Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Proverbi

AT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

AT greco 10 10,1 υἱὸς σοφὸς εὐφραίνει πατέρα υἱὸς δὲ ἄφρων λύπη τῇ μητρί
Interconfessionale 10,1 Proverbi di Salomone. Un figlio saggio fa contento suo padre, un figlio insensato fa disperare sua madre.
AT greco 10,2 οὐκ ὠφελήσουσιν θησαυροὶ ἀνόμους δικαιοσύνη δὲ ῥύσεται ἐκ θανάτου
Interconfessionale 10,2 Tesori rubati non danno felicità, mentre l’onestà può salvare dalla morte.
AT greco 10,3 οὐ λιμοκτονήσει κύριος ψυχὴν δικαίαν ζωὴν δὲ ἀσεβῶν ἀνατρέψει
Interconfessionale Il Signore non fa morire di fame il giusto, ma non soddisfa l’avidità del malvagio.
10,3 il giusto è appagato Prv 13,25; Sal 34,10+; cfr. Prv 3,33+.
AT greco 10,4 υἱὸς πεπαιδευμένος σοφὸς ἔσται τῷ δὲ ἄφρονι διακόνῳ χρήσεται
Interconfessionale 10,4 Mani pigre fanno impoverire, mani laboriose fanno arricchire.
AT greco 10,5 διεσώθη ἀπὸ καύματος υἱὸς νοήμων ἀνεμόφθορος δὲ γίνεται ἐν ἀμήτῳ υἱὸς παράνομος
Interconfessionale 10,5 Al tempo della mietitura, chi è previdente raccoglie, ma chi è stolto sta in ozio.
AT greco 10,6 εὐλογία κυρίου ἐπὶ κεφαλὴν δικαίου στόμα δὲ ἀσεβῶν καλύψει πένθος ἄωρον
Interconfessionale I giusti hanno successo, ma la bocca dei malvagi è fonte di violenza.
10,6–7 I giusti hanno successo Prv 11,11; 24,25; 3,33+. — sorte dei malvagi Prv 3,33+.
AT greco 10,7 μνήμη δικαίων μετ’ ἐγκωμίων ὄνομα δὲ ἀσεβοῦς σβέννυται
Interconfessionale 10,7 Il ricordo dei giusti farà sempre del bene, ma nessuno, in futuro, ricorderà i malvagi.
AT greco 10,8 σοφὸς καρδίᾳ δέξεται ἐντολάς ὁ δὲ ἄστεγος χείλεσιν σκολιάζων ὑποσκελισθήσεται
Interconfessionale 10,8 Il saggio accetta docilmente le istruzioni, ma chi parla a vanvera finisce male.
AT greco 10,9 ὃς πορεύεται ἁπλῶς πορεύεται πεποιθώς ὁ δὲ διαστρέφων τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ γνωσθήσεται
Interconfessionale 10,9 Una vita onesta è una via sicura, ma gli individui loschi saranno scoperti.
AT greco 10,10 ὁ ἐννεύων ὀφθαλμοῖς μετὰ δόλου συνάγει ἀνδράσι λύπας ὁ δὲ ἐλέγχων μετὰ παρρησίας εἰρηνοποιεῖ
Interconfessionale Chi strizza l’occhio vuol fare del male, chi parla a vanvera finisce male.
10,10 Il testo ebraico del versetto 10b è uguale a quello di 8b, mentre l’antica versione greca dice: chi riprende a viso aperto procura pace.
AT greco 10,11 πηγὴ ζωῆς ἐν χειρὶ δικαίου στόμα δὲ ἀσεβοῦς καλύψει ἀπώλεια
Interconfessionale Le parole del giusto sono sorgente di vita, ma la bocca dei malvagi è fonte di violenza.
10,11 giustizia e vita 10,2.16; 11,4.19; 12,28; cfr. 4,13+.
AT greco 10,12 μῖσος ἐγείρει νεῖκος πάντας δὲ τοὺς μὴ φιλονεικοῦντας καλύπτει φιλία
Interconfessionale L’odio suscita sempre litigi, l’amore perdona tutte le offese.
10,12 perdona le offese Prv 17,9; Gc 5,20; 1Pt 4,8; cfr. 1Cor 13,7.
AT greco 10,13 ὃς ἐκ χειλέων προφέρει σοφίαν ῥάβδῳ τύπτει ἄνδρα ἀκάρδιον
Interconfessionale Discorsi intelligenti, sulle labbra del saggio, sulla schiena dell’insensato sta bene il bastone.
10,13 il bastone Prv 13,24+.
AT greco 10,14 σοφοὶ κρύψουσιν αἴσθησιν στόμα δὲ προπετοῦς ἐγγίζει συντριβῇ
Interconfessionale 10,14 I saggi accumulano un tesoro di conoscenza, gli stolti non fanno che procurare disastri.
AT greco 10,15 κτῆσις πλουσίων πόλις ὀχυρά συντριβὴ δὲ ἀσεβῶν πενία
Interconfessionale Roccaforte dei ricchi è la loro ricchezza, rovina dei poveri è la loro miseria.
10,15 ricco e povero Prv 14,20; 22,7; cfr. 22,2+.
AT greco 10,16 ἔργα δικαίων ζωὴν ποιεῖ καρποὶ δὲ ἀσεβῶν ἁμαρτίας
Interconfessionale 10,16 Il giusto lavora per guadagnarsi la vita, ma l’empio sperpera i suoi guadagni nei peccati.
AT greco 10,17 ὁδοὺς δικαίας ζωῆς φυλάσσει παιδεία παιδεία δὲ ἀνεξέλεγκτος πλανᾶται
Interconfessionale 10,17 Chi osserva le buone istruzioni cammina verso la vita, chi rifiuta i rimproveri è uno sbandato.
AT greco 10,18 καλύπτουσιν ἔχθραν χείλη δίκαια οἱ δὲ ἐκφέροντες λοιδορίας ἀφρονέστατοί εἰσιν
Interconfessionale 10,18 Chi finge di non odiare è un ipocrita, chi diffonde calunnie è uno stolto.
AT greco 10,19 ἐκ πολυλογίας οὐκ ἐκφεύξῃ ἁμαρτίαν φειδόμενος δὲ χειλέων νοήμων ἔσῃ
Interconfessionale 10,19 Chi fa molte chiacchiere cadrà in peccato, invece è saggio chi sa frenare la lingua.
AT greco 10,20 ἄργυρος πεπυρωμένος γλῶσσα δικαίου καρδία δὲ ἀσεβοῦς ἐκλείψει
Interconfessionale Le parole del giusto sono argento puro, i pensieri del malvagio non valgono niente.
10,20–21 le parole del giusto Prv 10,31.32; 12,6; 15,18; Sal 37,30.
AT greco 10,21 χείλη δικαίων ἐπίσταται ὑψηλά οἱ δὲ ἄφρονες ἐν ἐνδείᾳ τελευτῶσιν
Interconfessionale 10,21 I discorsi del giusto edificano la comunità, ma gli stolti muoiono nella loro stupidità.
AT greco 10,22 εὐλογία κυρίου ἐπὶ κεφαλὴν δικαίου αὕτη πλουτίζει καὶ οὐ μὴ προστεθῇ αὐτῇ λύπη ἐν καρδίᾳ
Interconfessionale 10,22 La benedizione del Signore fa arricchire, i nostri sforzi non vi aggiungono niente.
AT greco 10,23 ἐν γέλωτι ἄφρων πράσσει κακά ἡ δὲ σοφία ἀνδρὶ τίκτει φρόνησιν
Interconfessionale 10,23 Il malvagio si diverte a compiere il male, il sapiente trova gioia nella saggezza.
AT greco 10,24 ἐν ἀπωλείᾳ ἀσεβὴς περιφέρεται ἐπιθυμία δὲ δικαίου δεκτή
Interconfessionale 10,24 Al malvagio succede proprio quel che lui teme, mentre il giusto ottiene quel che desidera.
AT greco 10,25 παραπορευομένης καταιγίδος ἀφανίζεται ἀσεβής δίκαιος δὲ ἐκκλίνας σῴζεται εἰς τὸν αἰῶνα
Interconfessionale 10,25 Viene la tempesta e spazza via il malvagio, il giusto è come una costruzione ben salda.
AT greco 10,26 ὥσπερ ὄμφαξ ὀδοῦσι βλαβερὸν καὶ καπνὸς ὄμμασιν οὕτως παρανομία τοῖς χρωμένοις αὐτήν
Interconfessionale 10,26 Come l’aceto per la bocca e il fumo per gli occhi, così è il pigro per chi gli dà un incarico.
AT greco 10,27 φόβος κυρίου προστίθησιν ἡμέρας ἔτη δὲ ἀσεβῶν ὀλιγωθήσεται
Interconfessionale Chi rispetta il Signore vive a lungo, il malvagio muore prima del tempo.
10,27 benefici del rispetto (timore) del Signore Prv 14,26.27; 19,23; Sal 33,18; 85,10; 103,11; Qo 7,18; 8,12; Sir 6,16; 40,26; Lc 1,50; cfr. Prv 8,13+; 9,10+. 10,27 Chi rispetta il Signore: vedi nota a 2,5.
AT greco 10,28 ἐγχρονίζει δικαίοις εὐφροσύνη ἐλπὶς δὲ ἀσεβῶν ὄλλυται
Interconfessionale Il giusto può sperare la felicità, le speranze dei malvagi non sono che illusione.
10,28 speranze dei malvagi Prv 11,7; Gb 8,13; Sal 112,10; cfr. Prv 3,33+.
AT greco 10,29 ὀχύρωμα ὁσίου φόβος κυρίου συντριβὴ δὲ τοῖς ἐργαζομένοις κακά
Interconfessionale 10,29 Il Signore protegge il cammino dei giusti, ma è il terrore dei malvagi.
AT greco 10,30 δίκαιος τὸν αἰῶνα οὐκ ἐνδώσει ἀσεβεῖς δὲ οὐκ οἰκήσουσιν γῆν
Interconfessionale I giusti sono sempre al sicuro, ma gli empi non abiteranno la terra promessa.
10,30 i giusti sono al sicuro Sal 15,5+. — abitare la terra Prv 2,21+.
AT greco 10,31 στόμα δικαίου ἀποστάζει σοφίαν γλῶσσα δὲ ἀδίκου ἐξολεῖται
Interconfessionale 10,31 Dalla bocca del giusto escono parole sagge, ma la lingua maligna sarà tagliata.
AT greco 10,32 χείλη ἀνδρῶν δικαίων ἀποστάζει χάριτας στόμα δὲ ἀσεβῶν ἀποστρέφεται
Interconfessionale 10,32 Le parole dei giusti sono benevole, i discorsi dei malvagi sono maliziosi.