Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7

Michea

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 2 2,1ἐγένοντο λογιζόμενοι κόπους καὶ ἐργαζόμενοι κακὰ ἐν ταῖς κοίταις αὐτῶν καὶ ἅμα τῇ ἡμέρᾳ συνετέλουν αὐτά διότι οὐκ ἦραν πρὸς τὸν θεὸν τὰς χεῖρας αὐτῶν
Interconfessionale MicGuai a quelli che durante la notte progettano il male e lo fanno subito, alle prime luci del giorno, appena ne hanno la possibilità.
Rimandi
AT greco 2,2καὶ ἐπεθύμουν ἀγροὺς καὶ διήρπαζον ὀρφανοὺς καὶ οἴκους κατεδυνάστευον καὶ διήρπαζον ἄνδρα καὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ ἄνδρα καὶ τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ
Interconfessionale MicSe vogliono campi, se li prendono; se desiderano case, se le prendono. Opprimono gli uomini e le loro famiglie, li privano delle loro proprietà.
Rimandi
2,2 avidità dei potenti Is 5,8; Ger 22,13-14; Am 3,10; 8,4-6.
AT greco 2,3διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος ἰδοὺ ἐγὼ λογίζομαι ἐπὶ τὴν φυλὴν ταύτην κακά ἐξ ὧν οὐ μὴ ἄρητε τοὺς τραχήλους ὑμῶν καὶ οὐ μὴ πορευθῆτε ὀρθοὶ ἐξαίφνης ὅτι καιρὸς πονηρός ἐστιν
Interconfessionale MicPer questo il Signore dichiara: «Sto preparando una sciagura contro questa razza di gente che voi siete! Non potrete sfuggirle. Non camminerete più a testa alta perché sta per arrivare un tempo di disgrazia».
Rimandi
2,3 una sciagura in prospettiva Ez 7,5.26. — un tempo di disgrazia Am 5,13.
AT greco 2,4ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ λημφθήσεται ἐφ’ ὑμᾶς παραβολή καὶ θρηνηθήσεται θρῆνος ἐν μέλει λέγων ταλαιπωρίᾳ ἐταλαιπωρήσαμεν μερὶς λαοῦ μου κατεμετρήθη ἐν σχοινίῳ καὶ οὐκ ἦν ὁ κωλύσων αὐτὸν τοῦ ἀποστρέψαι οἱ ἀγροὶ ἡμῶν διεμερίσθησαν
Interconfessionale MicIn quel tempo si farà per voi un lamento, si canteranno per voi queste parole: «Siamo rovinati! Il Signore ha tolto al suo popolo la terra. Non si riavvicinerà mai più a noi per ridarci i nostri campi che sta per dividere?».
Note al Testo
2,4 Il Signore… dividere?: altri: Egli passa ad altri l’eredità del mio popolo! Vedete come egli me la toglie! I nostri campi li distribuisce ai trasgressori.
AT greco 2,5διὰ τοῦτο οὐκ ἔσται σοι βάλλων σχοινίον ἐν κλήρῳ ἐν ἐκκλησίᾳ κυρίου
Interconfessionale MicQuando il popolo del Signore in assemblea ridistribuirà la terra con un sorteggio, a voi non toccherà nessun terreno.
Rimandi
2,5 sorteggio Is 34,17; Sal 16,5-6.
AT greco 2,6μὴ κλαίετε δάκρυσιν μηδὲ δακρυέτωσαν ἐπὶ τούτοις οὐ γὰρ ἀπώσεται ὀνείδη
Interconfessionale MicLa gente mi dice: «Non sparlare. Smettila di annunziare che saremo colpiti duramente dal Signore.
Rimandi
2,6 sparlare Mic 2,11; Is 21,2.7; Am 7,16. — contestazione del messaggio profetico Am 2,12+.
AT greco 2,7ὁ λέγων οἶκος Ιακωβ παρώργισεν πνεῦμα κυρίου εἰ ταῦτα τὰ ἐπιτηδεύματα αὐτοῦ ἐστιν οὐχ οἱ λόγοι αὐτοῦ εἰσιν καλοὶ μετ’ αὐτοῦ καὶ ὀρθοὶ πεπόρευνται
Interconfessionale Mic2,7Chi l’ha detto che sarà così, popolo d’Israele? Il Signore ha forse perso la pazienza? Sarebbe questo il suo modo di agire? Non parla invece con bontà a chi si comporta bene?».
AT greco 2,8καὶ ἔμπροσθεν ὁ λαός μου εἰς ἔχθραν ἀντέστη κατέναντι τῆς εἰρήνης αὐτοῦ τὴν δορὰν αὐτοῦ ἐξέδειραν τοῦ ἀφελέσθαι ἐλπίδα συντριμμὸν πολέμου
Interconfessionale MicMa il Signore risponde: «Come ieri voi, mio popolo, vi comportate da nemico. Voi strappate il mantello a chi passa tranquillo e non ha intenzione di aggredire nessuno.
Rimandi
2,8 strappare il mantello Dt 24,10-13.
AT greco 2,9διὰ τοῦτο ἡγούμενοι λαοῦ μου ἀπορριφήσονται ἐκ τῶν οἰκιῶν τρυφῆς αὐτῶν διὰ τὰ πονηρὰ ἐπιτηδεύματα αὐτῶν ἐξώσθησαν ἐγγίσατε ὄρεσιν αἰωνίοις
Interconfessionale MicVoi cacciate le donne del mio popolo lontano dalle case che amano e private i loro bambini dell’onore che ho dato loro.
Note al Testo
2,9 dell'onore… loro: l’onore dato dal Signore ai bambini è la condizione per essere e rimanere liberi in Israele; scacciati da casa con le madri possono cadere in schiavitù (vedi 2 Re 4,1).
AT greco 2,10ἀνάστηθι καὶ πορεύου ὅτι οὐκ ἔστιν σοι αὕτη ἡ ἀνάπαυσις ἕνεκεν ἀκαθαρσίας διεφθάρητε φθορᾷ
Interconfessionale MicAndatevene via da questo luogo, non vi troverete più riposo. Con i vostri peccati l’avete reso impuro e condannato a una terribile distruzione.
Note al Testo
2,10 Una terra resa impura dal peccato vomita i suoi abitanti (vedi Levitico 18,25-28; 20,22).
AT greco 2,11κατεδιώχθητε οὐδενὸς διώκοντος πνεῦμα ἔστησεν ψεῦδος ἐστάλαξέν σοι εἰς οἶνον καὶ μέθυσμα καὶ ἔσται ἐκ τῆς σταγόνος τοῦ λαοῦ τούτου
Interconfessionale MicUn profeta adatto a questo popolo è quello che parla a vuoto e dice menzogne di questo genere: Vi annunzio che avrete vino e bevande inebrianti in abbondanza».
Rimandi
2,11 profeta senza vocazione Ger 5,31; 28,15; 29,9.31; cfr. Am 7,12. — bevande inebrianti Is 5,11.22-23; Am 4,1.
AT greco 2,12συναγόμενος συναχθήσεται Ιακωβ σὺν πᾶσιν ἐκδεχόμενος ἐκδέξομαι τοὺς καταλοίπους τοῦ Ισραηλ ἐπὶ τὸ αὐτὸ θήσομαι τὴν ἀποστροφὴν αὐτῶν ὡς πρόβατα ἐν θλίψει ὡς ποίμνιον ἐν μέσῳ κοίτης αὐτῶν ἐξαλοῦνται ἐξ ἀνθρώπων
Interconfessionale MicIl Signore dice: «Riunirò tutti voi, discendenti di Giacobbe, resto d’Israele. Vi raccoglierò come pecore in un recinto, come un gregge al pascolo. Sarete di nuovo un gregge numeroso».
Rimandi
2,12 raduno d’Israele disperso Mic 4,6-7; Is 11,12; Ger 29,14; 31,8.10; Ez 37,21; Os 2,2. — come un gregge Is 40,11; Ger 23,3-4; Ez 34,1-31. — il resto d’Israele Is 4,3+.
Note al Testo
2,12 come un gregge… gregge numeroso: altri: come una mandria in mezzo al pascolo, dove muggisca lontano dagli uomini.
AT greco 2,13διὰ τῆς διακοπῆς πρὸ προσώπου αὐτῶν διέκοψαν καὶ διῆλθον πύλην καὶ ἐξῆλθον δι’ αὐτῆς καὶ ἐξῆλθεν ὁ βασιλεὺς αὐτῶν πρὸ προσώπου αὐτῶν ὁ δὲ κύριος ἡγήσεται αὐτῶν
Interconfessionale MicAlla loro testa camminerà chi ha aperto la strada. Il Signore, loro re, li condurrà. Essi si apriranno a forza un passaggio e saranno liberi.
Rimandi
2,13 chi ha aperto la strada Gv 10,34.