Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Proverbi

AT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

AT greco 14 14,1 σοφαὶ γυναῖκες ᾠκοδόμησαν οἴκους ἡ δὲ ἄφρων κατέσκαψεν ταῖς χερσὶν αὐτῆς
Interconfessionale La donna saggia costruisce la casa, la donna stolta la distrugge.
14,1 La sapienza è come una donna Prv 31,10-31.
AT greco 14,2 ὁ πορευόμενος ὀρθῶς φοβεῖται τὸν κύριον ὁ δὲ σκολιάζων ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ ἀτιμασθήσεται
Interconfessionale Chi ubbidisce al Signore agisce onestamente, chi si comporta male lo disprezza.
14,2 ubbidire al (temere il) Signore Prv 8,13+. 14,2 ubbidisce al Signore: vedi nota a 2,5.
AT greco 14,3 ἐκ στόματος ἀφρόνων βακτηρία ὕβρεως χείλη δὲ σοφῶν φυλάσσει αὐτούς
Interconfessionale 14,3 I discorsi degli stolti sono tutta superbia, le parole dei saggi sono una protezione.
AT greco 14,4 οὗ μή εἰσιν βόες φάτναι καθαραί οὗ δὲ πολλὰ γενήματα φανερὰ βοὸς ἰσχύς
Interconfessionale 14,4 Senza buoi da lavoro il granaio resta vuoto, con la forza dei buoi c’è abbondanza di raccolti.
AT greco 14,5 μάρτυς πιστὸς οὐ ψεύδεται ἐκκαίει δὲ ψεύδη μάρτυς ἄδικος
Interconfessionale Un testimonio sincero non inganna, un falso testimonio è fonte di bugie.
14,5 falso testimonio Prv 6,19+.
AT greco 14,6 ζητήσεις σοφίαν παρὰ κακοῖς καὶ οὐχ εὑρήσεις αἴσθησις δὲ παρὰ φρονίμοις εὐχερής
Interconfessionale Il superbo cerca la sapienza ma non la trova; per un’intelligenza aperta la sapienza è cosa facile.
14,6 il superbo Prv 13,1+.
AT greco 14,7 πάντα ἐναντία ἀνδρὶ ἄφρονι ὅπλα δὲ αἰσθήσεως χείλη σοφά
Interconfessionale 14,7 Sta’ lontano dallo stolto: in lui non troverai tracce di sapienza!
AT greco 14,8 σοφία πανούργων ἐπιγνώσεται τὰς ὁδοὺς αὐτῶν ἄνοια δὲ ἀφρόνων ἐν πλάνῃ
Interconfessionale 14,8 La sapienza dell’uomo prudente sta nel riflettere prima d’agire, ma la stoltezza degli sciocchi sta nell’inganno.
AT greco 14,9 οἰκίαι παρανόμων ὀφειλήσουσιν καθαρισμόν οἰκίαι δὲ δικαίων δεκταί
Interconfessionale Gli stolti si accordano nel fare il male, tra i giusti regna la benevolenza.
14,9 Gli stolti… benevolenza: altri: Gli insensati si burlano del peccato, ma il favore del Signore sta fra gli uomini retti.
AT greco 14,10 καρδία ἀνδρὸς αἰσθητική λυπηρὰ ψυχὴ αὐτοῦ ὅταν δὲ εὐφραίνηται οὐκ ἐπιμείγνυται ὕβρει
Interconfessionale 14,10 Tu solo conosci le tue sofferenze, nessun estraneo può condividere la tua gioia.
AT greco 14,11 οἰκίαι ἀσεβῶν ἀφανισθήσονται σκηναὶ δὲ κατορθούντων στήσονται
Interconfessionale La casa degli empi sarà distrutta, la famiglia dei giusti avrà prosperità.
14,11 sorte degli empi e dei giusti Prv 3,33+.
AT greco 14,12 ἔστιν ὁδὸς ἣ δοκεῖ ὀρθὴ εἶναι παρὰ ἀνθρώποις τὰ δὲ τελευταῖα αὐτῆς ἔρχεται εἰς πυθμένα ᾅδου
Interconfessionale 14,12 C’è una via che sembra buona, ma alla fin fine conduce alla morte.
AT greco 14,13 ἐν εὐφροσύναις οὐ προσμείγνυται λύπη τελευταία δὲ χαρὰ εἰς πένθος ἔρχεται
Interconfessionale 14,13 Anche alla gioia si mescola la tristezza, la stessa allegria può finire in pianto.
AT greco 14,14 τῶν ἑαυτοῦ ὁδῶν πλησθήσεται θρασυκάρδιος ἀπὸ δὲ τῶν διανοημάτων αὐτοῦ ἀνὴρ ἀγαθός
Interconfessionale 14,14 Il traviato raccoglierà i frutti della sua condotta, l’onesto vedrà i frutti delle sue opere.
AT greco 14,15 ἄκακος πιστεύει παντὶ λόγῳ πανοῦργος δὲ ἔρχεται εἰς μετάνοιαν
Interconfessionale 14,15 L’ingenuo crede a tutto quel che si dice, chi è prudente guarda dove mette i piedi.
AT greco 14,16 σοφὸς φοβηθεὶς ἐξέκλινεν ἀπὸ κακοῦ ὁ δὲ ἄφρων ἑαυτῷ πεποιθὼς μείγνυται ἀνόμῳ
Interconfessionale 14,16 Il saggio teme il male e lo fugge, lo stolto va avanti con sicurezza.
AT greco 14,17 ὀξύθυμος πράσσει μετὰ ἀβουλίας ἀνὴρ δὲ φρόνιμος πολλὰ ὑποφέρει
Interconfessionale Chi è impulsivo può commettere sciocchezze, chi ha cattive intenzioni si rende odioso.
14,17 danni dell’impulsività Prv 15,18; 29,22; cfr. 19,11.
AT greco 14,18 μεριοῦνται ἄφρονες κακίαν οἱ δὲ πανοῦργοι κρατήσουσιν αἰσθήσεως
Interconfessionale 14,18 L’ignoranza è dello stolto, la scienza è del sapiente.
AT greco 14,19 ὀλισθήσουσιν κακοὶ ἔναντι ἀγαθῶν καὶ ἀσεβεῖς θεραπεύσουσιν θύρας δικαίων
Interconfessionale 14,19 I cattivi dovranno inchinarsi davanti ai buoni, i malvagi dovranno servire i giusti.
AT greco 14,20 φίλοι μισήσουσιν φίλους πτωχούς φίλοι δὲ πλουσίων πολλοί
Interconfessionale Il povero è odiato anche dai suoi parenti, il ricco ha un’infinità di amici.
14,20 gli amici del ricco Prv 19,4.6-7; Sir 6,11-12; 13,21.
AT greco 14,21 ὁ ἀτιμάζων πένητας ἁμαρτάνει ἐλεῶν δὲ πτωχοὺς μακαριστός
Interconfessionale Chi disprezza il suo prossimo fa peccato, chi ha compassione dei poveri sarà felice.
14,21 aver compassione dei poveri Prv 14,31; 19,17; 22,9; Sal 41,2; cfr. Prv 17,5; 21,13.
AT greco 14,22 πλανώμενοι τεκταίνουσι κακά ἔλεον δὲ καὶ ἀλήθειαν τεκταίνουσιν ἀγαθοί οὐκ ἐπίστανται ἔλεον καὶ πίστιν τέκτονες κακῶν ἐλεημοσύναι δὲ καὶ πίστεις παρὰ τέκτοσιν ἀγαθοῖς
Interconfessionale 14,22 Va in rovina chi lavora per il male, c’è fiducia e rispetto per chi fa il bene.
AT greco 14,23 ἐν παντὶ μεριμνῶντι ἔνεστιν περισσόν ὁ δὲ ἡδὺς καὶ ἀνάλγητος ἐν ἐνδείᾳ ἔσται
Interconfessionale 14,23 Ogni fatica ha il suo guadagno, ma le chiacchiere portano solo miseria.
AT greco 14,24 στέφανος σοφῶν πανοῦργος ἡ δὲ διατριβὴ ἀφρόνων κακή
Interconfessionale 14,24 Premio dei saggi è la loro ricchezza, ma la follia degli stolti produce solo follia.
AT greco 14,25 ῥύσεται ἐκ κακῶν ψυχὴν μάρτυς πιστός ἐκκαίει δὲ ψεύδη δόλιος
Interconfessionale 14,25 Un testimone sincero può essere una salvezza, ma chi vende menzogne è un truffatore.
AT greco 14,26 ἐν φόβῳ κυρίου ἐλπὶς ἰσχύος τοῖς δὲ τέκνοις αὐτοῦ καταλείπει ἔρεισμα
Interconfessionale Ubbidire al Signore è garanzia di sicurezza, il Signore è un rifugio anche per i figli.
14,26 Ubbidire al Signore: vedi nota a 2,5.
AT greco 14,27 πρόσταγμα κυρίου πηγὴ ζωῆς ποιεῖ δὲ ἐκκλίνειν ἐκ παγίδος θανάτου
Interconfessionale Il rispetto del Signore è una sorgente di vita, per sfuggire ai lacci della morte.
14,27 rispetto (timore) del Signore Prv 10,27+.
AT greco 14,28 ἐν πολλῷ ἔθνει δόξα βασιλέως ἐν δὲ ἐκλείψει λαοῦ συντριβὴ δυνάστου
Interconfessionale 14,28 Un popolo numeroso fa la grandezza di un re, la scarsità di gente è la rovina di un principe.
AT greco 14,29 μακρόθυμος ἀνὴρ πολὺς ἐν φρονήσει ὁ δὲ ὀλιγόψυχος ἰσχυρῶς ἄφρων
Interconfessionale 14,29 Molta pazienza, molta sapienza, chi è irascibile mostra stoltezza.
AT greco 14,30 πραΰθυμος ἀνὴρ καρδίας ἰατρός σὴς δὲ ὀστέων καρδία αἰσθητική
Interconfessionale 14,30 Mente equilibrata è vita per il corpo, la gelosia è come un tumore per le ossa.
AT greco 14,31 ὁ συκοφαντῶν πένητα παροξύνει τὸν ποιήσαντα αὐτόν ὁ δὲ τιμῶν αὐτὸν ἐλεᾷ πτωχόν
Interconfessionale 14,31 Chi opprime il povero offende il loro Creatore, ma chi ha compassione del debole lo onora.
AT greco 14,32 ἐν κακίᾳ αὐτοῦ ἀπωσθήσεται ἀσεβής ὁ δὲ πεποιθὼς τῇ ἑαυτοῦ ὁσιότητι δίκαιος
Interconfessionale 14,32 Il malvagio viene travolto dalla sua cattiveria, ma il giusto ha fiducia anche quando muore.
AT greco 14,33 ἐν καρδίᾳ ἀγαθῇ ἀνδρὸς σοφία ἐν δὲ καρδίᾳ ἀφρόνων οὐ διαγινώσκεται
Interconfessionale 14,33 Chi è intelligente possiede la sapienza, anche gli stolti lo riconoscono.
AT greco 14,34 δικαιοσύνη ὑψοῖ ἔθνος ἐλασσονοῦσι δὲ φυλὰς ἁμαρτίαι
Interconfessionale 14,34 La giustizia è la grandezza di un popolo, il peccato è la vergogna di una nazione.
AT greco 14,35 δεκτὸς βασιλεῖ ὑπηρέτης νοήμων τῇ δὲ ἑαυτοῦ εὐστροφίᾳ ἀφαιρεῖται ἀτιμίαν
Interconfessionale 14,35 Un ministro abile è il favorito del re, un ministro indegno si attira la sua collera.