Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Proverbi

AT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

AT greco 26 26,1 ὥσπερ δρόσος ἐν ἀμήτῳ καὶ ὥσπερ ὑετὸς ἐν θέρει οὕτως οὐκ ἔστιν ἄφρονι τιμή
Interconfessionale 26,1 Fuori posto è la neve d’estate, la pioggia al tempo della mietitura, l’onore per lo stolto.
AT greco 26,2 ὥσπερ ὄρνεα πέταται καὶ στρουθοί οὕτως ἀρὰ ματαία οὐκ ἐπελεύσεται οὐδενί
Interconfessionale 26,2 Come passero che svolazza e rondine che volteggia, la maledizione ingiusta non raggiunge lo scopo.
AT greco 26,3 ὥσπερ μάστιξ ἵππῳ καὶ κέντρον ὄνῳ οὕτως ῥάβδος ἔθνει παρανόμῳ
Interconfessionale Per il cavallo la frusta, per l’asino la cavezza, per il dorso degli stolti il bastone.
26,3 il bastone Prv 13,24+.
AT greco 26,4 μὴ ἀποκρίνου ἄφρονι πρὸς τὴν ἐκείνου ἀφροσύνην ἵνα μὴ ὅμοιος γένῃ αὐτῷ
Interconfessionale 26,4 Non rispondere a una domanda stupida e non somiglierai allo stolto che l’ha fatta;
AT greco 26,5 ἀλλὰ ἀποκρίνου ἄφρονι κατὰ τὴν ἀφροσύνην αὐτοῦ ἵνα μὴ φαίνηται σοφὸς παρ’ ἑαυτῷ
Interconfessionale 26,5 se devi rispondere, dagli una risposta sciocca e capirà che non deve credersi sapiente.
AT greco 26,6 ἐκ τῶν ἑαυτοῦ ποδῶν ὄνειδος πίεται ὁ ἀποστείλας δι’ ἀγγέλου ἄφρονος λόγον
Interconfessionale 26,6 Inviare messaggi per mezzo di uno stolto è come tagliarsi le gambe e bere veleno.
AT greco 26,7 ἀφελοῦ πορείαν σκελῶν καὶ παροιμίαν ἐκ στόματος ἀφρόνων
Interconfessionale 26,7 Come vacillano le gambe dello zoppo, così è un proverbio in bocca a uno stolto.
AT greco 26,8 ὃς ἀποδεσμεύει λίθον ἐν σφενδόνῃ ὅμοιός ἐστιν τῷ διδόντι ἄφρονι δόξαν
Interconfessionale 26,8 Rendere onore allo stolto è come legare un sasso alla fionda.
AT greco 26,9 ἄκανθαι φύονται ἐν χειρὶ τοῦ μεθύσου δουλεία δὲ ἐν χειρὶ τῶν ἀφρόνων
Interconfessionale 26,9 Come un ramo spinoso in mano a un ubriaco, così è un proverbio in bocca a uno stolto.
AT greco 26,10 πολλὰ χειμάζεται πᾶσα σὰρξ ἀφρόνων συντρίβεται γὰρ ἡ ἔκστασις αὐτῶν
Interconfessionale È un vero pericolo pubblico il capo che chiama al suo servizio uno stolto e assume i primi che passano.
26,10 È un vero pericolo pubblico il capo che: altri: È come un arciere che colpisce a caso chi.
AT greco 26,11 ἔστιν αἰσχύνη ἐπάγουσα ἁμαρτίαν καὶ ἔστιν αἰσχύνη δόξα καὶ χάρις
Interconfessionale Come il cane torna al suo vomito, lo stolto ripete i suoi spropositi.
26,11 al suo vomito 2Pt 2,22.
AT greco 26,12 εἶδον ἄνδρα δόξαντα παρ’ ἑαυτῷ σοφὸν εἶναι ἐλπίδα μέντοι ἔσχεν μᾶλλον ἄφρων αὐτοῦ
Interconfessionale 26,12 Hai mai visto uno che si crede saggio? C’è da sperare più da uno stolto che da lui.
AT greco 26,13 λέγει ὀκνηρὸς ἀποστελλόμενος εἰς ὁδόν λέων ἐν ταῖς ὁδοῖς
Interconfessionale Dice il pigro: «C’è una bestia feroce nella strada, c’è un leone nella via!».
26,13–16 il pigro Prv 6,6+.
AT greco 26,14 ὥσπερ θύρα στρέφεται ἐπὶ τοῦ στρόφιγγος οὕτως ὀκνηρὸς ἐπὶ τῆς κλίνης αὐτοῦ
Interconfessionale 26,14 La porta gira sui suoi cardini, e il pigro si rigira nel suo letto.
AT greco 26,15 κρύψας ὀκνηρὸς τὴν χεῖρα ἐν τῷ κόλπῳ αὐτοῦ οὐ δυνήσεται ἐπενεγκεῖν ἐπὶ τὸ στόμα
Interconfessionale 26,15 Il pigro allunga la mano verso il piatto, ma gli pesa portarla alla bocca.
AT greco 26,16 σοφώτερος ἑαυτῷ ὀκνηρὸς φαίνεται τοῦ ἐν πλησμονῇ ἀποκομίζοντος ἀγγελίαν
Interconfessionale 26,16 Il pigro si crede più sapiente di sette persone realmente sagge.
AT greco 26,17 ὥσπερ ὁ κρατῶν κέρκου κυνός οὕτως ὁ προεστὼς ἀλλοτρίας κρίσεως
Interconfessionale 26,17 Immischiarsi nelle liti altrui è come prendere per le orecchie un cane che passa.
AT greco 26,18 ὥσπερ οἱ ἰώμενοι προβάλλουσιν λόγους εἰς ἀνθρώπους ὁ δὲ ἀπαντήσας τῷ λόγῳ πρῶτος ὑποσκελισθήσεται
AT greco 26,19 οὕτως πάντες οἱ ἐνεδρεύοντες τοὺς ἑαυτῶν φίλους ὅταν δὲ φωραθῶσιν λέγουσιν ὅτι παίζων ἔπραξα
AT greco 26,20 ἐν πολλοῖς ξύλοις θάλλει πῦρ ὅπου δὲ οὐκ ἔστιν δίθυμος ἡσυχάζει μάχη
Interconfessionale 26,20 Se manca la legna, il fuoco si spegne; se non c’è chi calunnia, la lite finisce.
AT greco 26,21 ἐσχάρα ἄνθραξιν καὶ ξύλα πυρί ἀνὴρ δὲ λοίδορος εἰς ταραχὴν μάχης
Interconfessionale 26,21 Carbone per le braci e legna per il fuoco è l’uomo litigioso quando scoppia una rissa.
AT greco 26,22 λόγοι κερκώπων μαλακοί οὗτοι δὲ τύπτουσιν εἰς ταμίεια σπλάγχνων
Interconfessionale 26,22 Le parole del calunniatore sono un boccone prelibato, che va giù dritto nello stomaco.
AT greco 26,23 ἀργύριον διδόμενον μετὰ δόλου ὥσπερ ὄστρακον ἡγητέον χείλη λεῖα καρδίαν καλύπτει λυπηράν
Interconfessionale 26,23 Scorie d’argento su un vaso d’argilla sono le labbra adulatrici di un cuore malvagio.
AT greco 26,24 χείλεσιν πάντα ἐπινεύει ἀποκλαιόμενος ἐχθρός ἐν δὲ τῇ καρδίᾳ τεκταίνεται δόλους
Interconfessionale Chi odia finge con le labbra, nel suo intimo cova il tradimento;
26,24–26 la falsità Prv 6,12-14; 12,22; Sal 35,19; Sir 27,22.23.
AT greco 26,25 ἐάν σου δέηται ὁ ἐχθρὸς μεγάλῃ τῇ φωνῇ μὴ πεισθῇς ἑπτὰ γάρ εἰσιν πονηρίαι ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ
Interconfessionale 26,25 se addolcisce la sua voce, non fidarti, dentro di sé ha mille cattivi pensieri;
AT greco 26,26 ὁ κρύπτων ἔχθραν συνίστησιν δόλον ἐκκαλύπτει δὲ τὰς ἑαυτοῦ ἁμαρτίας εὔγνωστος ἐν συνεδρίοις
Interconfessionale 26,26 anche se cerca di mascherare il suo odio, tutti vedranno la sua malizia.
AT greco 26,27 ὁ ὀρύσσων βόθρον τῷ πλησίον ἐμπεσεῖται εἰς αὐτόν ὁ δὲ κυλίων λίθον ἐφ’ ἑαυτὸν κυλίει
Interconfessionale Chi scava una trappola, ci cascherà dentro; chi rotola una pietra, gli cadrà addosso!
26,27 gli cadrà addosso Sal 7,16+; Sir 27,25-27; cfr. Prv 5,22+.
AT greco 26,28 γλῶσσα ψευδὴς μισεῖ ἀλήθειαν στόμα δὲ ἄστεγον ποιεῖ ἀκαταστασίας
Interconfessionale 26,28 Lingua bugiarda odia le sue vittime, parole adulatrici producono rovina.