Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Isaia

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 11 11,1καὶ ἐξελεύσεται ῥάβδος ἐκ τῆς ῥίζης Ιεσσαι καὶ ἄνθος ἐκ τῆς ῥίζης ἀναβήσεται
Interconfessionale IsSpunterà un nuovo germoglio:
nella famiglia di Iesse,
dalle sue radici,
germoglierà dal suo tronco.
Rimandi
11,1 spunterà un germoglio Is 4,2; Ger 23,5; Rm 15,12. — tronco Is 6,13. — radici Is 37,31; Gb 14,7-9.
Note al Testo
11,1 Iesse: padre di Davide (1 Samuele 16,1), è considerato il capostipite della dinastia davidica; qui è paragonato al tronco di un albero abbattuto, dal quale spunterà un nuovo germoglio. Con questa immagine si annunzia che Dio continuerà nella sua fedeltà alla promessa fatta a Davide (vedi note a Is 7,13 e a 2 Samuele 7,5-16).
AT greco 11,2καὶ ἀναπαύσεται ἐπ’ αὐτὸν πνεῦμα τοῦ θεοῦ πνεῦμα σοφίας καὶ συνέσεως πνεῦμα βουλῆς καὶ ἰσχύος πνεῦμα γνώσεως καὶ εὐσεβείας
Interconfessionale IsLo spirito del Signore verrà su di lui:
gli darà saggezza e intelligenza,
consiglio e forza,
conoscenza e amore per il Signore.
Rimandi
11,2 Lo spirito del Signore… su di lui Is 42,1; 59,21; 61,1; 1 Sam 16,13; 2 Sam 23,2; Gv 1,32.33; cfr. Is 30,1. — saggezza, intelligenza, consiglio Is 9,5; 28,6. — forza At 10,38. — amore al Signore Prv 1,7. — conoscenza Is 1,3; Os 4,1; 6,6; Col 2,2.
AT greco 11,3ἐμπλήσει αὐτὸν πνεῦμα φόβου θεοῦ οὐ κατὰ τὴν δόξαν κρινεῖ οὐδὲ κατὰ τὴν λαλιὰν ἐλέγξει
Interconfessionale IsUbbidire a Dio sarà la sua gioia.
Non giudicherà secondo le apparenze,
non deciderà per sentito dire.
Rimandi
11,3 il re e la giustizia Is 9,6; 32,1-2; 2 Sam 14,17; 1 Re 3,16-28; Ger 23,5; Sal 72,1-7; cfr. Gv 2,24-25.
AT greco 11,4ἀλλὰ κρινεῖ ταπεινῷ κρίσιν καὶ ἐλέγξει τοὺς ταπεινοὺς τῆς γῆς καὶ πατάξει γῆν τῷ λόγῳ τοῦ στόματος αὐτοῦ καὶ ἐν πνεύματι διὰ χειλέων ἀνελεῖ ἀσεβῆ
Interconfessionale IsRenderà giustizia ai poveri
e difenderà i diritti degli oppressi.
Con i suoi ordini farà punire e uccidere
quelli che commettono violenze nel paese.
Rimandi
11,4 giustizia ai poveri e oppressi Is 29,19-20; Sal 72,2-4.12-13; cfr. Is 10,2; 32,7; Am 2,7; 8,4. — Con i suoi ordini 2 Ts 2,8; cfr. Ap 2,16.
AT greco 11,5καὶ ἔσται δικαιοσύνῃ ἐζωσμένος τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ καὶ ἀληθείᾳ εἰλημένος τὰς πλευράς
Interconfessionale IsLa giustizia e la fedeltà saranno legate a lui
come cintura stretta attorno ai fianchi.
Rimandi
11,5 giustizia come cintura Ef 6,14.
AT greco 11,6καὶ συμβοσκηθήσεται λύκος μετὰ ἀρνός καὶ πάρδαλις συναναπαύσεται ἐρίφῳ καὶ μοσχάριον καὶ ταῦρος καὶ λέων ἅμα βοσκηθήσονται καὶ παιδίον μικρὸν ἄξει αὐτούς
Interconfessionale IsLupi e agnelli vivranno insieme e in pace,
i leopardi si sdraieranno accanto ai capretti.
Vitelli e leoncelli mangeranno insieme,
basterà un bambino a guidarli.
Rimandi
11,6 lupi con gli agnelli Is 65,25.
AT greco 11,7καὶ βοῦς καὶ ἄρκος ἅμα βοσκηθήσονται καὶ ἅμα τὰ παιδία αὐτῶν ἔσονται καὶ λέων καὶ βοῦς ἅμα φάγονται ἄχυρα
Interconfessionale Is11,7Mucche e orsi pascoleranno insieme,
i loro piccoli si sdraieranno gli uni accanto agli altri;
i leoni mangeranno fieno come i buoi.
AT greco 11,8καὶ παιδίον νήπιον ἐπὶ τρώγλην ἀσπίδων καὶ ἐπὶ κοίτην ἐκγόνων ἀσπίδων τὴν χεῖρα ἐπιβαλεῖ
Interconfessionale IsI lattanti giocheranno presso nidi di serpenti,
e se un bambino metterà la mano nella tana di una vipera
non correrà alcun pericolo.
Rimandi
11,8 pace tra uomini e animali Is 35,9; Lv 26,6; Ez 34,25.28; Os 2,20; Gb 5,22-23; cfr. Gn 3,15.
AT greco 11,9καὶ οὐ μὴ κακοποιήσωσιν οὐδὲ μὴ δύνωνται ἀπολέσαι οὐδένα ἐπὶ τὸ ὄρος τὸ ἅγιόν μου ὅτι ἐνεπλήσθη ἡ σύμπασα τοῦ γνῶναι τὸν κύριον ὡς ὕδωρ πολὺ κατακαλύψαι θαλάσσας
Interconfessionale IsNessuno farà azioni malvagie o ingiuste
su tutto il monte santo del Signore.
Come l’acqua riempie il mare,
così la conoscenza del Signore riempirà tutta la terra.
Rimandi
11,9 non azioni malvagie o ingiuste Is 65,25; cfr. Sal 101,8. — il monte santo Is 2,2-3; Sal 3,5+. — la conoscenza del Signore riempirà tutta la terra Ger 31,33-34; Ab 2,14; cfr. Ab 3,3; Sal 3,5.
AT greco 11,10καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἡ ῥίζα τοῦ Ιεσσαι καὶ ὁ ἀνιστάμενος ἄρχειν ἐθνῶν ἐπ’ αὐτῷ ἔθνη ἐλπιοῦσιν καὶ ἔσται ἡ ἀνάπαυσις αὐτοῦ τιμή
Interconfessionale IsQuel giorno tutti i popoli del mondo
guarderanno al discendente di Iesse come a un vessillo.
Lo cercheranno dove c’è la sua presenza gloriosa.
Rimandi
11,10 il discendente di Iesse Rm 15,12. — come un vessillo (un segnale) Is 5,26+. — tutti i popoli lo cercheranno Is 2,2-3. — là dove egli dimora (?) Is 4,5-6.
AT greco 11,11καὶ ἔσται τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ προσθήσει κύριος τοῦ δεῖξαι τὴν χεῖρα αὐτοῦ τοῦ ζηλῶσαι τὸ καταλειφθὲν ὑπόλοιπον τοῦ λαοῦ ὃ ἂν καταλειφθῇ ἀπὸ τῶν Ἀσσυρίων καὶ ἀπὸ Αἰγύπτου καὶ Βαβυλωνίας καὶ Αἰθιοπίας καὶ ἀπὸ Αιλαμιτῶν καὶ ἀπὸ ἡλίου ἀνατολῶν καὶ ἐξ Ἀραβίας
Interconfessionale IsQuel giorno il Signore stenderà di nuovo la sua mano
per riportare a casa il resto del suo popolo
che sarà in Assiria e in Egitto,
nei territori di Patros, dell’Etiopia,
dell’Elam, di Babilonia, di Camat,
nei paesi della costa e delle isole lontane.
Rimandi
11,11 nuovo esodo cfr. Is 10,26; 11,16; 43,16-19; 48,20-21. — il Signore stenderà la sua mano Es 3,20. — il resto Is 4,3+; 10,20+.
AT greco 11,12καὶ ἀρεῖ σημεῖον εἰς τὰ ἔθνη καὶ συνάξει τοὺς ἀπολομένους Ισραηλ καὶ τοὺς διεσπαρμένους τοῦ Ιουδα συνάξει ἐκ τῶν τεσσάρων πτερύγων τῆς γῆς
Interconfessionale IsIl Signore alzerà un vessillo,
per far sapere alle nazioni
che egli raduna dai quattro angoli della terra
i dispersi del popolo d’Israele e di Giuda.
Rimandi
11,12 il grande ritorno degli esiliati Is 43,5-6; 49,12.22; 60,4; 66,20; Sal 147,2.
AT greco 11,13καὶ ἀφαιρεθήσεται ὁ ζῆλος Εφραιμ καὶ οἱ ἐχθροὶ Ιουδα ἀπολοῦνται Εφραιμ οὐ ζηλώσει Ιουδαν καὶ Ιουδας οὐ θλίψει Εφραιμ
Interconfessionale IsIl regno d’Israele
non sarà più geloso di quello di Giuda.
Questi non sarà più il nemico d’Israele.
E gli avversari di Giuda saranno sterminati.
Rimandi
11,13 gelosia di Israele (Èfraim) e di Giuda Is 7,1-9.17; 9,20. — fine della divisione dei due regni Ger 3,18; 23,5-6; 31,6; Ez 34,23; 37,15-28; Os 2,2; 3,5.
AT greco 11,14καὶ πετασθήσονται ἐν πλοίοις ἀλλοφύλων θάλασσαν ἅμα προνομεύσουσιν καὶ τοὺς ἀφ’ ἡλίου ἀνατολῶν καὶ Ιδουμαίαν καὶ ἐπὶ Μωαβ πρῶτον τὰς χεῖρας ἐπιβαλοῦσιν οἱ δὲ υἱοὶ Αμμων πρῶτοι ὑπακούσονται
Interconfessionale IsAssieme attaccheranno i Filistei a occidente,
e saccheggeranno i popoli che sono a oriente.
Conquisteranno i popoli di Edom, di Moab,
e di Ammon, e li assoggetteranno.
Rimandi
11,14 popoli vassalli 2 Sam 8,12; Am 9,12; Abd 19-20; Sal 60,10. — attaccheranno i Filistei Is 14,28-32; Sof 2,5-7. — quelli a oriente Ger 49,28. — Edom e Moab Is 15-16; 21,11-12; 25,10-12; 34,5-15; cfr. 24,7-13.
Note al Testo
11,14 Questi popoli, confinanti con il regno di Giuda, erano stati vinti dal re Davide, ma poi avevano riconquistato la loro indipendenza.
AT greco 11,15καὶ ἐρημώσει κύριος τὴν θάλασσαν Αἰγύπτου καὶ ἐπιβαλεῖ τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ποταμὸν πνεύματι βιαίῳ καὶ πατάξει ἑπτὰ φάραγγας ὥστε διαπορεύεσθαι αὐτὸν ἐν ὑποδήμασιν
Interconfessionale IsIl Signore prosciugherà il golfo del mare di Egitto,
e farà soffiare un vento caldo per prosciugare l’Eufrate:
vi lascerà solo sette ruscelli,
che potranno essere attraversati a piedi.
Rimandi
11,15 esodo e ritorno degli esiliati Is 40,3-4; 41,17-20; 42,15-16; 43,16-21; 48,20-21. — farà soffiare un vento caldo Es 14,21-27; 15,12. — Eufrate (il fiume) Is 7,20; 8,7. — attraversati a piedi asciutti Es 14,22-29; 15,19.
AT greco 11,16καὶ ἔσται δίοδος τῷ καταλειφθέντι μου λαῷ ἐν Αἰγύπτῳ καὶ ἔσται τῷ Ισραηλ ὡς ἡ ἡμέρα ὅτε ἐξῆλθεν ἐκ γῆς Αἰγύπτου
Interconfessionale IsIl Signore aprirà una strada per il suo popolo sopravvissuto in Assiria,
come ne ha aperta una per gli antenati d’Israele
quando uscirono dall’Egitto.
Rimandi
11,16 una strada per il ritorno degli esiliati Is 19,23; 35,8; 40,3-4; 42,16; 43,19; 49,19; 57,14; 62,10.