Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
15
18
19

Giosuè A (Codice Alessandrino)

18 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 Βηθαγλα καὶ Αμεκκασις
22 καὶ Βαιθαραβα καὶ Σεμριμ καὶ Βηθηλ
23 καὶ Αυιμ καὶ Αφαρ καὶ Αφρα
24 καὶ Αικαρεν καὶ Καφηραμμιν καὶ Γαβαα πόλεις δώδεκα καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν
25 Γαβαων καὶ Ραμα καὶ Βηρωθ
26 καὶ Μασφα καὶ Χεφιρα καὶ Αμωσα
27 καὶ Ρεκεμ καὶ Ιερφαηλ καὶ Θαραλα
28 καὶ Σηλαλεφ καὶ Ιεβους αὕτη ἐστὶν Ιερουσαλημ καὶ Γαβααθ καὶ πόλις Ιαριμ πόλεις δέκα τρεῖς καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν αὕτη ἡ κληρονομία υἱῶν Βενιαμιν κατὰ δήμους αὐτῶν