Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Proverbi

AT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

AT greco 23 23,1 ἐὰν καθίσῃς δειπνεῖν ἐπὶ τραπέζης δυναστῶν νοητῶς νόει τὰ παρατιθέμενά σοι
Interconfessionale Quando siedi alla tavola di un potente, fa’ bene attenzione a chi è davanti a te.
23,1 a chi è davanti a te: altri: a ciò che ti è messo davanti.
AT greco 23,2 καὶ ἐπίβαλλε τὴν χεῖρά σου εἰδὼς ὅτι τοιαῦτά σε δεῖ παρασκευάσαι
Interconfessionale 23,2 Se hai molto appetito, cerca di frenarti.
AT greco 23,3 εἰ δὲ ἀπληστότερος εἶ μὴ ἐπιθύμει τῶν ἐδεσμάτων αὐτοῦ ταῦτα γὰρ ἔχεται ζωῆς ψευδοῦς
Interconfessionale 23,3 Non desiderare i suoi cibi deliziosi, perché possono ingannarti.
AT greco 23,4 μὴ παρεκτείνου πένης ὢν πλουσίῳ τῇ δὲ σῇ ἐννοίᾳ ἀπόσχου
Interconfessionale 23,4 Non affannarti per arricchire, togliti dalla testa questo pensiero.
AT greco 23,5 ἐὰν ἐπιστήσῃς τὸ σὸν ὄμμα πρὸς αὐτόν οὐδαμοῦ φανεῖται κατεσκεύασται γὰρ αὐτῷ πτέρυγες ὥσπερ ἀετοῦ καὶ ὑποστρέφει εἰς τὸν οἶκον τοῦ προεστηκότος αὐτοῦ
Interconfessionale 23,5 Il tuo denaro può sparire in un istante, può mettere le ali e volar via come un’aquila.
AT greco 23,6 μὴ συνδείπνει ἀνδρὶ βασκάνῳ μηδὲ ἐπιθύμει τῶν βρωμάτων αὐτοῦ
Interconfessionale 23,6 Non mangiare alla tavola di un malvagio, non desiderare i suoi cibi deliziosi,
AT greco 23,7 ὃν τρόπον γὰρ εἴ τις καταπίοι τρίχα οὕτως ἐσθίει καὶ πίνει
Interconfessionale 23,7 perché dentro di sé egli ha fatto i suoi calcoli. Se dice: «Mangia e bevi» non è sincero.
AT greco 23,8 μηδὲ πρὸς σὲ εἰσαγάγῃς αὐτὸν καὶ φάγῃς τὸν ψωμόν σου μετ’ αὐτοῦ ἐξεμέσει γὰρ αὐτὸν καὶ λυμανεῖται τοὺς λόγους σου τοὺς καλούς
Interconfessionale 23,8 Vomiterai quello che hai mangiato e tutte le tue gentilezze saranno sprecate.
AT greco 23,9 εἰς ὦτα ἄφρονος μηδὲν λέγε μήποτε μυκτηρίσῃ τοὺς συνετοὺς λόγους σου
Interconfessionale 23,9 Non dire parole sagge a uno stolto, perché disprezzerà i tuoi discorsi.
AT greco 23,10 μὴ μεταθῇς ὅρια αἰώνια εἰς δὲ κτῆμα ὀρφανῶν μὴ εἰσέλθῃς
Interconfessionale Non spostare un antico segno di confine, non invadere i campi degli orfani,
23,10 Vedi nota a 22,28.
AT greco 23,11 ὁ γὰρ λυτρούμενος αὐτοὺς κύριος κραταιός ἐστιν καὶ κρινεῖ τὴν κρίσιν αὐτῶν μετὰ σοῦ
Interconfessionale il Signore è il loro potente salvatore: egli difenderà la loro causa contro di te.
23,11 il Signore è il loro salvatore Prv 22,23; Sal 72,12-14.
AT greco 23,12 δὸς εἰς παιδείαν τὴν καρδίαν σου τὰ δὲ ὦτά σου ἑτοίμασον λόγοις αἰσθήσεως
Interconfessionale 23,12 Apri il tuo animo alla correzione, da’ ascolto ai discorsi sapienti.
AT greco 23,13 μὴ ἀπόσχῃ νήπιον παιδεύειν ὅτι ἐὰν πατάξῃς αὐτὸν ῥάβδῳ οὐ μὴ ἀποθάνῃ
Interconfessionale Non temere di educare un ragazzo con severità; anche se lo batti con il bastone, non morirà.
23,13–14 castigo corporale Prv 13,24+.
AT greco 23,14 σὺ μὲν γὰρ πατάξεις αὐτὸν ῥάβδῳ τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ θανάτου ῥύσῃ
Interconfessionale 23,14 Anzi, se lo batti con il bastone gli salverai la vita.
AT greco 23,15 υἱέ ἐὰν σοφὴ γένηταί σου ἡ καρδία εὐφρανεῖς καὶ τὴν ἐμὴν καρδίαν
Interconfessionale 23,15 Figlio mio, se diventerai saggio, sarò felice.
AT greco 23,16 καὶ ἐνδιατρίψει λόγοις τὰ σὰ χείλη πρὸς τὰ ἐμὰ χείλη ἐὰν ὀρθὰ ὦσιν
Interconfessionale 23,16 Sarò contento quando ti sentirò dire parole sapienti.
AT greco 23,17 μὴ ζηλούτω ἡ καρδία σου ἁμαρτωλούς ἀλλὰ ἐν φόβῳ κυρίου ἴσθι ὅλην τὴν ἡμέραν
Interconfessionale Non invidiare i peccatori, ma rispetta il Signore per tutta la vita.
23,17 Non invidiare i peccatori Prv 3,31+.
AT greco 23,18 ἐὰν γὰρ τηρήσῃς αὐτά ἔσται σοι ἔκγονα ἡ δὲ ἐλπίς σου οὐκ ἀποστήσεται
Interconfessionale Se farai così, avrai un avvenire e la tua speranza non sarà delusa.
23,18 un avvenire Prv 14,32; cfr. Sal 16,9-11; 49,16; 73,23-24.
AT greco 23,19 ἄκουε υἱέ καὶ σοφὸς γίνου καὶ κατεύθυνε ἐννοίας σῆς καρδίας
Interconfessionale 23,19 Ascolta, figlio, e diventa saggio; dai alla tua vita la direzione giusta.
AT greco 23,20 μὴ ἴσθι οἰνοπότης μηδὲ ἐκτείνου συμβολαῖς κρεῶν τε ἀγορασμοῖς
Interconfessionale 23,20 Non essere un ubriacone o uno di quelli che si riempiono di cibo.
AT greco 23,21 πᾶς γὰρ μέθυσος καὶ πορνοκόπος πτωχεύσει καὶ ἐνδύσεται διερρηγμένα καὶ ῥακώδη πᾶς ὑπνώδης
Interconfessionale 23,21 Mangioni e beoni saranno ridotti in povertà; i dormiglioni si vestiranno di stracci.
AT greco 23,22 ἄκουε υἱέ πατρὸς τοῦ γεννήσαντός σε καὶ μὴ καταφρόνει ὅτι γεγήρακέν σου ἡ μήτηρ
Interconfessionale Ascolta tuo padre che ti ha dato la vita, non disprezzare tua madre quando è vecchia.
23,22 rispettare i genitori cfr. Prv 20,20+.
AT greco 23,23
Interconfessionale 23,23 Questa è la verità da acquistare e non da vendere: sapienza, istruzione e buon senso.
AT greco 23,24 καλῶς ἐκτρέφει πατὴρ δίκαιος ἐπὶ δὲ υἱῷ σοφῷ εὐφραίνεται ἡ ψυχὴ αὐτοῦ
Interconfessionale 23,24 Il padre che ha un figlio onesto può essere contento; può essere orgoglioso di avere un figlio saggio.
AT greco 23,25 εὐφραινέσθω ὁ πατὴρ καὶ ἡ μήτηρ ἐπὶ σοί καὶ χαιρέτω ἡ τεκοῦσά σε
Interconfessionale 23,25 Fa’ contenti tuo padre e tua madre; da’ a tua madre questa soddisfazione.
AT greco 23,26 δός μοι υἱέ σὴν καρδίαν οἱ δὲ σοὶ ὀφθαλμοὶ ἐμὰς ὁδοὺς τηρείτωσαν
Interconfessionale 23,26 Figlio mio, ascolta i miei consigli e segui i miei esempi.
AT greco 23,27 πίθος γὰρ τετρημένος ἐστὶν ἀλλότριος οἶκος καὶ φρέαρ στενὸν ἀλλότριον
Interconfessionale 23,27 Una prostituta è una trappola mortale, una donna immorale è un pericolo.
AT greco 23,28 οὗτος γὰρ συντόμως ἀπολεῖται καὶ πᾶς παράνομος ἀναλωθήσεται
Interconfessionale 23,28 Essa ti aspetta come fa il ladro e spinge molti uomini all’infedeltà.
AT greco 23,29 τίνι οὐαί τίνι θόρυβος τίνι κρίσις τίνι ἀηδίαι καὶ λέσχαι τίνι συντρίμματα διὰ κενῆς τίνος πέλειοι οἱ ὀφθαλμοί
Interconfessionale Chi ha sventure e preoccupazioni? Chi ha litigi e guai? Chi è percosso senza motivo? Chi ha gli occhi arrossati?
23,29–35 pericolo del vino Prv 20,1+.
AT greco 23,30 οὐ τῶν ἐγχρονιζόντων ἐν οἴνοις οὐ τῶν ἰχνευόντων ποῦ πότοι γίνονται
Interconfessionale 23,30 Quelli che bevono troppo e sono amanti dei liquori.
AT greco 23,31 μὴ μεθύσκεσθε οἴνῳ ἀλλὰ ὁμιλεῖτε ἀνθρώποις δικαίοις καὶ ὁμιλεῖτε ἐν περιπάτοις ἐὰν γὰρ εἰς τὰς φιάλας καὶ τὰ ποτήρια δῷς τοὺς ὀφθαλμούς σου ὕστερον περιπατήσεις γυμνότερος ὑπέρου
Interconfessionale 23,31 Non lasciarti tentare dal buon vino rosso, anche se brilla nel bicchiere e si fa bere facilmente.
AT greco 23,32 τὸ δὲ ἔσχατον ὥσπερ ὑπὸ ὄφεως πεπληγὼς ἐκτείνεται καὶ ὥσπερ ὑπὸ κεράστου διαχεῖται αὐτῷ ὁ ἰός
Interconfessionale 23,32 I suoi effetti sono come il morso di un serpente e come la puntura di una vipera.
AT greco 23,33 οἱ ὀφθαλμοί σου ὅταν ἴδωσιν ἀλλοτρίαν τὸ στόμα σου τότε λαλήσει σκολιά
Interconfessionale 23,33 I tuoi occhi vedranno cose strane, sragionerai e dirai parole sconnesse.
AT greco 23,34 καὶ κατακείσῃ ὥσπερ ἐν καρδίᾳ θαλάσσης καὶ ὥσπερ κυβερνήτης ἐν πολλῷ κλύδωνι
Interconfessionale 23,34 Ti sembrerà di avere il mal di mare, ti sentirai come uno che dorme su una barca ondeggiante.
AT greco 23,35 ἐρεῖς δέ τύπτουσίν με καὶ οὐκ ἐπόνεσα καὶ ἐνέπαιξάν μοι ἐγὼ δὲ οὐκ ᾔδειν πότε ὄρθρος ἔσται ἵνα ἐλθὼν ζητήσω μεθ’ ὧν συνελεύσομαι
Interconfessionale 23,35 «Mi hanno picchiato, — dirai, — ma non sento male; mi hanno bastonato, ma non me ne sono accorto. Quando mi sveglierò? Andrò in cerca di altro vino».