Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
BibbiaEDU-logo

Proverbi

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 20 20,1ἀκόλαστον οἶνος καὶ ὑβριστικὸν μέθη πᾶς δὲ ὁ συμμειγνύμενος αὐτῇ οὐκ ἔσται σοφός
CEI 1974 Prv20,1 Il vino è rissoso, il liquore è tumultuoso;
chiunque se ne inebria non è saggio.
AT greco 20,2οὐ διαφέρει ἀπειλὴ βασιλέως θυμοῦ λέοντος ὁ δὲ παροξύνων αὐτὸν ἁμαρτάνει εἰς τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν
CEI 1974 Prv20,2 La collera del re è simile al ruggito del leone;
chiunque lo eccita rischia la vita.
AT greco 20,3δόξα ἀνδρὶ ἀποστρέφεσθαι λοιδορίας πᾶς δὲ ἄφρων τοιούτοις συμπλέκεται
CEI 1974 Prv20,3 E` una gloria per l`uomo astenersi dalle contese,
attaccar briga è proprio degli stolti.
AT greco 20,4ὀνειδιζόμενος ὀκνηρὸς οὐκ αἰσχύνεται ὡσαύτως καὶ ὁ δανιζόμενος σῖτον ἐν ἀμήτῳ
CEI 1974 Prv20,4 Il pigro non ara d`autunno,
e alla mietitura cerca, ma non trova nulla.
AT greco 20,5ὕδωρ βαθὺ βουλὴ ἐν καρδίᾳ ἀνδρός ἀνὴρ δὲ φρόνιμος ἐξαντλήσει αὐτήν
CEI 1974 Prv20,5 Come acque profonde sono i consigli nel cuore umano,
l`uomo accorto le sa attingere.
AT greco 20,6μέγα ἄνθρωπος καὶ τίμιον ἀνὴρ ἐλεήμων ἄνδρα δὲ πιστὸν ἔργον εὑρεῖν
CEI 1974 Prv20,6 Molti si proclamano gente per bene,
ma una persona fidata chi la trova?
AT greco 20,7ὃς ἀναστρέφεται ἄμωμος ἐν δικαιοσύνῃ μακαρίους τοὺς παῖδας αὐτοῦ καταλείψει
CEI 1974 Prv20,7 Il giusto si regola secondo la sua integrità;
beati i figli che lascia dietro di sé!
AT greco 20,8ὅταν βασιλεὺς δίκαιος καθίσῃ ἐπὶ θρόνου οὐκ ἐναντιοῦται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ πᾶν πονηρόν
CEI 1974 Prv20,8 Il re che siede in tribunale
dissipa ogni male con il suo sguardo.
AT greco 20,9μὴ εἴπῃς τείσομαι τὸν ἐχθρόν ἀλλὰ ὑπόμεινον τὸν κύριον ἵνα σοι βοηθήσῃ
CEI 1974 Prv Chi può dire: "Ho purificato il cuore,
sono mondo dal mio peccato?".
20,9 Cfr. Gb 4, 17. 1 Gv 1, 8-10.
AT greco 20,10στάθμιον μέγα καὶ μικρὸν καὶ μέτρα δισσά ἀκάθαρτα ἐνώπιον κυρίου καὶ ἀμφότερα
CEI 1974 Prv20,10 Doppio peso e doppia misura
sono due cose in abominio al Signore.
AT greco 20,11καὶ ὁ ποιῶν αὐτὰ ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν αὐτοῦ συμποδισθήσεται νεανίσκος μετὰ ὁσίου καὶ εὐθεῖα ἡ ὁδὸς αὐτοῦ
CEI 1974 Prv20,11 Già con i suoi giochi il fanciullo dimostra
se le sue azioni saranno pure e rette.
AT greco 20,12οὖς ἀκούει καὶ ὀφθαλμὸς ὁρᾷ κυρίου ἔργα καὶ ἀμφότερα
CEI 1974 Prv20,12 L`orecchio che ascolta e l`occhio che vede:
l`uno e l`altro ha fatto il Signore.
AT greco 20,13μὴ ἀγάπα καταλαλεῖν ἵνα μὴ ἐξαρθῇς διάνοιξον τοὺς ὀφθαλμούς σου καὶ ἐμπλήσθητι ἄρτων
CEI 1974 Prv20,13 Non amare il sonno per non diventare povero,
tieni gli occhi aperti e avrai pane a sazietà.
AT greco 20,14
CEI 1974 Prv20,14 "Robaccia, robaccia" dice chi compra:
ma mentre se ne va, allora se ne vanta.
AT greco 20,15
CEI 1974 Prv20,15 C`è oro e ci sono molte perle,
ma la cosa più preziosa sono le labbra istruite.
AT greco 20,16
CEI 1974 Prv Prendigli il vestito
perché si è fatto garante per un altro
e tienilo in pegno per gli estranei.
20,16 Le parole, messe in bocca a un giudice, servono a scoraggiare un incauto prestito.
AT greco 20,17
CEI 1974 Prv20,17 E` piacevole all`uomo il pane procurato con frode,
ma poi la sua bocca sarà piena di granelli di sabbia.
AT greco 20,18
CEI 1974 Prv20,18 Pondera bene i tuoi disegni, consigliandoti,
e fà la guerra con molta riflessione.
AT greco 20,19
CEI 1974 Prv20,19 Chi va in giro sparlando rivela un segreto,
non associarti a chi ha sempre aperte le labbra.
AT greco 20,20
CEI 1974 Prv20,20 Chi maledice il padre e la madre
vedrà spegnersi la sua lucerna nel cuore delle tenebre.
AT greco 20,21
CEI 1974 Prv20,21 I guadagni accumulati in fretta da principio
non saranno benedetti alla fine.
AT greco 20,22
CEI 1974 Prv Non dire: "Voglio ricambiare il male",
confida nel Signore ed egli ti libererà.
20,22 Cfr. 24, 20. cfr. 25, 21-22. cfr. Rm 12, 17. 1 Ts 5, 15.
AT greco 20,23βδέλυγμα κυρίῳ δισσὸν στάθμιον καὶ ζυγὸς δόλιος οὐ καλὸν ἐνώπιον αὐτοῦ
CEI 1974 Prv20,23 Il doppio peso è in abominio al Signore
e le bilance false non sono un bene.
AT greco 20,24παρὰ κυρίου εὐθύνεται τὰ διαβήματα ἀνδρί θνητὸς δὲ πῶς ἂν νοήσαι τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ
CEI 1974 Prv Dal Signore sono diretti i passi dell`uomo
e come può l`uomo comprender la propria via?
20,24 Affidarsi alla Provvidenza; cfr. Mt 6, 19-34.
AT greco 20,25παγὶς ἀνδρὶ ταχύ τι τῶν ἰδίων ἁγιάσαι μετὰ γὰρ τὸ εὔξασθαι μετανοεῖν γίνεται
CEI 1974 Prv E` un laccio per l`uomo esclamare subito: "Sacro!"
e riflettere solo dopo aver fatto il voto.
Il re saggio
20,25 'Sacro' è la formula con la quale si offriva qualcosa a Dio: cfr. Mc 7, 11-12. Contro la precipitazione nei voti cfr. Dt 23, 22-24. cfr. Qo 5, 1-4.
AT greco 20,26λικμήτωρ ἀσεβῶν βασιλεὺς σοφὸς καὶ ἐπιβαλεῖ αὐτοῖς τροχόν
CEI 1974 Prv Un re saggio passa al vaglio i malvagi
e ritorna su di loro con la ruota.
20,26 Allusione ai carri usati per la trebbiatura; la ruota separava il grano dalla paglia.
AT greco 20,27φῶς κυρίου πνοὴ ἀνθρώπων ὃς ἐρευνᾷ ταμίεια κοιλίας
CEI 1974 Prv20,27 Lo spirito dell`uomo è una fiaccola del Signore
che scruta tutti i segreti recessi del cuore.
AT greco 20,28ἐλεημοσύνη καὶ ἀλήθεια φυλακὴ βασιλεῖ καὶ περικυκλώσουσιν ἐν δικαιοσύνῃ τὸν θρόνον αὐτοῦ
CEI 1974 Prv20,28 Bontà e fedeltà vegliano sul re,
sulla bontà è basato il suo trono.
AT greco 20,29κόσμος νεανίαις σοφία δόξα δὲ πρεσβυτέρων πολιαί
CEI 1974 Prv20,29 Vanto dei giovani è la loro forza,
ornamento dei vecchi è la canizie.
AT greco 20,30ὑπώπια καὶ συντρίμματα συναντᾷ κακοῖς πληγαὶ δὲ εἰς ταμίεια κοιλίας
CEI 1974 Prv20,30 Le ferite sanguinanti spurgano il male,
le percosse purificano i recessi del cuore.