Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Proverbi

AT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

AT greco 15 15,1 ὀργὴ ἀπόλλυσιν καὶ φρονίμους ἀπόκρισις δὲ ὑποπίπτουσα ἀποστρέφει θυμόν λόγος δὲ λυπηρὸς ἐγείρει ὀργάς
Interconfessionale 15,1 Una risposta gentile calma la collera, una parola pungente eccita l’ira.
AT greco 15,2 γλῶσσα σοφῶν καλὰ ἐπίσταται στόμα δὲ ἀφρόνων ἀναγγελεῖ κακά
Interconfessionale 15,2 Le parole dei saggi fanno desiderare la scienza, ma la bocca degli stolti è piena di sciocchezze.
AT greco 15,3 ἐν παντὶ τόπῳ ὀφθαλμοὶ κυρίου σκοπεύουσιν κακούς τε καὶ ἀγαθούς
Interconfessionale 15,3 Il Signore vede da per tutto, vigila sui buoni e sui cattivi.
AT greco 15,4 ἴασις γλώσσης δένδρον ζωῆς ὁ δὲ συντηρῶν αὐτὴν πλησθήσεται πνεύματος
Interconfessionale Una buona parola è un albero di vita, una parola falsa ferisce sul vivo.
15,4 albero di vita: vedi nota a 3,18.
AT greco 15,5 ἄφρων μυκτηρίζει παιδείαν πατρός ὁ δὲ φυλάσσων ἐντολὰς πανουργότερος
Interconfessionale Lo stolto disprezza l’educazione paterna, è saggio accettare i consigli del padre.
15,5 accettare i consigli Prv 10,17; 12,1; 13,18; 15,31.32.
AT greco 15,6 ἐν πλεοναζούσῃ δικαιοσύνῃ ἰσχὺς πολλή οἱ δὲ ἀσεβεῖς ὁλόρριζοι ἐκ γῆς ὀλοῦνται οἴκοις δικαίων ἰσχὺς πολλή καρποὶ δὲ ἀσεβῶν ἀπολοῦνται
Interconfessionale Nella casa del giusto c’è grande ricchezza, ma i guadagni del malvagio danno preoccupazioni.
15,6 i guadagni del malvagio danno preoccupazioni Prv 11,28; 23,4-5; Is 5,8-10; Am 4,1-3; 6,1-7; Gc 5,1-6.
AT greco 15,7 χείλη σοφῶν δέδεται αἰσθήσει καρδίαι δὲ ἀφρόνων οὐκ ἀσφαλεῖς
Interconfessionale 15,7 I discorsi del saggio diffondono la scienza, i pensieri dello stolto sono tutt’altra cosa!
AT greco 15,8 θυσίαι ἀσεβῶν βδέλυγμα κυρίῳ εὐχαὶ δὲ κατευθυνόντων δεκταὶ παρ’ αὐτῷ
Interconfessionale Il Signore ha ribrezzo del sacrificio degli empi, ma gli è gradita la preghiera dei buoni.
15,8 il sacrificio degli empi 1Sam 15,22+. 15,8–9 il Signore odia Prv 3,32+.
AT greco 15,9 βδέλυγμα κυρίῳ ὁδοὶ ἀσεβοῦς διώκοντας δὲ δικαιοσύνην ἀγαπᾷ
Interconfessionale 15,9 Il Signore odia una condotta cattiva, ama invece chi si sforza di fare il bene.
AT greco 15,10 παιδεία ἀκάκου γνωρίζεται ὑπὸ τῶν παριόντων οἱ δὲ μισοῦντες ἐλέγχους τελευτῶσιν αἰσχρῶς
Interconfessionale 15,10 Severi rimproveri per chi abbandona la via giusta; chi rifiuta i rimproveri morirà.
AT greco 15,11 ᾅδης καὶ ἀπώλεια φανερὰ παρὰ τῷ κυρίῳ πῶς οὐχὶ καὶ αἱ καρδίαι τῶν ἀνθρώπων
Interconfessionale 15,11 Il Signore conosce bene il mondo dei morti, tanto più i pensieri degli uomini.
AT greco 15,12 οὐκ ἀγαπήσει ἀπαίδευτος τοὺς ἐλέγχοντας αὐτόν μετὰ δὲ σοφῶν οὐχ ὁμιλήσει
Interconfessionale Il superbo non vuol ricevere consigli, non va in compagnia dei sapienti.
15,12 il superbo Prv 13,1+.
AT greco 15,13 καρδίας εὐφραινομένης πρόσωπον θάλλει ἐν δὲ λύπαις οὔσης σκυθρωπάζει
Interconfessionale 15,13 Cuore contento viso sereno, cuore afflitto volto depresso.
AT greco 15,14 καρδία ὀρθὴ ζητεῖ αἴσθησιν στόμα δὲ ἀπαιδεύτων γνώσεται κακά
Interconfessionale 15,14 Chi è intelligente vuole imparare e sapere, chi è stolto gode della sua ignoranza.
AT greco 15,15 πάντα τὸν χρόνον οἱ ὀφθαλμοὶ τῶν κακῶν προσδέχονται κακά οἱ δὲ ἀγαθοὶ ἡσυχάζουσιν διὰ παντός
Interconfessionale 15,15 Tutti i giorni del povero sono tristi, ma la vita dei buoni è una festa continua.
AT greco 15,16 κρείσσων μικρὰ μερὶς μετὰ φόβου κυρίου ἢ θησαυροὶ μεγάλοι μετὰ ἀφοβίας
Interconfessionale Avere poco ma rispettare il Signore è meglio che possedere ricchezze ma non aver pace.
15,16 Avere poco Prv 16,8+. 15,16.33 rispettare il Signore: vedi nota a 2,5.
AT greco 15,17 κρείσσων ξενισμὸς λαχάνων πρὸς φιλίαν καὶ χάριν ἢ παράθεσις μόσχων μετὰ ἔχθρας
Interconfessionale 15,17 Meglio un piatto di verdura a una tavola di amici che un bue grasso a una tavola di nemici.
AT greco 15,18 μακρόθυμος ἀνὴρ κατασβέσει κρίσεις ὁ δὲ ἀσεβὴς ἐγείρει μᾶλλον
Interconfessionale 15,18 Chi è irascibile suscita litigi, chi è paziente calma le liti.
AT greco 15,19 ὁδοὶ ἀεργῶν ἐστρωμέναι ἀκάνθαις αἱ δὲ τῶν ἀνδρείων τετριμμέναι
Interconfessionale 15,19 La strada del pigro è come una siepe spinosa, il sentiero dei giusti è scorrevole.
AT greco 15,20 υἱὸς σοφὸς εὐφραίνει πατέρα υἱὸς δὲ ἄφρων μυκτηρίζει μητέρα αὐτοῦ
Interconfessionale 15,20 Un figlio sapiente fa contento suo padre, un figlio insensato è disonore di sua madre.
AT greco 15,21 ἀνοήτου τρίβοι ἐνδεεῖς φρενῶν ἀνὴρ δὲ φρόνιμος κατευθύνων πορεύεται
Interconfessionale 15,21 Lo stolto cerca soltanto la follia, il sapiente cerca la via giusta.
AT greco 15,22 ὑπερτίθενται λογισμοὺς οἱ μὴ τιμῶντες συνέδρια ἐν δὲ καρδίαις βουλευομένων μένει βουλή
Interconfessionale Senza consultazione, i piani falliscono; con il consenso di molti, si realizzano.
15,22 consenso di molti Prv 11,14+.
AT greco 15,23 οὐ μὴ ὑπακούσῃ ὁ κακὸς αὐτῇ οὐδὲ μὴ εἴπῃ καίριόν τι καὶ καλὸν τῷ κοινῷ
Interconfessionale 15,23 Che gioia saper rispondere! Quanto bene fa una parola detta a tempo giusto!
AT greco 15,24 ὁδοὶ ζωῆς διανοήματα συνετοῦ ἵνα ἐκκλίνας ἐκ τοῦ ᾅδου σωθῇ
Interconfessionale 15,24 Il sapiente va per la strada che porta in alto, alla vita; non va per la via che conduce in basso, al mondo dei morti.
AT greco 15,25 οἴκους ὑβριστῶν κατασπᾷ κύριος ἐστήρισεν δὲ ὅριον χήρας
Interconfessionale Il Signore distruggerà la casa dei superbi, ma difende i diritti della vedova.
15,25 i diritti della vedova Prv 22,28+.
AT greco 15,26 βδέλυγμα κυρίῳ λογισμὸς ἄδικος ἁγνῶν δὲ ῥήσεις σεμναί
Interconfessionale 15,26 Il Signore odia i pensieri cattivi, ma gli sono gradite le parole benevole.
AT greco 15,27 ἐλεημοσύναις καὶ πίστεσιν ἀποκαθαίρονται ἁμαρτίαι τῷ δὲ φόβῳ κυρίου ἐκκλίνει πᾶς ἀπὸ κακοῦ
Interconfessionale Chi cerca guadagni disonesti rovina la sua famiglia, chi non si lascia corrompere vivrà a lungo.
15,27 chi non si lascia corrompere Prv 17,23; Dt 16,19; Is 1,23; Ez 22,12.
AT greco 15,28 δεκταὶ παρὰ κυρίῳ ὁδοὶ ἀνθρώπων δικαίων διὰ δὲ αὐτῶν καὶ οἱ ἐχθροὶ φίλοι γίνονται
Interconfessionale 15,28 Il giusto riflette prima di rispondere, la bocca del malvagio vomita cattiveria.
AT greco 15,29 καρδία ἀνδρὸς λογιζέσθω δίκαια ἵνα ὑπὸ τοῦ θεοῦ διορθωθῇ τὰ διαβήματα αὐτοῦ
Interconfessionale 15,29 Il Signore è lontano dai malvagi, ma ascolta la preghiera dei giusti.
AT greco 15,30 θεωρῶν ὀφθαλμὸς καλὰ εὐφραίνει καρδίαν φήμη δὲ ἀγαθὴ πιαίνει ὀστᾶ
Interconfessionale 15,30 Uno sguardo sereno dà gioia profonda; una buona notizia ridona forza.
AT greco 15,31
Interconfessionale 15,31 Chi ascolta consigli salutari può considerarsi un saggio.
AT greco 15,32 ὃς ἀπωθεῖται παιδείαν μισεῖ ἑαυτόν ὁ δὲ τηρῶν ἐλέγχους ἀγαπᾷ ψυχὴν αὐτοῦ
Interconfessionale 15,32 Chi rifiuta l’educazione disprezza se stesso, chi ascolta gli insegnamenti acquista buon senso.
AT greco 15,33 φόβος θεοῦ παιδεία καὶ σοφία καὶ ἀρχὴ δόξης ἀποκριθήσεται αὐτῇ
Interconfessionale Rispettare il Signore è una scuola di sapienza, prima dell’onore c’è l’umiltà.
15,33 Rispettare (temere) il Signore è una scuola di sapienza Prv 9,10+.