Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Proverbi

AT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

AT greco 3 3,1 υἱέ ἐμῶν νομίμων μὴ ἐπιλανθάνου τὰ δὲ ῥήματά μου τηρείτω σὴ καρδία
Interconfessionale Figlio mio, non dimenticare i miei insegnamenti, ricordati di fare quel che ti dico,
3,1 non dimenticare gli insegnamenti Prv 1,8; 6,20.21; 7,2.3; Dt 30,16.
AT greco 3,2 μῆκος γὰρ βίου καὶ ἔτη ζωῆς καὶ εἰρήνην προσθήσουσίν σοι
Interconfessionale così potrai vivere a lungo, e avrai serenità e benessere.
3,2 vita lunga Prv 4,10; 9,11; 10,27; Dt 4,40.
AT greco 3,3 ἐλεημοσύναι καὶ πίστεις μὴ ἐκλιπέτωσάν σε ἄφαψαι δὲ αὐτὰς ἐπὶ σῷ τραχήλῳ καὶ εὑρήσεις χάριν
Interconfessionale Non abbandonare mai la bontà e la fedeltà, legale intorno al tuo collo, custodiscile nel tuo cuore come un tesoro.
3,3 nel tuo cuore Dt 6,6; Ger 31,33; 2Cor 3,3.
AT greco 3,4 καὶ προνοοῦ καλὰ ἐνώπιον κυρίου καὶ ἀνθρώπων
Interconfessionale 3,4 Se farai così, piacerai a Dio e agli uomini, sarai felice e avrai successo.
AT greco 3,5 ἴσθι πεποιθὼς ἐν ὅλῃ καρδίᾳ ἐπὶ θεῷ ἐπὶ δὲ σῇ σοφίᾳ μὴ ἐπαίρου
Interconfessionale Confida nel Signore con tutto il cuore, non appoggiarti sulle tue convinzioni.
3,5–6 confidenza nel Signore Prv 22,19; Sal 9,11+; 55,24+.
AT greco 3,6 ἐν πάσαις ὁδοῖς σου γνώριζε αὐτήν ἵνα ὀρθοτομῇ τὰς ὁδούς σου ὁ δὲ πούς σου οὐ μὴ προσκόπτῃ
Interconfessionale 3,6 In tutto quel che fai ricordati del Signore ed egli ti indicherà la via giusta.
AT greco 3,7 μὴ ἴσθι φρόνιμος παρὰ σεαυτῷ φοβοῦ δὲ τὸν θεὸν καὶ ἔκκλινε ἀπὸ παντὸς κακοῦ
Interconfessionale Non crederti più saggio di quel che sei, ubbidisci al Signore ed evita il male.
3,7 ubbidire al (temere il) Signore Prv 8,13+. 3,7 ubbidisci al Signore: vedi nota a 2,5.
AT greco 3,8 τότε ἴασις ἔσται τῷ σώματί σου καὶ ἐπιμέλεια τοῖς ὀστέοις σου
Interconfessionale 3,8 Se farai così, godrai buona salute, sarai robusto e vigoroso.
AT greco 3,9 τίμα τὸν κύριον ἀπὸ σῶν δικαίων πόνων καὶ ἀπάρχου αὐτῷ ἀπὸ σῶν καρπῶν δικαιοσύνης
Interconfessionale 3,9 Onora il Signore con le tue offerte e le primizie dei tuoi raccolti:
AT greco 3,10 ἵνα πίμπληται τὰ ταμίειά σου πλησμονῆς σίτου οἴνῳ δὲ αἱ ληνοί σου ἐκβλύζωσιν
Interconfessionale 3,10 così i tuoi granai saranno colmi e le tue botti piene di vino.
AT greco 3,11 υἱέ μὴ ὀλιγώρει παιδείας κυρίου μηδὲ ἐκλύου ὑπ’ αὐτοῦ ἐλεγχόμενος
Interconfessionale Figlio mio, accetta l’istruzione del Signore e non stancarti dei suoi avvertimenti.
3,11–12 il Signore corregge Dt 8,5; 2Sam 7,14; Sap 11,10; 1Cor 11,31-32.
AT greco 3,12 ὃν γὰρ ἀγαπᾷ κύριος παιδεύει μαστιγοῖ δὲ πάντα υἱὸν ὃν παραδέχεται
Interconfessionale 3,12 Il Signore corregge quelli che ama come un padre i figli più cari.
AT greco 3,13 μακάριος ἄνθρωπος ὃς εὗρεν σοφίαν καὶ θνητὸς ὃς εἶδεν φρόνησιν
Interconfessionale 3,13 Beato chi ha trovato la sapienza, felice chi ha acquistato la conoscenza!
AT greco 3,14 κρεῖττον γὰρ αὐτὴν ἐμπορεύεσθαι ἢ χρυσίου καὶ ἀργυρίου θησαυρούς
Interconfessionale 3,14 Possederla vale più di tanto argento; rende molto più dell’oro.
AT greco 3,15 τιμιωτέρα δέ ἐστιν λίθων πολυτελῶν οὐκ ἀντιτάξεται αὐτῇ οὐδὲν πονηρόν εὔγνωστός ἐστιν πᾶσιν τοῖς ἐγγίζουσιν αὐτῇ πᾶν δὲ τίμιον οὐκ ἄξιον αὐτῆς ἐστιν
Interconfessionale La sapienza è più preziosa delle perle; nulla regge al suo confronto.
3,15 valore della sapienza Prv 8,11+.
AT greco 3,16 ἐκ τοῦ στόματος αὐτῆς ἐκπορεύεται δικαιοσύνη νόμον δὲ καὶ ἔλεον ἐπὶ γλώσσης φορεῖ
Interconfessionale 3,16 La sapienza offre lunga vita, dona ricchezza e onore,
AT greco 3,17 αἱ ὁδοὶ αὐτῆς ὁδοὶ καλαί καὶ πάντες οἱ τρίβοι αὐτῆς ἐν εἰρήνῃ
Interconfessionale 3,17 rende la vita piacevole, aiuta ad avere successo.
AT greco 3,18 ξύλον ζωῆς ἐστι πᾶσι τοῖς ἀντεχομένοις αὐτῆς καὶ τοῖς ἐπερειδομένοις ἐπ’ αὐτὴν ὡς ἐπὶ κύριον ἀσφαλής
Interconfessionale La sapienza è come un albero di vita per quelli che l’afferrano, beati coloro che la tengono stretta.
3,18 albero di vita: allusione all’albero della vita di Genesi 2,9; 3,22; vedi anche Apocalisse 2,7.
AT greco 3,19 ὁ θεὸς τῇ σοφίᾳ ἐθεμελίωσεν τὴν γῆν ἡτοίμασεν δὲ οὐρανοὺς ἐν φρονήσει
Interconfessionale Il Signore ha creato la terra con la sua sapienza, ha fatto i cieli con la sua intelligenza.
3,19–20 Dio e la sapienza Prv 8,22-31; Sap 7,25-26; Sir 24,1-10.
AT greco 3,20 ἐν αἰσθήσει ἄβυσσοι ἐρράγησαν νέφη δὲ ἐρρύησαν δρόσους
Interconfessionale 3,20 Con la sua sapienza egli fa sgorgare l’acqua degli abissi e fa piovere sulla terra.
AT greco 3,21 υἱέ μὴ παραρρυῇς τήρησον δὲ ἐμὴν βουλὴν καὶ ἔννοιαν
Interconfessionale 3,21 Figlio mio, non dimenticare i consigli, non abbandonare mai gli insegnamenti.
AT greco 3,22 ἔσται δὲ ἴασις ταῖς σαρξί σου καὶ ἐπιμέλεια τοῖς σοῖς ὀστέοις
Interconfessionale 3,22 Essi ti aiuteranno a vivere, ti daranno felicità e successo.
AT greco 3,23 ἵνα πορεύῃ πεποιθὼς ἐν εἰρήνῃ πάσας τὰς ὁδούς σου ὁ δὲ πούς σου οὐ μὴ προσκόψῃ
Interconfessionale 3,23 Così potrai vivere sicuro, e nessun ostacolo ti farà inciampare,
AT greco 3,24 ἐὰν γὰρ κάθῃ ἄφοβος ἔσῃ ἐὰν δὲ καθεύδῃς ἡδέως ὑπνώσεις
Interconfessionale 3,24 dormirai sonni tranquilli e passerai le tue notti nella pace.
AT greco 3,25 καὶ οὐ φοβηθήσῃ πτόησιν ἐπελθοῦσαν οὐδὲ ὁρμὰς ἀσεβῶν ἐπερχομένας
Interconfessionale 3,25 Nessun spavento ti sorprenderà, nemmeno la rovina dei malvagi ti farà paura,
AT greco 3,26 ὁ γὰρ κύριος ἔσται ἐπὶ πασῶν ὁδῶν σου καὶ ἐρείσει σὸν πόδα ἵνα μὴ σαλευθῇς
Interconfessionale 3,26 perché il Signore ti darà sicurezza e custodirà la tua vita da ogni insidia.
AT greco 3,27 μὴ ἀπόσχῃ εὖ ποιεῖν ἐνδεῆ ἡνίκα ἂν ἔχῃ ἡ χείρ σου βοηθεῖν
Interconfessionale 3,27 Quando ti è possibile, aiuta chi ha bisogno.
AT greco 3,28 μὴ εἴπης ἐπανελθὼν ἐπάνηκε καὶ αὔριον δώσω δυνατοῦ σου ὄντος εὖ ποιεῖν οὐ γὰρ οἶδας τί τέξεται ἡ ἐπιοῦσα
Interconfessionale Non rimandare a domani quel che puoi oggi per il prossimo bisognoso.
3,28 prossimo Lv 19,18; Lc 10,25-37.
AT greco 3,29 μὴ τεκτήνῃ ἐπὶ σὸν φίλον κακὰ παροικοῦντα καὶ πεποιθότα ἐπὶ σοί
Interconfessionale 3,29 Non progettare male contro i tuoi amici, che ti sono vicini e hanno fiducia in te.
AT greco 3,30 μὴ φιλεχθρήσῃς πρὸς ἄνθρωπον μάτην μή τι εἰς σὲ ἐργάσηται κακόν
Interconfessionale 3,30 Non litigare senza motivo con nessuno, se non ti ha fatto nulla di male.
AT greco 3,31 μὴ κτήσῃ κακῶν ἀνδρῶν ὀνείδη μηδὲ ζηλώσῃς τὰς ὁδοὺς αὐτῶν
Interconfessionale Non invidiare i violenti, non imitare la loro condotta.
3,31 non invidiare i violenti Prv 23,17; 24,1.19; Sal 73,3+.
AT greco 3,32 ἀκάθαρτος γὰρ ἔναντι κυρίου πᾶς παράνομος ἐν δὲ δικαίοις οὐ συνεδριάζει
Interconfessionale Il malvagio ripugna al Signore, i giusti hanno tutta la sua amicizia.
3,32 ripugnare al Signore Prv 6,16-19; 15,8-9.26; 17,15; 20,23; Dt 25,16.
AT greco 3,33 κατάρα θεοῦ ἐν οἴκοις ἀσεβῶν ἐπαύλεις δὲ δικαίων εὐλογοῦνται
Interconfessionale Il Signore maledice la casa del malvagio, ma benedice l’abitazione del giusto.
3,33 la sorte del malvagio Prv 2,22; 24,20; 1Sam 2,9; Is 3,11; Gb 20,4-29; Mt 25,45-46. — e la sorte dei giusti Prv 10,6-7; Sal 5,13; Is 3,10; Sap 5,15; Mt 25,46.
AT greco 3,34 κύριος ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται ταπεινοῖς δὲ δίδωσιν χάριν
Interconfessionale Il Signore si prende gioco dei superbi, agli umili concede il suo aiuto.
3,34 superbi e umili Gc 4,6; 1Pt 5,5.
AT greco 3,35 δόξαν σοφοὶ κληρονομήσουσιν οἱ δὲ ἀσεβεῖς ὕψωσαν ἀτιμίαν
Interconfessionale 3,35 I saggi saranno onorati da tutti, gli stolti andranno a finire male.