Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Proverbi

AT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

AT greco 6 6,1 υἱέ ἐὰν ἐγγυήσῃ σὸν φίλον παραδώσεις σὴν χεῖρα ἐχθρῷ
Interconfessionale Figlio mio, ti sei reso garante per il debito di un amico dando la tua parola a un estraneo?
6,1–5 pericolo della cauzione Prv 20,16; 22,26-27; Sir 8,13; 29,18-20.
AT greco 6,2 παγὶς γὰρ ἰσχυρὰ ἀνδρὶ τὰ ἴδια χείλη καὶ ἁλίσκεται χείλεσιν ἰδίου στόματος
Interconfessionale 6,2 Ti sei legato a una promessa, impegnandoti con le tue stesse parole?
AT greco 6,3 ποίει υἱέ ἃ ἐγώ σοι ἐντέλλομαι καὶ σῴζου ἥκεις γὰρ εἰς χεῖρας κακῶν διὰ σὸν φίλον ἴθι μὴ ἐκλυόμενος παρόξυνε δὲ καὶ τὸν φίλον σου ὃν ἐνεγυήσω
Interconfessionale 6,3 Figlio mio, fa’ così e sarai libero: va’ da chi ti tiene legato alle tue promesse, supplica, anche fino a stancarlo, di liberarti;
AT greco 6,4 μὴ δῷς ὕπνον σοῖς ὄμμασιν μηδὲ ἐπινυστάξῃς σοῖς βλεφάροις
Interconfessionale 6,4 non concederti riposo, non chiudere occhio;
AT greco 6,5 ἵνα σῴζῃ ὥσπερ δορκὰς ἐκ βρόχων καὶ ὥσπερ ὄρνεον ἐκ παγίδος
Interconfessionale 6,5 finché ti sarai sciolto dall’impegno, come gazzella sfuggita alla trappola e come uccello scappato dalla rete.
AT greco 6,6 ἴθι πρὸς τὸν μύρμηκα ὦ ὀκνηρέ καὶ ζήλωσον ἰδὼν τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ καὶ γενοῦ ἐκείνου σοφώτερος
Interconfessionale O pigro, sii saggio! Impara dalla formica, guarda come si comporta.
6,6 il pigro Prv 19,24; 26,13-16. 6,6 La formica: in molte culture è considerata come il simbolo della laboriosità e della previdenza.
AT greco 6,7 ἐκείνῳ γὰρ γεωργίου μὴ ὑπάρχοντος μηδὲ τὸν ἀναγκάζοντα ἔχων μηδὲ ὑπὸ δεσπότην ὢν
Interconfessionale 6,7 Essa non ha padrone, né capo né sorvegliante.
AT greco 6,8 καίπερ οὖσα τῇ ῥώμῃ ἀσθενής τὴν σοφίαν τιμήσασα προήχθη
Interconfessionale 6,8 D’estate si procura il cibo per l’inverno; al tempo della mietitura mette da parte il nutrimento.
AT greco 6,9 ἕως τίνος ὀκνηρέ κατάκεισαι πότε δὲ ἐξ ὕπνου ἐγερθήσῃ
Interconfessionale 6,9 E tu, pigro, fino a quando poltrirai nel tuo letto? Quando ti sveglierai dal tuo sonno?
AT greco 6,10 ὀλίγον μὲν ὑπνοῖς ὀλίγον δὲ κάθησαι μικρὸν δὲ νυστάζεις ὀλίγον δὲ ἐναγκαλίζῃ χερσὶν στήθη
Interconfessionale 6,10 Ecco il tuo programma: un po’ dormire, un po’ sonnecchiare, un po’ riposare con le mani in mano,
AT greco 6,11 ἐὰν δὲ ἄοκνος ᾖς ἥξει ὥσπερ πηγὴ ὁ ἀμητός σου ἡ δὲ ἔνδεια ὥσπερ κακὸς δρομεὺς ἀπαυτομολήσει
Interconfessionale e intanto, come un vagabondo ti arriva addosso la povertà, e come un mendicante, la miseria.
6,11 sorte del pigro Prv 15,19; 21,25; 24,30-34. 6,11 un mendicante: altri: un uomo armato. Il versetto può essere inteso in due modi: il pigro diventa povero e misero, come un vagabondo e un mendicante, oppure la povertà e la miseria piombano improvvisamente sul pigro.
AT greco 6,12 ἀνὴρ ἄφρων καὶ παράνομος πορεύεται ὁδοὺς οὐκ ἀγαθάς
Interconfessionale La gente da nulla, i disonesti, vanno in giro seminando bugie.
6,12–14 falsità Prv 26,24-25+.
AT greco 6,13 ὁ δ’ αὐτὸς ἐννεύει ὀφθαλμῷ σημαίνει δὲ ποδί διδάσκει δὲ ἐννεύμασιν δακτύλων
Interconfessionale 6,13 Strizzano l’occhio, fanno segni con le dita, e altri gesti per trarre in inganno.
AT greco 6,14 διεστραμμένῃ δὲ καρδίᾳ τεκταίνεται κακὰ ἐν παντὶ καιρῷ ὁ τοιοῦτος ταραχὰς συνίστησιν πόλει
Interconfessionale 6,14 Sono pieni di malizia, non pensano che a far del male, ogni momento suscitano liti.
AT greco 6,15 διὰ τοῦτο ἐξαπίνης ἔρχεται ἡ ἀπώλεια αὐτοῦ διακοπὴ καὶ συντριβὴ ἀνίατος
Interconfessionale La loro rovina sarà completa, improvvisa e senza rimedi.
6,15 sorte dei disonesti Prv 3,33+.
AT greco 6,16 ὅτι χαίρει πᾶσιν οἷς μισεῖ ὁ κύριος συντρίβεται δὲ δι’ ἀκαθαρσίαν ψυχῆς
Interconfessionale Sei cose il Signore detesta, e non può assolutamente sopportare:
6,16 Dio non può sopportare Prv 3,32+.
AT greco 6,17 ὀφθαλμὸς ὑβριστοῦ γλῶσσα ἄδικος χεῖρες ἐκχέουσαι αἷμα δικαίου
Interconfessionale 6,17 uno sguardo superbo, una lingua bugiarda, mani che uccidono gli innocenti,
AT greco 6,18 καὶ καρδία τεκταινομένη λογισμοὺς κακοὺς καὶ πόδες ἐπισπεύδοντες κακοποιεῖν
Interconfessionale 6,18 una mente che fa progetti malvagi, piedi che corrono a fare il male,
AT greco 6,19 ἐκκαίει ψεύδη μάρτυς ἄδικος καὶ ἐπιπέμπει κρίσεις ἀνὰ μέσον ἀδελφῶν
Interconfessionale testimoni che dicono il falso, anzi, una settima egli odia ancora di più: chi provoca liti tra fratelli.
6,19 testimoni falsi Prv 19,5; 25,18; Es 20,16+.
AT greco 6,20 υἱέ φύλασσε νόμους πατρός σου καὶ μὴ ἀπώσῃ θεσμοὺς μητρός σου
Interconfessionale Figlio mio, fa’ come ti ha insegnato tuo padre e non rifiutare i consigli di tua madre.
6,20 osservare gli insegnamenti Prv 3,1+. — trasmessi dalla famiglia Prv 1,8+.
AT greco 6,21 ἄφαψαι δὲ αὐτοὺς ἐπὶ σῇ ψυχῇ διὰ παντὸς καὶ ἐγκλοίωσαι ἐπὶ σῷ τραχήλῳ
Interconfessionale 6,21 Ricorda sempre le loro parole, custodiscile nel tuo cuore come un tesoro:
AT greco 6,22 ἡνίκα ἂν περιπατῇς ἐπάγου αὐτήν καὶ μετὰ σοῦ ἔστω ὡς δ’ ἂν καθεύδῃς φυλασσέτω σε ἵνα ἐγειρομένῳ συλλαλῇ σοι
Interconfessionale 6,22 ti guideranno nel tuo cammino, ti proteggeranno nel tuo riposo, ti istruiranno al tuo risveglio.
AT greco 6,23 ὅτι λύχνος ἐντολὴ νόμου καὶ φῶς καὶ ὁδὸς ζωῆς ἔλεγχος καὶ παιδεία
Interconfessionale I loro insegnamenti saranno per te un faro luminoso; i loro consigli ti faranno sapere come comportarti, i loro richiami ti aiuteranno a vivere da saggio.
6,23 saggezza e vita Prv 4,13+.
AT greco 6,24 τοῦ διαφυλάσσειν σε ἀπὸ γυναικὸς ὑπάνδρου καὶ ἀπὸ διαβολῆς γλώσσης ἀλλοτρίας
Interconfessionale Così potrai sfuggire alle seduzioni di donne immorali, e non cedere alle parole ingannatrici di donne adultere.
6,24 immorali Prv 2,16+. 6,24 immorali… adultere: vedi nota a 2,16-17.
AT greco 6,25 μή σε νικήσῃ κάλλους ἐπιθυμία μηδὲ ἀγρευθῇς σοῖς ὀφθαλμοῖς μηδὲ συναρπασθῇς ἀπὸ τῶν αὐτῆς βλεφάρων
Interconfessionale 6,25 Non lasciarti tentare dalla loro bellezza e non farti ingannare dai loro sguardi;
AT greco 6,26 τιμὴ γὰρ πόρνης ὅση καὶ ἑνὸς ἄρτου γυνὴ δὲ ἀνδρῶν τιμίας ψυχὰς ἀγρεύει
Interconfessionale perché, la prostituta si accontenta di un pezzo di pane, la donna sposata invece porta via tutto quel che hai.
6,26 la donna sposata e adultera Prv 30,20; Sir 9,9; 23,22-27; cfr. Prv 2,16+.
AT greco 6,27 ἀποδήσει τις πῦρ ἐν κόλπῳ τὰ δὲ ἱμάτια οὐ κατακαύσει
Interconfessionale 6,27 Si può portare del fuoco sul petto senza bruciarsi il vestito?
AT greco 6,28 ἢ περιπατήσει τις ἐπ’ ἀνθράκων πυρός τοὺς δὲ πόδας οὐ κατακαύσει
Interconfessionale 6,28 Si può camminare sulle braci senza scottarsi i piedi?
AT greco 6,29 οὕτως ὁ εἰσελθὼν πρὸς γυναῖκα ὕπανδρον οὐκ ἀθῳωθήσεται οὐδὲ πᾶς ὁ ἁπτόμενος αὐτῆς
Interconfessionale 6,29 Così nessuno può andare con la moglie di un altro senza riceverne un castigo.
AT greco 6,30 οὐ θαυμαστὸν ἐὰν ἁλῷ τις κλέπτων κλέπτει γὰρ ἵνα ἐμπλήσῃ τὴν ψυχὴν πεινῶν
Interconfessionale 6,30 Se un ladro ruba perché ridotto alla fame, non dev’essere disprezzato;
AT greco 6,31 ἐὰν δὲ ἁλῷ ἀποτείσει ἑπταπλάσια καὶ πάντα τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ δοὺς ῥύσεται ἑαυτόν
Interconfessionale 6,31 eppure, se è scoperto, dovrà restituire quel che ha preso sette volte di più e perderà tutto quel che possiede.
AT greco 6,32 ὁ δὲ μοιχὸς δι’ ἔνδειαν φρενῶν ἀπώλειαν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ περιποιεῖται
Interconfessionale 6,32 Chi commette adulterio è insensato, perché vuole la propria rovina;
AT greco 6,33 ὀδύνας τε καὶ ἀτιμίας ὑποφέρει τὸ δὲ ὄνειδος αὐτοῦ οὐκ ἐξαλειφθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα
Interconfessionale 6,33 sarà disonorato e punito; sarà sempre uno svergognato.
AT greco 6,34 μεστὸς γὰρ ζήλου θυμὸς ἀνδρὸς αὐτῆς οὐ φείσεται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως
Interconfessionale 6,34 Perché un marito geloso va su tutte le furie, non ha pietà quando si vendica;
AT greco 6,35 οὐκ ἀνταλλάξεται οὐδενὸς λύτρου τὴν ἔχθραν οὐδὲ μὴ διαλυθῇ πολλῶν δώρων
Interconfessionale 6,35 non vorrà saperne di compensi, rifiuterà qualsiasi dono, anche se grande.