Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
15
18
19

Giosuè A (Codice Alessandrino)

15 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 Καβσεηλ καὶ Εδραι καὶ Ιαγουρ
22 καὶ Κινα καὶ Διμωνα καὶ Αδαδα
23 καὶ Κεδες καὶ Ιθναζιφ
24 καὶ Τελεμ καὶ Βαλωθ
25 καὶ πόλις Ασερων αὕτη Ασωρ
26 Αμαμ καὶ Σαμαα καὶ Μωλαδα
27 καὶ Ασεργαδδα καὶ Βαιθφαλεθ
28 καὶ Ασαρσουλα καὶ Βηρσαβεε καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτῶν
29 Βααλα καὶ Αυιμ καὶ Ασεμ
30 καὶ Ελθωδαδ καὶ Χασιλ καὶ Ερμα
31 καὶ Σικελεγ καὶ Μεδεβηνα καὶ Σανσαννα
32 καὶ Λαβωθ καὶ Σελεϊμ καὶ Ρεμμων πόλεις εἴκοσι καὶ ἐννέα καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν
33 ἐν τῇ πεδινῇ Εσθαολ καὶ Σαραα καὶ Ασνα
34 καὶ Ραμεν καὶ Ζανω καὶ Αδιαθαϊμ καὶ Ηναϊμ
35 καὶ Ιεριμουθ καὶ Οδολλαμ καὶ Νεμρα καὶ Σωχω καὶ Αζηκα
36 καὶ Σαργαριμ καὶ Γαδηρα καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτῆς πόλεις δέκα τέσσαρες καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν
37 Σενναν καὶ Αδασα καὶ Μαγδαλγαδ
38 καὶ Δαλααν καὶ Μασφα καὶ Ιεχθαηλ
39 καὶ Λαχις καὶ Βαζκαθ καὶ Αγλων
40 καὶ Χαββα καὶ Λαμας καὶ Χαθλως
41 καὶ Γαδηρωθ καὶ Βηθδαγων καὶ Νωμα καὶ Μακηδα πόλεις δεκαὲξ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν
42 Λεβνα καὶ Αθερ
43 καὶ Ιεφθα καὶ Ασεννα καὶ Νεσιβ
44 καὶ Κεϊλα καὶ Αχζιβ καὶ Μαρησα καὶ Εδωμ πόλεις ἐννέα καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν
45 Ακκαρων καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτῆς
46 καὶ ἀπὸ Ακκαρων Ιεμναι καὶ πᾶσαι ὅσαι εἰσὶν πλησίον Ασδωδ καὶ αἱ κῶμαι
47 αὐτῆς καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτῆς Γάζα καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτῆς ἕως τοῦ χειμάρρου Αἰγύπτου καὶ ἡ θάλασσα ἡ μεγάλη διορίζει
48 καὶ ἐν τῇ ὀρεινῇ Σαφιρ καὶ Ιεθερ καὶ Σωχω
49 καὶ Ρεννα πόλις γραμμάτων αὕτη ἐστὶν Δαβιρ
50 καὶ Ανωβ καὶ Εσθεμω καὶ Ανιμ
51 καὶ Γοσομ καὶ Χιλουων καὶ Γηλων πόλεις δέκα καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν
52 Ερεβ καὶ Εσαν καὶ Ρουμα
53 καὶ Ιανουμ καὶ Βαιθθαπφουε καὶ Αφακα
54 καὶ Χαμματα καὶ πόλις Αρβο αὕτη ἐστὶν Χεβρων καὶ Σιωρ πόλεις ἐννέα καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν
55 Μαων καὶ Χερμελ καὶ Ζιφ καὶ Ιεττα
56 καὶ Ιεζραελ καὶ Ιεκδααμ καὶ Ζανωακιμ
57 καὶ Γαβαα καὶ Θαμνα πόλεις ἐννέα καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν
58 Αλουλ καὶ Βαιθσουρ καὶ Γεδωρ
59 Θεκω καὶ Εφραθα αὕτη ἐστὶν Βηθλεεμ καὶ Φαγωρ καὶ Αιταμ καὶ Κουλον καὶ Ταταμι καὶ Σωρης καὶ Καρεμ καὶ Γαλλιμ καὶ Βαιθηρ καὶ Μανοχω πόλεις ἕνδεκα καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν
60 Καριαθβααλ αὕτη πόλις Ιαριμ καὶ Αρεββα πόλεις δύο καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτῶν
61 Βαδδαργις καὶ Βηθαραβα καὶ Μαδων καὶ Σοχοχα
62 καὶ Νεβσαν καὶ αἱ πόλεις ἁλῶν καὶ Ηνγαδδι πόλεις ἑπτὰ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν
63