Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Proverbi

AT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

AT greco 28 28,1 φεύγει ἀσεβὴς μηδενὸς διώκοντος δίκαιος δὲ ὥσπερ λέων πέποιθεν
Interconfessionale 28,1 Il malvagio fugge anche se nessuno l’insegue, ma il giusto è sicuro di sé, come un leone.
AT greco 28,2 δι’ ἁμαρτίας ἀσεβῶν κρίσεις ἐγείρονται ἀνὴρ δὲ πανοῦργος κατασβέσει αὐτάς
Interconfessionale 28,2 In un paese in rivolta i capi cambiano spesso; regna l’ordine con un capo saggio e intelligente.
AT greco 28,3 ἀνδρεῖος ἐν ἀσεβείαις συκοφαντεῖ πτωχούς ὥσπερ ὑετὸς λάβρος καὶ ἀνωφελής
Interconfessionale Un uomo povero che opprime i deboli è come una pioggia torrenziale: niente pane!
28,3 una pioggia torrenziale cfr. Sal 72,6.
AT greco 28,4 οὕτως οἱ ἐγκαταλείποντες τὸν νόμον ἐγκωμιάζουσιν ἀσέβειαν οἱ δὲ ἀγαπῶντες τὸν νόμον περιβάλλουσιν ἑαυτοῖς τεῖχος
Interconfessionale 28,4 Chi trascura la legge loda il malvagio; chi osserva la legge lo combatte.
AT greco 28,5 ἄνδρες κακοὶ οὐ νοήσουσιν κρίμα οἱ δὲ ζητοῦντες τὸν κύριον συνήσουσιν ἐν παντί
Interconfessionale I cattivi non vedono quel che è giusto, ma chi cerca il Signore capisce tutto.
28,5 capire tutto Sap 3,9.
AT greco 28,6 κρείσσων πτωχὸς πορευόμενος ἐν ἀληθείᾳ πλουσίου ψευδοῦς
Interconfessionale 28,6 Meglio povero e onesto che ricco e disonesto.
AT greco 28,7 φυλάσσει νόμον υἱὸς συνετός ὃς δὲ ποιμαίνει ἀσωτίαν ἀτιμάζει πατέρα
Interconfessionale 28,7 Chi osserva la legge è un figlio assennato, chi frequenta i viziosi è la vergogna di suo padre.
AT greco 28,8 ὁ πληθύνων τὸν πλοῦτον αὐτοῦ μετὰ τόκων καὶ πλεονασμῶν τῷ ἐλεῶντι πτωχοὺς συνάγει αὐτόν
Interconfessionale Chi accumula soldi facendo lo strozzino, li dovrà lasciare a chi ha compassione dei poveri.
28,8 fare lo strozzino Es 22,24+.
AT greco 28,9 ὁ ἐκκλίνων τὸ οὖς αὐτοῦ τοῦ μὴ εἰσακοῦσαι νόμου καὶ αὐτὸς τὴν προσευχὴν αὐτοῦ ἐβδέλυκται
Interconfessionale 28,9 Se non ascolti la Legge, persino la tua preghiera fa ribrezzo.
AT greco 28,10 ὃς πλανᾷ εὐθεῖς ἐν ὁδῷ κακῇ εἰς διαφθορὰν αὐτὸς ἐμπεσεῖται οἱ δὲ ἄνομοι διελεύσονται ἀγαθὰ καὶ οὐκ εἰσελεύσονται εἰς αὐτά
Interconfessionale Chi fa deviare i giusti per una cattiva strada, cadrà lui stesso nel suo tranello; ma agli uomini onesti andrà tutto bene.
28,10 il proprio tranello Prv 26,27+.
AT greco 28,11 σοφὸς παρ’ ἑαυτῷ ἀνὴρ πλούσιος πένης δὲ νοήμων καταγνώσεται αὐτοῦ
Interconfessionale 28,11 Il ricco si crede furbo, ma il povero intelligente lo giudica per quel che vale.
AT greco 28,12 διὰ βοήθειαν δικαίων πολλὴ γίνεται δόξα ἐν δὲ τόποις ἀσεβῶν ἁλίσκονται ἄνθρωποι
Interconfessionale 28,12 Se comandano i giusti, tutti son contenti; ma se vanno al potere i malvagi, tutti si nascondono.
AT greco 28,13 ὁ ἐπικαλύπτων ἀσέβειαν ἑαυτοῦ οὐκ εὐοδωθήσεται ὁ δὲ ἐξηγούμενος ἐλέγχους ἀγαπηθήσεται
Interconfessionale Chi nasconde i suoi sbagli non avrà successo; chi li confessa e li abbandona sarà perdonato.
28,13 confessare i propri sbagli Sal 32,5+; Sir 4,26; Lc 18,9-14.
AT greco 28,14 μακάριος ἀνήρ ὃς καταπτήσσει πάντα δι’ εὐλάβειαν ὁ δὲ σκληρὸς τὴν καρδίαν ἐμπεσεῖται κακοῖς
Interconfessionale 28,14 Felice l’uomo che tiene sempre gli occhi aperti, chi non sta attento finisce male.
AT greco 28,15 λέων πεινῶν καὶ λύκος διψῶν ὃς τυραννεῖ πτωχὸς ὢν ἔθνους πενιχροῦ
Interconfessionale 28,15 Come leone ruggente od orso affamato è il malvagio che governa un popolo povero.
AT greco 28,16 βασιλεὺς ἐνδεὴς προσόδων μέγας συκοφάντης ὁ δὲ μισῶν ἀδικίαν μακρὸν χρόνον ζήσεται
Interconfessionale 28,16 Un capo insensato fa molte ingiustizie, chi non ama i guadagni disonesti vivrà a lungo.
AT greco 28,17 παίδευε υἱόν καὶ ἀγαπήσει σε καὶ δώσει κόσμον τῇ σῇ ψυχῇ οὐ μὴ ὑπακούσῃς ἔθνει παρανόμῳ
Interconfessionale 28,17 Chi è oppresso dal peso di un delitto fuggirà fino alla morte: nessuno lo fermi!
AT greco 28,18 ὁ πορευόμενος δικαίως βεβοήθηται ὁ δὲ σκολιαῖς ὁδοῖς πορευόμενος ἐμπλακήσεται
Interconfessionale 28,18 Chi vive onestamente si salva, chi ha una condotta cattiva cadrà tutto d’un colpo.
AT greco 28,19 ὁ ἐργαζόμενος τὴν ἑαυτοῦ γῆν πλησθήσεται ἄρτων ὁ δὲ διώκων σχολὴν πλησθήσεται πενίας
Interconfessionale 28,19 Chi coltiva il suo campo si sazierà di pane, chi insegue illusioni raccoglierà miseria.
AT greco 28,20 ἀνὴρ ἀξιόπιστος πολλὰ εὐλογηθήσεται ὁ δὲ κακὸς οὐκ ἀτιμώρητος ἔσται
Interconfessionale 28,20 Un uomo onesto avrà tante benedizioni! Chi ha fretta d’arricchirsi non resterà senza colpe.
AT greco 28,21 ὃς οὐκ αἰσχύνεται πρόσωπα δικαίων οὐκ ἀγαθός ὁ τοιοῦτος ψωμοῦ ἄρτου ἀποδώσεται ἄνδρα
Interconfessionale È bello essere imparziali, ma è facile lasciarsi corrompere per un pezzo di pane.
28,21 essere imparziali Prv 24,23-24+.
AT greco 28,22 σπεύδει πλουτεῖν ἀνὴρ βάσκανος καὶ οὐκ οἶδεν ὅτι ἐλεήμων κρατήσει αὐτοῦ
Interconfessionale 28,22 L’avaro corre dietro alla ricchezza, e non sa che cadrà nella miseria.
AT greco 28,23 ὁ ἐλέγχων ἀνθρώπου ὁδοὺς χάριτας ἕξει μᾶλλον τοῦ γλωσσοχαριτοῦντος
Interconfessionale 28,23 Chi sa correggere gli altri trova più gratitudine che un adulatore.
AT greco 28,24 ὃς ἀποβάλλεται πατέρα ἢ μητέρα καὶ δοκεῖ μὴ ἁμαρτάνειν οὗτος κοινωνός ἐστιν ἀνδρὸς ἀσεβοῦς
Interconfessionale Chi ruba al padre e alla madre, e pensa di non peccare, diventa compagno degli assassini.
28,24 doveri verso i genitori Sir 3,1-16; cfr. Prv 20,20+.
AT greco 28,25 ἄπληστος ἀνὴρ κρίνει εἰκῇ ὃς δὲ πέποιθεν ἐπὶ κύριον ἐν ἐπιμελείᾳ ἔσται
Interconfessionale 28,25 Chi non è mai contento provoca litigi, chi confida nel Signore sarà saziato.
AT greco 28,26 ὃς πέποιθεν θρασείᾳ καρδίᾳ ὁ τοιοῦτος ἄφρων ὃς δὲ πορεύεται σοφίᾳ σωθήσεται
Interconfessionale 28,26 Chi confida in se stesso è uno stolto, chi si comporta con saggezza sarà salvo.
AT greco 28,27 ὃς δίδωσιν πτωχοῖς οὐκ ἐνδεηθήσεται ὃς δὲ ἀποστρέφει τὸν ὀφθαλμὸν αὐτοῦ ἐν πολλῇ ἀπορίᾳ ἔσται
Interconfessionale Se aiuti il povero, non finirai in miseria; se non lo soccorri, sarai maledetto.
28,27 aiutare il povero Prv 14,21+.
AT greco 28,28 ἐν τόποις ἀσεβῶν στένουσι δίκαιοι ἐν δὲ τῇ ἐκείνων ἀπωλείᾳ πληθυνθήσονται δίκαιοι
Interconfessionale 28,28 Quando governano i malvagi, il paese va in rovina; se sono sconfitti, trionfano i giusti.