Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Proverbi

AT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

AT greco 24 24,1 υἱέ μὴ ζηλώσῃς κακοὺς ἄνδρας μηδὲ ἐπιθυμήσῃς εἶναι μετ’ αὐτῶν
Interconfessionale Non invidiare i malvagi, non desiderare la loro compagnia,
24,1 Non invidiare i malvagi Prv 3,31+.
AT greco 24,2 ψεύδη γὰρ μελετᾷ ἡ καρδία αὐτῶν καὶ πόνους τὰ χείλη αὐτῶν λαλεῖ
Interconfessionale 24,2 perché pensano solo a provocare rovine e parlano solo per fare del male.
AT greco 24,3 μετὰ σοφίας οἰκοδομεῖται οἶκος καὶ μετὰ συνέσεως ἀνορθοῦται
Interconfessionale Una casa si fonda sulla sapienza, si costruisce con una condotta prudente.
24,3 costruire una casa Prv 9,1; 14,1.
AT greco 24,4 μετὰ αἰσθήσεως ἐμπίμπλαται ταμίεια ἐκ παντὸς πλούτου τιμίου καὶ καλοῦ
Interconfessionale 24,4 Le stanze dove c’è saggezza sono fornite di cose preziose e belle.
AT greco 24,5 κρείσσων σοφὸς ἰσχυροῦ καὶ ἀνὴρ φρόνησιν ἔχων γεωργίου μεγάλου
Interconfessionale 24,5 Chi è saggio dà prova di forza, chi è sapiente è pieno di risorse.
AT greco 24,6 μετὰ κυβερνήσεως γίνεται πόλεμος βοήθεια δὲ μετὰ καρδίας βουλευτικῆς
Interconfessionale 24,6 Con l’abilità si vince la guerra, e con il consiglio di molti si ottiene vittoria.
AT greco 24,7 σοφία καὶ ἔννοια ἀγαθὴ ἐν πύλαις σοφῶν σοφοὶ οὐκ ἐκκλίνουσιν ἐκ στόματος κυρίου
Interconfessionale 24,7 La sapienza è troppo alta per lo stolto. Egli non ha niente da dire in un dibattito pubblico.
AT greco 24,8 ἀλλὰ λογίζονται ἐν συνεδρίοις ἀπαιδεύτοις συναντᾷ θάνατος
Interconfessionale 24,8 Chi trama sempre per il male sarà ritenuto un intrigante.
AT greco 24,9 ἀποθνῄσκει δὲ ἄφρων ἐν ἁμαρτίαις ἀκαθαρσία δὲ ἀνδρὶ λοιμῷ ἐμμολυνθήσεται
Interconfessionale La follia non ha che un pensiero: il peccato! Lo spavaldo è un orrore per gli uomini.
24,9 Lo spavaldo Prv 13,1+.
AT greco 24,10 ἐν ἡμέρᾳ κακῇ καὶ ἐν ἡμέρᾳ θλίψεως ἕως ἂν ἐκλίπῃ
Interconfessionale 24,10 Se ti avvilisci nel momento della prova, ben poca è la tua forza.
AT greco 24,11 ῥῦσαι ἀγομένους εἰς θάνατον καὶ ἐκπρίου κτεινομένους μὴ φείσῃ
Interconfessionale 24,11 Libera i prigionieri condannati a morte, aiuta chi sta per essere ucciso.
AT greco 24,12 ἐὰν δὲ εἴπῃς οὐκ οἶδα τοῦτον γίνωσκε ὅτι κύριος καρδίας πάντων γινώσκει καὶ ὁ πλάσας πνοὴν πᾶσιν αὐτὸς οἶδεν πάντα ὃς ἀποδίδωσιν ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ
Interconfessionale Tu puoi dire: «Non sono affari miei», ma Dio conosce e giudica le intenzioni. Egli vigila sulla tua vita e su tutto; egli ricompensa ciascuno secondo le sue azioni.
24,12 Dio conosce le intenzioni Prv 16,2+. — egli ricompensa ciascuno secondo le sue azioni Prv 11,31+; Sal 62,13+.
AT greco 24,13 φάγε μέλι υἱέ ἀγαθὸν γὰρ κηρίον ἵνα γλυκανθῇ σου ὁ φάρυγξ
Interconfessionale 24,13 Figlio mio, mangia il miele perché è buono; il tuo palato gusterà la dolcezza del favo.
AT greco 24,14 οὕτως αἰσθήσῃ σοφίαν τῇ σῇ ψυχῇ ἐὰν γὰρ εὕρῃς ἔσται καλὴ ἡ τελευτή σου καὶ ἐλπίς σε οὐκ ἐγκαταλείψει
Interconfessionale Ama la sapienza per vivere: se la trovi avrai un avvenire e la tua speranza non sarà delusa.
24,14 un avvenire Prv 23,18+.
AT greco 24,15 μὴ προσαγάγῃς ἀσεβῆ νομῇ δικαίων μηδὲ ἀπατηθῇς χορτασίᾳ κοιλίας
Interconfessionale 24,15 Malvagio, non derubare la casa del giusto, non rovinare la sua famiglia.
AT greco 24,16 ἑπτάκι γὰρ πεσεῖται ὁ δίκαιος καὶ ἀναστήσεται οἱ δὲ ἀσεβεῖς ἀσθενήσουσιν ἐν κακοῖς
Interconfessionale 24,16 Il giusto si rialza, anche se cade sette volte, ma l’empio resta vittima della sventura.
AT greco 24,17 ἐὰν πέσῃ ὁ ἐχθρός σου μὴ ἐπιχαρῇς αὐτῷ ἐν δὲ τῷ ὑποσκελίσματι αὐτοῦ μὴ ἐπαίρου
Interconfessionale 24,17 Non ti rallegrare se il tuo nemico cade in disgrazia, non godere quando va in rovina.
AT greco 24,18 ὅτι ὄψεται κύριος καὶ οὐκ ἀρέσει αὐτῷ καὶ ἀποστρέψει τὸν θυμὸν αὐτοῦ ἀπ’ αὐτοῦ
Interconfessionale 24,18 Il Signore vede e disapprova quella gioia perversa, e allora non castiga il tuo nemico.
AT greco 24,19 μὴ χαῖρε ἐπὶ κακοποιοῖς μηδὲ ζήλου ἁμαρτωλούς
Interconfessionale 24,19 Non prendertela troppo contro i malvagi e non invidiarli.
AT greco 24,20 οὐ γὰρ μὴ γένηται ἔκγονα πονηρῶν λαμπτὴρ δὲ ἀσεβῶν σβεσθήσεται
Interconfessionale Un malvagio non ha avvenire, la sua vita è lampada che si spegne.
24,20 sorte dei malvagi Prv 3,33+.
AT greco 24,21 φοβοῦ τὸν θεόν υἱέ καὶ βασιλέα καὶ μηθετέρῳ αὐτῶν ἀπειθήσῃς
Interconfessionale Figlio mio, rispetta il Signore e il re. Non andare insieme ai ribelli:
24,21 rispetta Vedi nota a 2,5.
AT greco 24,22 καὶ ὀστᾶ ἀνθρώπων κατατρώγει καὶ συγκαίει ὥσπερ φλὸξ ὥστε ἄβρωτα εἶναι νεοσσοῖς ἀετῶν
Interconfessionale 24,22 improvvisa sarà la loro disgrazia, e chissà quali sventure incontreranno!
AT greco 24,23 LXX RELOCATES PROVERBS 30:1-4 BEFORE 24:23

ταῦτα δὲ λέγω ὑμῖν τοῖς σοφοῖς ἐπιγινώσκειν αἰδεῖσθαι πρόσωπον ἐν κρίσει οὐ καλόν
Interconfessionale Ecco altri consigli dei sapienti. Un giudice non deve essere parziale.
24,23–24 parziale in un giudizio Prv 18,5; Lv 19,15; Mic 3,9-12; cfr. Is 11,3-5; Gal 2,6.
AT greco 24,24 ὁ εἰπὼν τὸν ἀσεβῆ δίκαιός ἐστιν ἐπικατάρατος λαοῖς ἔσται καὶ μισητὸς εἰς ἔθνη
Interconfessionale 24,24 Chi dichiara innocente un colpevole sarà maledetto e odiato dalla gente.
AT greco 24,25 οἱ δὲ ἐλέγχοντες βελτίους φανοῦνται ἐπ’ αὐτοὺς δὲ ἥξει εὐλογία ἀγαθή
Interconfessionale 24,25 Chi condanna un colpevole avrà successo, sarà benedetto e stimato da tutti.
AT greco 24,26 χείλη δὲ φιλήσουσιν ἀποκρινόμενα λόγους ἀγαθούς
Interconfessionale 24,26 Una risposta sincera è come un bacio sulle labbra.
AT greco 24,27 ἑτοίμαζε εἰς τὴν ἔξοδον τὰ ἔργα σου καὶ παρασκευάζου εἰς τὸν ἀγρὸν καὶ πορεύου κατόπισθέν μου καὶ ἀνοικοδομήσεις τὸν οἶκόν σου
Interconfessionale 24,27 Prima di costruirti la casa, assicurati un lavoro redditizio e coltiva il tuo campo.
AT greco 24,28 μὴ ἴσθι ψευδὴς μάρτυς ἐπὶ σὸν πολίτην μηδὲ πλατύνου σοῖς χείλεσιν
Interconfessionale Non testimoniare contro qualcuno se non hai le prove perché ti tradiresti con le tue parole.
24,28 testimoniare senza le prove cfr. Prv 6,19+.
AT greco 24,29 μὴ εἴπῃς ὃν τρόπον ἐχρήσατό μοι χρήσομαι αὐτῷ τείσομαι δὲ αὐτὸν ἅ με ἠδίκησεν
Interconfessionale Non dire: «Farò a lui quel che ha fatto a me, rendo a ciascuno secondo le sue azioni».
24,29 a ciascuno secondo le sue azioni cfr. Prv 24,12+; Lv 24,19+.
AT greco 24,30 ὥσπερ γεώργιον ἀνὴρ ἄφρων καὶ ὥσπερ ἀμπελὼν ἄνθρωπος ἐνδεὴς φρενῶν
Interconfessionale 24,30 Sono passato attraverso i campi di un fannullone, e attraverso la vigna di uno stolto:
AT greco 24,31 ἐὰν ἀφῇς αὐτόν χερσωθήσεται καὶ χορτομανήσει ὅλος καὶ γίνεται ἐκλελειμμένος οἱ δὲ φραγμοὶ τῶν λίθων αὐτοῦ κατασκάπτονται
Interconfessionale 24,31 non c’erano che cespugli di rovi e spine; il muretto di pietre era caduto.
AT greco 24,32 ὕστερον ἐγὼ μετενόησα ἐπέβλεψα τοῦ ἐκλέξασθαι παιδείαν
Interconfessionale 24,32 Ho osservato tutto questo con molta attenzione e ho imparato questa lezione:
AT greco 24,33 ὀλίγον νυστάζω ὀλίγον δὲ καθυπνῶ ὀλίγον δὲ ἐναγκαλίζομαι χερσὶν στήθη
Interconfessionale 24,33 un po’ dormire, un po’ sonnecchiare, un po’ riposare con le mani in mano,
AT greco 24,34 ἐὰν δὲ τοῦτο ποιῇς ἥξει προπορευομένη ἡ πενία σου καὶ ἡ ἔνδειά σου ὥσπερ ἀγαθὸς δρομεύς

lxx relocates proverbs 30:15-31:9 after 24:34
Interconfessionale e intanto, come un vagabondo ti arriva addosso la povertà, e come un mendicante, la miseria.
24,34 sorte del pigro Prv 6,11+. 24,34 Vedi nota a 6,11.