Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Levitico

AT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

AT greco 19 19,1 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Interconfessionale 19,1 Il Signore disse a Mosè
AT greco 19,2 λάλησον τῇ συναγωγῇ τῶν υἱῶν Ισραηλ καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς ἅγιοι ἔσεσθε ὅτι ἐγὼ ἅγιος κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν
Interconfessionale di comunicare a tutta la comunità d’Israele le prescrizioni seguenti: «Siate santi, perché io sono santo, Io, il Signore vostro Dio!
19,2 Israele popolo santo 11,44+.
AT greco 19,3 ἕκαστος πατέρα αὐτοῦ καὶ μητέρα αὐτοῦ φοβείσθω καὶ τὰ σάββατά μου φυλάξεσθε ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν
Interconfessionale «Ciascuno di voi deve rispettare suo padre e sua madre, ciascuno deve osservare il riposo del sabato. Io sono il Signore vostro Dio.
19,3 rispettare il padre e la madre 20,9; Es 20,12 par.; Ez 22,7; Mt 15,4 par.; Ef 6,2-3. — rispettare il sabato Lv 23,3; Es 20,8-11 par.; Ez 22,8; Mt 12,1+.
AT greco 19,4 οὐκ ἐπακολουθήσετε εἰδώλοις καὶ θεοὺς χωνευτοὺς οὐ ποιήσετε ὑμῖν ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν
Interconfessionale «Non rivolgetevi a false divinità; non costruitevi divinità in metallo fuso. Io sono il Signore vostro Dio.
19,4 false divinità Es 20,3 par.; 34,14; Sal 81,10; Mt 4,10 par. — statue 26,1; Es 20,4 par.; 32,1-6; Dt 27,15; 1Re 12,26-33; Is 44,16-17.
AT greco 19,5 καὶ ἐὰν θύσητε θυσίαν σωτηρίου τῷ κυρίῳ δεκτὴν ὑμῶν θύσετε
Interconfessionale «Quando mi offrite un sacrificio per il banchetto sacro, fatelo secondo le regole, in modo da ottenere il mio favore.
19,5 sacrificio per il banchetto sacro 3,1+.
AT greco 19,6 ᾗ ἂν ἡμέρᾳ θύσητε βρωθήσεται καὶ τῇ αὔριον καὶ ἐὰν καταλειφθῇ ἕως ἡμέρας τρίτης ἐν πυρὶ κατακαυθήσεται
Interconfessionale 19,6 Si può mangiare la carne dell’animale nel giorno del sacrificio e il giorno dopo; ma se ne resta ancora per il giorno seguente, si deve gettarla nel fuoco.
AT greco 19,7 ἐὰν δὲ βρώσει βρωθῇ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ ἄθυτόν ἐστιν οὐ δεχθήσεται
Interconfessionale Se, al terzo giorno, qualcuno ne mangia, non può ottenere il mio favore, perché la carne non è più adatta a nessun uso religioso.
19,7 non è più adatta a nessun uso religioso: altri: sarebbe avariata.
AT greco 19,8 ὁ δὲ ἔσθων αὐτὸ ἁμαρτίαν λήμψεται ὅτι τὰ ἅγια κυρίου ἐβεβήλωσεν καὶ ἐξολεθρευθήσονται αἱ ψυχαὶ αἱ ἔσθουσαι ἐκ τοῦ λαοῦ αὐτῶν
Interconfessionale 19,8 Chi mangia di questa carne, profana una cosa che mi è consacrata e si rende colpevole di una mancanza; egli sarà escluso dalla comunità d’Israele.
AT greco 19,9 καὶ ἐκθεριζόντων ὑμῶν τὸν θερισμὸν τῆς γῆς ὑμῶν οὐ συντελέσετε τὸν θερισμὸν ὑμῶν τοῦ ἀγροῦ ἐκθερίσαι καὶ τὰ ἀποπίπτοντα τοῦ θερισμοῦ σου οὐ συλλέξεις
Interconfessionale «Quando mieterete, non taglierete le spighe che sono ai bordi dei vostri campi e non tornerete a raccogliere le spighe rimaste sul campo.
19,9 quando mieterete 23,22; Dt 24,19-22.
AT greco 19,10 καὶ τὸν ἀμπελῶνά σου οὐκ ἐπανατρυγήσεις οὐδὲ τοὺς ῥῶγας τοῦ ἀμπελῶνός σου συλλέξεις τῷ πτωχῷ καὶ τῷ προσηλύτῳ καταλείψεις αὐτά ἐγώ εἰμι κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν
Interconfessionale 19,10 Non passerete neppure a raccogliere, nei vostri vigneti, i grappoli dimenticati o gli acini caduti a terra. Li lascerete per i poveri e per gli stranieri. Io sono il Signore vostro Dio.
AT greco 19,11 οὐ κλέψετε οὐ ψεύσεσθε οὐ συκοφαντήσει ἕκαστος τὸν πλησίον
Interconfessionale «Non rubate, non dite menzogne e non usate inganno a danno dei vostri connazionali.
19,11 il furto Es 20,15 par.; Dt 24,7. — la menzogna Lv 5,21-22.
AT greco 19,12 καὶ οὐκ ὀμεῖσθε τῷ ὀνόματί μου ἐπ’ ἀδίκῳ καὶ οὐ βεβηλώσετε τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ ὑμῶν ἐγώ εἰμι κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν
Interconfessionale Non giurate il falso, servendovi del mio nome. Voi disonorereste così il mio nome. Io sono il Signore vostro Dio.
19,12 falso giuramento 5,24; Es 20,16 par.; 1Re 21,10.13; Ger 5,2; Mt 5,33; 26,60 par.; At 6,13. — disonorare il nome di Dio 18,21+.
AT greco 19,13 οὐκ ἀδικήσεις τὸν πλησίον καὶ οὐχ ἁρπάσεις καὶ οὐ μὴ κοιμηθήσεται ὁ μισθὸς τοῦ μισθωτοῦ παρὰ σοὶ ἕως πρωί
Interconfessionale «Non opprimete nessuno e non rubate nulla; non trattenete fino all’indomani il salario dovuto a un operaio.
19,13 opprimere il prossimo 5,21.23; Es 22,20; Dt 24,14; Ml 3,5. — pagare il salario Dt 24,15; Gc 5,4.
AT greco 19,14 οὐ κακῶς ἐρεῖς κωφὸν καὶ ἀπέναντι τυφλοῦ οὐ προσθήσεις σκάνδαλον καὶ φοβηθήσῃ κύριον τὸν θεόν σου ἐγώ εἰμι κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν
Interconfessionale Non insultate un sordo e non mettete ostacoli davanti a un cieco. Dimostrate con il vostro comportamento che mi rispettate. Io sono il Signore vostro Dio.
19,14 aiutare il cieco Dt 27,18; Gb 29,15; Mt 15,14+.
AT greco 19,15 οὐ ποιήσετε ἄδικον ἐν κρίσει οὐ λήμψῃ πρόσωπον πτωχοῦ οὐδὲ θαυμάσεις πρόσωπον δυνάστου ἐν δικαιοσύνῃ κρινεῖς τὸν πλησίον σου
Interconfessionale «Non commettete ingiustizie nei vostri giudizi: non avvantaggiate il debole, non favorite un potente, ma rendete giustizia in modo equo verso i vostri connazionali.
19,15 giudicare con giustizia Es 23,2-8; Dt 1,17.
AT greco 19,16 οὐ πορεύσῃ δόλῳ ἐν τῷ ἔθνει σου οὐκ ἐπισυστήσῃ ἐφ’ αἷμα τοῦ πλησίον σου ἐγώ εἰμι κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν
Interconfessionale Non diffondete calunnie sulla vostra parentela. Non spargete contro il vostro prossimo accuse che lo facciano condannare a morte. Io sono il Signore.
19,16 far condannare a morte Ez 22,9.12.
AT greco 19,17 οὐ μισήσεις τὸν ἀδελφόν σου τῇ διανοίᾳ σου ἐλεγμῷ ἐλέγξεις τὸν πλησίον σου καὶ οὐ λήμψῃ δι’ αὐτὸν ἁμαρτίαν
Interconfessionale «Non covate odio contro un fratello; non esitate a rimproverare un vostro connazionale, per non caricarvi di un peccato nei suoi riguardi.
19,17 rimproverare il prossimo Mt 18,15 par.
AT greco 19,18 καὶ οὐκ ἐκδικᾶταί σου ἡ χείρ καὶ οὐ μηνιεῖς τοῖς υἱοῖς τοῦ λαοῦ σου καὶ ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν ἐγώ εἰμι κύριος
Interconfessionale Non vendicatevi e non conservate rancore contro i membri del vostro popolo. Ciascuno di voi deve amare il suo prossimo come se stesso. Io sono il Signore.
19,18 la vendetta Rm 12,19. — il rancore Sir 10,6; Na 1,2; Sal 103,9. — amare il prossimo Lv 19,34; Mt 5,43+.
AT greco 19,19 τὸν νόμον μου φυλάξεσθε τὰ κτήνη σου οὐ κατοχεύσεις ἑτεροζύγῳ καὶ τὸν ἀμπελῶνά σου οὐ κατασπερεῖς διάφορον καὶ ἱμάτιον ἐκ δύο ὑφασμένον κίβδηλον οὐκ ἐπιβαλεῖς σεαυτῷ
Interconfessionale «Osserverete anche queste leggi: non accoppiate, tra i vostri greggi, due bestie di specie diversa; non seminate nei vostri campi due sementi differenti; non portate vestiti di due materie diverse.
19,19 gli incroci Dt 22,9-11.
AT greco 19,20 καὶ ἐάν τις κοιμηθῇ μετὰ γυναικὸς κοίτην σπέρματος καὶ αὐτὴ οἰκέτις διαπεφυλαγμένη ἀνθρώπῳ καὶ αὐτὴ λύτροις οὐ λελύτρωται ἢ ἐλευθερία οὐκ ἐδόθη αὐτῇ ἐπισκοπὴ ἔσται αὐτοῖς οὐκ ἀποθανοῦνται ὅτι οὐκ ἀπηλευθερώθη
Interconfessionale «Se un uomo ha relazioni sessuali con una serva, fidanzata a un altro uomo, ma che non è stata né riscattata né liberata, deve pagare un’indennità. Ma i colpevoli non saranno messi a morte, perché la donna era ancora serva.
19,20 deve pagare un’indennità: altri: saranno puniti entrambi.
AT greco 19,21 καὶ προσάξει τῆς πλημμελείας αὐτοῦ τῷ κυρίῳ παρὰ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου κριὸν πλημμελείας
Interconfessionale L’uomo deve portare all’ingresso della tenda dell’incontro un montone, che mi sarà offerto in sacrificio di riparazione;
19,21 sacrificio di riparazione 5,15+.
AT greco 19,22 καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ ὁ ἱερεὺς ἐν τῷ κριῷ τῆς πλημμελείας ἔναντι κυρίου περὶ τῆς ἁμαρτίας ἧς ἥμαρτεν καὶ ἀφεθήσεται αὐτῷ ἡ ἁμαρτία ἣν ἥμαρτεν
Interconfessionale 19,22 così il sacerdote compirà per il colpevole il sacrificio per il perdono, e questi riceverà il perdono dei suoi peccati.
AT greco 19,23 ὅταν δὲ εἰσέλθητε εἰς τὴν γῆν ἣν κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν δίδωσιν ὑμῖν καὶ καταφυτεύσετε πᾶν ξύλον βρώσιμον καὶ περικαθαριεῖτε τὴν ἀκαθαρσίαν αὐτοῦ ὁ καρπὸς αὐτοῦ τρία ἔτη ἔσται ὑμῖν ἀπερικάθαρτος οὐ βρωθήσεται
Interconfessionale «Quando sarete entrati nella terra di Canaan e vi avrete piantato ogni sorta di alberi da frutto, considererete i frutti come impuri per tre anni; e non ne mangerete.
19,23 la terra di Canaan 14,34+. 19,23 impuri: altri: non circoncisi.
AT greco 19,24 καὶ τῷ ἔτει τῷ τετάρτῳ ἔσται πᾶς ὁ καρπὸς αὐτοῦ ἅγιος αἰνετὸς τῷ κυρίῳ
Interconfessionale 19,24 Tutti i frutti prodotti nel quarto anno saranno consacrati a me, nel corso di una festa di lode.
AT greco 19,25 ἐν δὲ τῷ ἔτει τῷ πέμπτῳ φάγεσθε τὸν καρπόν πρόσθεμα ὑμῖν τὰ γενήματα αὐτοῦ ἐγώ εἰμι κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν
Interconfessionale 19,25 A partire dal quinto anno, potrete mangiarne i frutti. Se agite così, i vostri raccolti continueranno ad aumentare. Io sono il Signore vostro Dio.
AT greco 19,26 μὴ ἔσθετε ἐπὶ τῶν ὀρέων καὶ οὐκ οἰωνιεῖσθε οὐδὲ ὀρνιθοσκοπήσεσθε
Interconfessionale «Non mangiate la carne di un animale con il suo sangue. Non praticate né la magia né la divinazione.
19,26 magia, divinazione Dt 18,10; 2Re 17,17; 21,6; 2Cr 33,6. 19,26 Per la proibizione di mangiare carne con il sangue vedi 17,10-11 e Genesi 9,4. In 1 Samuele 14,32-33 si narra di un episodio in cui questa norma viene trasgredita.
AT greco 19,27 οὐ ποιήσετε σισόην ἐκ τῆς κόμης τῆς κεφαλῆς ὑμῶν οὐδὲ φθερεῖτε τὴν ὄψιν τοῦ πώγωνος ὑμῶν
Interconfessionale Non tagliatevi in tondo i capelli ai lati del capo e non rasatevi la barba ai lati.
19,27 taglio dei capelli o della barba 21,5; Dt 14,1; Ger 48,37.
AT greco 19,28 καὶ ἐντομίδας ἐπὶ ψυχῇ οὐ ποιήσετε ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ γράμματα στικτὰ οὐ ποιήσετε ἐν ὑμῖν ἐγώ εἰμι κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν
Interconfessionale Non fatevi incisioni sul corpo in segno di lutto; non fate segni di tatuaggio sulla vostra pelle. Io sono il Signore.
19,28 incisioni sul corpo Ger 41,5.
AT greco 19,29 οὐ βεβηλώσεις τὴν θυγατέρα σου ἐκπορνεῦσαι αὐτήν καὶ οὐκ ἐκπορνεύσει ἡ γῆ καὶ ἡ γῆ πλησθήσεται ἀνομίας
Interconfessionale «Non disonorate le vostre figlie spingendole alla prostituzione sacra, perché gli abitanti non si abbandonino a queste pratiche immorali nella vostra terra.
19,29 la prostituzione (sacra) Dt 23,18; Ger 2,20.
AT greco 19,30 τὰ σάββατά μου φυλάξεσθε καὶ ἀπὸ τῶν ἁγίων μου φοβηθήσεσθε ἐγώ εἰμι κύριος
Interconfessionale «Osservate il riposo del sabato, e trattate il mio santuario con rispetto. Io sono il Signore.
19,30 riposo del sabato 19,3+. — rispettare il santuario 26,2; Ez 22,8.
AT greco 19,31 οὐκ ἐπακολουθήσετε ἐγγαστριμύθοις καὶ τοῖς ἐπαοιδοῖς οὐ προσκολληθήσεσθε ἐκμιανθῆναι ἐν αὐτοῖς ἐγώ εἰμι κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν
Interconfessionale «Non cercate in nessun modo di entrare in contatto con gli spiriti dei morti, perché questo vi renderebbe impuri. Io sono il Signore vostro Dio.
19,31 entrare in contatto con gli spiriti dei morti 20,6.7; Dt 18,11; 1Sam 28,3; Is 8,19.
AT greco 19,32 ἀπὸ προσώπου πολιοῦ ἐξαναστήσῃ καὶ τιμήσεις πρόσωπον πρεσβυτέρου καὶ φοβηθήσῃ τὸν θεόν σου ἐγώ εἰμι κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν
Interconfessionale «Alzatevi con rispetto davanti a un vecchio. Dimostrate con il vostro comportamento che mi rispettate. Io sono il Signore vostro Dio.
19,32 rispetto per i vecchi Lam 5,12.
AT greco 19,33 ἐὰν δέ τις προσέλθῃ προσήλυτος ὑμῖν ἐν τῇ γῇ ὑμῶν οὐ θλίψετε αὐτόν
Interconfessionale «Quando uno straniero si stabilirà nella vostra terra, non opprimetelo;
19,33 opprimere il prossimo 19,13+.
AT greco 19,34 ὡς ὁ αὐτόχθων ἐν ὑμῖν ἔσται ὁ προσήλυτος ὁ προσπορευόμενος πρὸς ὑμᾶς καὶ ἀγαπήσεις αὐτὸν ὡς σεαυτόν ὅτι προσήλυτοι ἐγενήθητε ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ἐγώ εἰμι κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν
Interconfessionale al contrario, trattandolo come se fosse uno dei vostri connazionali, dovete amarlo come voi stessi. Ricordatevi che anche voi siete stati stranieri in Egitto. Io sono il Signore vostro Dio.
19,34 lo straniero come l’Israelita 16,29+. — amerai lo straniero 25,35; Dt 10,19; cfr. Lv 19,18+.
AT greco 19,35 οὐ ποιήσετε ἄδικον ἐν κρίσει ἐν μέτροις καὶ ἐν σταθμίοις καὶ ἐν ζυγοῖς
Interconfessionale «Non commettete ingiustizia nei giudizi, a proposito di misure di lunghezza, di peso o di capacità;
19,35 non ingiustizie Ez 45,9.
AT greco 19,36 ζυγὰ δίκαια καὶ στάθμια δίκαια καὶ χοῦς δίκαιος ἔσται ὑμῖν ἐγώ εἰμι κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν ὁ ἐξαγαγὼν ὑμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου
Interconfessionale usate bilance giuste, pesi giusti e misure giuste. Io sono il Signore vostro Dio, che vi ho fatti uscire dall’Egitto.
19,36 misure giuste Dt 25,13-16; Ez 45,10-12; Os 12,8; Am 8,5; Prv 11,1.
AT greco 19,37 καὶ φυλάξεσθε πάντα τὸν νόμον μου καὶ πάντα τὰ προστάγματά μου καὶ ποιήσετε αὐτά ἐγώ εἰμι κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν
Interconfessionale 19,37 «Mettete in pratica tutte le mie leggi e le mie prescrizioni. Io sono il Signore».