῦ πρωτογενές σοὶ λέγω υἱέ τί τέκνον ἐμῆς κοιλίας τί τέκνον ἐμῶν εὐχῶν
Interconfessionale 31,2 Figlio mio carissimo, tu sei la risposta alle mie preghiere.
AT greco 31,3 μὴ δῷς γυναιξὶ σὸν πλοῦτον καὶ τὸν σὸν νοῦν καὶ βίον εἰς ὑστεροβουλίαν
Interconfessionale Non consumare le tue energie in avventure amorose, non rovinarti l’esistenza con donne che possono corrompere anche i re.
31,3 messa in guardia contro le donne Dt 17,17; 1Re 11,4; cfr. Prv 2,16+.
AT greco 31,4 μετὰ βουλῆς πάντα ποίει μετὰ βουλῆς οἰνοπότει οἱ δυνάσται θυμώδεις εἰσίν οἶνον δὲ μὴ πινέτωσαν
Interconfessionale 31,4 Ascolta, Lemuèl; un re non deve darsi al vino, un principe non deve rendersi schiavo di bevande inebrianti.
AT greco 31,5 ἵνα μὴ πιόντες ἐπιλάθωνται τῆς σοφίας καὶ ὀρθὰ κρῖναι οὐ μὴ δύνωνται τοὺς ἀσθενεῖς
Interconfessionale Se si ubriacano, dimenticano le leggi e trascurano i diritti dei poveri.
31,5 pericoli del vino Prv 20,1+.
AT greco 31,6 δίδοτε μέθην τοῖς ἐν λύπαις καὶ οἶνον πίνειν τοῖς ἐν ὀδύναις
Interconfessionale 31,6 Bevande inebrianti fanno bene a chi viene meno e il vino a chi è amareggiato:
AT greco 31,7 ἵνα ἐπιλάθωνται τῆς πενίας καὶ τῶν πόνων μὴ μνησθῶσιν ἔτι
Interconfessionale 31,7 bevono e dimenticano le loro miserie, non ricordano più le loro tribolazioni.
AT greco 31,8 ἄνοιγε σὸν στόμα λόγῳ θεοῦ καὶ κρῖνε πάντας ὑγιῶς
Interconfessionale 31,8 Parla tu a favore di chi non può difendersi, sostieni i diritti di chi è senza aiuto.
AT greco 31,9 ἄνοιγε σὸν στόμα καὶ κρῖνε δικαίως διάκρινε δὲ πένητα καὶ ἀσθενῆ
Interconfessionale 31,9 Parla per loro e sii un giudice giusto; difendi i diritti del povero e del bisognoso.
AT greco 31,10 LXX RELOCATES PROVERBS 31:10-31 TO END OF PROVERBS 29

γυναῖκα ἀνδρείαν τίς εὑρήσει τιμιωτέρα δέ ἐστιν λίθων πολυτελῶν ἡ τοιαύτη
Interconfessionale Com’è difficile trovare una donna di carattere! Essa vale molto di più delle perle.
31,10 I versetti 10-31 nel testo ebraico formano un poema alfabetico: ognuno di essi inizia con una lettera dell’alfabeto ebraico. 31,10 vale molto di più delle perle cfr. Prv 3,15+.
AT greco 31,11 θαρσεῖ ἐπ’ αὐτῇ ἡ καρδία τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς ἡ τοιαύτη καλῶν σκύλων οὐκ ἀπορήσει
Interconfessionale Suo marito ha piena fiducia in lei e non sarà mai un miserabile.
31,11 Suo marito ha piena fiducia Prv 18,22+.
AT greco 31,12 ἐνεργεῖ γὰρ τῷ ἀνδρὶ ἀγαθὰ πάντα τὸν βίον
Interconfessionale 31,12 Per tutta la vita gli dà felicità, mai dispiaceri.
AT greco 31,13 μηρυομένη ἔρια καὶ λίνον ἐποίησεν εὔχρηστον ταῖς χερσὶν αὐτῆς
Interconfessionale 31,13 Si procura lana e lino e li lavora volentieri con le sue mani.
AT greco 31,14 ἐγένετο ὡσεὶ ναῦς ἐμπορευομένη μακρόθεν συνάγει δὲ αὕτη τὸν βίον
Interconfessionale 31,14 Fa venire da lontano le sue provviste, simile a una nave mercantile.
AT greco 31,15 καὶ ἀνίσταται ἐκ νυκτῶν καὶ ἔδωκεν βρώματα τῷ οἴκῳ καὶ ἔργα ταῖς θεραπαίναις
Interconfessionale 31,15 Si alza prima dell’alba, prepara il cibo alla sua famiglia e ordina alle sue serve quel che devono fare.
AT greco 31,16 θεωρήσασα γεώργιον ἐπρίατο ἀπὸ δὲ καρπῶν χειρῶν αὐτῆς κατεφύτευσεν κτῆμα
Interconfessionale 31,16 Investe il denaro, frutto del suo lavoro, comprando un terreno coltivato a vigna.
AT greco 31,17 ἀναζωσαμένη ἰσχυρῶς τὴν ὀσφὺν αὐτῆς ἤρεισεν τοὺς βραχίονας αὐτῆς εἰς ἔργον
Interconfessionale 31,17 Lavora con grande energia, le sue braccia non sono mai stanche.
AT greco 31,18 ἐγεύσατο ὅτι καλόν ἐστιν τὸ ἐργάζεσθαι καὶ οὐκ ἀποσβέννυται ὅλην τὴν νύκτα ὁ λύχνος αὐτῆς
Interconfessionale 31,18 Controlla che i suoi affari vadano bene, la sua lucerna resta accesa tutta la notte.
AT greco 31,19 τοὺς πήχεις αὐτῆς ἐκτείνει ἐπὶ τὰ συμφέροντα τὰς δὲ χεῖρας αὐτῆς ἐρείδει εἰς ἄτρακτον
Interconfessionale 31,19 Mette mano alla lana da filare e gira il fuso con le sue dita.
AT greco 31,20 χεῖρας δὲ αὐτῆς διήνοιξεν πένητι καρπὸν δὲ ἐξέτεινεν πτωχῷ
Interconfessionale 31,20 È generosa con i poveri e aiuta i bisognosi.
AT greco 31,21 οὐ φροντίζει τῶν ἐν οἴκῳ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς ὅταν που χρονίζῃ πάντες γὰρ οἱ παρ’ αὐτῆς ἐνδιδύσκονται
Interconfessionale 31,21 Quando nevica non ha preoccupazioni, perché tutti i suoi familiari hanno vestiti pesanti.
AT greco 31,22 δισσὰς χλαίνας ἐποίησεν τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς ἐκ δὲ βύσσου καὶ πορφύρας ἑαυτῇ ἐνδύματα
Interconfessionale 31,22 Si fa coperte per i letti e splendidi vestiti di lino rosso porpora.
AT greco 31,23 περίβλεπτος δὲ γίνεται ἐν πύλαις ὁ ἀνὴρ αὐτῆς ἡνίκα ἂν καθίσῃ ἐν συνεδρίῳ μετὰ τῶν γερόντων κατοίκων τῆς γῆς
Interconfessionale 31,23 Alle riunioni degli anziani del luogo suo marito è molto stimato.
AT greco 31,24 σινδόνας ἐποίησεν καὶ ἀπέδοτο περιζώματα δὲ τοῖς Χαναναίοις
Interconfessionale 31,24 Ella confeziona vestiti e cinture e le vende ai mercanti.
AT greco 31,25 στόμα αὐτῆς διήνοιξεν προσεχόντως καὶ ἐννόμως καὶ τάξιν ἐστείλατο τῇ γλώσσῃ αὐτῆς
Interconfessionale 31,25 È forte, gode la stima di tutti, non ha paura dell’avvenire.
AT greco 31,26 ἰσχὺν καὶ εὐπρέπειαν ἐνεδύσατο καὶ εὐφράνθη ἐν ἡμέραις ἐσχάταις
Interconfessionale 31,26 Parla sempre con sapienza e dà consigli pieni di bontà.
AT greco 31,27 στεγναὶ διατριβαὶ οἴκων αὐτῆς σῖτα δὲ ὀκνηρὰ οὐκ ἔφαγεν
Interconfessionale 31,27 Non è mai pigra né indolente, si preoccupa dell’andamento della sua casa.
AT greco 31,28 τὸ στόμα δὲ ἀνοίγει σοφῶς καὶ νομοθέσμως ἡ δὲ ἐλεημοσύνη αὐτῆς ἀνέστησεν τὰ τέκνα αὐτῆς καὶ ἐπλούτησαν καὶ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς ᾔνεσεν αὐτήν
Interconfessionale 31,28 I suoi figli ne sono orgogliosi e suo marito ne fa l’elogio.
AT greco 31,29 πολλαὶ θυγατέρες ἐκτήσαντο πλοῦτον πολλαὶ ἐποίησαν δυνατά σὺ δὲ ὑπέρκεισαι καὶ ὑπερῆρας πάσας
Interconfessionale 31,29 Egli dice: «Molte donne sono straordinarie, ma nessuna è come te!».
AT greco 31,30 ψευδεῖς ἀρέσκειαι καὶ μάταιον κάλλος γυναικός γυνὴ γὰρ συνετὴ εὐλογεῖται φόβον δὲ κυρίου αὕτη αἰνείτω
Interconfessionale La grazia femminile è ingannevole, la bellezza non dura, ma una donna che rispetta il Signore è degna di lode.
31,30 la donna che rispetta (teme) il Signore Prv 1,29+. 31,30 rispetta il Signore: vedi nota a 2,5.
AT greco 31,31 δότε αὐτῇ ἀπὸ καρπῶν χειρῶν αὐτῆς καὶ αἰνείσθω ἐν πύλαις ὁ ἀνὴρ αὐτῆς
Interconfessionale 31,31 Dàtele credito per tutto quel che fa: tutta la città le deve rispetto per il suo lavoro.