Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Proverbi

AT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

AT greco 11 11,1 ζυγοὶ δόλιοι βδέλυγμα ἐνώπιον κυρίου στάθμιον δὲ δίκαιον δεκτὸν αὐτῷ
Interconfessionale Signore ha orrore di chi usa bilance false, ma è contento quando il peso è esatto.
11,1 bilancia esatta Lv 19,36+; Mic 6,9-12; cfr. Sir 26,29-27,3.
AT greco 11,2 οὗ ἐὰν εἰσέλθῃ ὕβρις ἐκεῖ καὶ ἀτιμία στόμα δὲ ταπεινῶν μελετᾷ σοφίαν
Interconfessionale Il superbo va incontro al disprezzo, è più saggio essere umili.
11,2 gli umili Prv 3,34; 15,33; 16,19; 22,4; 29,23; cfr. Prv 21,24.
AT greco 11,3 ἀποθανὼν δίκαιος ἔλιπεν μετάμελον πρόχειρος δὲ γίνεται καὶ ἐπίχαρτος ἀσεβῶν ἀπώλεια
Interconfessionale 11,3 I buoni saranno guidati dall’onestà, i cattivi sono rovinati dalla loro malvagità.
AT greco 11,4
Interconfessionale Nel giorno dell’ira la ricchezza è inutile, mentre l’onestà può salvare dalla morte.
11,4 giorno dell’ira Is 13,13; Sof 1,14-18; Sal 110,5.
AT greco 11,5 δικαιοσύνη ἀμώμους ὀρθοτομεῖ ὁδούς ἀσέβεια δὲ περιπίπτει ἀδικίᾳ
Interconfessionale 11,5 Quando si è onesti, si può stare sicuri; ma la disonestà porta alla rovina.
AT greco 11,6 δικαιοσύνη ἀνδρῶν ὀρθῶν ῥύεται αὐτούς τῇ δὲ ἀπωλείᾳ αὐτῶν ἁλίσκονται παράνομοι
Interconfessionale 11,6 L’onestà dei buoni è la loro salvezza, ma chi inganna sarà vittima dei suoi stessi raggiri.
AT greco 11,7 τελευτήσαντος ἀνδρὸς δικαίου οὐκ ὄλλυται ἐλπίς τὸ δὲ καύχημα τῶν ἀσεβῶν ὄλλυται
Interconfessionale 11,7 Muore il malvagio e finiscono i suoi sogni, nemmeno le ricchezze danno più speranza.
AT greco 11,8 δίκαιος ἐκ θήρας ἐκδύνει ἀντ’ αὐτοῦ δὲ παραδίδοται ὁ ἀσεβής
Interconfessionale 11,8 Il giusto è liberato dall’avversità, il malvagio vi cade al suo posto.
AT greco 11,9 ἐν στόματι ἀσεβῶν παγὶς πολίταις αἴσθησις δὲ δικαίων εὔοδος
Interconfessionale I cattivi rovinano il prossimo con le loro parole, i giusti si salvano per la loro sapienza.
11,9 con le loro parole Prv 12,6+.
AT greco 11,10 ἐν ἀγαθοῖς δικαίων κατώρθωσεν πόλις
Interconfessionale 11,10 Quando i giusti trionfano, esulta la città; quando muoiono i malvagi, si fa festa.
AT greco 11,11 στόμασιν δὲ ἀσεβῶν κατεσκάφη
Interconfessionale La benedizione dei buoni fa prosperare una città, le parole dei malvagi la distruggono.
11,11 benedizione Gn 12,2-3; Gdt 13,18-20; cfr. Prv 10,6-7+.
AT greco 11,12 μυκτηρίζει πολίτας ἐνδεὴς φρενῶν ἀνὴρ δὲ φρόνιμος ἡσυχίαν ἄγει
Interconfessionale 11,12 Disprezzare il prossimo è da insensati; è più ragionevole saper tacere.
AT greco 11,13 ἀνὴρ δίγλωσσος ἀποκαλύπτει βουλὰς ἐν συνεδρίῳ πιστὸς δὲ πνοῇ κρύπτει πράγματα
Interconfessionale 11,13 Il pettegolo svela i segreti, la persona fidata non è chiacchierona.
AT greco 11,14 οἷς μὴ ὑπάρχει κυβέρνησις πίπτουσιν ὥσπερ φύλλα σωτηρία δὲ ὑπάρχει ἐν πολλῇ βουλῇ
Interconfessionale Una nazione senza guida va in rovina; ma con il consiglio di molti si salva.
11,14 il consiglio di molti Prv 15,22; 24,6; Sap 6,24; cfr. Prv 29,16.
AT greco 11,15 πονηρὸς κακοποιεῖ ὅταν συμμείξῃ δικαίῳ μισεῖ δὲ ἦχον ἀσφαλείας
Interconfessionale Chi si fa garante per uno straniero si troverà male, chi non si compromette vive tranquillo.
11,15 pericolo della cauzione Prv 6,1-5+.
AT greco 11,16 γυνὴ εὐχάριστος ἐγείρει ἀνδρὶ δόξαν θρόνος δὲ ἀτιμίας γυνὴ μισοῦσα δίκαια πλούτου ὀκνηροὶ ἐνδεεῖς γίνονται οἱ δὲ ἀνδρεῖοι ἐρείδονται πλούτῳ
Interconfessionale 11,16 La donna graziosa sa farsi rispettare, l’uomo forte sa acquistarsi ricchezza.
AT greco 11,17 τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ἀγαθὸν ποιεῖ ἀνὴρ ἐλεήμων ἐξολλύει δὲ αὐτοῦ σῶμα ὁ ἀνελεήμων
Interconfessionale 11,17 Chi è generoso ricava sempre vantaggi, chi è violento danneggia se stesso.
AT greco 11,18 ἀσεβὴς ποιεῖ ἔργα ἄδικα σπέρμα δὲ δικαίων μισθὸς ἀληθείας
Interconfessionale 11,18 Il malvagio raccoglie solo delusioni, il giusto avrà una sicura ricompensa.
AT greco 11,19 υἱὸς δίκαιος γεννᾶται εἰς ζωήν διωγμὸς δὲ ἀσεβοῦς εἰς θάνατον
Interconfessionale Chi persevera nel bene vivrà, chi si ostina nel male morirà.
11,19 giustizia e vita Prv 10,11+.
AT greco 11,20 βδέλυγμα κυρίῳ διεστραμμέναι ὁδοί προσδεκτοὶ δὲ αὐτῷ πάντες ἄμωμοι ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν
Interconfessionale 11,20 Il Signore è lontano da chi trama il male, predilige chi ha una condotta onesta.
AT greco 11,21 χειρὶ χεῖρας ἐμβαλὼν ἀδίκως οὐκ ἀτιμώρητος ἔσται ὁ δὲ σπείρων δικαιοσύνην λήμψεται μισθὸν πιστόν
Interconfessionale 11,21 Alla fine il cattivo non resterà senza castigo, la schiera dei giusti sarà salva.
AT greco 11,22 ὥσπερ ἐνώτιον ἐν ῥινὶ ὑός οὕτως γυναικὶ κακόφρονι κάλλος
Interconfessionale 11,22 Una donna bella ma senza cervello è come un anello d’oro al naso di un maiale.
AT greco 11,23 ἐπιθυμία δικαίων πᾶσα ἀγαθή ἐλπὶς δὲ ἀσεβῶν ἀπολεῖται
Interconfessionale I giusti possono attendere la felicità, i malvagi non possono sperare che rovina.
11,23 speranza dei malvagi Prv 10,28+.
AT greco 11,24 εἰσὶν οἳ τὰ ἴδια σπείροντες πλείονα ποιοῦσιν εἰσὶν καὶ οἳ συνάγοντες ἐλαττονοῦνται
Interconfessionale 11,24 C’è chi spende a volontà, eppure arricchisce sempre; c’è chi risparmia più del necessario, eppure impoverisce.
AT greco 11,25 ψυχὴ εὐλογουμένη πᾶσα ἁπλῆ ἀνὴρ δὲ θυμώδης οὐκ εὐσχήμων
Interconfessionale Chi è generoso diventa ricco, chi disseta sarà dissetato.
11,25 generoso Prv 14,21+.
AT greco 11,26 ὁ συνέχων σῖτον ὑπολίποιτο αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν εὐλογία δὲ εἰς κεφαλὴν τοῦ μεταδιδόντος
Interconfessionale Il popolo maledice chi accaparra frumento ma benedice chi lo vende.
11,26 chi accaparra frumento: sono gli speculatori che aspettano il momento in cui il prodotto scarseggia per guadagnare di più.
AT greco 11,27 τεκταινόμενος ἀγαθὰ ζητεῖ χάριν ἀγαθήν ἐκζητοῦντα δὲ κακά καταλήμψεται αὐτόν
Interconfessionale 11,27 Chi cerca il bene, ottiene approvazione; chi ha cattive intenzioni andrà incontro al male.
AT greco 11,28 ὁ πεποιθὼς ἐπὶ πλούτῳ οὗτος πεσεῖται ὁ δὲ ἀντιλαμβανόμενος δικαίων οὗτος ἀνατελεῖ
Interconfessionale Chi confida nella sua ricchezza andrà in rovina, ma i giusti sbocceranno come germogli.
11,28 sbocceranno Sal 1,3.
AT greco 11,29 ὁ μὴ συμπεριφερόμενος τῷ ἑαυτοῦ οἴκῳ κληρονομήσει ἄνεμον δουλεύσει δὲ ἄφρων φρονίμῳ
Interconfessionale 11,29 Chi mette scompiglio in casa non erediterà nulla, lo stolto sarà ridotto a servo del sapiente.
AT greco 11,30 ἐκ καρποῦ δικαιοσύνης φύεται δένδρον ζωῆς ἀφαιροῦνται δὲ ἄωροι ψυχαὶ παρανόμων
Interconfessionale Frutto del giusto è un albero di vita; il sapiente conquista i cuori.
11,30 frutto del giusto è un albero di vita Prv 10,11+. 11,30 albero di vita: vedi nota a 3,18.
AT greco 11,31 εἰ ὁ μὲν δίκαιος μόλις σῴζεται ὁ ἀσεβὴς καὶ ἁμαρτωλὸς ποῦ φανεῖται
Interconfessionale Se il giusto ha la sua ricompensa sulla terra, tanto più il malvagio e il peccatore.
11,31 ricompensa del giusto Prv 10,6-7+; 11,21.25; Sal 37,25.26; cfr. Prv 8,35+; 13,13+. — peccatore Prv 11,21; 1Pt 4,18.