Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Proverbi

AT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

AT greco 27 27,1 μὴ καυχῶ τὰ εἰς αὔριον οὐ γὰρ γινώσκεις τί τέξεται ἡ ἐπιοῦσα
Interconfessionale 27,1 Non rallegrarti del domani, perché non sai nemmeno che cosa ti capiterà oggi.
AT greco 27,2 ἐγκωμιαζέτω σε ὁ πέλας καὶ μὴ τὸ σὸν στόμα ἀλλότριος καὶ μὴ τὰ σὰ χείλη
Interconfessionale Ti lodi un altro, ma non la tua bocca, un estraneo, ma non le tue labbra!
27,2 essere umile Prv 11,2+.
AT greco 27,3 βαρὺ λίθος καὶ δυσβάστακτον ἄμμος ὀργὴ δὲ ἄφρονος βαρυτέρα ἀμφοτέρων
Interconfessionale 27,3 Pesante è la pietra, un peso grave la sabbia, ma più insopportabile è la provocazione dello stolto.
AT greco 27,4 ἀνελεήμων θυμὸς καὶ ὀξεῖα ὀργή ἀλλ’ οὐδένα ὑφίσταται ζῆλος
Interconfessionale 27,4 La collera è travolgente come un’inondazione, ma chi può resistere all’impeto della gelosia?
AT greco 27,5 κρείσσους ἔλεγχοι ἀποκεκαλυμμένοι κρυπτομένης φιλίας
Interconfessionale Meglio uno che ti rimprovera apertamente che un amico che non ti dice mai nulla.
27,5 che un amico… nulla: altri: che un amore nascosto.
AT greco 27,6 ἀξιοπιστότερά ἐστιν τραύματα φίλου ἢ ἑκούσια φιλήματα ἐχθροῦ
Interconfessionale 27,6 Un amico è fedele anche quando ferisce, un nemico ti inganna anche quando ti bacia.
AT greco 27,7 ψυχὴ ἐν πλησμονῇ οὖσα κηρίοις ἐμπαίζει ψυχῇ δὲ ἐνδεεῖ καὶ τὰ πικρὰ γλυκεῖα φαίνεται
Interconfessionale 27,7 A chi è sazio non piace neanche il miele, per chi ha fame, anche l’amaro è dolce.
AT greco 27,8 ὥσπερ ὅταν ὄρνεον καταπετασθῇ ἐκ τῆς ἰδίας νοσσιᾶς οὕτως ἄνθρωπος δουλοῦται ὅταν ἀποξενωθῇ ἐκ τῶν ἰδίων τόπων
Interconfessionale 27,8 Come un passero lontano dal nido è un uomo lontano dal suo paese.
AT greco 27,9 μύροις καὶ οἴνοις καὶ θυμιάμασιν τέρπεται καρδία καταρρήγνυται δὲ ὑπὸ συμπτωμάτων ψυχή
Interconfessionale 27,9 Profumo e incenso ti fanno sentire in festa, la dolcezza di un amico vale più del proprio consiglio.
AT greco 27,10 φίλον σὸν ἢ φίλον πατρῷον μὴ ἐγκαταλίπῃς εἰς δὲ τὸν οἶκον τοῦ ἀδελφοῦ σου μὴ εἰσέλθῃς ἀτυχῶν κρείσσων φίλος ἐγγὺς ἢ ἀδελφὸς μακρὰν οἰκῶν
Interconfessionale Non abbandonare il tuo amico né quello di tuo padre; e quando ti capita una disgrazia, non chiamare in aiuto tuo fratello: un amico vicino può aiutarti meglio di un fratello lontano.
27,10 amico e fratello Prv 17,17; 18,24.
AT greco 27,11 σοφὸς γίνου υἱέ ἵνα εὐφραίνηταί μου ἡ καρδία καὶ ἀπόστρεψον ἀπὸ σοῦ ἐπονειδίστους λόγους
Interconfessionale 27,11 Sii saggio, figlio mio: dammi questa soddisfazione, e potrò rispondere a chi mi disprezza.
AT greco 27,12 πανοῦργος κακῶν ἐπερχομένων ἀπεκρύβη ἄφρονες δὲ ἐπελθόντες ζημίαν τείσουσιν
Interconfessionale 27,12 Gli uomini accorti vedono il pericolo e si nascondono, gli inesperti vanno avanti e ci rimettono.
AT greco 27,13 ἀφελοῦ τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ παρῆλθεν γάρ ὑβριστὴς ὅστις τὰ ἀλλότρια λυμαίνεται
Interconfessionale Prenditi il vestito di chi si è impegnato per uno straniero e tienilo in pegno per uno sconosciuto!
27,13 pericolo di farsi garante Prv 6,1-5+. 27,13 Vedi nota a 20,16.
AT greco 27,14 ὃς ἂν εὐλογῇ φίλον τὸ πρωὶ μεγάλῃ τῇ φωνῇ καταρωμένου οὐδὲν διαφέρειν δόξει
Interconfessionale 27,14 Un saluto ad alta voce la mattina è considerato una maledizione.
AT greco 27,15 σταγόνες ἐκβάλλουσιν ἄνθρωπον ἐν ἡμέρᾳ χειμερινῇ ἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦ ὡσαύτως καὶ γυνὴ λοίδορος ἐκ τοῦ ἰδίου οἴκου
Interconfessionale Goccia continua in giorno di pioggia e donna litigiosa sono la stessa cosa:
27,15 una donna litigiosa Prv 19,13+.
AT greco 27,16 βορέας σκληρὸς ἄνεμος ὀνόματι δὲ ἐπιδέξιος καλεῖται
Interconfessionale 27,16 trattenerla è come trattenere il vento, come prendere l’olio con una mano.
AT greco 27,17 σίδηρος σίδηρον ὀξύνει ἀνὴρ δὲ παροξύνει πρόσωπον ἑταίρου
Interconfessionale 27,17 Il ferro si affila con il ferro, l’uomo si affina nei rapporti con gli altri.
AT greco 27,18 ὃς φυτεύει συκῆν φάγεται τοὺς καρποὺς αὐτῆς ὃς δὲ φυλάσσει τὸν ἑαυτοῦ κύριον τιμηθήσεται
Interconfessionale 27,18 Chi ha cura del suo fico ne mangia i frutti, chi cura gli interessi del suo padrone ne sarà onorato.
AT greco 27,19 ὥσπερ οὐχ ὅμοια πρόσωπα προσώποις οὕτως οὐδὲ αἱ καρδίαι τῶν ἀνθρώπων
Interconfessionale 27,19 Il volto si specchia nell’acqua, l’uomo nel cuore umano.
AT greco 27,20 βδέλυγμα κυρίῳ στηρίζων ὀφθαλμόν καὶ οἱ ἀπαίδευτοι ἀκρατεῖς γλώσσῃ
Interconfessionale L’Aldilà o l’Abisso sono insaziabili, anche gli occhi dell’uomo non sono mai sazi.
27,20 mai sazi Prv 30,15-16.
AT greco 27,21 καρδία ἀνόμου ἐκζητεῖ κακά καρδία δὲ εὐθὴς ἐκζητεῖ γνῶσιν
Interconfessionale 27,21 Il crogiolo è per l’argento, il forno per l’oro, ma la reputazione è per l’uomo.
AT greco 27,22 ἐὰν μαστιγοῖς ἄφρονα ἐν μέσῳ συνεδρίου ἀτιμάζων οὐ μὴ περιέλῃς τὴν ἀφροσύνην αὐτοῦ
Interconfessionale 27,22 Anche se pesti lo stolto nel mortaio, in mezzo ai grani, la sua stoltezza non si stacca da lui.
AT greco 27,23 γνωστῶς ἐπιγνώσῃ ψυχὰς ποιμνίου σου καὶ ἐπιστήσεις καρδίαν σου σαῖς ἀγέλαις
Interconfessionale Prenditi cura delle tue pecore, fa’ molta attenzione al tuo bestiame,
27,23 cura delle pecore Prv 12,10; Sir 7,22.
AT greco 27,24 ὅτι οὐ τὸν αἰῶνα ἀνδρὶ κράτος καὶ ἰσχύς οὐδὲ παραδίδωσιν ἐκ γενεᾶς εἰς γενεάν
Interconfessionale 27,24 perché la ricchezza non è eterna e il potere non dura per sempre.
AT greco 27,25 ἐπιμελοῦ τῶν ἐν τῷ πεδίῳ χλωρῶν καὶ κερεῖς πόαν καὶ σύναγε χόρτον ὀρεινόν
Interconfessionale 27,25 Tolto il fieno, ricresce l’erba e tu raccogli il foraggio sui monti;
AT greco 27,26 ἵνα ἔχῃς πρόβατα εἰς ἱματισμόν τίμα πεδίον ἵνα ὦσίν σοι ἄρνες
Interconfessionale 27,26 hai agnelli per vestirti e capretti per acquistare un campo,
AT greco 27,27 υἱέ παρ’ ἐμοῦ ἔχεις ῥήσεις ἰσχυρὰς εἰς τὴν ζωήν σου καὶ εἰς τὴν ζωὴν σῶν θεραπόντων
Interconfessionale 27,27 hai latte di capra in abbondanza per nutrire te e la tua famiglia, per mantenere la tua servitù.